Bài 2. Hai tam giác bằng nhau ( 3 cột )

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 
                             §2 HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU
A. MUÏC TIEÂU
       -Hoïc sinh hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau bieát vieát kyù hieäu veà söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc theo quy öôùc vieát teân caùc ñænh töông öùng theo cuøng moät thöù töï.
       -Bieát söû duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau ñeå suy ra caùc ñoaïn thaúng baèng nhau, caùc goùc baèng nhau.
       -Reøn luyeän khaû naêng phaùn ñoaùn, nhaän xeùt.
B. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
- GV: Thöôùc thaúng, compa, thước đo độ, phaán maøu, baûng phuï ghi baøi taäp.
- HS: Thöôùc thaúng, compa, thöôùc ño ñoä.
C. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Nội dung
                                                  Hoaït ñoäng 1: KIEÅM TRA
 
 
    Cho hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’(gv treo bảng phụ)
 
 
 
 
 
 
 
A AB=---cm, AC =---cm,BC =---cm
    A’B’=---cm,A’C’=---cm,B’C’=---cm
= ---- 0, = ----0, = ---- 0
=----0 , ----0 , =-------0
     GV yeâu caàu HS hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc lên thực hiện đo các cạnh và các góc của hai tam giác và ghi kết quả
     GV yeâu caàu HS khaùc leân ño kieåm tra.
      GV nhaän xeùt cho ñieåm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 HS leân baûng thöïc hieän ño caùc caïnh vaø goùc cuûa hai tam giaùc.
Ghi keát quaû:
A  AB=---cm, AC =---cm,
                                  BC =---cm
    A’B’=---cm,A’C’=--cm,
C                           B’C’=---cm
 = ---0, = ---0, = --- 0
=---0 , =---0 , =---0
HS khaùc leân ño laïi:
HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn
 

Với kết quả trên em có nhận xét gì về cạnh và góc của hai tam giác
 Hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’ nhö vaäy ñöôïc goïi laø hai tam giaùc baèng nhau để hiểu rõ hơn ta đi vào nội dung của bài học hôm nay bài 2 : Hai tam giác bằng nhau
A  AB= A’B’, AC =,A’C’,
                              BC = B’C’
       = , = , = 
 
 
 
C                   
 
 
 
                                               Hoaït ñoäng 2: 1) ÑÒNH NGHÓA
 
 
        ABC vaø  A’B’C’ treân coù maáy yeáu toá baèng nhau?
maáy yeáu toá veà caïnh?
maáy yeáu toá veà goùc?
 
GV ghi baûng:
 ABC vaø  A’B’C’ coù:
AB=A’B’,AC=A’C’,BC = B’C’
= , = , =   ABC vaø  A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau.
        GV giôùi thieäu ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø ñænh A’.
- GV yeâu caàu HS tìm ñænh töông öùng vôùi ñænh B? ñænh C?
- GV giôùi thieäu goùc töông öùng vôùi goùc A laø goùc A’. Tìm goùc töông öùng vôùi goùc B? goùc C?
- Giôùi thieäu caïnh töông öùng vôùi caïnh AB laø caïnh A’B’.
Tìm caïnh töông öùng vôùi caïnh AC, BC?
GV hoûi:Thế nào là hai tam giaùc baèng nhau ?
    Ví dụ ta ghi   ADE =  PQO
không cần đo đạc để kiểm nghiệm các cạnh, các góc nhưng ta vẫn tìm được các cạnh, các góc bằng nhau ta ddi vaof 2/kí hi
HS: ABC vaø  A’B’C’ treân coù 6 yeáu toá baèng nhau
3 yeáu toá veà caïnh
3 yeáu toá veà goùc.
 
 
 
 
 
 
 
Đænh töông öùng vôùi ñænh B là B’,ñænh tương ứng với đỉnh C là C’
 
  vaø , vaø   goïi laø hai goùc töông öùng.
 
  Hai caïnh AB vaø A’B’, AC vaø A’C’, BC vaø B’C’ goïi laø hai caïnh töông öùng.
HS traû lôøi:
- 2 HS ñoïc laïi ÑN trong SGK Tr 110.
 
 
 
 
 
 
 
 ABC vaø  A’B’C’ coù:
AB=A’B’,AC=A’C’,BC = B’C’
= , = , =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc caïnh töông öùng baèng nhau, caùc goùc töông öùng baèng nhau.
 

ệu
 
 
                                                  Hoaït ñoäng 3: 2) KÍ HIEÄU
 
 
GV nhaán maïnh:
   Ngöôøi ta qui öôùc khi kí hieäu
söï baèng nhau cuûa hai tam
giaùc, caùc chöõ caùi chæ teân caùc
ñænh töông öùng ñöôïc vieát
theo cuøng thöù töï.
 
  ABC =  A’B’C’ neáu :
     AB=A’B’,AC= A’C’,
                BC = B’C’
    = , = , =
 
 
Cho HS laøm ?2
 (Ñöa ?2 leân baûng phuï)
Yêu cầu hs đọc đề bài, sau đó yêu cầu hs làm bài theo nhóm
 
 
 
 
Cho HS laøm ?3
(Ñöa ?3 leân baûng phuï)
Cho  ABC =  DEF thì töông öùng vôùi goùc naøo? Haõy tính cuûa  ABC. Töø ñoù tìm soá ño .
 ABC coù:
+ + = 1800 (ñònh lyù toång ba goùc cuûa tam giác)
+ 700 + 500 = 1800
 = 1800 - 1200 = 600
    Caïnh BC töông öùng vôùi caïnh naøo?
 
Baøi 2: Caùc caâu sau ñuùng hay sai. ().
1) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù saùu caïnh baèng nhau, saùu goùc baèng nhau.
2) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc caïnh baèng nhau, caùc goùc baèng nhau.
 
Nhóm1, 2, 3 câu hỏi a
Nhóm 4, 5, 6 câu hỏi b
Nhóm 7, 8, 9 câu hỏi c
 
 
 
 
 
 
HS: töông öùng vôùi .
Caïnh BC töông öùng vôùi caïnh EF.
Moät HS leân baûng laøm:
HS1:
 
 
 
 
 
HS2:
 
 
 
 
Sai
 
 
Sai
 
?2 /111 (SGK)
a)  ABC =  MNP
b) Ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø Ñænh M. Goùc töông öùng vôùi goùc N laø goùc B. Caïnh töông öùng vôùi caïnh AC laø caïnh MP.
c)  ACB =  MPN
AC = MP
=
?3   /111 (SGK)
 
 
 
  =  = 600
 
 
 
 
BC = EF = 3

3 3) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù dieän tích baèng nhau.
   GV coù theå ñöa phaûn ví duï cho moãi caâu sai.
Baøi 3: Cho  XEF =  MNP
XE 3 cm; XF = 4 cm; NP = 3, 5 cm
Tính chu vi moãi tam giaùc.
* Ñaàu baøi cho gì, hoûi gì? Caùch tính nhö theá naøo?
 
Sai
 
 
 
 
 XEF =  MNP (gt)
 XE = MN; XF = MP; EF = NP
maø XE = 3 cm; XF = 4 cm;
NP = 3, 5 cm
 EF = 3, 5 cm
MN = 3 cm
MP = 4 cm
Chu vi  XEF = XE + XF + EF
= 3 + 4 + 3, 5 = 10,5 cm
Chu vi  MNP = MN + NP + MP
= 3 + 3, 5 + 4 = 10,5 cm
 
Hoaït ñoäng 4: DAËN DOØ
- Hoïc thuoäc, hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau.
- Bieát vieát lí hieäu 2 tam giaùc baèng nhau moät caùch chính xaùc.
Laøm caùc baøi taäp: 11; 12; 13; 14 trang 112 SGK.
Baøi taäp: 19; 20; 21 trang 100 SBT.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-11-18 12:48:19 | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

giáo án Bài 2. Hai tam giác bằng nhau ( 3 cột ), Hình học 6. §2 HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU A. MUÏC TIEÂU -Hoïc sinh hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau bieát vieát kyù hieäu veà söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc theo quy öôùc vieát teân caùc ñænh töông öùng

https://tailieuhoctap.com/giaoanhinhhoc6/bai-2-hai-tam-giac-bang-nhau-3-cot.1gnvtq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan