Giáo án Tuần 10 - Lớp 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TUẦN 10
Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016
Tập đọc
Tiết 28 + 29: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)
2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý;  bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật .
3.Thái độ:giáo dục HS tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
KNS: tư duy sáng tạo
          Thể hiện sự cảm thông
          Ra quyết định.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh SGK , từ khó, câu, đoạn,
- Học sinh : SGK
III.  Các hoạt động dạy học  :                               TIẾT 1
 
TG
ND và MT
                 Hoạt động dạy
        Hoạt động học
1’
3’
 
1’
 
 
 
 
32’
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Ổn định
2. Bài cũ
 
3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b.Nội dung: Hoạt động 1: Luyện đọc
+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý
 
 
4. Củng cố – dặn dò
 
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1
- GV nhận xét bài kiểm tra.
 
 
 
 
+ Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.
-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc
-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/78
-Luyện đọc đoạn
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc giữa các nhóm
-Đọc đồng thanh đoạn/ bài 
- Xem lại bài- Nhận xét tiết học
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hoạt động lớp/ cá nhân
 
- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.
- Nhiều HS phát biểu ý kiến
- HS luyện đọc câu nối tiếp
- HS luyện đọc đoạn nối tiếp
- HS luyện đọc theo nhóm 4
- Đại diện nhóm thi đọc
- Lớp đồng thanh
 
 
- Chuẩn bị: tiết 2
 
 
 
 
 
1

 


TIẾT 2
TG
ND VÀ MT
                 Hoạt động dạy
        Hoạt động học
1’
 
 
 
 
1’
 
 
 
12’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19’
 
 
 
 
 
 
3’
1. Bài cũ
 
 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài – ghi đề
b. Nội dung:
  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
+ Mục tiêu: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)
Hoạtđộng2:
Luyệnđọc lại 
+Mục tiêu: bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
 
4. Củng cố – Dặn  dò)
      -    
Tiết 1
-         3 HS đọc câu, đoạn.
-         GV nhận xét.
 
 
 
 
+ Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và thảo luận nhóm TLCH như SGK/79
-GV chốt nội dung bài
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
KNS: tư duy sáng tạo
          Thể hiện sự cảm thông
          Ra quyết định.
 
 
+ Cách tiến hành:
-          GV đọcmẫu.
-          Lưu ý về giọng đọc
-          HS luyện đọc trong nhóm
-          Thi đọc
-          Nhận xét, tuyên dương
Nêu lại nội dung bài
-         Nhận xét tiết học
-         Chuẩn bị: Bưu thiếp
 
 
-3 HS đọc câu, đoạn.
 
 
 
 
 
- Hoạt động lớp, cá nhân.
- HS thực hiện theo yêu cầu
 
HS lắng nghe
 
 
 
- HS theo dõi
 
- HS luyện đọc nhóm 4
- Thi đọc truyện theo vai.
 
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Toán
Tiết 46:  LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số). Biết giải bài toán có một phép tính trừ
2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính và giải toán
3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.
1

 


KG: làm BT2(cột3); BT3.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Bảng phụ,
- Học sinh : Bảng con, vở bài tập.
III.Các hoạt động dạy học:
 
TG
ND và MT
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1’
3’
 
 
 
 
 
 
 
1’
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Ổn định
2. Bài cũ
 
 
 
 
 
 
3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1, 2
+Mục tiêu : Củng cố về:Tìm số hạng trong một tổng. Phép trừ
trong phạm vi10.
 
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài 4, 5
+Mục tiêu : Biết giải bài toán có một phép tính trừ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố – Dặn  dò
 
Tìm 1 số hạng trong 1 tổng.
-GV gọi 3 HS lên bảng và phát biểu qui tắc tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng.
-Tìm x:
      x + 8 = 19       x + 13 = 38     
    41 + x = 75
-GV nhận xét,
 
 
 
 
+Cách tiến hành:
Bài 1: Tìm x ?
- HS nêu lại cách tìm 1 số hạng?
- Yêu cầu HS tự làm bài
- GV nhận xét, sửa sai
Bài 2 : Tính ?
- Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả vào bài.
 
+Cách tiến hành:
Bài 4 : Bài toán.
- Gọi 1 HS đọc đề bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Để biết có bao nhiêu quả quýt ta làm ntn?
- Tại sao?
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét,
Bài 5: Biết x=5. Hãy đoán xem x là số nào.
-Yêu cầu HS tự làm bài.
   Bài 2: (cột 3)
   Bài 3: Tính
 
-3 HS lên bảng và phát biểu qui tắc tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoạt động lớp, cá nhân.
-  HS nêu
- HS bảng lớp/bảng con
-  HS nêu yêu cầu bài.
- HS làm bài cá nhân/nêu kết quả
 
- Hoạt động lớp, cá nhân.
 
 
- HS đọc đề bài.
- Cam và quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam.
- Hỏi số quýt.
- Thực hiện phép tính
    45 – 25.
- Trả lời
- HS bảng lớp/vở
- HS nêu kết quả
 
 
1

 


 
 
- Nhận xét tiết học
- Về xem lại bài
- Chuẩn bị: Số tròn chục trừ đi 1 số.
 
 
 IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
 
 
 
Hướng dẫn học
Luyện đọc: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà ( trả lời được các CH trong SGK)
2.Kĩ năng: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý;  bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật .
3.Thái độ:giáo dục HS tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
KNS: tư duy sáng tạo
          Thể hiện sự cảm thông
          Ra quyết định.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh SGK , từ khó, câu, đoạn,
- Học sinh : SGK
III.  Các hoạt động dạy học:                     
 
TG
ND và MT
                 Hoạt động dạy
        Hoạt động học
1’
3’
 
1’
 
 
 
 
32’
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Ổn định
2. Bài cũ
 
3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b.Nội dung: Hoạt động 1: Luyện đọc
+ Mục tiêu: Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý
 
 
4. Củng cố – dặn dò
 
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1
- GV nhận xét bài kiểm tra.
 
 
 
 
+ Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.
-Yêu cầu học sinh nêu từ khó luyện đọc
-Luyện đọc câu + giải nghĩa từ như SGK/78
-Luyện đọc đoạn
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc giữa các nhóm
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hoạt động lớp/ cá nhân
 
- 2 KG đọc lại /lớp đọc thầm.
- Nhiều HS phát biểu ý kiến
- HS luyện đọc câu nối tiếp
- HS luyện đọc đoạn nối tiếp
- HS luyện đọc theo nhóm 4
- Đại diện nhóm thi đọc
- Lớp đồng thanh
 
1

 


 
 
-Đọc đồng thanh đoạn/ bài 
- Xem lại bài- Nhận xét tiết học
 
- Chuẩn bị: tiết 2
 
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________
Hướng dẫn học TOÁN:
LUYÊN TẬP
I. Mục tiêu:
              -  Giúp hs củng cố về:
              + Tìm số hạng chưa biết trong một tổng.
              + Giải toán có lời văn.
              + Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn.
              - Rèn cho hs yếu kĩ năng tìm số hạng chưa biết.
             - GD hs ý thức tự giác làm bài.
II. Chuẩn bị:
   Nội dung luyện tập; Phiếu BT
III. Hoạt động dạy - học:
 
Thời gian
Nội dung
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
 
A. Bài cũ :
 
B. Bài mới :
1.Giới thiệu bài :
2. Luyện tập :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Tìm x:      x + 4 = 27           6 + x = 49
 
  Bài 1: => Rèn kĩ năng tìm số hạng chưa biết
* Tìm x
       x + 3 = 19                      6  +  x  = 37
       x + 5 = 55                      4  +  x = 68
     25 + x = 67                     20 + x  = 73
? Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?
- Nhận xét, chữa
 
Bài 2:  Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng
   14        
    36
 
     35
số hạng
 
 
   42
     28
Tổng
   68
    66
   89
 
- Yêu cầu hs làm bài, nêu cách làm
 
  - 2 hs
 
  - Nghe
 
- hs đọc yêu cầu 
 
 
 
 
- Lấy tổng trừ đi số hạng kia
- 4hs làm bảng lớp (hs yếu), lớp làm bảng con
- Nêu yêu cầu
 
 
 
- Làm miệng, nêu cách làm
 
 
- 2 hs đọc bài toán
 
 
- HS tóm tắt rồi giải vào vở
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Củng cố, dặn dò:
 
 
- Nhận xét , chữa
  Bài 3:   Rèn kĩ năng giải toán có lời văn
   Một lọ hoa có17 bông hoa màu đỏ màu vàng, trong đó có 6 bông hoa màu đỏ. Hỏi lọ hoa đó có bao nhiêu bông hoa màu vàng?
- Yêu cầu hs tự tóm tắt bài toán và giải vào vở.
  Khuyến khích hs có nhiều cách đặt lời giải khác nhau ( Hướng dẫn thêm cho các em yếu, động viên các em làm bài)
 
- Chấm bài, chữa
  Trò chơi: Hoa đua nở
  Chuẩn bị:  2 cây cảnh có đánh số 1 , 2.
  Một số bông hoa cắt bằng giấy màu trên đó ghi các bài toán về tìm x.
  Chẳng hạn:
 
            x + 3 = 18                       x + 14 = 39
                   x = 18 - 3                          x = 39 - 14
                   x = 15                               x = 25
  Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Lần lượt từng đội cử người lên bốc hoa. Khi đã lấy được hoa, người chơi đọc to bài toán tìm x và trả lời ngay kết quả.Nếu Đ được cài 1 bông hoa lên cây. Nếu S thì bông hoa đó không được cài. Kết thúc đội nào có nhiều hoa hơn thì thắng cuộc.
    1hs làm bảng lớp
 
 
 
-       17 - 6 = 11 (bông hoa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe
Tiến hành chơi. Bình chọn đội thắng cuộc.
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
   - Nhận xét giờ học
 
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________
 KÜ n¨ng sèng
Bµi 2: KÜ n¨ng n¾ng nghe tÝch cùc
I. Môc tiªu
-Häc sinh nhËn biÕt ®­­îc nh÷ng hµnh vi biÕt n¾ng nghe tÝch cùc.
- HiÓu thÕ nµo lµ n¨ng nghe tÝch cùc.
- NhËn biÕt c¸c hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra nÕu kh«ng n¾ng nghe tÝch cùc.
- Häc sinh cã thãi quen n¾ng nghe tÝch cùc.
II: §å dïng d¹y vµ häc
- bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng
III: Ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1: æn ®Þnh tæ chøc.-
2: KiÓm tra bµi cò.-
3: Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
a: Giíi thiÖu bµi
b; D¹y bµi míi
Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng
- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 2
- Gi¸o viªn ph¸t phiÕu.
- Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm 4  nãi cho nhau nghe trong 5 phót
- Gäi ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy.
TH 1: Giê v¨n nghÖ cña líp, c¸c b¹n lªn h¸t vµ ®äc th¬..thËt hay vµ nhiÕt t×nh. Sau mçi tiÕt môc em sÏ:
TH 2: B¹n sang ch¬i vµ ®ang say s­a kÓ cho em nghe 1 cuèn truyÖn hay .Nh­ng ®· ®Õn giê ph¶i ®i ®ãn em. Em sÏ:
 
 
 
- Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi 2
- Th¶o luËn nhãm.
 
- §¹i diÖn tr×nh bµy.
 
* Vç tay khen ngîi c¸c b¹n
 
 
* B¶o b¹n: Th«i nhÐ tí cßn ph¶i ®i ®ãn em.
 
1

 


TH3: Nh©n ngµy Quèc phßng toµn d©n nhµ tr­êng mêi chó bé ®éi ®Õn nãi chuyÖn víi häc sinh.Em ®ang nghe th× b¹n bªn c¹nh cø quay sang nãi chuyÖn . Em sÏ:
TH4: Líp em tæ chøc tham quan b¶o tµng Hå ChÝ Minh em cßn muèn biÕt håi nhá ….Em sÏ
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ nªu l¹i.
* Ngoµi nh÷ng c¸ch øng xö trªn th× trong mçi t×nh huèng cã cßn c¸ch øng xö nµo kh¸c .
-Gi¸o viªn nhËn xÐt.
4: cñng cè:  ThÕ nµo lµ n¾ng nghe tÝch cùc?
5: DÆn dß: Thùc hµnh n¾ng nghe tÝch cùc.
 
* Nh¾c b¹n ®õng lµm ån
 
 
 
* Xin lçi b¸c v× cßn ph¶i ®i häc ®óng giê, hen víi b¸c tan häc vÒ sÏ nghe tiÕp.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________
 
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016
Toán
Tiết 47:  SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số. Biết giải bài toán có một phép trừ(số tròn chục trừ đi một số) .
2.Kĩ năng: rèn kĩ năng tính và giải toán có lời văn
3.Thái độ: Ham học hỏi, tính chính xác, yêu thích học toán.
KG: làm BT2.                                          
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Que tính.
- Học sinh : Vở BT, bảng con, que tính.
III.Các hoạt động dạy học:
 
TG
ND và MT
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1’
1. Ổn định
 
 
1

 


 
3’
 
 
 
1’
 
 
 
12’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12’
 
 
 
 
 
 
 
 
6’
 
 
 
 
2. Bài cũ
 
 
 
3. Bài mới:
a. Giới thiệu – ghi đề
b. Nội dung:
 Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ  40 – 8
+ Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ  48 – 18
   + Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có 2 chữ số (có nhớ)
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài 3
+ Mục tiêu: Biết giải bài toán có một phép trừ
Luyện tập
-2HS làm  bài 4
-GV nhận xét,
 
 
 
 
 
+ Cách tiến hành:
Bước 1: Nêu vấn đề.
- Nêu bài toán: Có 40 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS nhắc lại bài toán.
Bước 2: Đi tìm kết quả.
- Yêu cầu HS lấy 4 bó que tính. Thực hiện thao tác bớt 8 que để tìm kết quả.
- Còn lại bao nhiêu que tính?
Bước 3: Đặt tính và tính
- Mời 1 HS lên bảng đặt tính. (hướng dẫn HS nhớ lại cách đặt tính phép cộng, phép trừ đã học để làm bài).
- GV cho 3 HS khác nhắc lại.
Bước 4: Ap dụng.
- Yêu cầu HS cả lớp áp dụng cách trừ của phép tính 40 – 8, thực hiện các phép trừ sau trong bài
1: 60 – 9,    50 – 5,         90 – 2
- Yêu cầu: HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện từng phép tính trên.
+Cách tiến hành:
Tiến hành tương tự theo bước 4 như trên để HS rút ra cách trừ:
GV kết hợp cho HS làm các bài còn lại ở BT1
GV nhận xét,
 
 
 
-2HS làm  bài 4
 
 
 
 
 
 
 
- Hoạt động lớp, cá nhân.
- Nghe và phân tích bài toán.
- HS nhắc lại.
 
 
- HS thao tác trên que tính. 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận tìm cách bớt.
 
- HS lên bảng trình bày
 
 
- HS làm vào bảng con /bảng lớp
 
 
 
 
 
 
- 3 HS bảng lớp/bảng con 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hoạt động lớp, cá nhân
 
- Tóm tắt.
 Có       : 3 chục quả cam
 Biếu     : 12 quả cam
1

 


 
 
 
 
3’
 
 
4.Củng cố – Dặn  dò
 
 
+Cách tiến hành:
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài sau đó mời 1 em lên tóm tắt.
-2 chục bằng bao nhiêu quả cam
-Để biết     bao nhiêu quả cam ta làm ntn?
-Yêu cầu HS trình bày bài giải.
-Nhận xét và ghi điểm HS.
Bài 2: Tìm x (dành cho KG)
   -Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS về nhà luyện tập thêm về phép trừ dạng: Số tròn chục trừ đi một số.
- Chuẩn bị: 11 trừ đi một số: 11 - 5
 Còn lại : … quả cam?
- Bằng 20 quả cam.
- Thực hiện phép trừ:
20 – 5
- HS bảng lớp/vở
- KG: làm vở
 
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Kể chuyện
 Tiết 10:  SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Dựa vào các ý cho trước kể lại từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của
bé Hà.
2.Kĩ năng: Biết phối hợp lời kể với giọng điệu, điệu bộ.
3.Thái đo: Yêu thích Tiếng Việt, kể cho mọi người cùng nghe.
KG: kể lai toàn bộ câu chuyện(BT2).
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Bảng phụ ghi các câu hỏi gợi ý cho từng đoạn truyện.
- Học sinh : SGK
III.Các hoạt động dạy học :
 
TG
ND và MT
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1’
 
3’
 
1’
 
1. Ổn định
2. Bài cũ
 
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài – ghi đề
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1
(tiết 5)
-4 HS trả lời 4 câu hỏi SGK/72
-         Nhận xét,
.
 
 
 
- 4 HS trả lời 4 câu hỏi SGK/72
 
 
1

 


 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
b. Nội dung:
 Hoạt động 1: Kể lại từng đoạn truyện
+ Mục tiêu : Dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn câu chuyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ nội dung truyện
+ Mục tiêu :  Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được toàn bộ nội dung câu chuyện.
4. Củng cố – Dặn  dò
 
 
+ Cách tiến hành:.
- -GV tiến hành tương tự như các tiết kể chuyện trước đã giới thiệu.
--Lưu ý: Khi HS kể GV có thể đặt câu hỏi gợi ý cho các em.
Đoạn 1:
-Bé Hà được mọi người coi là gì? Vì sao?
-Lần này bé Hà đưa ra sáng kiến gì?
-Tại sao bé Hà đưa ra sáng kiến ấy?
-- Hai bố con bàn nhau lấy ngày nào  làm ngày lễ của ông bà? Vì sao?
Đoạn 2:
-- Khi ngày lập đông đến gần, bé Hà đã chọn được quà để tặng ông bà chưa?
-               - Khi đó ai đã giúp bé chọn quà cho ông bà?
Đoạn 3:
-   Đến ngày lập đông những ai đã về thăm ông bà?
-   Bé Hà đã tặng ông bà cái gì? Thái độ của ông bà đối với món quà của bé ra sao?
 GV nhận xét chốt ý.
BVMT: giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình
+ Cách tiến hành:.
- GV cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện
- Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
 GV nhận xét chốt ý.
 
     -Nhận xét tiết học
     -Dặn dò HS về nhà kể lại truyện
-Chuẩn bị: Bà cháu.
 
 
 
- Hoạt động lớp, nhóm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KG cả 3 đoạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hoạt động lớp.
- Các nhóm thi kể nối tiếp.
- KG kể/ Lớp theo dõi nhận xét.
  IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:47:04 | Thể loại: Giáo án theo Tuần | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.69 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án Tuần 10 - Lớp 5, Giáo án theo Tuần. TUẦN 10 Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016 Tập đọc Tiết 28 + 29: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ I. Mục tiêu 1.Kiến thức: Hiểu ND: Sáng kiến của Bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoantheotuan/giao-an-tuan-10-lop-5.6otz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác