Bài 12. Sự biến đổi chất

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
 
 
 
 
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 
 
 
 
 
 
MÔN SINH HỌC
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011
         
 
 
 
 
 
 
 
Lưu hành nội bộ  
 
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP 6
CẢ NĂM 37 tuần
HỌC KÌ I: 19 tuần, 36 tiết
HỌC KÌ II: 18 tuần, 34 tiết
 
HỌC KÌ I
TIẾT
BÀI
MỞ ĐẦU SINH HỌC- ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT (3LT)
1
Đặc điểm của cơ thể sống – Nhiệm vụ sinh hoc
2
Đặc điểm chung của TV
3
Có phải tất cả TV đều có hoa ?
CHƯƠNG I : TẾ BÀO THỰC VẬT ( 2 LT, 2TH)
4
Thực hành  : Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng
5
Thực hành : Quan sát tế bào thực vật
6
Cấu tạo tế bào thực vật
7
Sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật
CHƯƠNG II : RỄ ( 4 LT, 1 TH)
8
Các loại rễ , các miền của rễ
9
Cấu tạo miền hút của rễ
10
Sự hút nước và muối khoáng của rễ
11
Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)
12
Thực hành : Quan sát biến dạng của rễ
CHƯƠNG III : THÂN ( 5LT,  1 TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)
13
Cấu tạo ngoài của thân
14
Thân dài ra do đâu ?
15
Cấu tạo trong của thân non
16
Thân to ra do đâu ?
17
Vận chuyển các chất trong thân
18
Thực hành : Quan sát biến dạng của thân
19
Ôn tập
20
Kiểm tra 1 tiết
 
CHƯƠNG IV : LÁ ( 7 LT, 1 BT, 1TH )
21
Đặc điểm bên ngoài của lá
22
Cấu tạo trong của phiến lá
23
Quang hợp
24
Quang hợp (tiếp theo)
25
Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp- ý nghĩa của quang hợp
26
Cây có hô hấp không ?
27
Phần lớn nước vào cây đi đâu ?
28
Thực hành quan sát biến dạng của lá
29
Bài tập ( sửa một số BT trong vở BT sinh học 6- NXB GD- 2006)
CHƯƠNG V : SINH SẢN SINH DƯỠNG
( 2LT -1ÔN TẬP - 1 KT)
30
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
31
Sinh sản sinh dưỡng do người
32
Ôn tập HKI
33
Kiểm tra HKI
 
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (5LT)
34
Cấu tạo và chức năng của hoa
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

35
Các loại hoa
36
Thụ phấn
HỌC KÌ II
37
Thụ phấn (tiếp theo)
38
Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
 
CHƯƠNG VII : QUẢ VÀ HẠT ( 4 LT- 2 ÔN TẬP)
39
Các loại quả
40
Hạt và các bộ phận của hạt
41
Phát tán của quả và hạt
42
Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm
43
Tổng kết về cây có hoa
44
Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)
 
CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT (9LT- 1 ôn tập -1 KT)
45
Tảo
46
Rêu -  Cây rêu
47
Quyết- Cây dương xỉ
48
Ôn tập
49
Kiểm tra 1 tiết
50
Hạt trần – Cây thông
51
Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
52
Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
53
Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
54
Sự phát triển của giới TV
55
Nguồn gốc cây trồng
 
CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ( 5LT)
56
Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
57
Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
58
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người
59
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người (tiếp theo)
60
Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
CHƯƠNG X : VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y
( 4LT, 1BT, 3TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)
61
Vi khuẩn
62
Nấm
63
Nấm (tiếp theo)
64
Địa y
65
Bài tập ( sửa một số BT trong vở BT sinh học 6- NXB GD- 2006)
66
Ôn tập HKII
67
Kiểm tra HKII
68
Thực hành tham quan thiên nhiên
69
Thực hành tham quan thiên nhiên (tiếp theo)
70
Thực hành tham quan thiên nhiên (tiếp theo)
 
 
 
 
 
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP 7
CẢ NĂM 37 tuần
HỌC KÌ I : 19 tuần, 36 tiết
HỌC KÌ II : 18 tuần, 34 tiết
 
HỌC KÌ I
TIẾT
                                             BÀI
 
MỞ ĐẦU (2LT)
1
Thế giới động vật đa dạng và phong phú
2
Phân biệt động vật với thực vật- Đặc điểm chung của động vật
 
CHƯƠNG I : NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( 4LT- 1TH)
3
Thực hành  : Quan sát một số động vật nguyên sinh
4
Trùng roi
5
Trùng biến hình và trùng giày
6
Trùng kiết lị và trùng sốt rét
7
Đặc điểm chung- Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
 
CHƯƠNG II : NGÀNH RUỘT KHOANG (3LT )
8
Thủy tức
9
Đa dạng của ngành Ruột khoang
10
Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
 
CHƯƠNG III : CÁC NGÀNH GIUN ( 6LT- 1TH- 1KT)
11
Sán lá gan
12
Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
13
Giun đũa
14
Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
15
Giun đất
16
Thực hành : Mổ và quan sát giun đất
17
Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
18
Kiểm tra 1 tiết
 
CHƯƠNG IV : NGÀNH THÂN MỀM (3LT-1TH)
19
Trai sông
20
Một số thân mềm khác
21
Thực hành : Quan sát một số thân mềm
22
Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
 
CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP (6 LT – 2 TH)
 
Lớp Giáp xác
23
Tôm sông
24
Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
25
Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
 
Lớp Hình nhện
26
Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
 
Lớp Sâu bọ
27
Châu chấu
28
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
29
Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
30
Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
 
CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG(17LT- 1BT - 4TH- 1 ÔN TẬP- 2KT)
 
Các lớp Cá
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

31
Cá chép
32
Ôn tập HKI
33
Kiểm tra HKI
34
Thực hành : Mổ cá
35
Cấu tạo trong của cá chép
36
Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
                                              HỌC KỲ II
 
Lớp Lưỡng cư
37
Ếch đồng
38
Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
39
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
 
Lớp Bò sát
40
Thằn lằn bóng đuôi dài
41
Cấu tạo trong của thằn lằn
42
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
 
Lớp Chim
43
Chim bồ câu
44
Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
45
Cấu tạo trong của chim bồ câu
46
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
 
Lớp Thú (Lớp Có vú)
47
Thỏ
48
Cấu tạo trong của thỏ
49
Đa dạng của lớp Thú
Bộ Thú huyệt , Bộ Thú túi
50
Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)
Bộ Dơi và bộ Cá voi
51
Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)
Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
52
Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)
Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
53
Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Chim – của Thú
54
Bài tập
55
Kiểm tra 1 tiết
 
CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT ( 4 LT )
56
Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
57
Tiến hóa về tổ chức cơ thể
58
Tiến hóa về sinh sản
59
Cây phát sinh giới Động vật
 
CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI ( 4LT – 5 TH – 1ÔN TẬP – 1KT)
60
Đa dạng sinh học
61
Đa dạng sinh học (tiếp theo)
62
Biện pháp đấu tranh sinh học
63
Động vật quý hiếm
64
Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
65
Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương (tiếp theo)
66
Ôn tập HKII
67
Kiểm tra HKII
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

68
Tham quan thiên nhiên
69
Tham quan thiên nhiên (tiếp theo)
70
Tham quan thiên nhiên (tiếp theo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP 8
CẢ NĂM 37 tuần
HỌC KÌ I : 19 tuần, 36 tiết
HỌC KÌ II : 18 tuần, 34 tiết
 
HỌC KÌ I
TIẾT
                                              BÀI
1
Bài mở đầu
 
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI (4LT – 1TH )
2
Cấu tạo cơ thể người
3
Tế bào
4

5
Thực hành: Quan sát tế bào và mô
6
Phản xạ
 
CHƯƠNG II: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ (5LT – 1TH)
7
Bộ xương
8
Cấu tạo và tính chất của xương
9
Cấu tạo và tính chất của cơ
10
Hoạt động của cơ
11
Tiến hóa  của hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động
12
Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
 
CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN (6LT – 1TH – 1KT)
13
Máu và môi trường trong cơ thể
14
Bạch cầu – miễn dịch
15
Đông máu và nguyên tắc truyền máu
16
Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
17
Tim và mạch máu
18
Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn
19
Thực hành : Sơ cứu cầm máu
20
Kiểm tra 1 tiết
 
CHƯƠNG IV: HÔ HẤP ( 3LT – 1TH )
21
Hô hấp và các cơ quan hô hấp
22
Hoạt động hô hấp
23
Vê sinh hô hấp
24
Thực hành hô hấp nhân tạo
 
CHƯƠNG V: TIÊU HÓA ( 5LT – 1BT – 1TH - 1ÔN TẬP – 1 KT )
25
Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
26
Tiêu hóa ở khoang miệng
27
Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
28
Tiêu hóa ở dạ dày
29
Tiêu hóa ở ruột non
30
Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân – Vệ sinh tiêu hóa
31
Bài tập
32
Ôn tập HKI
33
Kiểm tra HKI
 
CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ( 5LT – 1TH)
34
Trao đổi chất
35
Chuyển hóa
36
Thân nhiệt
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

                                           HỌC KÌ  II
37
Vitamin và muối khoáng
38
Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần
39
Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
 
CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT (3LT)
40
Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu
41
Bài tiết nước tiểu
42
Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
 
CHƯƠNG VIII: DA ( 2LT )
43
Cấu tạo và chức năng của da
44
Vệ sinh da
 
CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
( 11LT – 1TH – 1KT)
45
Giới thiệu chung hệ thần kinh
46
Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
47
Dây thần kinh tủy
48
Trụ não, Tiểu não, não trung gian
49
Đại não
50
Hệ thần kinh sinh dưỡng
51
Cơ quan phân tích thị giác
52
Vệ sinh mắt
53
Cơ quan phân tích thính giác
54
Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
55
Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
56
Vệ sinh hệ thần kinh
57
Kiểm tra 1 tiết
 
CHƯƠNG X: NỘI TIẾT ( 5LT)
58
Giới thiệu chung về tuyến nội tiết
59
Tuyến yên, tuyến giáp
60
Tuyến tụy và tuyến trên thận
61
Tuyến sinh dục
62
Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
 
CHƯƠNG XI: SINH SẢN (5LT – 1BT – 1ÔN TẬP – 1KT )
63
Cơ quan sinh dục nam, cơ quan sinh dục nữ
64
Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
65
Bài tập
66
Ôn tập HKII
67
Kiểm tra HKII
68
Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
69
Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
70
Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP : 9
CẢ NĂM 37 tuần
HỌC KÌ I : 19 tuần – 36 tiết
HỌC KÌ II : 18 tuần – 34 tiết
 
HỌC KÌ I
PHẦN I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
TIẾT
                                BÀI
 
CHƯƠNG I.  CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN ( 5LT – 1BT – 1TH )
1
Menđen và Di truyền học
2
Lai một cặp tính trạng
3
Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
4
Lai hai cặp tính trạng
5
Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
6
Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
7
Bài tập
 
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ (6LT – 1TH)
8
Nhiễm sắc thể
9
Nguyên phân
10
Giảm phân
11
Phát sinh giao tử và thụ tinh
12
Cơ chế xác định giới tính
13
Di truyền liên kết
14
Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
 
CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN ( 5 LT – 1TH – 1KT )
15
ADN
16
ADN và bản chất của gen
17
Mối quan hệ giữa gen và ARN
18
Prôtein
19
Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
20
Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
21
Kiểm tra 1 tiết
 
CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ (5LT – 2TH)
22
Đột biến gen
23
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
24
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
25
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
26
Thường biến
27
Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
28
Thực hành: Quan sát thường biến
 
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI (3LT – 1ÔN TẬP – 1KT)
29
Phương pháp nghiên cứu di truyền người
30
Bệnh và tật di truyền ở người
31
Di truyền học với con người
32
Ôn tập HKI
33
Kiểm tra HKI
 
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC (7 LT – 2TH )
34
Công nghệ tế bào
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

35
Công nghệ gen
36
Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
HỌC KÌ II
37
Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
38
Ưu thế lai
39
Các phương pháp chọn lọc
40
Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
41
Thực hành: Tập dược thao tác giao phấn
      42
Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
                                         PHẦN II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 
CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG (4LT – 2TH)
43
Môi trường và các nhân tố sinh thái
44
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
45
Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
46
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
47
Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
48
Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
 
CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI ( 4LT – 2TH – 1KT)
49
Quần thể sinh vật
50
Quần thể người
51
Quần xã sinh vật
52
Hệ sinh thái
53
Kiểm tra 1 tiết
54
Thực hành: Hệ sinh thái
55
Thực hành: Hệ sinh thái (tiếp theo)
 
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG ( 3LT – 2TH  )
56
Tác động của con người đối với môi trường
57
Ô nhiễm môi trường
58
Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
59
Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
60
Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (tiếp theo)
 
CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ( 3LT – 1TH – 1 BT – 4 ÔN TẬP – 1KT )
61
Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
62
Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
63
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Luật bảo vệ môi trường
64
Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường
65
Bài tập
66
Ôn tập HKII
67
Kiểm tra HKII
68
Tổng kết chương trình toàn cấp
69
Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
70
Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 
 
 
 
                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 15:43:22 | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.34 M | File type: doc
lần xem

giáo án Bài 12. Sự biến đổi chất, Hóa học 8. Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN SINH HỌC ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011 Lưu hành nội bộ

https://tailieuhoctap.com/giaoanhoahoc8/bai-12-su-bien-doi-chat.3ntz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác