GVCN: Vũ Thị Khánh Linh SƠ ĐỒ LỚP 6A Sĩ số:… học sinh
NĂM HỌC: 2019 – 2020


Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3