KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ CHỌN – TOÁN 7
Cả năm: 37 tuần = 74 tiết
Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết
Học kì 2: 18 tuần x 2 = 36 tiết
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Nội dung
1
1
Ôn tập: Các phép toán về phân số
 
2
Ôn tập: Góc
2
3
Luyện tập: Tập hợp Q các số hữu tỉ.
 
4
Luyện tập: Hai góc đối đỉnh
3
5
Luyện tập: Cộng, trừ các số hữu tỉ..
 
6
Luyện tập: Nhân, chia số hữu tỉ.
4
7
Luyện tập: Hai đường thẳng vu«ng gãc
 
8
Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
5
9
Luyện tập: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 
10
Luyện tập: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
6
11
Luyện tập: Hai đường thẳng song song
 
12
Luyện tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 1)
7
13
Luyện tập: Tiên đề Ơ-clits về đường thẳng song song
 
14
Luyện tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 2)
8
15
Luyện tập: Từ vuông góc đến song song
 
16
Luyện tập: Tỉ lệ thức
9
17
Luyện tập: Định lý
 
18
Luyện tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.(Tiết 1)
10
19
Luyện tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Tiết 2)
 
20
Ôn tập chương I (Hình)
11
21
Luyện tập: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 
22
Luyện tập: Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Tiết 1)
12
23
Luyện tập: Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Tiết 2)
 
24
Luyện tập: Tổng ba góc của một tam giác.(Tiết 1)


13
25
Luyện tập: Tổng ba góc của một tam giác.(Tiết 2)
 
26
Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 1)
14
27
Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 2)
 
28
Luyện tập: Hai tam giác bằng nhau.
15
29
Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ nghịch.(Tiết 1)
 
30
Luyện tập: Đại lượng tỉ lệ nghịch.(Tiết 2)
16
31
Luyện tập: Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c. c. c).
 
32
Luyện tập: Hàm số  -  Mặt phẳng tọa độ .
17
33
Luyện tập:  Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c. g. c).
 
34
Luyện tập: Đå thÞ  hàm số y = ax (a 0)
18
35
Luyện tập: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g. c. g).
 
36
Ôn tập chương II (Đại số)
19
37
Ôn tập chung: Đại số
 
38
Ôn tập chung:  Hình
HỌC KÌ II


20
39
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác
 
40
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác
21
41
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác
 
42
Luyện tập: B¶ng sè liÖu thèng kª, tần số
22
43
Luyện tập: Tam gi¸c c©n
 
44
Luyện tập: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
23
45
Luyện tập: ĐÞnh lÝ Py ta go
 
46
Luyện tập: Biểu đồ - sè trung b×nh céng
24
47
Ôn tập các bài toán về thống kê.
 
48
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.(T1)
25
49
Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (t2)
 
50
Ôn tập chương II (Hình)
26
51
Luyện tập: Biểu thức đại số. Giá tri của biểu thức đại số
 
52
Luyện tập: Giá trị của biểu thức đại số (Tiếp )
27
53
Luyện tập: Đơn thức
 
54
Luyện tập: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam


 
 
giác
28
55
Luyện tập: Đơn thức đồng dạng
 
56
Luyện tập: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên,
đường xiên và hình chiếu.
29
57
Luyện tập: Đa thức.
 
58
Luyện tập: Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, bất đẳng thức tam giác.
30
59
Luyện tập: Cộng, trừ đa thức.
 
60
Luyện tập: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
31
61
Luyện tập: Cộng, trừ đa thức.
 
62
Luyện tập: Tính chất tia phân giác của một góc
32
63
Luyện tập: Đa thức một biến
 
64
Luyện tập: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
33
65
Luyện tập: Cộng trừ đa thức một biến.
 
66
Luyện tập: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
34
67
Luyện tập: Nghiệm của đa thức một biến (t1)
 
68
Luyện tập: Tính chất ba đường trung trực của tam giác .
35
69
Luyện tập: Tính chất ba đường cao của tam giác
 
70
Ôn tập chương IV (Đại số)
36
71
Ôn tập đại số cuối năm
 
72
Ôn tậphình học cuối năm
37
73
Ôn tập đại số cuối năm
 
74
Ôn tậphình học cuối năm

                                                                 
  
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
 
TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT
 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 
 
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:16:33 | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 7, Giáo án. PHÒNG GD & ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ CHỌN – TOÁN 7 Cả năm: 37 tuần = 74 tiết Học kì 1: 19 tuần x 2 = 38 tiết

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/ke-hoach-day-hoc-tu-chon-toan-7.w7l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan