Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I I - File word

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Ngày soạn:
Tiết 37:  ANKAN (TIẾT 1)
A MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
HS nêu được :
 Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.
 Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.
 Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).
Trọng tâm
 Đặc điểm cấu trúc phân tử của ankan, đồng phân của ankan và tên gọi tương ứng.
2. Kĩ năng:
 Quan sát mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử.
 Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.
 Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
3.Thái độ:
- Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
4. Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
- Năng lực làm việc độc lập.
- Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm.
- Năng lực tính hóa hóa học.
B. CHUẨN BỊ
1.Phương pháp:
- Gv đặt vấn đề
- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv
- Kết hợp sách giáo khoa, trực quan  để HS tự chiếm lĩnh
2.Thiết bị:
1. Giáo viên: Mô hình phân tử C4H10.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tiết/ngày
Sĩ số
HS vắng
Có phép
Không phép
11A2
 
 
 
 
 
11A4
 
 
 
 
 
11A5
 
 
 
 
 
11A6
 
 
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ
3. Bài mới:
Hoạt động 1( 2 phút) : Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú và kích thích sự tò mò  của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Trong Hóa học, chia làm 2 ngành hóa học chính là: hóa vô cơ và hóa hữu cơ. Trong HHC phân ra làm nhiều loại. Hôm nay c và các e tìm hiểu về HC no, mạch hở đó là ankan
* Thưc hiện nhiệm vụ học tập
Tập trung, tái hiện kiến thức
* Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trình bày, HS khác thảo luận, nhận xét.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức
 
Hoạt động 2 (  37 phút): Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: : HS nêu được :
 Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.
 Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.
 Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành 4 nhóm:
- Nhóm 1: Nghiên cứu, tìm hiểu đồng đẳng, đồng phân ankan
- Nhóm 2: Nghiên cứu, tìm hiểu danh pháp
- Nhóm 3: Nghiên cứu, tìm hiểu Tính chất vật lí
- quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và hỗ trợ cho học sinh, không có học sinh bị bỏ quên.
 
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe và nhận nhiệm vụ học tập
 
 
 
 
 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên ở các nhóm thảo luận, ghi kết quả
* Báo cáo kết quả học tập
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả
I. Đồng đẳng,đồng phân,danh pháp:
Nhóm 1:
1. Dãy đồng đẳng mêtan:                     
- CH4 , C2H6 , C3H8  … 
- CTTQ: Cn H2n+2  (n 1)
2. Đồng phân:
Từ C4H10 trở đi có đồng phân mạch  C.
Vd:Viết các đồng phân của C5H12:
CH3 - CH2 - CH2 – CH2 – CH3   pentan
CH3 – CH - CH2 - CH3    
            |                            2-metylbutan 
           CH3                      ( isopentan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            CH3                       
             |
H3C – C – CH3       2,2-dimetylpropan
             |                   ( neopentan)
             CH3
Nhóm 2:
3. Danh pháp:
* Ankan không phân nhánh : Bảng 5.1
- Ankan – 1H = nhóm ankyl (CnH2n+1-)
- Tên nhóm ankyl= tên ankan - an + yl
* Ankan phân nhánh : Gọi theo danh pháp thay thế.
- Chọn mạch C chính ( Dài nhất và nhiều nhánh nhất )
- Đánh số thứ tự mạch C chính phía gần nhánh hơn (sao cho tổng chỉ số nhánh là nhỏ nhất) 
- Tên =  chỉ số nhánh - tên nhánh + tên mạch chính
Lưu ý: Nếu có nhiều nhánh, gọi theo thứ tự âm vần
Vd: 2,2 – dimetylpentan
        CH3
         |
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
         |
        CH3
Vd: 3- etyl- 2-metylpentan
* Bậc C: Được tính bằng số liên kết của nó với các nguyên tử C khác
Nhóm 3:
II.Tính chất vật lí:
-                                  C1C4: Khí
-                                  C5  C10: Lỏng
-                                  C18 trở lên: Rắn
-                                  Ankan nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ
Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng theo phân tử khối
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức.
- GV: Cho hs nghiên cứu sgk, rút ra những ứng dụng cơ bản của ankan.
4. Củng cố:
* Hoạt động luyện tập, vận dụng, tìm tòi
- Mục tiêu:

+ Rèn luyện kĩ năng giải bài tập
+ Phát triển năng lực tính toán hóa học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Viết các đồng phân cấu tạo của C7H16 và gọi tên?
- Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.
- Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo kết quả
*  Thực hiện nhiệm vụ học tập  
+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ
+ Chuẩn bị lên báo cáo
 
* Báo  cáo kết quả và thảo luận
HS báo cáo sản phẩm ,kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện  và những ý kiến thảo luận của  HS rồi chốt kiến thức
 
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, làm bài tập trong sgk
- Chuẩn bị phần tiếp theo
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Tiết 38:  ANKAN (TIẾT 2)
A MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS giải thích được :
 Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh).
 Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. ứng dụng của ankan.
Trọng tâm
 Tính chất hoá học của ankan
 Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm 
2. Kĩ năng:
 Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của ankan.
 Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
 Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng của phản ứng cháy.
3.Thái độ:
- Phát huy tinh thần làm việc tập thể, khả năng tư duy của học sinh
4. Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
- Năng lực làm việc độc lập.

- Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm.
- Năng lực tính hóa hóa học.
B. CHUẨN BỊ
1. Phương pháp: Hợp tác nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn
2. Thiết bị:
1. Giáo viên: Giấy A0
2. Học sinh: Ôn bài cũ
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tiết/ngày
Sĩ số
HS vắng
Có phép
Không phép
11A2
 
 
 
 
 
11A4
 
 
 
 
 
11A5
 
 
 
 
 
11A6
 
 
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ: Viết các đồng phân cấu tạo của C4H10, C5H12 và gọi tên?
3. Bài mới:
Hoạt động 1( 3 phút) : Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Kích thích sự tò mò  của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Ở tiết học trước chúng ta cùng tìm hiểu về đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Ankan. Vậy những HC mạch hở chỉ chưa liên kết đơn có tính chất như thế nào?
* Thưc hiện nhiệm vụ học tập
Tập trung, tái hiện kiến thức
* Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trình bày, HS khác thảo luận, nhận xét.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức
 
Hoạt động 2 (  35 phút): Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: HS giải thích được :
 Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh).
 Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. ứng dụng của ankan.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành 4 nhóm hãy hoàn thiện phiếu học tập trong thời gian 10 phút.
Dựa vào cấu tạo của Ankan, kết hợp SGK hãy dự đoán tính chất hóa học của ankan và viết PTHH minh họa?
 
 
 
- Lắng nghe và nhận nhiệm vụ học tập
 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên ở các nhóm thảo luận, ghi kết quả

- quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và hỗ trợ cho học sinh, không có học sinh bị bỏ quên.
 
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Báo cáo kết quả học tập
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả
III.Tính chất hóa học
1. Phản ứng thế bởi halogen (Halogen hoá):
Vd1: Cho CH4 phản ứng với Cl2:
CH4+ Cl2 CH3Cl             +     HCl
                   Clometan (metyl clorua)
CH3Cl + Cl2 CH2Cl2        +     HCl
                   diclometan (metylen clorua)
CH2Cl2+ Cl2 CHCl3            +     HCl
                   triclometan (clorofom)
CHCl3+ Cl2 CCl4                   +    HCl
                      tetraclometan
                  (cacbon tetraclorua)
* Vd2 :                        
     CH3 - CH2 -CH2Cl   + HCl
CH3CH2CH3+Cl2 (1-clopropan:43%)
           CH3-CHCl-CH3       +HCl
           (2-clopropan: 57%)
* Nhận xét: Nguyên tử  H liên kết với nguyên tử C bậc cao dễ bị thế hơn nguyên tử H liên kết với C bậc thấp hơn.
2.Phản ứng tách:
a.Đehidro hóa(tách H2):
Vd: CH3-CH3 CH2=CH2+H2
CH3-CH2-CH3CH3 CH2=CH2 + H2
TQ: CnH2n+2 CnH2n + H2
b.Phản ứng crackinh:
CH3-CH2-CH3CH4 + CH2=CH2
CH3-CH2-CH2-CH3CH4+CH2=CH-CH3
     CH3-CH3 + CH2=CH2
TQ: CnH2n+2 CmH2m+2 + CxH2x
Với: n = m+x
        m; x ; n
3.Phản ứng oxi hóa:
CnH2n+2 +O2 nCO2 + (n+1)H2O

Vd: CH4+O2CO2+H2O
C3H8 +5O23CO2 + 4H2O

 
 
 
 
- Yêu cầu hs nghiên cứu SGK hãy cho biết pp điều chế Ankan
 
 
- Yêu cầu HS hãy nghiên cứu SGK kết hợp kiến thức thực tế hãy cho biết ứng dụng của ankan?
IV.Điều chế:
1.Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút:
CH3COONa+NaOH CH4+Na2CO3
2.Trong công nghiệp: (SGK)
- Trả lời
V.Ứng dụng: sgk
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức.
4. Củng cố:
* Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu:
+ Rèn luyện kĩ năng giải bài tập
+ Phát triển năng lực tính toán hóa học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Một hỗn hợp A gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần 36,8 gam oxi
a) Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành?
b) Tìm CTPT của 2 ankan?
- Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.
- Gọi 1 học sinh bất kì của nhóm lên báo cáo kết quả
*  Thực hiện nhiệm vụ học tập  
+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ
+ Chuẩn bị lên báo cáo
 
 
 
 
* Báo  cáo kết quả và thảo luận
HS báo cáo sản phẩm ,kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện  và những ý kiến thảo luận của  HS rồi chốt kiến thức
5. Hướng dẫn về nhà:
* Hoạt độngvận dụng tìm tòi, mở rộng:
- Mục tiêu:
+ Rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn
+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Tìm hiểu trên internet, sách báo tìm hiểu về biogas?
 
*  Thực hiện nhiệm vụ học tập  
+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ
+ Chuẩn bị lên báo cáo
* Báo  cáo kết quả và thảo luận

- Giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.
 
HS báo cáo sản phẩm ,kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hs khác cùng tham gia thảo luận:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết quả thực hiện  và những ý kiến thảo luận của  HS rồi chốt kiến thức
  - Học bài, làm bài tập SGK
Ngày   tháng   năm 201
 
TỔ TRƯỞNG CM
 
 
 
 
- Liên hệ mua cả bộ giáo án học kì 2 word: 03338.222.55

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:13:09 | Thể loại: Hóa học 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I I - File word, Hóa học 11. Ngày soạn: Tiết 37: ANKAN (TIẾT 1) A MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS nêu được :  Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.  Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.  Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan). Trọng tâm  Đặc điểm cấu trúc phân tử của ankan, đồng phân của ankan và tên gọi tương ứng. 2. Kĩ năng:  Quan sát mô hình phân tử rút ra được

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-hoa-11-doi-moi-theo-huong-phat-trien-nang-luc-hoc-ky-i-i-file-word.en030q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác