CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 
 Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Khèi 10 

 
 
Ngày soạn:
Ngày dạy  :
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 9
 
Thanh niªn häc tËp rÌn luyÖn
v× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc
 
A.Môc tiªu gi¸o dôc  
 - Häc sinh hiÓu ®­îc vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc
 - BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó phÊn ®Êu  trë thµnh nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho t­¬ng lai
 - TÝch cùc chñ ®éng, tù gi¸c trong hcä tËp vµ rÌn luyÖn.
B.Néi dung ho¹t ®éng
 - Tham gia khai gi¶ng n¨m häc míi 100%.
 - T×m hiÓu yªu cÇu, nhiÖm vô n¨m häc líp 10 - THPT, truyÒn thèng cña nhµ tr­êng, v× trÝ, vai trß nhiÖm vô cña häc sinh THPT trong nhµ tr­êng vµ trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
 - Trao ®æi vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc.
 - Thi t×m hiÓu vÒ luËt gi¸o dôc, quyÒn vµ nhiÖm vô häc sinh THPT.
TiÕt 1:     Ho¹t ®éng 1
VÞ trÝ vai trß cña ng­êi thanh niªn häc sinh THPT
trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
I/. Môc tiªu ho¹t ®éng.
 - Häc sinh hiÓu ®­îc néi dung vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, vai trß cña thanh niªn - häc sinh trong sù nghiÖp ®ã.
 - Cã th¸i ®é tin t­ëng vµo sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
 -  X¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn - häc sinh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc, tõ ®ã tÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn.
II/.Néi dung ho¹t ®éng.
 1)Gi¸o viªn chñ nhiÖm cung cÊp cho häc sinh c¸c kiÕn thøc .
 - C«ng nghiÖp ho¸ ®ång nghÜa víi viÖc lµm cho nÒn s¶n xuÊt nhá, thñ c«ng hiÖn nay trë thµnh nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn.
 - HiÖn ®¹i ho¸ : NÒn c«ng nghiÖp ®­îc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt ë c¸c kh©u, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt. Toµn bé nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tõng b­íc tù ®éng ho¸, tin häc ho¸,...trong ®ã hµm l­îng trÝ tuÖ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong c¸c s¶n phÈm ®­îc xuÊt ra.
Môc ®Ých : Theo kÞp c¸c n­íc trong khu vùc.
 - Vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc.
  + Lµm cho tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi v­ît nhanh h¬n.
  + S¶n xuÊt ra cña c¶i nhiÒu h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n, rÎ h¬n.
  + T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh­ bÖnh viÖn, tr­êng häc, ®­êng giao th«ng -> n©ng cao chÊt l­îng c¬ së (.....)
 - §iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
  + TiÒn vèn, khoa häc, c«ng nghÖ, c¬ së h¹ tÇng, quan träng lµ ph¶i cã nguån nh©n lùc (con ng­êi) ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ®Çu t­ cho gi¸o dôc.
 2) H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn vÊn ®Ò.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu môc ®Ých, yªu cÇu.
- Chia líp thµnh 4 nhãm.
- Cö chñ to¹ .
- Cö th­ ký.
- Ph©n c«ng nhiÖm vô cña c¸c nhãm.
- H¸t bµi: "Thanh niªn lµm theo lêi b¸c".
+ Nhãm 1: C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ g×? Sù hiÓu biÕt cña em vÒ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc?
+ Nhãm 2: Vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc.
+ Nhãm 3: C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
+ Nhãm 4: Vai trß, tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn - häc sinh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.
- Chñ to¹ tæng kÕt, thèng nhÊt ý kiÕn.
III/.KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Yªu cÇu häc sinh viÕt ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña b¶n th©n trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña häc sinh.
Ho¹t ®éng 2
Trao ®æi vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc ë tr­êng THPT
I/. Môc tiªu ho¹t ®éng.
 - Häc sinh hiÓu ®­îc ý nghÜa vµ t¸c dông ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc vµ yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc.
 - Cã th¸i ®é cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó häc tËp theo ph­¬ng ph¸p tÝch cùc .
 - B­íc ®Çu biÕt vËn dông ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc vµo c¸c tiÕt häc, m«n häc cô thÓ.
II/. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
 1) Gi¸o viªn: - Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung vÒ ph­¬ng ph¸p häc tÝch cùc.
       - ChuÈn bÞ néi dung, c©u hái gîi ý, c©u hái tr¾c nghiÖm.
 2) Häc sinh:   - T×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò do gi¸o viªn ®­a ra.
       - Cö chñ to¹ ®iÒu khiÖn th¶o luËn, 1 th­ ký.
       - Mêi gi¸o viªn ®Õn dù.
       - Trang trÝ líp häc.
III/. Tæ chøc ho¹t ®éng.
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc
1)Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu môc ®Ých - yªu cÇu, néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng giao cho c¸n bé líp ®iÒu khiÓn th¶o luËn.
 - Môc ®Ých - yªu cÇu: HiÓu ®­îc sù cÇn thiÕt cña ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc ë tr­êng phæ th«ng nh»m n©ng cao chÊt l­îng häc tËp.
2)Chñ to¹ ®iÒu khiÓn th¶o luËn
+ ThÕ nµo lµ häc tËp theo ph­¬ng ph¸p tÝch cùc?
- Häc sinh th¶o luËn
- Gi¸o viªn ®­a ra kÕt luËn
 
 
 
 
Sù cÇn thiÕt ph¶i häc tËp theo ph­¬ng ph¸p tÝch cùc.
- Häc sinh th¶o luËn
- Gi¸o viªn tæng kÕt ®­a ra kÕt luËn.
1. Häc tËp theo ph­¬ng ph¸p tÝch cøc lµ gi?
- Gi¸o viªn h­íng dÉn, tæ chøc ph­¬ng ph¸p häc tËp.
- Häc sinh chñ ®éng nghiªn cøu s¸ch gi¸o viªn, t×m tßi, sö dông c¸c thao t¸c t­ duy, lµm bµi tËp nhËn thøc ®Ó tö giµnh lÊy kiÕn thøc.
2.Sù cÇn thiÕt ph¶i häc tËp theo ph­¬ng ph¸p tÝch cùc
- Thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng ngõng, c«ng nghÖ lu«n ®æi míi
- Muèn ... trong x· héi Êy cÇn cã ph­¬ng ph¸p
 
 
 
Ngày soan :
Ngày dạy  :
 
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 10
 
Thanh niªn víi t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh
 
A.Môc tiªu gi¸o dôc.
- NhËn thøc râ h¬n gi¸ trÞ cña t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh; x¸c ®Þnh râ               tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong quan hÖ b¹n bÌ, trong t×nh yªu vµ gia ®×nh.
- RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng øng xö phï hîp trong t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia  ®×nh.
- Båi d­ìng t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã víi gia ®×nh, b¹n bÌ.
B.Néi dung ho¹t ®éng.
- Thi hái ®¸p vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
- Tæ chøc héi thi ng­êi b¹n g¸i ®¸ng mÕn.
- Thi øng xö linh ho¹t d­íi h×nh thøc xö lý c¸c t×nh huèng trong giao tiÕp               víi b¹n cïng giíi vµ b¹n kh¸c giíi.
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Thi hái ®¸p vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
  I.Môc Tiªu ho¹t ®éng.
 
 
 - Häc sinh hiÓu râ h¬n vÒ t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi ë tuæi HS, t×nh    yªu               vµ gia ®×nh; løa tuæi vÞ thµnh niªn vµ vai trß cña gia ®×nh trong gi¸o dôc vÞ               thµnh niªn.
 - Cã nguyÖn väng x©y dùng mét t×nh b¹n trong s¸ng vµ tù hµo vÒ t×nh b¹n               trong s¸ng cña m×nh.
 - n¾m ®­îc c¸ch øng xö trong quan hÖ t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi vµ cã               hµnh vi ®óng møc trong quan hÖ b¹n bÌ.
II. ChuÈn bÞ
1.Gi¸o viªn:
- X©y dùng thÓ lÖ thi, c¸c néi dung vµ yªu cÇu c¸c cuéc thi.
- ChuÈn bÞ s½n c¸c c©u hái vµ mét sè tµi liÖu cÇn thiÕt
2.Häc sinh:
- Trang trÝ líp häc
- ChuÈn bÞ hoa vµ tÆng phÈm.
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y
1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
2. Tæ chøc ho¹t ®éng.
     -   GVCN nªu môc ®Ých vµ c«ng bè thÓ lÖ thi.
-   Giíi thiÖu bÝ th­ lµm ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
 
HÖ thèng c©u hái
Ho¹t ®éng cña HS
C©u 1: ThÕ nµo lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh?
Vai trß cña b¹n bÌ trong cuéc sèng con ng­êi?
 
 
C©u 2: T¹i sao ng­êi ta gäi tuæi c¸c em lµ tuæi tr¨ng trßn?Tuæi tr¨ng trßn cã nªn cã b¹n kh¸c giíi kh«ng?
C©u 3: NÕu cã mét b¹n kh¸c giíi trong líp rñ b¹n ®i ch¬i riªng th× b¹n cã ®i kh«ng?T¹i sao? NÕu kh«ng ®i th× b¹n tõ chèi nh­ thÕ nµo?
C©u 4: Tuæi häc trß cã nªn cã t×nh yªu kh«ng?T¹i sao?
C©u 5: ThÕ nµo lµ mét t×nh yªu ®Ñp?
 
 
 
 
C©u 6: Em hiÓu g× vÒ c©u nãi: “T×nh yªu ®Ñp khi cßn giang dë, ®êi mÊt vui khi ®· vÑn c©u thÒ”?
C©u 7: gi¶i thÝch c©u nãi: “ ®õng nãi lêi yªu víi ng­êi mµ m×nh kh«ng yªu”
C©u 8: Gia ®×nh h¹nh phóc cã vai trß g× trong viÖc häc hµnh cña con c¸i?
 
 
C©u 9:Em hiÓu g× vÒ c©u nãi : “Êu thÊt häc, l·o bÊt hµ vi”?
 
C©u 10: Gi¶i thÝch c©u ca dao: ThuËn vî, thuËn chång t¸t biÓn ®«ng còng c¹n”?
 
 
C©u 11:Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u ca dao: Thµ r»ng ¨n b¸t c¬m rau cßn h¬n c¸ thÞt nãi nhau nÆng lêi?”
NDCT cho tõng ®éi bèc th¨m c©u hái vµ tr¶ lêi.
 
 
_ BiÕt th«ng c¶m, quan t©m gióp ®ì nhau trong mäi mÆt.
- V­ît qua ranh giíi vËt chÊt vµ ®Þa vÞ.
NDCT cho tõng nhãm th¶o luËn sau ®ã ®¹i diÖn nhãm lªn ph¸t biÓu.
 
 
 
 
Tuæi häc trß chØ dõng l¹i ë t×nh b¹n ch­a nªn cã t×nh yªu.nÕu cã th× ph¶i lu«n h­ín tíi t×nh yªu trong s¸ng.
-T×nh yªu ®Ñp lµ t×nh yªu chung thuû, biÕt quan t©m ch¨m sãc vµ th«ng c¶m, t×nh yªu kh«ng cã ranh giíi vËt chÊt vµ ®Þa vÞ.
- T×nh yªu giang dë th× hai bªn ®au khæ, ®ãkh«ng ph¶I lµ t×nh yªu ®Ñp.
 
 
Gia ®×nh h¹nh phóc sÏ ®­a l¹i cho con c¸I cuéc sèng Êm no, vui vÎ, t¹o ®iÒu kiÖn cho con c¸I häc tËp tèt.
- C©u nãi ®ã cã nghÜa lµ: TrÎ kh«ng häc hµnh th× giµ kh«ng lµm ®­îc viÖc g×.
- Vî chång hoµ thuËn th× viÖc g× còng lµm ®­îc vµ sÏ v­ît qua tÊt c¶ mäi khã kh¨n.
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Khèi 10 

 
 
IV.Còng cè
-   GVCN tæng kÕt l¹i c¸c ho¹t ®éng, nhËn xÐt   ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu chung cña c¶ líp.
-   NDCT ph¸t phÇn th­ëng cho ®éi cã c¸c c©u tr¶ lêi hay nhÊt.
-   LÊy kÕt qu¶ thi lµm ®iÓm ®¸nh gi¸ cho häc sinh.
V.DÆn dß: T×m vµ ®äc c¸c t­ liÖu nãi vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
 
 
Ngày soạn:
Ngày dạy  :
 
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 11
 
Thanh niªn víi truyÒn thång hiÕu häc
vµ t«n s­ träng ®¹o
 
A.Môc tiªu gi¸o dôc.
- HiÓu ®­îc néi dung vµ gi¸ trÞ cña truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s­ träng               ®¹o, x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t               huy truyÒn thèng ®ã.
- BiÕt c¸ch øng xö ®óng mùc víi thÇy, c« gi¸o trong mäi t×nh huèng.
- KÝnh träng, yªu quý thÇy, c« gi¸o; tÝch cùc tù gi¸c trong häc tËp ®Ó ph¸t               huy truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o cña d©n téc.
B.Néi dung ho¹t ®éng.
- Giao l­u víi nh÷ng häc sinh tiªu biÓu trong tr­êng.
- Nh÷ng dßng c¶m xóc vÒ thÇy, c« gi¸o.
- Ho¹t ®éng kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam.
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng
Nh÷ng dßng c¶m xóc vÒ thÇy c« gi¸o.
I.Môc Tiªu ho¹t ®éng.
- Häc sinh hiÓu ®­îc c«ng lao cña thÇy, c« gi¸o, hiÓu lao ®éng s­ ph¹m               cña nghÒ thÇy gi¸o
- KÝnh träng biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o.
- Cã hµnh vi thÓ hiÖn biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o.
III. Néi dung ho¹t ®éng.
-   Ca ngîi c«ng lao cña thÇy, c« gi¸o.
-   Nh÷ng dßng suy nghÜ vÒ thÇy c« gi¸o.
II. ChuÈn bÞ
1.Gi¸o viªn:
 - Nghiªn cøu néi dung ho¹t ®éng.
- Giao nhiÖm vô cho ®éi ngò BCS líp thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh cho buæi häc.
2.Häc sinh:
- ChuÈn bÞ tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Trang trÝ líp.
- viÕt bµi th¬, v¨n c¶m xóc vÒ nghÒ cña thÇy, c« gi¸o.
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y
1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
2. Tæ chøc ho¹t ®éng.
GVCN nªu môc ®Ých vµ c«ng bè thÓ lÖ thi.
- Giíi thiÖu bÝ th­ lµm ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
NDCT:
-   Nªu ý nghÜa ho¹t ®éng cña buæi sinh ho¹t.
-   Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
-   Nªu c¶m xóc vÒ thÇy, c« gi¸o
   ThÇy, c« gi¸o lµ nh÷ng ng­êi cã nhiÒu c«ng søc ®ãng gãp vµo viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®µo t¹o nªn nh÷ng ng­êi c«ng d©n t­¬ng lai cho ®Êt n­íc. Lµ häc sinh, chóng ta cÇn ph¶i hiÓu râ c«ng lao to lín cña thÇy, c« gi¸o, hiÓu ®­îc lao ®éng vÊt v¶ cña thÇy, c« gi¸o.
HÖ thèng c©u hái
Ho¹t ®éng cña häc sinh
NDCT mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp b¸o c¸o tãm t¾t kÕt qu¶ s­u tÇm vµ s¸ng t¸c cña líp theo chñ  ho¹t ®éng.
NDCT chia líp thµnh hai ®éi
 
 
 
1.NDCT cho hai ®éi bèc th¨m c©u hái.
§éi 1: C¶m xóc cña c¸c b¹n vÒ ng­êi thÇy, c« gi¸o vµ nghÒ d¹y häc?
§éi 2: B¹n hiÓu g× vÒ truyÒn thèng
“ T«n s­ träng ®¹o”?
§éi1: B¹n nghÜ thÕ nµo lµ ng­êi häc sinh ngoan?
§éi 2: §Ó lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 20-11 th× chóng ta ph¶i häc tËp vµ rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo?
NDCT nhËn xÐt, hÖ thèng l¹i c©u tr¶ lêi.
GVCN gãp ý, nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña 2 ®éi.
2. NDCT cho 2 ®éi thi v¨n nghÖ.
3. Thi s¸ng t¸c th¬, kÓ kû niÖm vÒ t×nh thÇy trß
 
4.NDCT tËp hîp c¸c s¸ng t¸c th¬ v¨n, chÊm vµ göi lªn §oµn tr­êng.
§¹i diÖn c¸c tæ lªn b¸o c¸o
HS l¾ng nghe
 
§éi 1:  §éi tinh nghÞch (Tæ 1, 2)
§éi 2:  §éi m­a ng©u   (Tæ 3, 4)
Hai ®éi giíi thiÖu s¬ qua vÒ c¸c thµnh viªn trong ®éi m×nh.
 
 
 
§éi1: th¶o luËn.
         §¹i diÖn lªn tr¶ lêi c©u hái.
§éi:2: Th¶o luËn.
           §¹i diÖn lªn tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
 
 
Mçi ®éi h¸t mét bµi vÒ thÇy, c« gi¸o.
 
HS xung phong ®äc th¬ hoÆc kÓ chuyÖn vÒ kû niÖm cña m×nh víi thÇy, c« gi¸o.
 
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng
-   NDCT c«ng bè ®iÓm vµ trao gi¶i th­ëng.
-   GVCN ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng.
V. DÆn dß:
    - ViÕt thu ho¹ch c¸ nh©n vÒ buæi ho¹t ®éng.
 
    - TiÕp tôc lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày dạy :
 
 
 
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12
 
Thanh niªn víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc
 
A.Môc tiªu gi¸o dôc
- HiÓu râ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc( do nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng tæ chøc)
- TÝch cùc, chñ ®éng vµ s½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc do nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng tæ chøc.
- Tin t­ëng ë ®­êng lèi x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc do §¶ng vµ nhµ n­íc v¹ch ra.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc.
- Thanh niªn vµ n/v phãng chèng tÖ n¹n x· héi.
- Kû niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n 22 – 12.
- B¸o c¸o thu ho¹ch vÒ t×m hiÓu b¶o vÖ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng.
Ho¹t ®éng th¸ng 1:
Th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc.
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Häc sinh thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh, chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc lµ tÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn, thùc hiÖn nghÜa vô ®Çy ®ñ cña ng­êi c«ng d©n.
- Cã th¸i ®é quyÕt t©m trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, tÝch cùc trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
- Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ nÒ nÕp häc tËp, nh÷ng chuÈn mùc trong ®êi sèng céng ®ång. TÝch cùc häc tËp rÌn luyÖn, tham gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi.
II.Néi dung ho¹t ®éng
  - Tæ chøc th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong mét sè lÜnh vùc cô thÓ.
 + T«n träng , chÊp hµnh ph¸p luËt, thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc.
 + Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
 + Tr¸ch nhiÖm tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng x· héi ; B¶o vÖ m«i tr­êng, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi.
 + Tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cho phong trµo thanh niªn cña nhµ tr­êng, cña n¬i c­ tró.
   - Thanh niªn cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh÷ng ng­êi xung quanh thùc hiÖn nghÜa vô cña ng­êi c«ng d©n.
  III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
1.Gi¸o viªn :
- Cung cÊp cho häc sinh mét sè kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch x©y dùng ®Êt n­íc cña §¶ng, chñ tr­¬ng cña ®p trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi.
- Mét sè nÐt vÒ c¸c tÖ n¹n x· héi : M¹i d©m, ma tuý. §Æc biÖt lµ c¸c hËu qu¶ cña m¹i d©m, ma tuý d­íi mçi c¸ nh©n vµ m«i tr­êng sèng cña céng ®ång.
- Giao mét sè chñ ®Ò cho häc sinh chuÈn bÞ thi hïng biÖn.
 + Häc sinh víi lèi sèng lµnh m¹nh.
 + Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc.
 + Thanh niªn víi phßng chèng tÖ n¹n x· héi.
2. Häc sinh :
- ChuÈn bÞ c¸c chñ ®Ò hïng biÖn vµ tËp nãi tr­íc khi tr×nh bµy
- X©y dùng vµ tËp luyÖn, biÓu diÔn c¸c t¸c phÈm theo chñ ®Ò ®­îc ph©n c«ng.
- ChuÈn bÞ héi tr­êng vµ trang trÝ ®Ó thi hoÆc to¹ ®µm.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- Chñ tÞch : Mai ThÞ Thanh T©m
- Th­ Lý: NguyÔn  ThÞ H¹nh.
- Thµnh viªn cña 2 ®éi: §éi 1: Tæ 1 + 2
         §éi 2: Tæ 3 + 4
H×nh thøc
1.Thi hïng biÖn.
§¹i diÖn c¸c ®éi lªn tr×nh bµi chuÈn bÞ cña m×nh.
Yªu cÇu nãi, kh«ng ®­îc ®äc
 
 
Hai ®éi bèc th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái.
 
Néi dung
Néi dung1: Häc sinh víi lèi sèng lµnh m¹nh.
Néi dung 2: Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.
Néi dung 3: Thi xö lÝ t×nh huèng.
C©u 1: Nõu cã ng­êi rñ b¹n thö hÝt ma tuý, b¹n sÏ nãi víi ng­êi b¹n ®ã nh­ thÕ nµo
C©u 2: B¹n nh×n thÊy mét ng­êi hµng xãm bu«n b¸n ma tuý, b¹n sÏ lµm nh­ thÕ nµo?
C©u 3: Cã ng­êi nãi thÊy ma tuý th× ph¶i tr¸nh xa nªn thÊy mét b¹n hÝt hªroin t«i liÒn bá ®i ngay, nh­ vËy ®óng hay lµ sai? T¹i sao?
C©u 4: B¹n nghÜ g× vÒ phong trµo x©y dùng c¸c khu phè , lµng v¨n ho¸.
C©u 5: Cã ng­êi nãi r»ng häc sinh ®ang sèng phô thuéc bµo gia ®inh nªn cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, theo b¹n ®óng hay lµ sai, t¹i sao?
 
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
- ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶.
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, ho¹t ®éng.
- DÆn dß.
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày dạy :
 
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1
 
Thanh niªn víi viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc
 
Môc tiªu gi¸o dôc
-         HiÓu ®­îc tÝnh riªng bÞªt, tÝnh cô thÓ cña nÒn v¨n ho¸ d©n téc vµ quan niÖm cho r»ng nÒn v¨n ho¸ d©n téc lµ mét bé phËn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, tr¸ch nhiÖm c«ng d©n trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
-         Ph¸t triÓn kÜ n¨ng ng/c c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸, lÞch sö d©n téc m×nh, ®Þa ph­¬ng vµ ®Êt n­íc.
-         Cã th¸i ®é tr©n träng nÒn v¨n ho¸, lÞch sö d©n téc m×nh, nu«i d­ìng th¸i ®é t«n träng tÊt c¶ c¸c d©n téc vµ c¸c nÒn v¨n ho¸ cña hä.
Néi dung ho¹t ®éng.
-         B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö, di s¶n v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng, ®Êt n­íc.
-         Héi thi thêi trang
-         T×m hiÓu nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng
-         Héi thi  ‘‘ NÐt ®Ñp v¨n ho¸ tuæi thanh niªn’’
  C.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ
Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu di s¶n v¨n ho¸
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Gióp häc sinh n©ng cao hiÓu biÕt vÒ gi¸ trÞ cña c¸c di s¶n v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng, cña ®Êt n­íc.
- Cã th¸i ®é t«n träng vµ quan t©m tíi viÖc b¶o vÖ c¸c di s¶n cña c¸c vïng, miÒn trªn ®Êt n­íc ta.
- §­a ra ®­îc nh÷ng s¸ng kiÕn trong viÖc gãp phÇn b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸; cã kü n¨ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ cña di s¶n ®ã.
II. Néi dung ho¹t ®éng
-         Quan niÖm vÒ di s¶n v¨n ho¸.
-         Gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, lÞch sö, nghÖ thuËt cña c¸c di s¶n v¨n ho¸
  III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
Gi¸o viªn :
-         T×m hiÓu 1 sè th«ng tin vÒ c¸c di s¶n v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ cña ®p
-         X©y dùng 1 sè c©u hái cho ho¹t ®éng t×m hiÓu cña häc sinh.
Häc sinh
-         Tõng tæ ph©n c«ng nhau timg hiÓu lùa chän, s¾p xÕp th«ng tin vÒ c¸c di s¶n v¨n hãa.
-         Mçi tæ cö 1 ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ mµ b»ng 1 b¶n thuyÕt tr×nh hoÆc 1 anbum hoÆc 1 biÓu ®å c¸c khu di s¶n v¨n ho¸...
-         C¸n bé líp x¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc b¸o c¸o
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Mçi tæ cö 1 em lªn b¸o c¸o theo néi dung ®· ®¨ng kÝ
Tæ 1 : Nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ di s¶n v¨n ho¸ ? Cã mÊy lo¹i di s¶n v¨n ho¸ ? Cho vÝ dô?
Tæ 2: H·y m« t¶ gi¸ trÞ cña di s¶n v¨n ho¸ mµ b¹n biÕt?(Gi¸ trÞ nghÖ thuËt, gi¸ trÞ lÞch sö, gi¸ trÞ ®Þa chÊt,…)
Tæ 3: Theo b¹n nh÷ng tiªu chÝ nµo sÏ chøng minh ®o lµ mét di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ hay phi vËt thÓ.
Tæ 4: LuËt di sn¶ v¨n ho¸ cña ViÖt Nam ra ®êi vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? Cã ®iÒu luËt nµo mµ trong ®ã ®Ò cËp ®Õn quan niÖm vÒ di sn¶ v¨n hãa? H·y nªu cô thÓ ®iÒu luËt ®ã?
Häc sinh tranh luËn
C©u 1: Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ, b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸ ®ã?
C©u 2: B¹n cã thÓ ®­a ra nh÷ng ý kiÕn nghÞ nµo ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng lµm « nhiÔm méi tr­êng xung quanh khu di s¶n v¨n ho¸?
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng
-         C¸n bé líp biÓu d­¬ng sù cè g¾ng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n.
-         Dæn dß : Cö 1 häc sinh n÷ chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng : ‘‘Héi thi thêi trang’’ do ®oµn tr­êng tæ chøc.
Ho¹t ®éng 2 :
Tìm hiểu những truyền thống văn hoá của địa phương
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Häc sinh ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng, cña ®Êt n­íc.
- Tù hµo, t«n träng víi nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng, cña d©n téc m×nh.
II. Néi dung ho¹t ®éng
-         Nh÷ng nÐt b¶n s¾c d©n téc
-         Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng, d©n téc.
III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
Gi¸o viªn :
-         Gîi ý n¬i cÇn t×m hiÓu, môc ®Ých – yªu cÇu cÇn ®¹t, néi dung t×m hiÓu
-         Trao ®æi víi c¸n bé líp vµ giao nhiÖm vô cho c¸c em
Häc sinh :
-         LÜnh héi toµn bé kÕ ho¹ch t×m hiÓu tõ gi¸o viªn chñ nhiÖm.
-         Ban c¸n sù líp phæ biÕn, môc ®Ých – yªu cÇu, néi dung t×m hiÓu.
-         ChuÈn bÞ 1 sè tiÕt môc v¨n nghÖ
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
-         §iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh : Mai ThÞ Thanh T©m
-         Ban gi¸m kh¶o: Gi¸o viªn chñ nhiÖm, bÝ th­, líp tr­ëng.
H×nh thøc
Thi gi÷a c¸c tæ. Mçi tæ lªn tr×nh bµy phÇn t×m hiÓu cña ®éi m×nh
Ban gi¸m kh¶o ®Æt c©u hái. §éi nµo cã tÝn hiÖu nhanh h¬n th× sÏ cã quyÒn tr¶ lêi tr­íc.
NÕu tr¶ lêi sai th× kh«ng ®­îc ®iÓm
Mçi ®éi biÓu diÔn 1 tiÕt môc v¨n 
NghÖ nãi vÒ phong tôc tËp qu¸n ®Þa ph­¬ng m×nh
Néi dung
Néi dung1: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt b¶n s¾c v¨n ho¸ nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng, d©n téc
Néi dung 2: Tr¶ lêi nhanh.
VÝ dô+ ThÕ nµo lµ b¶n s¾c v¨n ho¸?
         + ThÕ nµo lµ phong tôc, tËp qu¸n cña ®i¹ ph­¬ng, cña d©n téc
Néi dung 3: Thi v¨n nghÖ
 
 
 
V.KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ban gi¸m kh¶o tæng kÕt sè ®iÓm
- DÆn dß:
 Yªu cÇu mçi häc sinh viÕt 1 b¶n thu ho¹ch theo c¸c môc
  + §Þa chØ, n¬i t×m hiÓu.
  + Nh÷ng quan s¸t ghi nhËn sau t×m hiÓu
  + C¶m nghÜ vÒ gi¸ trÞ v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng.
  + Nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ.
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn :
Ngày dạy   :
 
 
 
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2
 
Thanh niªn víi lý  t­ëng c¸ch m¹ng
 
A.Môc tiªu gi¸o dôc
-         NhËn thøc ®óng ®¾n vÒ lý t­ëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ®· v¹ch ra: “ D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”, x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n lµ gãp phÇn thùc hiÖn lý t­ëng c¸ch m¹ng ®ã.
-         Cã hoµi b¶o, ­íc m¬ cho t­¬ng lai cña b¶n th©n, cã kÕ ho¹ch vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn ­íc m¬, hoµi b¶o ®ã.
-         TÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp vµ rÌn luyÖn, ph¸t triÓn n¨ng lùc tù kh¼ng ®Þnh, tù hoµn thiÖn b¶n th©n.
B.Néi dung ho¹t ®éng.
-         Tæ chøc cho häc sinh nghe nãi chuyÖn vÒ c¸c thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Þa ph­¬ng, cña ®¸t n­íc, ®Æc biÖt lµ tõ khi cã chÝnh s¸ch më cöa, chÝnh s¸ch kho¸n trong n«ng nghiÖp( chÝnh s¸ch 10).
-         Kh¾c s©u cho häc sinh vÒ ý nghÜa cña sù ra ®êi cña ®¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. Tõ sù hiÓu biÕt vÒ §¶ng, vÒ lý t­ëng c¸ch m¹ng mµ ®¶ng vµ B¸c Hå ®· chØ ra.
-         Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨ng nghÖ ca ngîi §CSVN ®Ó häc sinh thªm yªu mÕn tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
-         Tæ chøc héi thi h¸t ®¬n ca, song ca, h¸t c¸c bµi h¸t vÒ §¶ng, B¸c Hå.
  C.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ :
Ho¹t ®éng 1 : Nghe th«ng b¸o vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn KT - XH cña ®Þa ph­¬ng ®Êt n­íc.
Môc tiªu ho¹t ®éng
-         Hs hiÓu ®­îc nh÷ng b­íc ph¸t triÓn KT – XH m¹nh mÏ cña ®Þa ph­¬ng, ®Êt n­íc, hiÓu ®­îc vai tß to lín cña §CSVN trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n téc.
-         Cã th¸i ®é tin t­ëng vµo sù th¾ng lîi cña c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ cña Nhµ n­íc, cuéc sèng cña mçi ng­êi sÏ cµng tèt ®Ñp h¬n.
-         Cã hµnh ®éng thiÕt thùc, cô thÓ trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
Néi dung ho¹t ®éng
-         Th«ng b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, ®Êt n­íc, t×nh h×nh ph¸t triÓn x· héi.
-         Hs viÕt thu ho¹ch ng¾n vÒ nh÷ng ®iÒu ®· nghe ®Ó kh¾c s©u c¸c hiÓu biÕt vÒ sù ph¸t triÓn KT – XH cña ®Þa ph­¬ng.
-         X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi sù ph¸t triÓn KT – XH cña ®Þa ph­¬ng.
C«ng t¸c chuÈn bÞ
Gi¸o viªn.
-         Mêi Gv d¹y m«n ®Þa lý cung cÊp sè liÖu vÒ sù ph¸t triÓn KT – XH cña ®Þa ph­¬ng, ®Êt n­íc.
-         Tæ chøc nãi chuyÖn víi Hs.
 
 
 
-         ChuÈn bÞ c¸c biÓu ®å, c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó b¸o c¸o.
Häc sinh
-         ChuÈn bÞ trang trÝ líp : kh¨n bµn, lä hoa.
-         ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
-         ChuÈn bÞ vë ®Ó chÐp.
Tæ chøc ho¹t ®éng
-         §ång chÝ l·nh ®¹o chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nãi chuyÖn víi häc sinh vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Þa ph­¬ng.
-         S¶n l­îng c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp.
-         S¶n l­îng c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c.
-         So s¸nh tr­íc vµ sau ®æi míi ( tõ 1986 ®Õn nay) ®Ó Hs they râ h¬n sù ®óng ®¾n, s¸ng suèt trong lao ®éng kinh tÕ cña §¶ng  ta.
          V.KÕt thóc ho¹t ®éng.
- GV tæng kÕt nªu vai trß ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – X· héi ®Êt n­íc.
Ho¹t ®éng 2 : To¹ ®µm : “ Thanh niªn víi lý t­ëng c¸ch m¹ng ”
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
-         Hs hiÓu ®­îc lý t­ëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ta ®· chØ ra : d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
-         Cã th¸i ®é tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo lý t­ëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ta ®· chØ ra, tÝch cùc phÊn ®Êu vµo lý t­ëng c¸ch m¹ng ®ã.
-         QuyÕt t©m häc tËp vµ rÌn luyÖn v× lý t­ëng c¸ch m¹ng, tr­íc hÕt lµ tÝch cùc trong häc tËp vµ c«ng tac ®oµn thanh niªn.
II.Néi dung ho¹t ®éng
-         Nh¾c l¹i qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña §CSVN, ý nghÜa lÞch sö.
-         Môc tiªu x©y dùng ®Êt n­íc.
III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn.
-         Giao cho BCS líp ph¸t ®éng c¶ líp t×m hiÓu vÒ §CSVN.
-         ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu vÒ môc tiªu cña ®Êt n­íc qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö tõ khi §¶ng ra ®êi.
-         ChuÈn bÞ mét sè c©u hái cho Hs th¶o luËn.
2. Häc sinh
-         Ph©n ng­êi viÕt b¸o c¸o.
-         X©y dùng ch­¬ng tr×nh buæi to¹ ®µm .
Tæ chøc ho¹t ®éng
-         GVCN tuyªn bè lÝ do, môc ®Ých, yªu cÇu cña ng­êi nãi chuyÖn.
-         Giíi thiÖu vµ mêi vÞ l·o thµnh c¸ch m¹ng lªn nãi chuyÖn.
-         Xen kÏ 1-2 tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ó thay ®æi kh«ng khÝ.
-         Gäi mét sè häc sinh lªn ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh.
          V.KÕt thóc ho¹t ®éng.
- GV tæng kÕt buæi nãi chuyÖn.
 
 
 
Ngày soạn :
Ngày dạy  :
 
 
 
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3
 
Thanh niªn víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc
-         NhËn thøc ®­îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp ®èi víi b¶n th©n nãi riªng, ®èi víi sù nghiÖp x©y dung vµ b¶o vÖ tæ quèc nãi chung.
-         N¾m ®­îc kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ tæ chøc ho¹t ®éng tËp thÓ
-         Cã th¸i ®é râ rµng trong viÖc lùa chän nghµnh nghÒ cho b¶n th©n.
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò : ‘ B¹n nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp’.
- Thi t×m hiÓu vÒ cÊc nghµnh nghÒ.
  C.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ :
Ho¹t ®éng 1 : B¹n nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp.(2 tiÕt)
I .Môc tiªu ho¹t ®éng
-         Hs nhËn thøc ®­îc ý nghÜa cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp ®èi víi b¶n th©n, tõ ®ã ®Þnh ra ®­îc ph­¬ng h­íng lùa chän nghÒ theo khèi häc phï hîp.
-         Cã th¸i ®é tÝch cùc t×m hiÓu, häc hái, trao ®æi víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh h­íng ®i cho b¶n th©n.
II. Néi dung ho¹t ®éng
-         ý nghÜa cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp.
-         VÊn ®Ò lËp nghiÖp g¾n liÒn víi viÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc b¶n th©n.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
Gi¸o viªn.
- ChuÈn bÞ néi dung th¶o luËn.
  2. Häc sinh
-C¸n bé líp phæ biÕn yªu cÇu, néi dung ®Ó tõng tæ chuÈn bÞ tiÕn hµnh theo tæ.
-         Giao cho mçi tæ cö 3 - 4 ng­êi lµm nßng cèt.
IV.Tæ chøc ho¹t ®éng
TiÕt 1:    Ho¹t ®éng theo tæ : th¶o luËn mét sè c©u hái :
 1/. B¹n cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp cho m×nh ch­a ?
 2/. Theo b¹n Hs líp 10 cã cÇn quan t©m tíi vÊn ®Ò lËp nghiÖp kh«ng?
  V× sao ?
3/. B¹n biÕt g× vÒ phong trµo lËp nghiÖp cña thanh niªn hiÖn nay ?
4/. Cã ý kiÕn cho r»ng : NghÒ nghiÖp cña b¶n th©n, chóng ta cÇn l­u ý      nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy? 
     TiÕt 2 : Th¶o luËn chung ë líp.
 Ho¹t ®éng1: Mçi tæ cö mét ®¹i diÖn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh.
Líp cïng nhau th¶o luËn, tranh luËn ®­a ra nh÷ng vÝ dô cô thÓ ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò.
Ho¹t ®éng2: Tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t cã liªn quan ®Õn nghÒ trong x· héi mµ häc sinh biÕt.
    V.KÕt thóc ho¹t ®éng.
- GVCN tãm t¾t mét sè néi dung cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp.
Ho¹t ®éng 2 : t×m hiÓu c¸c nghÒ.
I .Môc tiªu ho¹t ®éng
-         Hs hiÓu biÕt vÒ mét sè nghµnh nghÒ.
-         H×nh thµnh th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc t×m hiÓu ngµnh nghÒ phï hîp víi b¶n th©n.
-         BiÕt ph©n tÝch, so s¸nh tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña c¸c nghµnh nghÒ kh¸c nhau, tõ ®ã ®Þnh h­íng nghÒ cho b¶n th©n.
II. Néi dung ho¹t ®éng
-         ThÊy ®­îc ý nghÜa cña viÖc t×m hiÓu c¸c nghµnh nghÒ.
-         T×m hiÓu c¸c nghÒ trong x· héi.
-         NghÒ g¾n víi n¨ng lùc b¶n th©n.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
Gi¸o viªn.
- T×m hiÓu c¸c nghÒ trong x· héi ®Ó giíi thiÖu cho häc sinh, x©y dung mét sè c©u hái th¶o luËn.
  2. Häc sinh
-         Tù t×m hiÓu c¸c nghÒ trong x· héi.
-         ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
IV.Tæ chøc ho¹t ®éng   
H×nh thøc
Néi dung
GVCN nªu vÊn ®Ò
 
§¹i diÖn tõng tæ ph¸t biÓu ý kiÕn.
 
 
 
 
 
? B¹n hiÓu thÕ nµo lµ mét nghÒ ?
? H·y nªu tªn mét sè nghÒ trong x· héi mµ em biÕt ?
 
 
 
? B¹n biÕt g× vÒ yªu cÇu mçi nghÒ ?
 
 
 
? ­íc m¬ cña b¹n lµm nghÒ g× ? V× sao b¹n l¹i hcän nghÒ ®ã ?
1.ý nghÜa cña viÖc t×m hiÓu c¸c ngµnh nghÒ.
 - HiÓu biÕt vÒ nghÒ ®Ó tõ ®ã chän nghÒ.
- ý thøc tù t×m hiÓu vÒ c¸c nghµnh nghÒ gióp häc sinhn©ng cao hiÓu biÕt cho b¶n th©n vÒ gnhÒ nghiÖp trong x· héi.
2. C¸c nghÒ trong x· héi.
Trong x·héi cã rÊt nhiÒu nghÒ, mçi nghÒ gåm nhiÒu chuyªn m«n kh¸c nhau.
VD: D¹y häc: To¸n, v¨n, NN…
         NghÒ b¸c sü: b¸c sü ®a khoa, b¸c sü RHM, TMH…
3.NghÒ g¾n víi n¨ng lùc b¶n th©n.
- yªu cÇu ®èi víi ng­êi lao ®éng.
+ ®¹o ®øc nghÒ.
+ N¨ng lùc nghÒ.
+ Søc khoÎ ng­êi lao ®éng.
3 yÕu tè liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau.
 
Hs tr¶ lêi.
 
 
 - GVCN chèt l¹i nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n sau khi Hs th¶o luËn.
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày dạy  :
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 5
 
Thanh niªn víi b¸c hå
 
Ho¹t ®éng 1: C«ng lao cña B¸c Hå ®èi víi d©n téc.
 
I.Môc tiªu ho¹t ®éng.
- Häc sinh nhËn thøc râ c«ng lao to lín cña B¸c Hå víi d©n téc nãi chung, víi thÕ hÖ trÎ nãi riªng.
- Tù hµo kÝnh träng vµ biÕt ¬n nh÷ng ®ãng gãp vÜ ®¹i cña B¸c cho d©n téc.
- TÝch cùc rÌn luyÖn, häc tËp, tu d­ìng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt, thùc hiÖn theo ®óng lêi di chóc thiªng liªng cña B¸c Hå.
II.Néi dung ho¹t ®éng.
C«ng lao cña B¸c Hå ®èi víi d©n téc.
-         Sím nhËn thÊy nçi khæ cña nh©n d©n, ngay tõ khi cßn trÎ tuæi, Ng­êi ®· ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc.
-         C«ng lao cña b¸c thÓ hiÖn ë viªc s¸ng lËp ra §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam- ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n viÖt Nam, khai sinh ra bn­íc ViÖt nam d©n chñ céng hoµ. §¶ng ®· l·nh ®¹o nh©n d©n lµm nªn nh÷ng kú tÝch lÞch sö mµ c¶ thÕ giíi ph¶i kh©m phôc. §ã lµ ®¸nh ®uæi hai ®Õ quèc to lµ Ph¸p vµ Mü, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc.
-         B¸c ®· hy sinh c¶ cuéc ®êi cho ®éc lËp thèng nhÊt cña d©n téc, cho Êm no, h¹nh phóc cña n­íc nhµ.
Nh÷ng t×nh c¶m cña B¸c Hå dµnh cho thÕ hÖ trÎ.
-         Dï bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc, b¸c vÉn lu«n lu«n quan t©m tãi thÕ hÖ trÎ,tíi tõng b­íc ®i, sù tr­ëng thµnh cña líp líp c«ng d©n t­¬ng lai cña ®¸t n­íc.
-         TÝnh c¶m cña B¸c ®èi víi thÕ hÖ trÎ lµ rÊt cô thÓ vµ thiÕt thùc. B¸c ch¨m lo tíi viÖc häc tËp,tíi cuéc sèng sinh ho¹t h»ng ngµy cña häc sinh.B¸c vui cïng niÒm vui víi häc sinh, buån khi thÊy c¸c ch¸u ë nh÷ng n¬i khã kh¨n cßn gÆp nhiÒu thiÕu thèn.
3. Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc dÒn ®¸p c«ng ¬n cña B¸c Hå.
-         HiÓu râ c«ng lao cña B¸c, nh÷ng t×nh c¶m cña B¸c giµnh cho thÕ hÖ trÎ, mçi mçi ng­êi häc sinh chóng ta h·y tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc häc tËp, rÌn luyÖn h»ng ngµy ®Ó xøng ®¸ng lµ líp con ch¸u cña B¸c Hå kÝnh yªu.
-         Tr¸ch nhiÖm ®ã thÓ hiÖn cô thÓ b»ng nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng viÖc lµm tèt khi chóng ta cßn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng.
 
 
III.c«ng t¸c chuÈn bÞ.
Gi¸o viªn.
-         X©y dùng mét sè c©u hái ®Ó häc sinh trao ®æi trong buæi sinh ho¹t.
-         Yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ theo nh÷ng néi dung ho¹t ®éng mµ Gv ®· x©y dùng.
Häc sinh.
-         Tõng tæ ph©n c«ng nhau s­u tÇm t­ liÖu, tµi liÖu liªn quan ®Õn néi dung ho¹t ®éng mµ GV ®· yªu cÇu ®Ó chuÈn bÞ ý kiÕn cho cuéc trao ®æi nµy.
-         X©y dùng ch­¬ng tr×nh buæi trao ®æi, cö ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh, cö th­ ký ghi chÐp.
-         ChuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi B¸c Hå kÝnh yªu.
Tæ chøc ho¹t ®éng. 
1.      æn ®Þnh tæ chøc.
2.      KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh.
3.      TiÕn hµnh ho¹t ®éng.
 
-NDCT b¾t mét bµi h¸t tËp thÓ ca ngîi B¸c.
-H§1: To¹ ®µm vÒ c«ng lao cña B¸c.
+ NDCT h­íng dÉn líp to¹ ®µm theo mét sè c©u hái chuÈn bÞ s½n.
CH1: B¹n hiÓu g× vÒ c«ng lao to lín cña B¸c ®èi víi d©n téc? H·y cho vÝ dô?
CH2: H·y nãi cho c¸c b¹n biÕt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña B¸c.
CH3: H·y kÓ mét c©u chuyÖn nãi vÒ t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thÕ hÖ trÎ.
CH4:B¸c ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc vµo thêi gian nµo?Khi Êy d©n téc ta ®ang trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
NDCT mêi Gv ph¸t biÓu ý kiÕn vµ tæng hîp ý kiÕn cña häc sinh.
-         H§2: V¨n nghÖ.
NDCT cho c¸c nhãm thi h¸t, ®äc c¸c bµi th¬ hay mét truyÖn ng¾n vÒ B¸c .
 
C¶ líp cïng h¸t tËp thÓ.
 
 
 
 
C¶ líp chó ý l¾ng nghe.
 
Bèn nhãm suy nghÜ 4 c©u hái sau ®ã ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy.
 
C¸c thµnh viªn trong nhãm tham gia bæ sung ý kiÕn theo c¸ch hiÓu cña b¶n th©n vÒ c«ng lao cña B¸c, vÒ t×nh c¶m cña B¸c giµnh cho thÕ hÖ trÎ.
 
 
 
 
 
 
C¸c nhãm thi h¸t víi nhau.
     V .KÕt thóc ho¹t ®éng.
1.§¸nh gi¸.
- NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tham gia, ®ång thêi chØ ra cô thÓ c¸c c¸ nh©n,nhãm, tæ cã nhiÒu ý kiÕn hay, cã chÊt l­îng.
2. DÆn dß.
- Nh¾c nhë c¶ líp chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng 2: V¨n nghÖ: Nh÷ng bµi ca d©ng B¸c.
 
 
 
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-10-01 09:59:41 | Thể loại: Hoạt động NGLL 10 | Lần tải: 13 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

giáo án CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, Hoạt động NGLL 10. Ngày soạn: Ngày dạy : Chủ đề hoạt động tháng 9 Thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước A.Mục tiêu giáo dục - Học sinh hiểu được vai trò của công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước - Biết xây dựng kế hoạch học tập và..

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoatdongngll10/cd-thang-1-thanh-nien-voi-viec-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc.kg0n0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác