Ôn tập về hình học(tiếp)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Toán
                                              Ôn tập về hình học(tiếp)
I. Muïc tieâu:
- Bieát tính dieän tích caùc hình chöõ nhaät, hình vuoâng vaø hình ñôn giaûn taïo bôûi hình chöõ nhaät, hình vuoâng.
- Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3.
Laøm baøi ñuùng, chính xaùc.
- GD tính caån thaän, chính xaùc
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
* GV:  Baûng phuï, phaán maøu.
* HS: vôû, baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
TG
Nội dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
5’
 
 
 
1’
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8’
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Baøi cuõ:
 
 
2.Bài mới
a. Giôùi thieäu baøi
* Baøi 1:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Baøi 2:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Baøi 3:
 
 
 
 
 
 
4. Toång keát -. Daën doø.
 
 
Ôân taäp veà hình hoïc.
Goïi 1 HS leân baûng söûa baøi 2.
- Nhaän xeùt.
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 
 
+ Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- Gv yeâu caàu Hs quan saùt hình trong vôû vaø tím dieän tích caùc hình A, B, C, D.
- Yeâu caàu Hs töï laøm.
- Môøi 1  Hs leân baûng söûa baøi.
- Gv cuøng Hs nhaän xeùt
+ Dieän tích hình A laø 6 cm2.
+ Dieän tích hình B la ø6 cm2.
+ Dieän tích hình C laø 9  cm2.
+ Dieän tích hình D laø 10  cm2.
+ Hai hình coù dieän tích baèng nhau laø: A, B
+ Trong caùc hình ñaõ cho, hình coù dieän tích lôùn nhaát laø: D
- Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà
- Gv yeâu caàu Hs neâu laïi caùch tính dieän tích hình vuoâng, hình chöõ nhaät.
- Gv yeâu caàu Hs töï laøm.
- Môøi 2 Hs leân baûng thi laøm baøi. Lôùp laøm baøi vaøo vôû
- Gv nhaät xeùt, choát laïi.
- Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- Gv yeâu caàu Hs quan saùt kó hình H.
- Gv höôùng daãn Hs laøm baøi.
- Gv môøi 1ù Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû.
- Gv nhaän xeùt, choát laïi:
DT hình H baèng dieän tích hình vuoâng ABCD + dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ:
Dieän tích hình vuoâng ABCD laø:
3 x 3  + 9 x 3 = 36 (cm2)
Ñaùp soá : 33cm2.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà taäp laøm laïi baøi.
Chuaån bò bài: Ôn taäp veà giaûi toaùn.
 
 
Moät Hs söûa baøi 2.
 
 
 
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Hs quan saùt hình trong vôû.
 
-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.
-Moät  Hs leân baûng söûa baøi.
-Hs nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Hs neâu.
 
-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.
-Hai  Hs leân baûng söûa baøi.
-Hs nhaän xeùt.
 
 
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Hs quan saùt hình H.
-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.
-Moät Hs leân baûng söûa baøi.
-Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
-Hs söûa baøi ñuùng vaøo vôû.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-05-10 10:17:44 | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

giáo án Ôn tập về hình học(tiếp), Giáo án. Toán Ôn tập về hình học(tiếp) I. Muïc tieâu: - Bieát tính dieän tích caùc hình chöõ nhaät, hình vuoâng vaø hình ñôn giaûn taïo bôûi hình chöõ nhaät, hình vuoâng. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2,

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/on-tap-ve-hinh-hoc-tiep.x2al0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác