Chủ điểm tháng 9
Truyền thống nhà trường

A. Mục tiêu giáo dục:
- HS hiểu rõ hơn truyền thống của trường của lớp
- Biết đoàn kết, giúp nhau phát huy truyền thống
- Tự hào và trân trọng truyền thống tốt đẹp
B. Tiến trình dạy học:
Hoạt đông1: Bầu cán bộ lớp
1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ c án bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.
- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng,phục tùng ủng hộ cán bộ trong hoạt động.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung :
- Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm học
- bầu đội ngũ cán bộ lóp : Lớp trưởng, lớp phó các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng.
b) Hình thức hoạt động :
- Nghe báo cáo và thảo luận
- Bỏ phiếu bầu
3. Chuẩn bị :
a) về phuơng tiện hoạt động
- Bản báo cáo KQ hoạt động năm trước
- Phiếu bầu
b) Về tổ chức
- Họp trước với cán bộ lớp
- Phân côcng và báo cáo
- Phân công HS chuẩn bị phiếu bầu
- Phân công tổ nhóm
4. Tiến trình hoạt động :
a) Báo cáo tổng kết hđ của cán bộ lớp năm vừa qua
- Lớp trưởng báo cáo
- Cả lớp thảo luận
b) Bầu cán bộ lớp mới
- Bầu lớp trưởng các lớp phó
- Bầu các cán sự bộ môn
- Bầu tổ trưởngHoạt động 2 : Tôi là học sinh lớp 8
1. yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.
- Hiểu được vị trí quan tọng của mình trong năm học lớp 8
- Tự giác quyết tâm cao trong học tập
- Biết giúp nhau thực hiện tốt NV năm học
2. Nội dung và hình thức hoạt động :
a) Nội dung :
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8
- Những nhiệm vụ trong năm học này
- Những biện pháp để học tốt nhiệm vụ năm học
b) Hình thức hoạt động:
- Trao đổi, thảo luận
3. Chuẩn bị :
a) Về phương tiện : Câu hỏi thảo luận
b) Về tổ chức :
GV phổ biến về yêu cầu nội dung hoạt động
4. Tiến hành hoạt động :
a) Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ năm học
C1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là HS lớp 8
(vị trí vai trò và trách nhiệm của nguời học sinh lớp 8)
C2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao ?
C3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào.
Yêu cầu: - HS trình bày
- Cả lớp góp ý kiến bổ sung
b) Văn nghệ
- Cán bộ lớp giới thiệu tiết mục
- 1- 2 HS tham gia biểu diễn

Hoạt động