Buổi 1+2: ôn tập đoạn văn - liên kết đoạn văn

I. Kiến thức cần nhớ
Khái niệm: Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản
Dấu hiệu: + Hình thức: viết hoa lùi đầu dòng; Kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng
Nội dung: diễn đạt 1 ý tương đối hoàn chỉnh
Đoạn văn thường có câu chủ đề mạng nội dung khái quát, lời lẽ thường ngắn gọn, có đủ 2 thành phần chính: C-V
- Vị trí: câu chủ đề thường đứng ở 2 vị trí: đầu hoặc cuối đoạn; Các câu trong 1 đoạn văn thường có ý ngbĩa chặt chẽ với nhau. Chúng có thể bổ sung ý nghĩa cho nhau hoặc có thể bình đẳng nhau về ý nghĩa
2. Cách trình bày nội dung đoạn văn: Căn cứ vào nội dung và đối tượng người ta có thể triển khai nội dung đoạn văn theo các cách ; diễn dịch, quy nạp, sọng hành, móc xích
Đoạn văn thường có câu chủ đề
II. Bài tập vận dụng
Bài tập 1:
a) Cho đoạn văn sau:
Người xưa từng nói: Thất bại là mẹ của thành công. Có lẽ trong trường kì lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài, gian khổ của dân tộc, cha ông ta đã từng hơn 1 lần trải qua những thất bại cay đắng : những thất bại ấy đẫ trở thành những bài học kinh nghiệm bằng máu mà nhờ nó dan tộc ta tiềp tục tiến lên và chiến thắng. Không có thành công nào không phải trả giấ bằng mồ hôi, công sức và máu; điều ấy là lẽ đương nhiên; nhưng cũng có những thành công phải trả giá bằng những sai lầm đó để dũng cảm đứng dạy, tiếp tục thực hiện đến cùng hoài bão của mình; phải chăng đó cũng là bài học thấm thía mà cha ông ta muốn nhắn gửi qua câu tục ngữ?
Đoạn văn trình bày theo cách diễn dịch.
b) Cho các cặp đoạn văn sau: Tìm sự khác nhau giữa các cặp đoạn văn sau:
A1: Lão Hạc có 1 tình thương rất đặc biệt . Lão thương người con trai vì nghèo mà phải phẫn trí bỏ đi đồn điền cao su. Lão thương con Vàng khôn ngoan, trung thành mà lão bị lừa. Lão là một người cha thương con đến mức quên cả bản thân mình.
A2: Lão Hạc có 1 tình thương rất đặc biệt . Lão thương người con trai vì nghèo mà phải phẫn trí bỏ đi đồn điền cao su. Lão biết ở nơi rừng thiêng nước độc ấy chẳng hứâ hẹn điều gì tốt đẹp đối với con trai lão. Lão thương con Vàng khôn ngoan, trung thành mà lão bị lừa. Dù con Vàng không biết nói, nhưng luôn nghĩ rằng nó đang nhiêc móc lão là kẻ bội bạc. Lão là một người cha thương con đến mức quên cả bản thân mình.Cái chết đau đớn của lão khiến ai cũng phải xúc động sót thương.
B1: Nhật kí trong tù là cặp nhật kí bằng thơ đặc sắc. Có bài thơ đọc lên thật giả