Giáo án NGLL cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

Chuû ñeà hoaït ñoäng thaùng 9
THANH NIEÂN HOÏC TAÄP, REØN LUYEÄN VÌ SÖÏ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÂÏP,
HOAÙ HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC
A. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC - Veà kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu ñöïôc vai troø cuûa CNH-HÑH trong quaù trình xaây döïng và phaùt trieån ñaát nöôùc, xaùc ñònh ñöôïc quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp CNH-HÑH.
- Veà kyõ naêng: Bieát xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø reøn luyeän ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc boån phaän cuûa thanh nieân hoïc sinh, phaán ñaáu trôû thaønh nhöõng coâng nhaân coù ích cho töông lai.
- Veà thaùi ñoä: Tích cöïc chuû ñoäng, töï giaùc trong hoïc taäp vaø reøn luyeän, saün saøng tham gia caùc hoaït ñoäng theå hieän vai troø cuûa thanh nieân hoïc sinh trong söï nghieäp chung.
B. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
- Tham gia khai giaûng naêm hoïc môùi.
- Giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa caáp hoïc ñeå caùc em chuû ñoäng, töï tin böôùc vaøo naêm hoïc.
- Tìm hieåu veà yeâu caàu , nhieäm vuï naêm hoïc ñaàu tieân cuûa caáp THPT; tìm hieåu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng, vò trí vai troø cuõng nhö boån phaän cuûa ngöôøi thanh nieân hoïc sinh THPT trong nhaø tröôøng vaø trong thôùi kì CNH-HÑH ñaát nöôùc.
- Toå chöùc cho caùc em trao ñoåi veà phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc ôû nhaø tröôøng TH PT, giöõa caùc hoïc sinh cuøng lôùp  hoaëc vôùi moät soá anh chò lôùp treân hoaëc vôùi moät soá thaày, coâ trong tröôøng.
- Thi tìm hieåu moät soá vaán ñeà cô baûn trong luaät giaùo duïc, ñaëc bieät nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn vaø traùch nhieäm  cuûa hoïc sinh.
Tieát 1
Vò Trí, Vai Troø Cuûa Ngöøôi Thanh Nieân Hoïc Sinh THPT
Trong Söï Nghieäp Coâng Nghieäp Hoaù, Hieän Ñaïi Hoaù Ñaát Nöôùc
 
I/ MUÏC TIEÂU  HOAÏT ÑOÄNG
-          Hoïc sinh hieåu ñöôïc vò trí, vai troø cuûa ngöøôi thanh nieân hoïc sinh trong söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù; hieåu thanh nieân hoïc sinh coù quyeàn vaø nghóa vuï tham gia ñoùng goùp cho söï nghieäp xaây döïng  vaø phaùt trieån ñaát nöôùc.
-          Xaùc ñònh ñöôïc traùch nhieäm cuûa thanh nieân hoïc sinh trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc, töø ñoù tích cöïc hoïc taäp vaø reøn luyeän. Biết được công lao to lớn của Hồ Chí Minh và học tập theo Bác.
Vận dụng kiến thức đã học trong bộ môn địa để thảo luận và xử lý tình huống.
-          Coù thaùi ñoä tin töôûng vaøo söï thaønh coâng cuûa CNH-HÑH ñaát nöôùc.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG
-          Kỹ năng tự nhận thức
-          Kỹ năng xác định giá trị
-          Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
-          Kỹ năng thể hiện sự tin tưởng
-          Ký năng lắng nghe tích cực.
-          Kỹ năng hợp tác
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT:
-          Kỹ thuật giao nhiệm vụ
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

-          Kỹ thuật đặt câu hỏi
-          Thảo luận
-          Kỹ thuật động não
-          Kỹ thuật trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Thế nào là CNH, HĐH
- Chuẩn bị máy cho các tiết mục nhạc, trình chiếu hình ảnh…
- Một số hình ảnh về sự phát triển đất nước
- Lồng ghép tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Khám phá
Cùng hát tập thể bài hát : “ Thanh niên làm theo lời bác”
        Hoạt động 2: Kết nối
-          Vòng 1: Trả lời nhanh
Thể lệ: Chia lớp thành 4 đội thi, nghe MC đọc câu hỏi, đội nào giơ tay trước sẽ được quyền trả lời trước, nếu sai đội còn lại biết thì trả lời. Mỗi câu đúng được 10 điểm. Điểm được thư ký ghi nhận lại.
-          Vòng 2: Trình bày 1 phút:
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 50 điểm. Trình bày trong 1 phút
CNH, HÑH là gì? Coù taàm quan troïng nhö theá naøo trong xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc?
CNH, HÑH coù theå mang laïi cho nhaân daân noùi chung, cho hoïc sinh noùi rieâng nhöõng gì?
-          Vòng 3: Trò chơi đuổi hình bắt chữ
Thể lệ: Học sinh quan sát hình, đoán câu ca dao tục ngữ, mỗi trả lới đúng được một cục kẹo
Viết như gà bới
 Đi một ngày đàng học một sàn khôn
 Một cây làm chảng nên non. Ba cây chụm lại nen hòn núi cao
 Ăn cây nào rào cây nấy
 Có trăng quên đên
Hoạt động 3: Thực hành   “Thi hùng biện”
Thể lệ: Các đội có 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 100 điểm.
Trong thời kỳ CNH – HĐH , học sinh không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển đất nước.
Hoạt động 4: Vận dụng
GVCN nhận xét và chốt lại nội dung chính của chủ đề
Chúng ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên nước ta càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. Nhất là trong thời kỳ CNH-HĐH.
Bác Hồ có câu: “ Đất nước Việt Nam có sánh vài cùng với các cường quốc năm châu ..đó nhờ vào công lao học tập của các cháu”
Dặn dò công việc về nhà
VI. TƯ LIỆU:
 1/ CNH, HÑH coù taàm quan troïng nhö theá naøo trong xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc?
    CNH, HÑH coù theå mang laïi cho nhaân daân noùi chung, cho hoïc sinh noùi rieâng nhöõng gì?
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

-Muoán trieån ñaát nöôùc phaûi laøm cho neàn saûn xuaát nhoû, thuû coâng hieän nay trôû thaønh neàn saûn xuaát coâng nghieäp vôùi  caùc maùy moùc thieát bò vaø phöông tieän hieän ñaïi, döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä nhaèm taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao. Ñoù chính laø coâng nghieäp hoaù. Nhöng nöôùc ta ñi leân töø moät nöôùc noâng nghieäp laïc haäu, muoán phaùt trieån nhanh, theo kòp caùc nöôùc trong khu vöïc, chuùng ta phaûi hieän ñaïi hoaù neàn coâng nghieäp.
-Hieän ñaïi hoaù laø gì? Ñoù laø neàn coâng nghieäp ñöôïc aùp duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc, coâng ngheä hieän ñaïi nhaát ôû caùc khaâu, caùc lónh vöïc saûn xuaát. Toaøn boä neàn saûn xuaát coâng nghieäp töøng böôùc ñöôïc töï ñoäng hoaù, tin hoïc hoaù..., trong ñoù haøm löôïng trí tueä ngaøy caøng chieám tæ troïng lôùn trong caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra.
-Vai troø cuûa CNH – HÑH trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån ñaùt nöôùc laø : Laøm cho toác ñoä phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi nhanh hôn, cuûa caûi laøm ra nhieàu hôn, chaát löôïng toát hôn, giaù reõ hôn. Töø ñoù, coù ñieàu kieän ñaàu tö nhieàu hôn cho caùc coâng trình coâng coäng nhö beänh vieän, tröôøng hoïc, ñöôøng giao thoâng, caùc coâng trình vaên hoaù... naêng cao ñôøi soáng nhaân daân caû veà vaät chaát laãn tinh thaàn. Hoïc sinh coù ñieàu kieän hoïc taäp toát hôn, coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän ñeå phaùt trieån toái ña caû veà theå chaát cuõng nhö tinh thaàn.
2/ Ñeå thöïc hieän CNH, HÑH caàn  coù nhöõng ñieàu kieän gì veà con ngöôøi?
Caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän CNH – HÑH ñaát nöôùc, ngoaøi nhöõng ñieàu kieän veà tieàn voán, khoa hoïc, coâng ngheä, cô sôû haï taàng... thì ñieàu kieän ñaëc bieät quan troïng laø phaûi coù nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu CNH – HÑH ñaát nöôùc. Con ñöôøng toát nhaát vaø duy nhaát giuùp chuùng ta coù ñieàu kieän naøy laø ñaàu tö cho giaùo duïc.
Trong quaù trình giaùo duïc neáu thöïc hieän toát coâng taùc höôùng nghieäp seõ goùp phaàn vaøo vieäc phaân luoàng hoïc sinh hôïp lyù ñuùng vôùi nhu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Töø ñoù taïo ra ñöôïc nguoàn nhaân löïc coù ñaày ñuû ñöùc taøi goùp phaàn vaøo vieäc thöïc hieän CNH – HÑH ñaát nöôùc.
3/ Muoán coù con  ngöôøi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu CNH , HÑH chuùng ta phaûi laø nhö theá naøo?
- Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu CNH, HÑH thì chuùng ta phaûi ra söùc phaán ñaáu, hoïc taäp ñeå trôû thaønh con ngöôøi coù nhaân caùch toaøn dieän
4/ Hoïc sinh coøn ñang ñi hoïc nhöng coù quyeàn vaø coù theå tham gia vaøo söï  nghieäp CNH, HÑH khoâng ? baèng caùnh naøo?
-Tuỳ theo khả  năng của mình, thanh nieân học sinh coù quyền vaø bổn phận tham gia vaøo sự nghieäp chung của ñất nước.
5/ Vai troø cuûa ngöøôi thanh nieân hoïc sinh trong söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø gì?
-Ra söùc hoïc taäp, tham gia lao ñoäng …
6/ Muoán laøm troøn traùch nhieäm ñoù, ngöôøi hoïc sinh phaûi laøm theá naøo?
Coù baïn cho raèng, hoïc sinh coøn ñang ñi hoïc neân coù quyeàn ñöôïc höôûng söï chaêm soùc, khoâng phaûi tham gia gì vaøo coâng vieäc chung, chæ caàn taäp trung thôøi gian ñeå hoïc taäp toát laø ñöôïc.  Caùc  baïn coù ñoàng yù vôùi quan nieäm ñoù khoâng? Taïi sao?
Hoaëc coù ngöôøi cho raèng: Hoïc sinh tuy coøn ít tuoåi nhöng coù quyeàn ñöôïc töï do baøy toû yù kieán cuûa mình veà CNH, HÑH ñaát nöôùc; haõy ñeå cho caùc em theå hieän chính kieán cuûa mình. Baïn nghó  theá naøo veà quan nieäm ñoù?
CNH, HÑH seõ mang laïi cuoäc soáng ñaày ñuû cho moïi ngöôøi, trong ñoù coù hoïc sinh; thanh  nieân hoïc sinh coù quyeàn ñöôïc höôûng nhöõng thaønh quaû do CNH, HÑH mang laïi nhöng cuõng phaûi coù nghóa vuï ñoái vôùi söï nghieäp CNH, HÑH; bôûi vì trong tieán trình CNH, HÑH ñaát nöôùc, hoïc sinh ñöôïc naâng cao hieåu bieát veà nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi, ñöôïc coù quyeàn phaùt trieån toái ña  nhaân caùch vaø khaû naêng veà theå chaát, trí tueä, tinh thaàn, ñaïo ñöùc.
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

 
 
Tieát 2
Trao Ñoåi Phöông Phaùp Hoïc Taäp Tích Cöïc
Ôû Tröôøng Trung Hoïc Phoå Thoâng
I/ MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG.
-          Hoïc sinh hieåu ñöôïc yù nghóa, taùc duïng vaø yeâu caàu cuûa phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc. Treân cô sôû ñoù, caùc em coù quyeàn ñöôïc bieåu ñaït vaø löïa choïn cho mình moät phöông phaùp hoïc taäp phuø hôïp vôùi ñieàu kieän  vaø khaû  naêng hoïc taäp cuûa baûn thaân.
-          Coù yù thöùc saün saøng giuùp ñôõ baïn, cuøng nhau khaéc phuïc khoù khaên, hoïc theo phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc. Biết định hướng nghề nghiệp tương lai.
-          Böôùc ñaàu bieát vaän duïng phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc vaøo caùc tieát hoïc, moân  hoïc cuï theå.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG
-          Kỹ năng tự nhận thức
-          Kỹ năng xác định giá trị
-          Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
-          Kỹ năng thể hiện sự tin tưởng
-          Ký năng lắng nghe tích cực.
-          Kỹ năng hợp tác
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT:
-          Kỹ thuật giao nhiệm vụ
-          Kỹ thuật đặt câu hỏi
-          Thảo luận
-          Kỹ thuật động não
-          Kỹ thuật trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trao đổi phương pháp học tập tích cực
- Chuẩn bị máy cho các tiết mục nhạc, trình chiếu hình ảnh…
- Một số hình ảnh, hoạt động của trường, lớp, xã hội
- Lồng ghép hướng nghiệp.
V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Khám phá
Chơi trò chơi: “ ô chữ ”
Thể lệ: chia lớp thành 4 đội, lần lượt mỗi đội chọn số và trả lời, đội chọn kg có đáp án thì các đội còn lại trả lời, nếu trả lời đúng 10 điểm.
 
T
A
C
P
H
O
N
G
 
C
H
U
D
O
N
G
 
 
C
H
I
U
K
H
O
T
U
D
U
Y
 
 
N
A
N
G
D
O
N
G
 
P
H
A
N
D
A
U
 
Hoạt động 2: Kết nối
Vòng 1: Chơi trò chơi: “ trúc xanh”
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

Thể lệ: chia lớp thành hai tổ, cử đại diện đoán cặp hình giống nhau, nếu đoán đúng đoán tiếp, mỗi cặp hình 10 điểm. Quan sát hình và cho biết nói đến câu ca dao tục ngữ nào?
 Vòng 2: Thảo luận
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 50 điểm. Trình bày trong 1 phút
+ Sự cần thiết phải học tập theo phương pháp tích cực.
+ Thế nào là phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc ?
+ Caùch thöïc hieän phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc?
Vòng 3: Kể truyện : Caâu chuyeän veà taám göông say meâ hoïc taäp.
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 100 điểm.
 Hoạt động 3: Thực hành    “Xử lý tình huống”
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 100 điểm.
TH1: Toâi khoâng coù ñieàu kieän hoïc taäp theo phöông phaùp môùi, toâi chæ coù theå hoïc taäp nhö caùch hoïc töø tröôùc ñeán nay. Nhö vaäy toâi coù gì sai khoâng? Vì sao?
TH2: Coù baïn cho raèng, hoïc sinh coøn ñang ñi hoïc neân coù quyeàn ñöôïc höôûng söï chaêm soùc, khoâng phaûi tham gia gì vaøo coâng vieäc chung, chæ caàn taäp trung thôøi gian ñeå hoïc taäp toát laø ñöôïc.  Caùc  baïn coù ñoàng yù vôùi quan nieäm ñoù khoâng? Taïi sao?
TH3: Coù ngöôøi cho raèng: Hoïc sinh tuy coøn ít tuoåi nhöng coù thể tự định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân, có đúng không, vì sao?
Hoạt động 4: Vận dụng
GVCN nhận xét và chốt lại nội dung chính của chủ đề
Vieäc löïa choïn phöông phaùp hoïc taäp laø quyeàn cuûa moãi hoïc sinh. Nhöng neân choïn phöông phaùp hoïc taäp hieäu quaû ñeå naâng cao keát quaû hoïc taäp cuûa baûn thaân, hình thaønh cho mình phöông phaùp laøm vieäc khoa hoïc ñeå sau naøy coù ñieàu kieän ñoáng goùp nhieàu hôn cho söï nghieäp chung.
Moãi ngöôøi coù theå coù nhöõng kinh nghieäm khaùc nhau, khoâng neân aùp ñaët yù kieán cho caùc baïn khaùc, ñeå moãi baïn töï do phaùt bieåu yù kieán caù nhaân, chæ höôùng cho caùc baïn löïa choïn caùch hoïc taäp tích cöïc, hieäu quaû vaø phuø hôïp vôùi baûn thaân.
Caùc baïn coù choïn ngheà töông lai cuûa mình chưa? Taïi sao? Những yếu tố để chọn nghề?
Dặn dò công việc về nhà
VI/ TƯ LIỆU
1. Sự cần thiết phải học tập theo phương pháp tích cực.
Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, thời đại phát triển không ngừng của khoa học công nghệ. Để tồn tại và phát triển trong xã hội ấy, chúng ta buộc phải tìm một phương pháp học tập hữu hiệu, giúp ta nắm bắt thông tin, thu nạp kiến thức nhanh nhất, hiệu quả nhất. Vì lẽ đó, việc thay thế phương pháp học tập cổ truyền bằng phương pháp học tập mới, phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc vaø chuû ñoäng trôû thaønh moät ñieàu taát yeáu.
2. Thế nào là phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc ?
- Noäi dung cuûa phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc laø ngöôøi hoïc chuû ñoäng lónh hoäi kieán thöùc. Thaày, coâ giaùo giöõ vai troø toå chöùc vaø höôùng daãn hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Hoïc sinh laø ngöôøi laøm chuû hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa mình baèng caùch töï ghi baøi theo yù hieåu cuûa mình, töï tìm ñoïc caùc taøi lieäu tham khaûo vaø saùch giaùo khoa; phaûi tìm ra choå chöa hieåu, maïnh daïn ñöa ra caùc thaéc maéc ñeå cuøng caùc baïn giaûi quyeát, neáu khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì môùi nhôø thaày coâ höôùng daãn ...
- Taùc duïng cuûa phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc laø laøm cho kieán thöùc cuûa hoïc sinh ñöôïc khaéc saâu hôn, naém vöõng baøi hôn vaø vaän duïng toát nhöõng kieán thöùc ñaõ lónh hoäi ñöôïc vaøo trong hoïc taäp vaø cuoäc soáng.
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

- Yeâu caàu vaø ñieàu kieän cuûa phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc : hoïc sinh phaûi tích cöïc töï giaùc, coù taøi lieäu vaø phöông tieän hoïc taäp ñaày ñuû; giaùo vieân phaûi bieát toå chöùc hoaït ñoäng hoïc taäp cho hoïc sinh.
3. Caùch thöïc hieän phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
Khi thöïc hieän vieäc hoïc baèng phöông phaùp tích cöïc, hoïc sinh gaëp phaûi nhieàu khoù khaên hôn so vôùi phöông phaùp hoïc taäp truyeàn thoáng: veà baûn thaân (neà neáp, phöông phaùp hoïc...); veà caùc ñieàu kieän hoïc taäp khaùc. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên treân, hoïc sinh caàn töï mình naém vöõng vaø thöïc hieän nghieâm tuùc phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc noùi chung, cuõng nhö öùng duïng phöông phaùp naøy vaøo töøng moân hoïc cuï theå, coù nhö vaäy keát quaû hoïc taäp môùi toát ñöôïc.
     
Chuû ñeà thaùng 10 THANH NIEÂN VÔÙI TÌNH BAÏN, TÌNH YEÂU VAØ GIA ÑÌNH A. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC
-          Nhaän thöùc roõ hôn giaù trò cuûa tình baïn, tình yeâu vaø gia ñình; hoïc sinh coù quyeàn giao keát baïn beø, ñöôïc toân troïng söï keát giao ñoù; hoïc sinh xaùc ñònh roõ traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong quan heä baïn beø, trong tình yeâu vaø gia ñình.
-          Reøn luyeän caùc kyõ naêng öùng xöû phuø hôïp trong tình baïn, tình yeâu vaø gia ñình.
-          Boàidöôõng tình caûm yeâu quí gaén boù gia ñình.
-          Toân troïng vaø thaân thieän vôùi baïn beø; saün saøng hôïp taùc vôùi baïn trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng.
B. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
-          Toå chöùc thi hoûi-ñaùp veà tình baïn, tình yeâu vaø gia ñình, trong ñoù chuû yeáu hoïc sinh hieåu roõ theá naøo laø tình baïn, tình yeâu trong saùng; giuùp caùc em hieåu roõ hoïc sinh ñöôïc töï do keát giao tình baïn, ñöôïc baûo veä danh döï vaø nhöõng bí maät rieâng tö; coù hieåu bieát veà gia ñình vai troø cuûa gia ñình trong luaät giaùo duïc vò thaønh nieân noùi rieâng, trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi noùi chung.
-          Toå chöùc hoäi thi ngöôøi baïn gaùi ñaùng meán, trong ñoù loàng gheùp caùc noäi dung veà giôùi, nhöõng neùt ñaùng quí cuûa nöõ thanh nieân, nhöõng caùch öùng xöû giuùp baïn gaùi göõi gìn vaø phaùt trieån nhöõng neùt tính caùch ñoù cuûa giôùi mình.
Hoaït ñoäng thaùng 10 cuõng gaén vôùi caùc noäi dung phoøng choáng boùc loät vaø laïm duïng tình duïc vò thaønh nieân.
-          Toå chöùc thi öùng xöû linh hoaït döôùi hình thöùc xöû lí caùc tình huoáng trong giao tieáp vôùi baïn cuøng giôùi vaø baïn khaùc giôùi.
Tieát 3
Thi Hoûi – Ñaùp Veà Tình Baïn, Tình Yeâu vaø Gia Ñình
I/ MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG.
-          Hoïc sinh hieåu roõ hôn veà tình baïn, tình baïn khaùc giôùi ôû tuoåi hoïc sinh, tình yeâu vaø gia ñình; caùc em coù quyeàn töï do vaø ñöôïc baûo veä trong caùc moái quan heä ñoù; löùa tuoåi vò thaønh nieân vaø vai troø cuûa gia ñình trong giaùo duïc vò thaønh nieân.
-          Coù yù thöùc xaây döïng moät tình baïn trong saùng vaø töï haøo veà tính baïn trong saùng cuûa mình. Biết áp dụng thơ văn vào trong các hoạt động. Biết được một số vấn đề về luạt hôn nhan và gia đình.
-          Hieåu ñöôïc caùch öùng xöû ñuùng trong quan heä tình baïn, ñaëc bieät tình baïn khaùc giôùi vaø coù haønh ñoäng ñuùng trong quan heä baïn beø.
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG
-          Kỹ năng tự nhận thức
-          Kỹ năng xác định giá trị
-          Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
-          Kỹ năng thể hiện sự tin tưởng
-          Ký năng lắng nghe tích cực.
-          Kỹ năng hợp tác
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT:
-          Kỹ thuật giao nhiệm vụ
-          Kỹ thuật đặt câu hỏi
-          Thảo luận
-          Kỹ thuật động não
-          Kỹ thuật trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tìm các bài hát về tình bạn, tình yêu, gia đình
- Chuẩn bị máy cho các tiết mục nhạc, trình chiếu hình ảnh…
- Một số hình ảnh, hoạt động trong cuộc sống về các mối quan hệ
V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Thi hát
Thể lệ : Chia lớp thành hai đội, lần lượt hát những bài hát có chữ yêu. Đội nào hát trùng bài hát, không hát tiếp trong vòng 15 giây thì thua cuộc
Hoạt động 2: Kết nối
-          Vòng 1: Thi trả lời nhanh
Học sinh nghe câu hỏi và trả lời nhanh, ai trả lời nhanh chính xác được cục keo.
Tuổi trăng tròn là bao nhiêu tuổi? ->15, 16 tuổi
Tuổi được kết hôn ở nữ là bao nhiêu? -> 18 tuổi
Tuổi được kết hôn ở nam là bao nhiêu? -> 20 tuổi
Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
a)      Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b)     Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.đ) Cả a,b,c,d
5. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải ……...
a.       đăng ký kết hôn
sống chung nhà
đám cưới
      6. Vợ, chồng …………..với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan
a) Nghĩa vụ
b) Thương yêu
c) Bình đẳng
d) Giúp đở
-          Vòng 2: Trình bày 1 phút:
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 50 điểm. Trình bày trong 1 phút
Thế nào là một tình yêu đẹp?
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

Tuổi học trò có nên có tình yêu không? Tại sao?
Tại sao người ta gọi tuổi các em là tuổi trăng tròn? Tuổi trăng tròn có nên có bạn khác giới không?
Vòng 3: Trò chơi nếu ...... thì
 Thể lệ: Mỗi bạn chuẩn bị một tờ giấy, bạn nữ ghi nếu ( phía sau là tên mình)
VD: Nếu Lan là mây
Bên nam ghi thì ( ph ía sau là tên mình)
VD: Thì Minh sẽ là núi
Thu lại tất cả các mảnh giấy, NDCT lần lượt đọc từng cặp giấy của nam và nứ, cặp nào hợp và hay sẽ nhận quà.
Hoạt động 3: Thực hành
Thảo luận: Mỗi học sinh ghi những thắc mắc, câu hỏi về tình yêu gia đình, bạn bè, tình yêu khác phái ... vào tờ giấy. Thu hồi lại tất cả  câu hỏi, NDCT đọc từng câu hỏi bạn nào có thể giải đáp thì xung phong nếu trả lời hay thì được quà, giáo viên cho ý kiến và giải đáp những câu hỏi học sinh không thể trả lời.
Hoạt động 4: Vận dụng
GVCN nhận xét và chốt lại nội dung chính của chủ đề
Kể vài mẫu truyện cho học sinh nghe để hiều thêm về cuộc sống
Là học sinh nhiệm vụ chính là học tập, chúng ta cần học thật tốt để có một nghề nghiệp ổn định, từ đó sẽ có cuộc sống tốt. Các em còn nhỏ và sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ chưa có rộng, sau này chúng ta còn va chạm thực tế rất nhiều sẽ thấy những suy nghĩ bây giờ là nông cạn. Các em còn nhỏ, nhưng không thể cấm yêu vì tình cảm con người lúc nào cũng có những yêu phải trong sáng và cùng nhau giúp nhau học tốt.
Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Chúng ta nên nhớ ngoài tình yêu khác giới chúng ta còn tình yêu gia đình, bạn bè. Đặt biệt là các bạn gái.
HÃY HÀNH ĐỘNG CÓ SUY NGHĨ , VÌ HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN VÀ MỌI NGƯỜI.
Bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp, hãy lập thân lập nghiệp, chưa nên QH tình dục và quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên
Công việc về nhà:
Thi Xöû Lí Tình Huoáng Trong Giao Tieáp ÖÙng Xöû
Suy nghĩ các tình huống và tìm cách xử lý
chuẩn bị một tiểu phẩm nội dung về tình cảm gia đình
VI/ TƯ LIỆU
*Tình yêu là gì?
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn thường không xác định được đâu là ranh giới của tình bạn hay tình yêu. Đó có thể gọi là tình yêu học đường, nói theo văn học để chỉ một loại tình cảm nam nữ còn sơ khai, bồng bột và ngây thơ của các cô, các cậu học sinh còn cắp sách tới trường.
Gọi là "tình yêu" nhưng chưa chắc phải là tình yêu đích thực. Vì "tình yêu" này xuất phát từ cảm tính nhiều hơn lý tính. Thích thích, mến mến một đặc điểm, một cá tính gì đó hay bạn bè quá thân quen đến nỗi tưởng là "yêu". Một "tình yêu" mà chắc chưa bao giờ nghĩ tới đích cuối cùng của nó, chưa phải đấu tranh, hy sinh quên mình vì nó. "Tình yêu" này nhiều khi cũng rất lãng mạn, nhưng tính lãng mạn của nó mang mầu sắc tiểu thuyết nhiều hơn thực tiễn. Rồi theo thời gian đại đa số tình cảm này sẽ trôi dần vào dĩ vãng chỉ để lại những kỷ niệm ấm áp vui vui trong lòng chúng ta.
Ngoài tình yêu nam nữ chúng ta còn nhiều tình yêu khác như tình yêu gia đình, bạn bè....
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

*Tình yêu thật sự là gì?
Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Bạn có thể “phải lòng” một chàng trai hoặc một cô g ái thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, bạn cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho có được tình yêu dài lâu, bởi các bạn sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng bạn trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu bạn khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn.Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau. Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó. Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng. Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn
  Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài......
"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng"
* Tại sao người ta gọi tuổi các em là tuổi trăng tròn? Tuổi trăng tròn có nên có bạn khác giới không?
- Tuổi trăng tròn là tuổi 15-16 bởi vì đó là 2 đêm trăng tròn và sáng nhất trong tháng, cũng như con người đến tuổi này thì cơ thể phát triển khá đầy đủ (tuy nhiên vẫn chưa thực sự hoàn thiện).
- Có, vì học sinh nam và nữ sinh hoạt tập thể chung với nhau là cơ sở tốt để hình thành tình bạn, giúp nhau học tập và rèn luyện. Đó cũng là cơ sở tốt để phát triển thành tình yêu trong sáng của tuổi học trò.
* Thế nào là một tình yêu đẹp?
- Tình yêu đẹp là tình yêu mang lại hạnh phúc và sức mạnh cho cuộc đời. Tình yêu đẹp phải bao
+ Tình thương quảng đại: Đó là tình thương vô vị lợi, luôn hướng về nhau, mong những điều tốt cho nhau, quan tâm chăm sóc lo lắng cho nhau, có trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh cho nhau.
+ Tình bạn trong tình yêu: Trong tình yêu, hai người cần giữ được những đặc tính của tình bạn tốt. Đó là sự hòa hợp trong thái độ sống trung thực và tôn trọng nhau . Nhờ đó họ có được một sự đồng cảm về thể chất, tâm hồn và quan điểm sống.
+ Tình yêu được xã hội thừa nhận: Tình yêu được nở hoa, được sự hỗ trợ của ba mẹ, bạn bè, họ hàng, khu xóm ; không có sự sợ hãi, lén lút gây tổn thương nhân cách.
 
Tieát 4
Thi Xöû Lí Tình Huoáng Trong Giao Tieáp ÖÙng Xöû
I/ MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG. 
-          Hoïc sinh naém ñöôïc caùc tình huoáng cô baûn trong giao tieáp, caùch öùng xöû trong quan heä vôùi thaày coâ giaùo, vôùi gia ñình, baïn beø, baïn khaùc giôùi; Xaùc ñònh ñöôïc quyeàn ñöôïc baûo veä trong tình huoáng neáu bò xaâm haïi cuûa mình. Vân dụng những kiến thức trong văn học và giáo dục để xử lý tình huống và trả lời câu hỏi.
-          Bieát laéng nghe chia seõ vôùi baïn beø vaø caùch öùng xöû linh hoaït, phuø hôïp trong caùc tình huoáng giao tieáp xaûy ra haèng ngaøy.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG
-          Kỹ năng tự nhận thức
-          Kỹ năng xác định giá trị
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

-          Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
-          Kỹ năng thể hiện sự tin tưởng
-          Kỹ năng lắng nghe tích cực.
-          Kỹ năng hợp tác
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT:
-          Kỹ thuật giao nhiệm vụ
-          Kỹ thuật đặt câu hỏi
-          Thảo luận
-          Kỹ thuật động não
-          Kỹ thuật trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Chuẩn bị tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ
- Một số câu hỏi trả lời nhanh về luật.
V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Khám phá
Chôi troø chôi : “ Chiếc nón kỳ diệu”
Thể lệ: Chia lớp thành hai tổ, cử đại diện quay và đoán từ
Hoạt động 2: Kết nối
-          Vòng 1: Đố vui
Thể lệ: Học sinh nghe câu đố, ai biết giơ tay trả lời, đúng được một phần quà
Hôn một người mình thích gọi là hôn nhânHôn một con vật mình yêu thích gọi là hôn thúChồng hôn vợ gọi là hôn thêVợ hôn chòng gọi là hôn phuHôn rồi mà hôn nữa gọi là tái hônĐang hôn mà dính gọi là đính hônĐang ngủ mà hôn gọi là hôn mê
 
-          Vòng 2: Hùng biện
Theo các bạn tình yêu chưa đi đến hôn nhan cần có giới hạn hay không?
Học sinh thảo luận trong vòng 5 phút sau đó cử đại diên lên trình bày
-          Vòng 3: Trò chơi Hiểu ý đồng đội
Thể lệ: lớp chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm cử hai bạn, một bạn gời ý, một bạn đoán từ. Mỗi từ đúng 10 điểm.
Tình Bạn     Trung thực         Thật thà       Tôn trọng
Thành thật    Gia đình           Bao dung     Tình bạn
Lo lắng         Yêu thương       Đoàn kết     Chung lòng
Tin tưởng     Động viên         An ủi       Chia sẽ
 
Hoạt động 3: Thực hành   “Xử lý tình huống”
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 100 điểm.
 Câu 1: Nếu có một bạn khác giới trong lớp rủ bạn đi chơi riêng thì bạn có đi không?Tại sao? Nếu không đi thì bạn từ chối như thế nào?
Câu 2: Gia đình hạnh phúc có vai trò gì trong việc học hành của con cái?
Câu 3: Khi biết em chơi thân với một bạn khác giới cùng lớp, bố mẹ em tỏ ý không hài lòng. Em sẽ nói với bố mẹ như thế nào ?
Câu 4: Theo bạn, giữa hai người bạn khác giới, làm thế nào để giữ được tình bạn trong sáng và dài lâu?
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp            Khối 10

Hoạt động 4: Vận dụng
GVCN nhận xét và chốt lại nội dung chính của chủ đề
Dặn dò công việc về nhà
VI. TƯ LIỆU:
Xử lý tình huống
 Câu 1: Nếu có một bạn khác giới trong lớp rủ bạn đi chơi riêng thì bạn có đi không?Tại sao? Nếu không đi thì bạn từ chối như thế nào?
Tình bạn khác giới là một tình cảm rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, đây là mối quan hệ rất nhạy cảm, tuổi vị thành niên sẽ hiểu lầm là tình yêu. Trong nhiều tình huống chỉ có 2 người, tình bạn này thường được biến dần thành « tình yêu ». Nếu không khéo xử lý sẽ gây « ngộ nhận ».
- Nếu đồng ý: nên rủ thêm một số bạn nữa cùng đi chung.
- Nếu không đồng ý: Lựa lời từ chối khéo (bận công việc) tránh gây tự ái hay hiểu lầm cho bạn.
Câu 2: Gia đình hạnh phúc có vai trò gì trong việc học hành của con cái?
Gia đình là tế bào của xã hội, là chỗ dựa cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, nhất là con cái. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ hoà thuận sẽ tạo thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái tốt hơn, đưa lại cho con cái cuộc sống ấm no, vui vẻ, tạo điều kiện cho con cái học tập tốt, nhân cách được phát triển hoàn thiện.
Câu 3: Khi biết em chơi thân với một bạn khác giới cùng lớp, bố mẹ em tỏ ý không hài lòng. Em sẽ nói với bố mẹ như thế nào ?
Bạn chờ lúc mẹ vui ấy rồi giải thích cho mẹ hiểu là bạn với bạn ấy chỉ là bạn thân với nhau , tâm sự và giúp đỡ nhau trong học tập. Hay nhân dịp nào rủ các bạn về nhà học nhóm và giới thiệu từng bạn cho mẹ biết mẹ sẽ an tâm hơn.
Câu 4: Theo bạn, giữa hai người bạn khác giới, làm thế nào để giữ được tình bạn trong sáng và dài lâu?
Muốn giữ được tình bạn trong sáng và lâu dài thì chúng ta phải đối xử với nhau chân thành, biết quan tâm , chăm sóc, yêu thương và giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, không vì mục đích vụ lợi, hiểu và quan tâm đến nhau nhiều hơn.
Câu 5 : Sau giờ học buổi tối, bạn thường chơi game và chat với bạn bè rất khuya. Sau nhiều lần nhắc nhở, bố mẹ cấm không cho bạn sử dụng máy vi tính nữa. Bạn có cho rằng bố mẹ can thiệp quyền tự do của vạn hay không? Vì sao?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Giáo Viên Soạn: Trịnh Thị Mỹ Linh        Năm học 2015-2016


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-10-21 11:33:02 | Thể loại: Hoạt động NGLL 10 | Lần tải: 34 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án NGLL cả năm, Hoạt động NGLL 10. Chủ đề hoạt động tháng 9 THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIÊÏP, HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC A. MỤC TIÊU GIÁO DỤC - Về kiến thức: Học sinh hiểu đựơc vai trò của CNH-HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xác định được quyền và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp..

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ngll-ca-nam.hlno0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác