Giáo án học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 

Trường THPT             : Nguyễn Trường Tộ
Giáo viên hướng dẫn  : Trần Thị Xinh
Sinh viên thực tập  : Lê Công Trọng
 
Tuần 24
 
                                                       GIÁO ÁN
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
 
 
Mục đích:
  - Tổng kết đánh giá các mặt như: tình hình học tập, việc thực hiện nội quy của lớp, của trường, các hoạt động của lớp của trường trong tuần qua.
  - Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh.
  - Nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tuần học sau.
  - Giúp học sinh khắc phục hạn chế, thúc đẩy học tập tiến bộ.
  - Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần.
  - Học sinh lắng nghe, tích cực chủ động trao đổi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Kế hoạch của tuần.
Học sinh:
- Các tổ trưởng, lớp phó thể mỹ, lớp phó lao động, bí thư, lớp phó học tập, lớp trưởng báo cáo thi đua.
- Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới.
 III. Các hoạt động lên lớp:
1/ Ổn định và kiểm tra sĩ số.
2/ Nội dung sinh hoạt.
 
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần.
1.Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần:
- Các tổ trưởng báo cáo về: học tập, nội quy và các mặt khác của tổ. Nhận xét những ưu khuyết điểm.
  - Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp và nhận xét.
- Giáo viên cho ban cán sự lớp báo cáo, GV nghe và ghi nhận.
 
- Ban cán sự lớp lần lượt báo cáo.
- Học sinh khác chú ý lắng nghe, ghi nhận.
 
 


 
 

  - Lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ báo cáo tình hình lao động và vệ sinh lớp, thể dục giữa giờ của lớp tuần qua.
- Bí thư báo cáo hoạt động đoàn lớp.
  - Lớp trưởng nhận xét chung tình hình lớp.
 
 
 
Hoạt động 2. Giáo viên nhận xét đánh giá và tổng kết chung.
- Chỉ ra những ưu, khuyết điểm của của lớp trong tuần 24
- Tuyên dương các tổ và cá nhân thực hiện tốt trong tuần.
- Chỉ ra những mặt hạn chế.
- Phê bình và nhắc nhở những cá nhân còn vi phạm, kịp thời khắc phục hạn chế.
 
- GV tổng kết, đánh giá những ưu khuyết điểm.
- Tuyên dương những cá nhân và các tổ đạt kết quả tốt trong tuần qua.
- GV phê bình, nhắc nhở những cá nhân vi phạm về nội qui, nề nếp học tập,… tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lí: nhắc nhở, động viên kịp thời khắc phục hạn chế.
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhận đánh giá của giáo viên.
- Học sinh vi phạm đứng lên trình bày lý do, HS hứa khắc phục trước lớp.
 
Hoạt động 3. Những ý kiến đề xuất của học sinh.
- Đề xuất, đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế, xây dựng phương hướng phát huy hoạt động của lớp trong thời gian tới.
- GV nghe, tổng kết và giải quyết những thắc mắc của HS để xây dựng hoạt động lớp.
- Động viên HS mạnh dạn phát biểu ý kến.
-   Học sinh mạnh dạng đóng góp ý kiến xây dựng lớp.
 
Hoạt động 4. Đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình học tập, nội quy của nhà trường.
-  Khắc phục tình trạng HS vi phạm như: không thuộc bài, nghỉ học không phép, đi học trễ, mất trật tự….
- Lên kế hoạch tập duyệt văn nghệ 26/3.
- GV đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuần 25.
- Nhắc nhở động viên lớp phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế.
- GV nhắc nhở HS cố gắng học tập.
-    Học sinh lắng nghe thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra cho tuần 25.
 
 


 
 

 
 
 
Hoạt động 5. Sinh hoạt chung
- Trò chơi.
- Hát tập thể
- GV tổ chức trò chơi, chào mừng Quốc tế phụ nữ 8/3.
- GV cho lớp hát tập thể.
-    Tham gia trò chơi, hát tâp thể.
 
 
 
Giáo viên hướng dẫn           Sinh viên thực tập
 
 
Trần Thị Xinh                               Lê Công Trọng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Trường THPT             : Nguyễn Trường Tộ
Giáo viên hướng dẫn  : Trần Thị Xinh
Sinh viên thực tập  : Lê Công Trọng
Tuần 25
 
                                                       GIÁO ÁN
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
 
 
Mục đích:
  - Tổng kết đánh giá các mặt như: tình hình học tập, việc thực hiện nội quy của lớp, của trường, các hoạt động của lớp của trường trong tuần qua.
  - Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh.
  - Nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tuần học sau.
  - Giúp học sinh khắc phục hạn chế, thúc đẩy học tập tiến bộ.
  - Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần.
  - Học sinh lắng nghe, tích cực chủ động trao đổi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Kiểm tra sổ đầu bài, kết quả đã đạt được ở tuần 25.
- Kế hoạch của tuần.
Học sinh:
- Các tổ trưởng, lớp phó thể mỹ, lớp phó lao động, bí thư, lớp phó học tập, lớp trưởng báo cáo thi đua.
- Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới.
 III. Các hoạt động lên lớp:
1/ Ổn định và kiểm tra sĩ số.
2/ Nội dung sinh hoạt.
 
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần.
1.Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần:
- Các tổ trưởng báo cáo về: học tập, nội quy và các mặt khác của tổ. Nhận xét những ưu khuyết điểm.
  - Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp và nhận xét.
- Giáo viên cho ban cán sự lớp báo cáo, GV nghe và ghi nhận.
 
- Ban cán sự lớp lần lượt báo cáo.
- Học sinh khác chú ý lắng nghe, ghi nhận.
 
 


 
 

  - Lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ báo cáo tình hình lao động và vệ sinh lớp, thể dục giữa giờ của lớp tuần qua.
- Bí thư báo cáo hoạt động đoàn lớp.
  - Lớp trưởng nhận xét chung tình hình lớp.
 
 
 
Hoạt động 2. Giáo viên nhận xét đánh giá và tổng kết chung.
- Chỉ ra những ưu, khuyết điểm của của lớp trong tuần 25
- Tuyên dương các tổ và cá nhân thực hiện tốt trong tuần.
- Chỉ ra những mặt hạn chế.
- Phê bình và nhắc nhở những cá nhân còn vi phạm, kịp thời khắc phục hạn chế.
 
- So sánh kết quả thi đua của tuần 25 và 24.
- GV tổng kết, đánh giá những ưu khuyết điểm.
- Tuyên dương những cá nhân và các tổ đạt kết quả tốt trong tuần qua.
- GV phê bình, nhắc nhở những cá nhân vi phạm về nội qui, nề nếp học tập,… tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lí: nhắc nhở, động viên kịp thời khắc phục hạn chế.
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhận đánh giá của giáo viên.
- Học sinh vi phạm đứng lên trình bày lý do, HS hứa khắc phục trước lớp.
 
Hoạt động 3. Những ý kiến đề xuất của học sinh.
- Đề xuất, đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế, xây dựng phương hướng phát huy hoạt động của lớp trong thời gian tới.
- GV nghe, tổng kết và giải quyết những thắc mắc của HS để xây dựng hoạt động lớp.
- Động viên HS mạnh dạn phát biểu ý kến.
-   Học sinh mạnh dạng đóng góp ý kiến xây dựng lớp.
 
Hoạt động 4. Đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình học tập, nội quy của nhà trường.
-  Khắc phục tình trạng HS vi phạm như: không thuộc bài, nghỉ học không phép, đi học trễ,
- GV đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuần 26.
- Nhắc nhở động viên lớp phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế.
-    Học sinh lắng nghe thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra cho tuần 26.
 
 


 
 

mất trật tự….
- Lên kế hoạch tập duyệt văn nghệ 26/3.
- Trực ban tuần 26.
- GV nhắc nhở HS cố gắng học tập.
 
 
 
Hoạt động 5. Sinh hoạt chung
- Trò chơi.
- Hát tập thể
- GV tổ chức trò chơi, cho lớp hát tập thể.
-    Tham gia trò chơi, hát tâp thể.
 
 
 
Giáo viên hướng dẫn           Sinh viên thực tập
 
 
Trần Thị Xinh                               Lê Công Trọng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Trường THPT             : Nguyễn Trường Tộ
Giáo viên hướng dẫn  : Trần Thị Xinh
Sinh viên thực tập      : Lê Công Trọng
 
 
Tuần 26
 
                                                       GIÁO ÁN
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
 
 
Mục đích:
  - Tổng kết đánh giá các mặt như: tình hình học tập, việc thực hiện nội quy của lớp, của trường, các hoạt động của lớp của trường trong tuần qua.
  - Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh.
  - Nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tuần học sau.
  - Giúp học sinh khắc phục hạn chế, thúc đẩy học tập tiến bộ.
  - Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần.
  - Học sinh lắng nghe, tích cực chủ động trao đổi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Kiểm tra sổ đầu bài, kết quả đã đạt được ở tuần 26.
- Kế hoạch của tuần.
Học sinh:
- Các tổ trưởng, lớp phó thể mỹ, lớp phó lao động, bí thư, lớp phó học tập, lớp trưởng báo cáo thi đua.
- Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới.
 III. Các hoạt động lên lớp:
1/ Ổn định và kiểm tra sĩ số.
2/ Nội dung sinh hoạt.
 
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần.
1.Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần:
- Các tổ trưởng báo cáo về: học tập, nội quy và các mặt khác của tổ. Nhận xét những ưu khuyết điểm.
- Giáo viên cho ban cán sự lớp báo cáo, GV nghe và ghi nhận.
 
- Ban cán sự lớp lần lượt báo cáo.
- Học sinh khác chú ý lắng nghe, ghi nhận.
 
 


 
 

  - Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp và nhận xét.
  - Lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ báo cáo tình hình lao động và vệ sinh lớp, thể dục giữa giờ của lớp tuần qua.
- Bí thư báo cáo hoạt động đoàn lớp.
  - Lớp trưởng nhận xét chung tình hình lớp.
 
 
 
Hoạt động 2. Giáo viên nhận xét đánh giá và tổng kết chung.
- Chỉ ra những ưu, khuyết điểm của của lớp trong tuần 26
- Tuyên dương các tổ và cá nhân thực hiện tốt trong tuần.
- Chỉ ra những mặt hạn chế.
- Phê bình và nhắc nhở những cá nhân còn vi phạm, kịp thời khắc phục hạn chế.
 
- So sánh kết quả thi đua của tuần 26 và 25.
- GV tổng kết, đánh giá những ưu khuyết điểm.
- Tuyên dương những cá nhân và các tổ đạt kết quả tốt trong tuần qua.
- GV phê bình, nhắc nhở những cá nhân vi phạm về nội qui, nề nếp học tập,… tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lí: nhắc nhở, động viên kịp thời khắc phục hạn chế.
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhận đánh giá của giáo viên.
- Học sinh vi phạm đứng lên trình bày lý do, HS hứa khắc phục trước lớp.
 
Hoạt động 3. Những ý kiến đề xuất của học sinh.
- Đề xuất, đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế, xây dựng phương hướng phát huy hoạt động của lớp trong thời gian tới.
- GV nghe, tổng kết và giải quyết những thắc mắc của HS để xây dựng hoạt động lớp.
- Động viên HS mạnh dạn phát biểu ý kến.
-   Học sinh mạnh dạng đóng góp ý kiến xây dựng lớp.
 
Hoạt động 4. Đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình học tập, nội quy của nhà trường.
-  Khắc phục tình trạng HS vi phạm như: không thuộc bài, nghỉ học kh
- GV đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuần 27.
- Nhắc nhở động viên lớp phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế.
-    Học sinh lắng nghe thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra cho tuần 27.
 


 
 

ông phép, đi học trễ, mất trật tự….
- Lên kế hoạch cho lớp tham gia trò chơi dân gian chào mừng 26/03.
- Lên kế hoạch tập duyệt văn nghệ 26/3
- GV nhắc nhở HS cố gắng học tập.
 
 
Hoạt động 5. Sinh hoạt chung
- Trò chơi.
- Hát tập thể
- GV tổ chức trò chơi, cho lớp hát tập thể.
-    Tham gia trò chơi, hát tâp thể.
 
 
 
Giáo viên hướng dẫn           Sinh viên thực tập
 
 
   Trần Thị Xinh                              Lê Công Trọng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
Trường THPT            : Nguyễn Trường Tộ
Giáo viên hướng dẫn  : Trần Thị Xinh
Sinh viên thực tập     : Lê Công Trọng
 
Tuần 27
 
                                                       GIÁO ÁN
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
 
 
Mục đích:
  - Tổng kết đánh giá các mặt như: tình hình học tập, việc thực hiện nội quy của lớp, của trường, các hoạt động của lớp của trường trong tuần qua.
  - Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh.
  - Nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tuần học sau.
  - Giúp học sinh khắc phục hạn chế, thúc đẩy học tập tiến bộ.
  - Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần.
  - Học sinh lắng nghe, tích cực chủ động trao đổi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Kiểm tra sổ đầu bài, kết quả đã đạt được ở tuần 27.
- Kế hoạch của tuần.
Học sinh:
- Các tổ trưởng, lớp phó thể mỹ, lớp phó lao động, bí thư, lớp phó học tập, lớp trưởng báo cáo thi đua.
- Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới.
 III. Các hoạt động lên lớp:
1/ Ổn định và kiểm tra sĩ số.
2/ Nội dung sinh hoạt.
 
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần.
1.Tổng kết và đánh giá tình hình của lớp trong tuần:
- Các tổ trưởng báo cáo về: học tập, nội quy và các mặt khác của tổ. Nhận xét những ưu khuyết điểm.
- Giáo viên cho ban cán sự lớp báo cáo, GV nghe và ghi nhận.
 
- Ban cán sự lớp lần lượt báo cáo.
- Học sinh khác chú ý lắng nghe, ghi nhận.
 
 


 
 

  - Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp và nhận xét.
  - Lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ báo cáo tình hình lao động và vệ sinh lớp, thể dục giữa giờ của lớp tuần qua.
- Bí thư báo cáo hoạt động đoàn lớp.
  - Lớp trưởng nhận xét chung tình hình lớp.
 
 
 
Hoạt động 2. Giáo viên nhận xét đánh giá và tổng kết chung.
- Chỉ ra những ưu, khuyết điểm của của lớp trong tuần 27
- Tuyên dương các tổ và cá nhân thực hiện tốt trong tuần.
- Chỉ ra những mặt hạn chế.
- Phê bình và nhắc nhở những cá nhân còn vi phạm, kịp thời khắc phục hạn chế.
 
- So sánh kết quả thi đua của tuần 27 và 26.
- GV tổng kết, đánh giá những ưu khuyết điểm.
- Tuyên dương những cá nhân và các tổ đạt kết quả tốt trong tuần qua.
- GV phê bình, nhắc nhở những cá nhân vi phạm về nội qui, nề nếp học tập,… tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lí: nhắc nhở, động viên kịp thời khắc phục hạn chế.
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhận đánh giá của giáo viên.
- Học sinh vi phạm đứng lên trình bày lý do, HS hứa khắc phục trước lớp.
 
Hoạt động 3. Những ý kiến đề xuất của học sinh.
- Đề xuất, đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế, xây dựng phương hướng phát huy hoạt động của lớp trong thời gian tới.
- GV nghe, tổng kết và giải quyết những thắc mắc của HS để xây dựng hoạt động lớp.
- Động viên HS mạnh dạn phát biểu ý kến.
-   Học sinh mạnh dạng đóng góp ý kiến xây dựng lớp.
 
Hoạt động 4. Đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình học tập, nội quy của nhà trường.
-  Khắc phục tình trạng HS vi phạm như: không thuộc bài, nghỉ học kh
- GV đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuần 28.
- Nhắc nhở động viên lớp phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế.
-    Học sinh lắng nghe thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra cho tuần 28.
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-04-17 20:17:55 | Thể loại: Hoạt động NGLL 10 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.23 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2, Hoạt động NGLL 10. Trường THPT : Nguyễn Trường Tộ Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Xinh Sinh viên thực tập : Lê Công Trọng Tuần 24 GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM Mục đích: - Tổng kết đánh giá các mặt như: tình hình học tập, việc thực hiện nội quy của lớp, của trường, các hoạt động của lớp của trường trong tuần qua. - Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh. - Nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tuần học sau. - Giúp học sinh khắc phục hạn chế, thúc đẩy học tập tiến bộ

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-hoc-ki-2.mc6z0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác