Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Th¸ng 8:                      
TuÇn 1:                         BÇu c¸n bé líp.
1/ Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh
- HiÓu ®­îc vai trß quan träng cña ®éi ngò c¸n bé líp trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña líp.
- Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp thÓ hiÖn sù t«n träng, phôc tïng vµ ñng hé c¸n bé líp ho¹t ®éng.
- Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm trong viÖc lùa chän nh÷ng c¸n bé líp cã n¨ng lùc, lßng nhiÖt t×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm.
2/ Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
a-    Néi dung:
- B¸o c¸o tæng kÕt cña ®éi ngò c¸n bé líp sau mét n¨m häc.
- BÇu ®éi ngò c¸n bé líp.
b-    H×nh thøc
- Nghe chØ tiªu ®Ó bÇu - Líp th¶o luËn.
- Bá phiÕu bÇu hoÆc lÊy biÓu quyÕt
3/ ChuÈn bÞ
a-    Ph­¬ng tiÖn.
- B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸n bé líp n¨m häc võa qua.
- LÊy biÓu quyÕt bÇu.
- Xen kÏ vµi tiÕt môc v¨n nghÖ.
b-    VÒ tæ chøc.
Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng víi c¸n bé líp n¨m cò x©y dùng b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña n¨m tr­íc
- Dù kiÕn c¸n bé líp – Víi tiªu chuÈn cÇn cã, thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
- Ph©n c«ng ng­êi ®äc b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m cò: Líp tr­ëng
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

- BÇu chñ to¹ vµ th­ ký.
- Ph©n c«ng bé phËn trang trÝ líp.
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng
* Líp tr­ëng b¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp trong n¨m qua.
* C¶ líp th¶o luËn gãp ý kiÕn.
* Chñ täa tæng kÕt ý kiÕn.
* BÇu c¸n bé líp míi: Líp tr­ëng, Líp phã, Tæ tr­ëng, Tæ phã…
Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn, chóc mõng ®éi ngò c¸n bé líp vµ giao nhiÖm vô.
5. KÕt thóc ho¹t ®éng
Gi¸o viªn chñ nhiÖm c¨n dÆn c¸n bé líp mét lÇn n÷a.
Nh¾c nhë líp gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé líp lµm tèt c«ng viÖc ®­îc giao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Th¸ng 9:                       Chñ ®iÓm: TruyÒn thèng Nhµ tr­êng
 
TuÇn 1:    T«i lµ häc sinh líp 8
1. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh
HiÓu vÞ trÝ, nhiÖm vô quan träng cña m×nh trong n¨m häc líp 8
* Tù gi¸c, quyÕt t©m cao trong häc tËp
* BiÕt gióp nhau thùc hiÖn  tèt nhiÖm vô n¨m häc.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng.
a- Néi dung
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ quan träng cña n¨m häc líp 8
- Nh÷ng nhiÖm vô trong n¨m häc nµy.
- Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc.
b- H×nh thøc
Trao ®æi, th¶o luËn
3. ChuÈn bÞ
a- Ph­¬ng tiÖn: Gi¸o viªn ®­a ra mét sè c©u hái th¶o luËn
C©u 1: B¹n cã suy nghÜ g× khi m×nh lµ häc sinh líp 8.
“VÞ trÝ, vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña Häc sinh líp 8”
C©u 2: B¹n thÊy m×nh ph¶i lµm g× ë n¨m häc nµy? V× sao?
C©u 3: §Ó lµm tèt nhiÖm vô ®ã, theo b¹n ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nµo? (vÒ chñ quan? Kh¸ch quan?)
Cho häc sinh ghi l¹i nh÷ng kÕt qu¶ th¶o luËn trªn vµo giÊy
b- VÒ tæ chøc:
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp c¸n bé ph©n c«ng chuÈn bÞ c«ng viÖc.
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

* Khëi ®éng
- Th¶o luËn vÒ vÞ trÝ vµ nhiÖm vô cña n¨m häc.
- Líp tr­ëng lµm chñ to¹ ®äc c©u hái 1 vµ 2.
- Häc sinh trao ®æi theo tæ - §¹i diÖn tr×nh bµy.
Líp gãp ý, bæ sung  thèng nhÊt vÒ vÞ trÝ, nhiÖm vô.
* Lµm viÖc c¸ nh©n vÒ biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc
* V¨n nghÖ: Líp phã v¨n nghÖ giíi thiÖu c¸c tiÕt môc VN chuÈn bÞ cña mçi tæ lªn biÓu diÔn ( bµi h¸t quy ®Þnh )
5. KÕt thóc ho¹t ®éng
Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu kh¸i  qu¸t vÞ trÝ, nhiÖm vô n¨m häc vµ ®éng viªn häc sinh phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

TuÇn 2:     Ph¸t huy truyÒn thèng cña líp
cña tr­êng
1.Yªu  cÇu : Gióp häc sinh
  - HiÓu truyÒn thèng cña líp  vµ  cña tr­êng sau hai n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn.
- BiÕt tr©n träng nh÷ng truyÒn thèng ®ã. BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch phÊn ®Êu c¸ nh©n cña líp ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp, cña tr­êng.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
  a-Néi dung:
- Nh÷ng truyÒn thèng cña líp cña tr­êng.
- Tr¸ch nhiÖm cña mçi häc sinh ®èi víi viÖc ph¸t huy truyÒn thèng ®ã.
- KÕ ho¹ch  cña tõng c¸ nh©n ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña líp cña tr­êng.
- V¨n nghÖ: Ca ngîi tr­êng líp
3. ChuÈn bÞ:
a- VÒ ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
C©u hái th¶o luËn
C©u1: H·y nªu c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña tr­êng
C©u 2: Do ®©u cã ®­îc c¸c truyÒn trèng ®ã
C©u3: Nªu c¸c truyÒn thèng cña líp
C©u 4: Nªu tªn nh÷ng häc sinh tiªu biÓu ®· gãp  nhiÒu c«ng søc x©y dùng c¸c truyÒn thèng cña líp
b- VÒ tæ chøc: Gi¸o viªn chñ nhiÖm h­íng dÉn cho HS chuÈn bÞ vÒ ND, kÕ ho¹ch
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
* Th¶o luËn vÒ truyÒn thèng cña tr­êng, líp
* X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t huy truyÒn thèng cña líp, tr­êng
* V¨n nghÖ : V¨n nghÖ tæ líp h¸t ( Bµi h¸t tËp q ®Þnh)
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

5- KÕt thóc ho¹t ®éng :
Gi¸o viªn nh¾c nhë häc sinh ph¸t huy truyÒn thèng cña líp, tr­êng phÊn ®Êu rÌn luyÖn trë thµnh con ngoan trß giái, gióp Ých vµo viÖc x©y dùng ®Êt n­íc ngµy mét giµu ®Ñp h¬n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Chñ ®iÓm th¸ng 10 :  Ch¨m  ngoan  häc  giái
  TuÇn 1:           Lµm thÕ nµo ®Ó häc tèt
1- Yªu cÇu : Gióp HS
  HiÓu ý nghÜa lêi B¸c Hå d¹y, hiÓu c¸c kinh nghiÖm vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp khoa häc ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt nh­  B¸c mong muèn.
Khiªm tèn häc hái, cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
RÌn luyÖn vµ thùc hµnh c¸c ph­¬ng ph¸p häc tËp, cïng gióp ®ì nhau häc tèt.
2/ Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng.
a- Néi dung:
* Néi dung vµ ý nghÜa cña viÖc “ Häc tËp tèt”
* C¸c kinh nghiÖm ®Ó häc tèt c¸c m«n häc.
* C¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ gióp häc tèt c¸c m«n häc.
b- H×nh thøc ho¹t ®éng
Trao ®æi th¶o luËn chñ ®Ò: “ Lµm thÕ nµo ®Ó häc tËp tèt”
3/ ChuÈn bÞ:
a- Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng.
C¸c b¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp, vÒ ph­¬ng ph¸p häc tèt cña c¸ nh©n chuÈn bÞ.
PhÊn, B¶ng minh ho¹.
b- VÒ tæ chøc:
GVCN: Nªu néi dung, yªu cÇu, h×nh thøc ho¹t ®éng theo chñ ®Ò trªn. Gióp häc sinh ®Þnh h­íng vµ s½n sµng tham gia.
4/ TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
* Trao ®æi th¶o luËn:
Chñ ®Ò: “ Lµm thÕ nµo ®Ó häc tËp tèt “
Yªu cÇu mçi häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn: Trao ®æi tranh luËn.
* V¨n nghÖ: §¬n ca, Song ca, Ng©m th¬.
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

5/ KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Gi¸o viªn nhËn xÐt chung buæi sinh ho¹t chñ ®Ò: “ Lµm thÕ nµo ®Ó häc tËp tèt “
- §éng viªn c¸c em thùc hiÖn tèt kinh nghiÖm vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp mµ c¸c em ®· th¶o luËn - N©ng cao chÊt l­îng häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

 
TuÇn 2   “H¸t vÒ m¸i tr­êng vµ quª h­¬ng”
I/ Yªu cÇu gi¸o dôc
* Gióp häc sinh: Ph¸t triÓn tiÒm n¨ng v¨n nghÖ, biÕt thªm c¸c bµi h¸t vÒ tuæi häc trß, vÒ m¸i tr­êng th©n yªu vµ quª h­¬ng ®Êt n­íc ph¸t ®éng phong trµo v¨n nghÖ cña líp, cã t×nh c¶m víi tr­êng líp, quª h­¬ng cµng yªu cuéc sèng hån nhiªn tuæi häc trß.
L¹c quan, tù tin trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
II/ Néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng
a) Néi dung
C¸c bµi h¸t, bµi th¬ vÒ nhµ tr­êng, vÒ quª h­¬ng vÒ tuæi häc trß.
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
Thi h¸t vÒ chñ ®Ò “M¸i tr­êng vµ quª h­¬ng”
III/ ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
a) VÒ ph­¬ng tiÖn: S­u tÇm, lùa chän c¸c bµi h¸t, bµi th¬, ®iÖu móa…
b) Tæ chøc: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng, néi dung vµ h×nh thøc thi, ®éng viªn c¸c c¸ nh©n…®¨ng ký c¸c tiÕt môc tham gia dù thi.
IV/ TiÕn hµnh ho¹t ®éng
a) Khëi ®éng
b) Cuéc thi
- Ban gi¸m kh¶o c«ng bè thÓ lÖ thi vµ c¸ch thøc chÊm ®iÓm.
- Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng
V/ KÕt thóc ho¹t ®éng
1) Häc sinh tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i.
C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm “Ch¨m ngoan häc giái” em thu ho¹ch ®­îc nh÷ng g× ®Ó cã ph­¬ng h­íng häc tËp - rÌn luyÖn tèt h¬n.
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

C©u 2: Tham gia c¸c ho¹t ®éng chñ ®iÓm trong th¸ng em tù xÕp lo¹i m×nh ë møc ®é nµo?
Tèt      Trung b×nh 
Kh¸         YÕu  
2) Tæ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i
Tèt      Trung b×nh 
Kh¸                YÕu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp  8                                          Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Chñ ®iÓm th¸ng 11 “T«n s­ träng ®¹o”
 
Chñ ®Ò:                        h¸t mõng thµnh phè anh hïng
I) Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh
- Ph¸t triÓn tiÒm n¨ng v¨n nghÖ biÕt thªm nhiÒu vÒ bµi h¸t ca ngîi thµnh phè anh hïng
- Mõng thµnh phè kû niÖm 200 n¨m ®« thÞ tØnh ly-10 n¨m thµnh lËp thµnh phè Thanh Ho¸.
- Nh÷ng bµi h¸t vÒ tuæi häc trß, vÒ quª h­¬ng tæ quèc, kÝch thÝch phong trµo cña líp ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o chµo mõng 20/11.
- Tõ ®ã x©y dùng t×nh yªu th­¬ng thµnh phè t­¬i ®Ñp cña m×nh, l¹c quan tù tin trong häc tËp - gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng, thµnh phè m×nh ngµy mét t­¬i ®Ñp h¬n.
II/ Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
a) Néi dung
C¸c bµi h¸t, bµi tæ vÒ tæ quèc, ca ngîi §¶ng, B¸c Hå vÒ thÇy c« gi¸o, vÒ m¸i tr­êng th©n yªu.
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
- Thi h¸t theo chñ ®Ò “H¸t mõng thµnh phè anh hïng”
III/ ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
a) Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
- S­u tÇm lùa chän c¸c bµi hat, bµi th¬, ®iÖu móa, kÓ chuyÖn, tÊu… theo chñ ®Ò trªn.
- Mét sè nh¹c cô (nh­ ®µn, s¸o…)
- Hoa vµ tÆng phÈm.
b) VÒ tæ chøc
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-09-08 19:33:29 | Thể loại: Hoạt động NGLL 6 | Lần tải: 33 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Hoạt động NGLL 6. Giaùo aùn ngoaøi giôø leân lôùp 8 Tröôøng THCS Huøng Cöôøng * Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc Th¸ng 8: TuÇn 1: BÇu c¸n bé líp. 1/ Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh - HiÓu ®­îc vai trß quan träng cña ®éi ngò c¸n bé líp trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña líp. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp thÓ hiÖn sù t«n träng, phôc tïng vµ ñng hé c¸n bé líp ho¹t ®éng. - Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm trong viÖc lùa chän nh÷ng c¸n bé líp cã n¨ng lùc, lßng nhiÖt t×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. 2/ Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a- Néi dung

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ca-nam.b8960q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác