TỰ HỌC HÓA HỌC. LỚP 9A1, 9A2, 9A3.
GV: PHẠM THỊ THÚY THƯ
NỘI DUNG HỌC TẬP TRONG THỜI GIAN: 11/3( 14/3
BÁO CÁC KẾT QUẢ: 15/3
CÂU HỎI
1. Nêu tính chất vật lí của benzen.
2. Viết CTPT, CTCT của benzen. Nêu đặc điểm của CTCT benzen.
3. Nêu tính chất hóa học của benzen. Viết PTHH minh họa cho các tính chất.
4. Phản ứng đặc trưng của benzen là phản ứng nào?
BÀI TẬP:
1. Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam benzen. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành(đktc).
2. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen:
a/ Viết phương trình hóa học(ghi rõ điều kiện phản ứng)
b/ Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. (Cho C = 12, H = 1, Br = 80)
Hướng dẫn BT2 : b/ mBr2 ( nC6H6 ( viết PT ( nC6H6 ( mC6H6(lt)(80%) ( mC6H6(tt)(100%)
CT tính mC6H6(tt) 
Học thuộc tính chất vật lí của metan, etilen, axetilen, bezen.
Rèn viết CTPT, CTCT của metan, etilen, axetilen, bezen.
Học thuộc tính chất hóa học của metan, etilen, axetilen, bezen. Rèn viết các PTHH của mỗi tính chất.