Bài 24. Ôn tập học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
 
 
 
 
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 
 
 
MÔN HÓA HỌC
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu hành nội bộ                                                                                                 1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC 1. Về thực hiện nội dung dạy học - Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần của SGK. Để đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý hướng dẫn học sinh tự học theo SGK.
-  Đơn vị khối lượng nguyên tử ngoài đvC như SGK đã ghi, có thể giới thiệu thêm đơn vị u (đvC còn được gọi là u).
- Hình thức bài soạn không quy định cứng nhắc (tùy theo khả năng của giáo viên và trình độ của học sinh). Nội dung bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và các hoạt động của học sinh. Kiến thức trong bài soạn và khi lên lớp phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và SGK.
- Khi tiến hành bài lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu hỏi (đặc biệt, cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được hứng thú học tập cho học sinh), tránh chép nội dung của SGK lên bảng.
- Môn Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí nghiệm (dùng các thí nghiệm hoá học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh ta.
- Tận dụng tối đa các thiết bị thí nghiệm và các phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài lên lớp (máy vi tính, phần mềm, dữ liệu mô phỏng, thí nghiệm ảo, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan…).
2. Về thực hành, thí nghiệm - Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất mà Hiệu trưởng cho phép giáo viên tiến hành lựa theo lịch sắp xếp, miễn là đảm bảo đủ số tiết và nội dung.
- Nên tận dụng tối đa phòng học bộ môn hóa học và tiến hành các thí nghiệm thực hành theo phướng hướng đổi mới phương pháp dạy học thực hành.
3. Về kiểm tra, đánh giá - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực hành. Điểm kiểm tra thực hành (hệ số 1), giáo viên căn cứ vào tường trình thí nghiệm một bài thực hành chấm lấy điểm thực hành.
- Bài kiểm tra 45 phút thực hiện dưới hình thức tự luận, bằng cách cho nhiều câu hỏi nhỏ, tránh tình trạng ”dạy tủ, hoc tủ”, nếu có kết hợp với hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan thì tỉ lệ không quá 40%. Bài kiểm tra cuối học kì tiến hành dưới hình thức tự luận 100%. Riêng lớp 9, bài kiểm tra cuối học kì theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 4. Việc sử dụng sách giáo khoa, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dân tư học
 - Đây là những vấn đề cần đặc biệt chú ý, sách giáo khoa là tài liệu hỗ trợ tự học của học sinh, giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
 - Hướng dẫn tự học, kiểm tra kết quả tự học của học sinh là yêu cầu cần có trong mỗi tiết dạy.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

LỚP 8
Cả năm:  37 tuần  70 tiết
Học kì I:  19 tuần  36 tiết
Học kì II: 18 tuần  34 tiết
 
HỌC KÌ I
TIẾT
BÀI
1
Mở đầu môn hoá học
Chương I: Chất. Nguyên tử. Phân tử
Từ tiết 2 đến tiết 16
2
Chất
3
Chất (tt)
4
Bài thực hành 1
(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)
5
Nguyên tử
6
Nguyên tố hoá học
7
Nguyên tố hoá học (tt)
8
Đơn chất và hợp chất – Phân tử
9
Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt)
10
Bài thực hành 2
11
Bài luyện tập 1
12
Công thức hoá học
13
Hoá trị
14
Hoá trị (tt)
15
Bài luyện tập 2
16
Kiểm tra viết
Chương II: Phản ứng hố học
Từ tiết 17 đến tiết 25
17
Sự biến đổi chất
18
Phản ứng hoá học
19
Phản ứng hoá học (tt)
20
Bài thực hành 3
21
Định luật bảo toàn khối lượng
22
Phương trình hoá học
23
Phương trình hoá học (tt)
24
Bài luyện tập 3
25
Kiểm tra viết
Chương III: Mol và tính toán hoá học
Từ tiết 26 đến tiết 34
26
Mol
27
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol.
Luyện tập
28
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol.
Luyện tập (tt)
29
Tỉ khối chất khí
30
Tính theo công thức hoá học
31
Tính theo công thức hoá học (tt)
32
Tính theo phương trình hoá học
33
Tính theo phương trình hoá học (tt)
                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

34
Bài luyện tập 4
35
Ôn tập học kì I
36
Kiểm tra học kì I
 
HỌC KÌ II
TIẾT
BÀI
Chương IV: Oxi. Không khí
Từ tiết 37 đến tiết 46
37
Tính chất của oxi
38
Tính chất của oxi (tt)
39
Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi
40
Oxit
41
Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ
42
Không khí. Sự cháy
43
Không khí. Sự cháy (tt) (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ)
44
Bài luyện tập 5
45
Bài thực hành 4
46
Kiểm tra viết
Chương V: Hiđro. Nước
Từ tiết 47 đến tiết 59
47
Tính chất. Ứng dụng của hiđro
48
Tính chất. Ứng dụng của hiđro (tt)
49
Phản ứng oxi hoá – khử
50
Điều chế hiđro – Phản ứng thế
51
Bài luyện tập 6
52
Bài thực hành 5
53
Kiểm tra viết
54
Nước
55
Nước (tt)
(Tích hợp gio dục ý thức bảo vệ môi trường)
56
Axit. Bazơ. Muối
57
Axit. Bazơ. Muối (tt)
58
Bài luyện tập 7
59
Bài thực hành 6
Chương VI: Dung dịch
Từ tiết 60 đến tiết 70
60
Dung dịch
61
Độ tan của một chất trong nước
62
Nồng độ dung dịch
63
Nồng độ dung dịch (tt)
64
Pha chế dung dịch
65
Pha chế dung dịch (tt)
66
Bài luyện tập 8
67
Bài thực hành 7
68
Ôn tập học kì II
69
Ôn tập học kì II (tt)
70
Kiểm tra học kì II
 
                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

LỚP 9
Cả năm:  37 tuần  70 tiết
Học kì I:  19 tuần  36 tiết
Học kì II: 18 tuần  34 tiết
 
HỌC KÌ I
TIẾT
BÀI
1
Ôn tập đầu năm
Chương I: Các loại hợp chất vô cơ
Từ tiết 2 đến tiết 20
2
Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
3
Một số oxit quan trọng
(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)
4
Một số oxit quan trọng (tt)
(Tích hợp gio dục bảo vệ môi trường)
5
Tính chất hoá học của axit
6
Một số axit quan trọng
7
Một số axit quan trọng (tt)
8
Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
9
Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit
(Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường)
10
Kiểm tra viết
11
Tính chất hoá học của bazơ
12
Một số bazơ quan trọng
13
Một số bazơ quan trọng (tt)
14
Tính chất hoá học của muối
15
Một số muối quan trọng
16
Phân bón hoá học
17
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
18
Luyện tập chương I
19
Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ- muối
20
Kiểm tra viết
Chương II: Kim loại
Từ tiết 21 đến tiết 29
21
Tính chất vật lí chung của kim loại
22
Tính chất hoá học của kim loại
23
Dãy hoạt động hoá học của kim loại
24
Nhôm
25
Sắt
26
Hợp kim sắt : Gang – thép
27
An mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
28
Luyện tập chương II
29
Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt
Chương III: Phi kim – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Từ tiết 30 đến tiết 42
30
Tính chất chung của phi kim
31
Clo
32
Clo (tt)
33
Cacbon
                                                                                              1


                   Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh

34
Các oxit của cacbon
35
Ôn tập học kì I 
36
Kiểm tra học kì I
 
HỌC KÌ II
TIẾT
BÀI
37
Axit cacbonic và muối cacbonat
38
Silic. Công nghiệp silicat
39
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
40
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tt)
41
Luyện tập chương 3
42
Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng
Chương IV: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Từ tiết 43 đến tiết 53
43
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
44
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
45
Metan
46
Etilen
47
Axetilen
48
Kiểm tra viết
49
Benzen
50
Dầu mỏ và khí thiên nhiên
(Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)
51
Nhiên liệu (Tích hợp giáo dục tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ)
52
Luyện tập chương 4
53
Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon
Chương V: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime
Từ tiết 54 đến tiết 70
54
Rươu etylic (Tích hợp giáo dục phòng chống ma túy, chất gây nghiện)
55
Axit axetic
56
Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
57
Kiểm tra viết
58
Chất béo
59
Luyện tập: Rươu etylic, axit axetic và chất béo
60
Thực hành: Tính chất của rượu và axit
61
Glucozơ
62
Saccarozơ
63
Tinh bột và xenlulozơ
64
Protein
65
Polime (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường)
66
Polime (tt)
67
Thực hành: Tính chất của gluxit
68
Ôn tập thi học kì II
69
Ôn tập thi học kì II (tt)
70
Kiểm tra học kì II
 
                                                                                              1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 15:42:47 | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
lần xem

giáo án Bài 24. Ôn tập học kì 1, Hóa học 9. Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN HÓA HỌC ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011 Lưu hành nội bộ 1 P

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoahoc9/bai-24-on-tap-hoc-ki-1.0ntz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác