Giáo án Tuần 10 - Lớp 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

TuÇn 10 :
Thø hai ngµy  6  th¸ng  11 n¨m 2017
To¸n
TiÕt 46 :                          LuyÖn tËp
A.Môc tiªu:
Gióp HS cñng cè vÒ:
- NhËn biÕt gãc tï, gãc nhän, gãc vu«ng, ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c.
- C¸ch vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt.
- BiÕt ¸p dông vµo thùc tÕ cuéc sèng.
* RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt .
B. §å dïng d¹y häc:
       - PhiÕu bµi tËp.
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña GV
 
I. KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS ch÷a bµi tËp 3.
- 3 em mang vë GV kiÓm tra.
GV ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ thùc hµnh:
a. Bµi 1:
- VÏ h×nh lªn b¶ng.
- Yªu cÇu HS nªu ®Æc ®iÓm cña gãc
nhän, gãc vu«ng, gãc tï, gãc bÑt.
 
 
 
b.Bµi 2: (Dµnh cho HS kh¸- giái ).
VÏ h×nh lªn b¶ng , hdÉn HS lµm bµi.
 
 
 
 
 
c.Bµi 3:YC HS nªu c¸ch vÏ h×nh vu«ng
 
d.Bµi 4: Gióp HS n¾m ch¾c yªu cÇu
bµi tËp
-B­íc 1 :Yªu cÇu HS tù vÏ HCN
ABCD cã chiÒu dµi AB = 6 cm ,
      chiÒu réng AD = 4cm
- B­íc 2 : VÏ c¹nh MN , ®iÓm M ,N lµ trung ®iÓm cña AB, BC .
III.Cñng cè-  dÆn dß:
Ho¹t ®éng cña HS
 
 
- 1 HS ch÷a bµi tËp 3.
- 3 em mang vë GV kiÓm tra.
 
 
 
 
 
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp lµm vë « li- 1 HS ch÷a bµi.
- NhËn xÐt
a. gãc vu«ng ®Ønh A, gãc nhän ®Ønh B, ®Ønh C, ®Ønh M1, gãc tï ®Ønh M2,…
b. Gãc vu«ng ®Ønh A, ®Ønh B ,…
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp quan s¸t h×nh.
- 1 HS ®iÒn trªn b¶ng- Líp nhËn xÐt.
+ AH lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c
ABC 
+ AB lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c
ABC 
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp vÏ vµo vë – 1 HS vÏ trªn b¶ng víi ®¬n vÞ ®o lµ dm - Líp n/xÐt.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp vÏ vµo vë « li.
           A                        B
 
 M         N      N
 
         D                             C
 

 

- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Hoµn thµnh  bµi tËp.
- ChuÈn bÞ bµi sau. LuyÖn tËp chung
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ h×nh vu«ng, HCN
 
TËp ®äc    TiÕt 19:           ¤n tËp  gi÷a kú I  (tiÕt 1) A. Môc tiªu:
- §äc rµnh m¹ch , tr«i ch¶y bµi tËp ®äc ®· häc  theo ®óng tèc ®é quy ®Þnh (kho¶ng 75tiÕng/phót), b­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n, th¬ phï hîp víi néi dung ®o¹n ®äc.
- HiÓu néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n,tõng bµi; nhËn biÕt ®­îc mét sè h×nh ¶nh, chi tiÕt cã ý nghÜa trong bµi
- B­íc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ nh©n vËt trong v¨n b¶n tù sù.
- GD ý thøc häc tËp.
* Cñng cè  kü n¨ng ®äc ®óng, ®äc hiÓu cho HS.
B. §å dïng d¹y - häc:
PhiÕu bµi tËp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
 
I. KiÓm tra:
- Gäi HS nªu tªn c¸c bµi tËp ®äc - häc thuéc lßng ®· häc.
  II. Bµi míi:
1/  Giíi thiÖu:
2/ KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:
- GV gäi tõng em lªn bèc th¨m chän bµi (vÒ chuÈn bÞ 1 – 2 phót).
 
 
2HS nªu
 
 
 
 
- §äc trong SGK hoÆc häc thuéc lßng 1 ®o¹n, hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu.
- GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n võa ®äc ®Ó HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt
 
         - Bµi tËp 2:                                               - HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
+ Nh÷ng bµi tËp ®äc nh­ thÕ nµo lµ truyÖn kÓ?
- §ã lµ nh÷ng bµi kÓ 1 chuçi sù viÖc cã ®Çu, cã cuèi liªn quan ®Õn 1 hay 1 sè nh©n vËt ®Ó nãi lªn 1 ®iÒu cã ý nghÜa.
H·y kÓ tªn nh÷ng bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ thuéc chñ ®iÓm “Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n” tuÇn 1, 2, 3.
- DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu.
- Ng­êi ¨n xin.
- HS ®äc thÇm l¹i c¸c truyÖn ®ã vµ lµm bµi vµo vë.
- GV vµ c¶ líp nxÐt, chèt l¹i lêi gi¶i .
- 1 sè em lµm vµo phiÕu, d¸n b¶ng.

 

Tªn bµi
T¸c gi¶
Néi dung chÝnh
Nh©n vËt
1. DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu
T« Hoµi
DÕ MÌn thÊy chÞ Nhµ Trß bÞ bän NhÖn øc hiÕp, ®· ra tay bªnh vùc.
- DÕ MÌn
- Nhµ Trß
-Bän NhÖn
2. Ng­êi ¨n xin
Tuèc – ghª - nhÐp
Sù th«ng c¶m s©u s¾c gi÷a cËu bÐ qua ®­êng vµ «ng l·o ¨n xin.
 

  -  Bµi tËp 3:
HS: §äc yªu cÇu cña bµi vµ tù ph¸t biÓu ý kiÕn.
GV nghe, nhËn xÐt, söa ch÷a.
-  Thi ®äc diÔn c¶m tõng ®o¹n.
  
 III. Cñng cè - dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ häc bµi, tËp ®äc diÔn c¶m cho hay.
 
¢m nh¹c
TiÕt 10         Häc bµi: kh¨n quµng th¾m m·i vai em
                                             (GV chuyªn d¹y)
 
Thø   ba  ngµy 7th¸ng 11 n¨m 2017
To¸n
  TiÕt 47:                   LuyÖn tËp chung
A.Môc tiªu:
Gióp HS cñng cè vÒ:
- C¸ch thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã 6 ch÷ sè; ¸p dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp céng ®Ó tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.
- §Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt;tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷       nhËt.
- Gi¶i bµi to¸n cã liÖn quan ®Õn t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.
 * Cñng cè vÒ céng trõ c¸c sè cã 6 ch÷ sè vµ thùc hµnh gi¶i to¸n vÒ h×nh vu«ng , h×nh ch÷ nhËt .
B. §å dïng d¹y häc
          -Th­íc th¼ng cã v¹ch chia cm vµ ª ke( cho GV vµ HS).
 - PhiÕu bµi tËp ®Ó HS lµm bµi 3.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
    Ho¹t ®éng cña GV
 
I. KiÓm tra bµi cò:
1 HS ch÷a bµi 4 
GV n/x
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ thùc hµnh:
a. Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
    Ho¹t ®éng cña HS
 
 
1 HS ch÷a bµi 4 -C¶ líp quan s¸t, n/xÐt
 
 
 
 
- 1 HS ®äc- Líp ®äc thÇm.

 

- Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn tÝnh céng, tÝnh trõ.
 
 
 
 
b. Bµi 2: (Dµnh cho HS kh¸- giái ).
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh thuËn tiÖn nhÊt.
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Bµi 3: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- Ph¸t phiÕu bµi tËp - HdÉn HS lµm bµi
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Bµi 4: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- HdÉn HS ph©n tÝch ®Ò vµ nªu c¸ch lµm.
 
 
 
 
 
 
 
III.Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Lµm bµi trong vë bµi tËp.
- C/bÞ bµi sau. Nh©n víi  sè cã mét ch÷ sè .
- C¶ líp tù lµm vµo vë « li.
- 2 HS ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt.
+                       -       
   647096                          273549
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- 2 HS ch÷a bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
a.    6257 + 989 + 743
   = ( 6257 + 743) + 989
   = 7000 + 989
   = 7989
b.    5798 + 322 + 4678
    = 5798 + (322 + 4678)
    = 5798 + 5000
    = 10798
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp lµm phiÕu – 1 HS ch÷a bµi.
Gi¶i:
HS tù vÏ h×nh vu«ng vµo phiÕu bµi tËp.
a.H×nh vu«ng BIHC cã c¹nh b»ng 3cm
b. C¹nh DH vu«ng gãc víi c¹nh DA, CB, HI.
c. ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt AIHD lµ:
                  3 2 = 6(cm)
         Chu vi h×nh ch÷ nhËt AIHD lµ:
                ( 6 + 3) 2 = 18( cm)
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp lµm vë « li – 1 HS ch÷a bµi.
- Líp nhËn xÐt.
Gi¶i:
         ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ:
               ( 16 - 4) : 2 = 6 (cm)
         ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ:
               6 + 4 = 10 ( cm)
         DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ:
               10 6 = 60 ( cm2)
                       §¸p sè: 60 cm2
- 1 HS nªu c¸ch t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu.
  chÝnh t¶ TiÕt 10:              ¤n tËp gi÷a häc k× I (tiÕt 2). A. Môc tiªu:
-Nghe – viÕt ®óng c/t¶, tr×nh bµy ®óng bµi “Lêi høa”. 

 

- HÖ thèng hãa c¸c quy t¾c viÕt hoa tªn riªng.
-GD h/s cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
* Nghe – viÕt ®óng c/t¶, tr×nh bµy ®óng bµi “Lêi høa”. 
b. §å dïng d¹y - häc:
PhiÕu häc tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
- GV gäi HS lªn ch÷a bµi 3
- NhËn xÐt.
II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn HS nghe - viÕt:
 
-2em ch÷a bµi
- GV®äc bµi “Lêi høa”, gi¶i nghÜa tõ “trung sÜ”.
- HS theo dâi trong SGK.
- §äc thÇm bµi v¨n.
- Nh¾c HS chó ý nh÷ng tõ m×nh dÔ viÕt sai, c¸ch tr×nh bµy bµi, c¸ch viÕt c¸c lêi tho¹i.
 
- GV ®äc tõng c©u.
  * Dùa vµo bµi chÝnh t¶ “Lêi høa” tr¶ lêi c©u hái:
- HS nghe, viÕt vµo vë.
- Gäi 1 em ®äc néi dung bµi 2.
 
- Tõng cÆp HS trao ®æi tr¶ lêi c¸c c©u hái a, b, c, d (SGK).
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, kÕt luËn.
* H­­íng dÉn HS lËp b¶ng tæng kÕt quy t¾c viÕt tªn riªng:
 
 
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- GV nh¾c HS xem l¹i kiÕn thøc cÇn ghi nhí trong c¸c tiÕt “LuyÖn tõ vµ c©u” tuÇn 7, 8 ®Ó lµm bµi cho ®óng.
- Lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- 1 vµi HS lµm trªn phiÕu tr×nh bµy kÕt qu¶.
- C¶ líp söa bµi theo lêi gi¶i.
C¸c lo¹i tªn riªng
Quy t¾c viÕt
VÝ dô
1. Tªn ng­­êi, tªn ®Þa lý n­­íc ngoµi.
- ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi bé phËn t¹o thµnh tªn ®ã. NÕu bé phËn nµo cã nhiÒu tiÕng th× gi÷a c¸c tiÕng cã dÊu g¹ch nèi.
- Nh÷ng tªn phiªn ©m theo H¸n ViÖt viÕt nh­­ c¸ch viÕt tªn riªng ViÖt Nam.
Lu - i - Pa- xt¬.
Xanh Pª - tÐc -bua
 
 
 
Lu©n §«n
2. Tªn ng­­êi, tªn ®Þa lý ViÖt Nam.
ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã.
Lª V¨n T¸m
§iÖn Biªn Phñ.

 
        III.  Cñng cè - DÆn dß:
 - GV nhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c HS ®äc tr­­íc chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt sau. 

LuyÖn tõ vµ c©u
TiÕt 19:               ¤n tËp gi÷a häc k× I  (tiÕt 3)
a. Môc tiªu:
 -TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.
 - HÖ thèng ho¸ 1 sè ®iÒu cÇn ghi nhí vÒ néi dung, nh©n vËt, giäng ®äc cña c¸c bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ thuéc chñ ®iÓm “M¨ng mäc th¼ng”.
          -GD h/s cã ý thøc häc tËp
* HS ®äc ®óng bµi tËp ®äc.
b. §å dïng d¹y - häc:
PhiÕu häc tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
- GV gäi HS lªn ch÷a bµi vÒ nhµ.
- NhËn xÐt
II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn HS «n tËp:
 
-2em ch÷a bµi
  KiÓm tra ®äc vµ häc thuéc lßng:        (1/3 sè HS trong líp):
 Bµi tËp 2:
- GV viÕt lªn b¶ng.
- HS ®äc tªn bµi,   t×m c¸c bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ thuéc chñ ®iÓm “M¨ng mäc th¼ng” tuÇn 4, 5, 6 (t×m ë phÇn môc lôc)       
- TuÇn 4: Mét ng­­êi chÝnh trùc.
- TuÇn 5: Nh÷ng h¹t thãc gièng.
- TuÇn 6:Nçi d»n vÆt cña An -®r©y- ca.
+ ChÞ em t«i.
 
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng b»ng c¸ch d¸n phiÕu ®· ghi lêi gi¶i lªn b¶ng.
- HS ®äc thÇm c¸c truyÖn trªn, trao ®æi theo cÆp, lµm bµi trªn phiÕu.
- §¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy.
- 1 – 2 HS ®äc b¶ng kÕt qu¶.
Tªn bµi
Néi dung chÝnh
Nh©n vËt
Giäng ®äc
1. Mét ng­­êi chÝnh trùc
Ca ngîi lßng ngay th¼ng, chÝnh trùc, ®Æt viÖc lín lªn trªn t×nh riªng cña T« HiÕn Thµnh.
- T« HiÕn Thµnh
- §ç Th¸i HËu
Thong th¶,
râ rµng
2. Nh÷ng h¹t thãc gièng
Nhê dòng c¶m, trung thùc, cËu bÐ Ch«m ®­­îc vua tin yªu, truyÒn cho ng«i b¸u.
- CËu bÐ Ch«m
- Nhµ vua.
Khoan thai, chËm r·i.
 
 
- 1 sè em thi ®äc diÔn c¶m 1 ®o¹n minh häa giäng ®äc phï hîp víi néi dung bµi.

 

 III.Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
 
 
®¹o ®øc
TiÕt10 :           TiÕt kiÖm thêi giê (tiÕt 2 )
(§· so¹n ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2017)
 
ThÓ dôc
GV chuyªn so¹n vµ d¹y
 
 
Thø  t­ ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2017
 To¸n
TiÕt 48:            Nh©n víi sè cã mét ch÷ sè
A. Môc tiªu:Gióp HS :
 - BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
 - Thùc hµnh tÝnh nh©n.
 - BiÕt ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng.
* N¾m ®­îc c¸ch nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
B. §å dïng d¹y häc:
 - PhiÕu bµi tËp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
          Ho¹t ®éng cña GV
 
I. KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS ch÷a bµi 4 vë bµi tËp.
- 3 HS mang vë bµi tËp GV kiÓm tra.
GV n/x
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ Gi¶ng bµi.
a. H­íng dÉn thùc hiÖn nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè( kh«ng nhí)
- Ghi b¶ng phÐp nh©n:  241324 2 = ?
 
 
 
b. Nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè( cã nhí).
- Ghi b¶ng phÐp nh©n:  136204 4 = ?
* L­u ý: Trong phÐp nh©n cã nhí cÇn thªm sè nhí vµo kÕt qu¶ liÒn sau. 
c.Thùc hµnh:
*Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
 
           Ho¹t ®éng cña HS
 
 
- 1 HS ch÷a bµi 4
- 3 HS mang vë bµi tËp GV kiÓm tra.
 
 
 
- C¶ líp lµm nh¸p.
- 2 HS lªn b¶ng lµm vµ nªu c¸ch lµm.
- NhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng.
 
     482648
- Thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ trªn.
 

    544816
 
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm:
- C¶ líp lµm vë « li- 2 HS ch÷a bµi.

 

 
 
 
 
*Bµi 2:
- D¸n phiÕu ®· kÎ b¶ng nh­ SGK.
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm.
 
* bµi 3: TÝnh
- ChÐp ®Ò lªn b¶ng – Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn mçi phÐp tÝnh.
 
 
 
 
 
 
*Bµi 4:Dµnh cho HS kh¸ giái
Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- HdÉn HS ph©n tÝch ®Ò vµ nªu c¸ch lµm- Y/c HS ®æi vë kiÓm tra nhãm ®«i
-GV ch÷a bµi (NÕu sai)
III. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Lµm bµi trong vë bµi tËp.
- C/bÞ bµi sau. TÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n .
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.                                
                           
       682462                          512130
Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- 1 HS ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt.
LÇn l­ît c¸c sè cÇn ®iÒn lµ: 403 268;
604 902; 806 536; 1 008 170.
- 1 HS ®äc yªu cÇu - C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp lµm vë « li- 2 HS ch÷a bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
a.    321 475 + 423 507 2
    = 321 475 + 847 014
    = 1 168 489
b.   1306 8 + 24 573
   = 10 448 + 24 573
   = 35 021
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp tãm t¾t råi gi¶i vµo vë « li.
 
-1 HS ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt.
 
 
 
- 1 HS nªu l¹i c¸c b­íc thùc hiÖn tÝnh nh©n.
 
      KÓ chuyÖn
TiÕt 10  :              ¤n tËp gi÷a häc k× I  (  tiÕt 4 )
a. Môc tiªu:
- HÖ thèng hãa c¸c tõ ng÷, thµnh ng÷, tôc ng÷ ®· häc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 9.
- HiÓu nghÜa vµ t×nh huèng sö dông c¸c tõ ng÷, tôc ng÷, thµnh ng÷ ®· häc.
- HiÓu t¸c  dông vµ c¸ch dïng dÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp.
* HiÓu nghÜa vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c tõ ng÷, tôc ng÷, thµnh ng÷ ®· häc.
b. §å dïng d¹y häc:
- PhiÕu häc tËp. 
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
- Gäi HS lµm bµi tËp vÒ nhµ.
- NhËn xÐt
II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn «n tËp:
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
 
 

 

Bµi tËp 1
- Gäi 1 em ®äc yªu cÇu.
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c bµi MRVT. GV ghi nhanh lªn b¶ng.
 
 
 
 
-1 hs ®äc yªu cÇu trong SGK
c¸c bµi MRVT:
 
- GV ph¸t phiÕu cho HS
- Gäi c¸c nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng vµ ®äc c¸c tõ nhãm m×nh t×m ®­îc
 
-Nh©n hËu- §oµn kÕt tr17 vµ 33
- Trung thùc vµ tù träng tr48 vµ 62
- ­íc m¬ trang 87
- Hs ho¹t ®éng nhãm 6
- D¸n phiÕu lªn b¶ng, 1 hS ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
Bµi 2
Gäi HS  ®äc c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷
D¸n phiÕu ghi c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷
- NhËn xÐt , söa ch÷a tõng c©u cho HS
 
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS ®Æt c©u hoÆc t×m t×nh huèng sö dông
Bµi tËp 3:
- Yªu cÇu HS th¶o luËn cÆp ®«i vÒ t¸c dông cña dÊu ngoÆc kÐp, dÊu hai chÊm
- KÕt luËn vÒ t¸c dông cña dÊu ngoÆc kÐp vµ dÊu hai chÊm
- Gäi HS lªn b¶ng viÕt
 
 
 
 
 
 
III. Cñng cè- dÆn dß
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn hS vÒ nhµ häc thuéc c¸c tõ, thµnh ng÷, tôc ng÷ võa häc
HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- Trao ®æi,th¶o luËn
. C« gi¸o hái " Sao trß kh«ng chÞu lµm bµi".
. MÑ em hái "Con ®· häc xong bµi ch­a"
. MÑ em ®i chî mua rÊt nhiÒu thø: g¹o , thÞt , mÝa
. MÑ em th­êng gäi em lµ "cón con"
. C« gi¸o em th­êng nãi:"C¸c em h·y cè g¾ng häc thËt giái ®Ó lµm vui lßng «ng bµ cha mÑ"
                         
TËp ®äc
TiÕt 20  :              ¤n tËp gi÷a häc k× I  (  tiÕt 5 )
a. Môc tiªu:
- KiÓm tra ®äc  ( yªu cÇu nh­ tiÕt 1)
- HÖ thèng ®­îc mét sè ®iÒu cÇn ghi nhí vÒ thÓ lo¹i: néi dung chÝnh, nh©n vËt. tÝnh c¸ch, c¸ch ®äc c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm :Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬
* KiÓm tra ®äc hiÓu
b. §å dïng d¹y häc:
- PhiÕu häc tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
Nªu t¸c dông cña dÊu chÊm,dÊu ngoÆc kÐp
 
2HS nªu

 

II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn «n tËp:
KiÓm tra ®äc: T­¬ng tù nh­ tiÕt 1
H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 2:
GV yªu cÇu HS ®äc tªn c¸c bµi tËp ®äc, sè trang thuéc chñ ®iÓm: Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬.
-Ph¸t phiÕu cho nhãm HS .
-Yªu cÇu HS trao ®«i, lµm viÖc trong nhãm, nhãm nµo lµm xong tr­íc d¸n phiÕu lªn b¶ng.
-KÕt luËn phiÕu ®óng
- Gäi Hs ®äc l¹i phiÕu 
Bµi 3: TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 2
III. Cñng cè- dÆn dß
-         NhËn xÐt tiÕt häc
-         VÒ nhµ «n tËp c¸c bµi
 
 
 
 
 
 
- HS ®äc yªu cÇu SGK
- C¸c bµi tËp ®äc
. Trung thu ®éc lËp trang 66
. ë v­¬ng quèc t­¬ng lai trang 70
. nÕu chóng m×nh cã phÐp l¹ tr 76
. §«i giµy ba ta mµu xanh tr 81
. Th­a chuyÖn víi mÑ trang 85
- HS ho¹t ®éng nhãm
- Nh©n vËt:
- Tªn bµi:
- TÝnh c¸ch;
                           
Khoa häc
TiÕt 19:     ¤n tËp: Con ng­êi vµ søc kháe ( tiÕt 2)
A. Môc tiªu:
  - Gióp hs cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ: 
+ Sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ng­êi víi m«i tr­êng.
+ C¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng.
+ C¸ch phßng tr¸nh 1 sè bÖnh.
  - Hs cã kh¶ n¨ng:
+ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy.
+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.
*HS nhí ®­îc c¸c kiÕn thøc ®É häc
B. §å dïng d¹y häc:
  - PhiÕu ghi c¸c c©u hái «n tËp, phiÕu bµi tËp
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. Bµi cò:
Nªu c¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng
II.Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng.
2/ ¤n tËp:
+ GV chia nhãm cho HS ch¬i trß ch¬i.
H§1: Trß ch¬i: Ai chän thøc ¨n hîp lÝ
+  Hs cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc lùa chän thøc ¨n hµng ngµy
 
Vµi HS nªu
 
 
 
 
 
- T¹o nhãm 4
- Lªn thùc ®¬n c¸c mãn ¨n cho 1 b÷a ¨n hµng ngµy

 

.
- Tr×nh  bµy tr­íc líp
 
 
+ Lµm thÕ nµo ®Ó cã b÷a ¨n ®ñ chÊt dinh d­ìng.
 
H§2: Thùc hµnh: Ghi l¹i vµ tr×nh bµy 10 lêi khuyªn dinh d­ìng hîp lÝ.
-         NhËn xÐt, ®¸nh gi¸,
 
III.Cñng cè, dÆn dß
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
- ¤n vµ thùc hµnh theo néi dung bµi. CB bµi sau (VËt chÊt vµ n¨ng l­îng).
 
 
- Tr×nh bµy tªn mãn ¨n trong 1 b÷a ¨n cña nhãm m×nh.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt
+ Chän thøc ¨n hîp lÝ, ®ñ chÊt vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña gia ®×nh
- HS nªu 10 lêi khuyªn vÒ dinh d­ìng hîp lÝ cña bé y tÕ
- Lµm viÖc c¸ nh©n
- 1 sè HS tr×nh bµy tr­íc líp.
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
 
 
ThÓ dôc
GV chuyªn so¹n vµ d¹y
Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2017
To¸n
TiÕt 49 :       TÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n
A. Môc tiªu:Gióp HS:
  - NhËn biÕt ®­îc tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n.
  - Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n ®Ó lµm tÝnh.
  - BiÕt ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng.
* N¾m ®­îc vµ biÕt vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n .
B. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô kÎ s½n b¶ng nh­ SGK.                 – HS chuÈn bÞ SGK  + vë « li.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 
    Ho¹t ®éng cña GV
 
I.KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS ch÷a bµi tËp 4.
- 2 HS mang vë GV kiÓm tra.
GV n/x
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ Gi¶ng bµi.
a. Giíi thiÖu tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n:
* So s¸nh gi¸ trÞ cña c¸c cÆp phÐp nh©n cã thõa sè gièng nhau:
ViÕt lªn b¶ng biÓu thøc: 5 7 vµ 7 5
sau ®ã yªu cÇu HS so s¸nh hai biÓu thøc nµy víi nhau.
       Ho¹t ®éng cña HS
 
- 1 HS ch÷a bµi tËp 4
- 2 HS mang vë GV kiÓm tra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LÇn l­ît vµi HS nªu, 5 7 = 35,
7 5 = 35, vËy 5 7 = 7 5
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:39:58 | Thể loại: Giáo án theo Tuần | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.33 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án Tuần 10 - Lớp 4, Giáo án theo Tuần. TuÇn 10 : Thø hai ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2017 To¸n TiÕt 46 : LuyÖn tËp A.Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vÒ: - NhËn biÕt gãc tï, gãc nhän, gãc vu«ng, ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c. - C¸ch vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-tuan-10-lop-4.e9b20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác