Giáo án NGLL 6. CẢ NĂM

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

PHAÂN  PHOÁI  CHÖÔNG  TRÌNH
HOAÏT  ÑOÄNG  GIAÙO  DUÏC
NGOAØI  GIÔØ  LÔÙP  6
  THAÙNG
         CHUÛ ÑIEÅM
GÔÏI YÙ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
 
      9
 
 
 
  TRUYEÀN THOÁNG
     NHAØ TRÖÔØNG
-Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi.
-Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp.
-Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng.
-Taäp caùc baøi haùt qui ñònh.
 
 
 
     10
 
 
    CHAÊM NGOAN,
       HOÏC GIOÛI
-Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà.
-Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
-Trao ñoåi veà kinh nghieäm hoïc taäp ôû THCS.
-Thi vaên ngheä giöõa caùc toå.
 
 
 
 
     11
 
 
          TOÂN SÖ
     TROÏNG ÑAÏO
-Nghe giôùi thieäu veà ñoäi nguõ thaày giaùo, coâ giaùo trong tröôøng.
-Leã ñaêng kí “Thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc toát”.
-Trao ñoåi taâm tình vaø ca haùt möøng ngaøy 20 – 11.
-Toå chöùc kæ nieäm ngaøy 20 – 11.
 
 
 
     12
 
 
      UOÁNG NÖÔÙC
      NHÔÙ NGUOÀN
-Hoäi vui hoïc taäp.
-Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông.
-Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22 – 12.
-Vui vaên ngheä.
 
 
 
 
  1 vaø 2
 
 
 
     MÖØNG ÑAÛNG,
     MÖØNG XUAÂN
-Trình baøy keát quaû söu taàm veà ca dao, tuïc ngöõ vaø neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông.
-Tìm hieåu göông saùng ñaûng vieân ôû queâ höông.
-Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng xuaân.
-Thaûo luaän bieän phaùp thöïc hieän keá hoaïch reøn luyeän ôû hoïc kì II.
 
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

PHAÂN  PHOÁI  CHÖÔNG  TRÌNH
HOAÏT  ÑOÄNG  GIAÙO  DUÏC
NGOAØI  GIÔØ  LÔÙP  6
 
THAÙNG
         CHUÛ ÑIEÅM
GÔÏI YÙ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
 
      9
 
 
 
  TRUYEÀN THOÁNG
     NHAØ TRÖÔØNG
-Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi.
-Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp.
-Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng.
-Taäp caùc baøi haùt qui ñònh.
 
 
 
     10
 
 
    CHAÊM NGOAN,
       HOÏC GIOÛI
-Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà.
-Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
-Trao ñoåi veà kinh nghieäm hoïc taäp ôû THCS.
-Thi vaên ngheä giöõa caùc toå.
 
 
 
 
     11
 
 
          TOÂN SÖ
     TROÏNG ÑAÏO
-Nghe giôùi thieäu veà ñoäi nguõ thaày giaùo, coâ giaùo trong tröôøng.
-Leã ñaêng kí “Thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc toát”.
-Trao ñoåi taâm tình vaø ca haùt möøng ngaøy 20 – 11.
-Toå chöùc kæ nieäm ngaøy 20 – 11.
 
 
 
     12
 
 
      UOÁNG NÖÔÙC
      NHÔÙ NGUOÀN
-Hoäi vui hoïc taäp.
-Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông.
-Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22 – 12.
-Vui vaên ngheä.
 
 
 
 
  1 vaø 2
 
 
 
     MÖØNG ÑAÛNG,
     MÖØNG XUAÂN
-Trình baøy keát quaû söu taàm veà ca dao, tuïc ngöõ vaø neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông.
-Tìm hieåu göông saùng ñaûng vieân ôû queâ höông.
-Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng xuaân.
-Thaûo luaän bieän phaùp thöïc hieän keá hoaïch reøn luyeän ôû hoïc kì II.
 
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

THAÙNG
      CHUÛ ÑIEÅM
GÔÏI YÙ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 
 
      3
 
 
       TIEÁN BÖÔÙC
       LEÂN ÑOAØN
-Ca haùt veà meï vaø coâ giaùo.
-Nghe giôùi thieäu veà yù nghóa ngaøy thaønh laäp  Ñoaøn    26 – 3.
-Tìm hieåu veà göông caùc anh chò ñoaøn vieân tieâu bieåu.
-Thaûo luaän keá hoaïch chuaån bò Hoäi traïi 26 – 3.
 
 
 
      4
 
 
     HOAØ BÌNH VAØ  
        HÖÕU NGHÒ                  
-Thi tìm hieåu cuoäc soáng cuûa thieáu nhi caùc nöôùc.
-Troø chôi hoûi ñaùp veà moät chuû ñeà toaøn caàu.
-Vaên ngheä ca ngôïi veû ñeïp cuûa queâ höông, ñaát nöôùc vaø möøng ngaøy chieán thaéng 30 – 4.
-Hoäi vui hoïc taäp.
 
 
 
      5
 
 
          BAÙC HOÀ
        KÍNH YEÂU
-Söu taàm caùc maãu chuyeän veà thôøi nieân thieáu cuûa Baùc Hoà.
-Ca haùt veà Baùc Hoà.
-Trao ñoåi veà noäi dung 5 ñieàu Baùc Hoà daïy.
 
 
 
 
  6 +7 + 8
 
 
 
    HEØ VUI, KHOEÛ
      VAØ BOÅ ÍCH
-Hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí taïi coäng ñoàng.
-Hoaït ñoäng theå duïc theå thao : boùng ñaù, caàu loâng, theå duïc nhòp ñieäu……….
-Hoaït ñoäng vaên ngheä.
-Hoaït ñoäng tham quan, du lòch.
-Hoaït ñoäng nhaân ñaïo, töø thieän.
-Hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc.
 
 
 
 
 
 
 
 
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

 
 
 
 
PHOØNG GIAÙO DUÏC THAØNH PHOÁ QUY NHÔN
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ NHÔN BÌNH
    
 
     Giaùo aùn  :
 
HOAÏT  ÑOÄNG  GIAÙO  DUÏC
NGOAØI  GIÔØ  LEÂN  LÔÙP  
                      LÔÙP : 6A3
 
                           
 
 
 
 
                            GVCN : LEÂ THÒ HOÀNG NHUNG     
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

Naêm  hoïc :2007 – 2008  
 
Chuû ñieåm thaùng 9:
 
Truyeàn  thoáng
nhaø  tröôøng
 
I.Muïc tieâu :
HS hieåu bieát veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng
Boài döôõng tình caûm yeâu quyù tröôøng mình, töï haøo laø HS cuûa nhaø tröôøng vaø coù yù thöùc phaùt huy truyeàn thoáng cuûa tröôøng
Coù thoùi quen thöïc hieän ñuùng vaø nghieâm tuùc nhöõng quy ñònh cuûa nhaø tröôøng veà neà neáp hoïc taäp, kyû luaät, bieát thöïc hieän nhöõng yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi ngöôøi HS trung hoïc cô sôû.
II.Noäi dung hoaït ñoäng cuûa chuû ñieåm:
 1.Tuaàn thöù nhaát :
Toå chöùc leã khai giaûng naêm hoïc môùi trang troïng vaø thieát thöïc treân cô sôû ñaõ coù söï chuaån bò töø thaùng 8
Thaûo luaän noäi dung vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi
2.Tuaàn thöù hai :
Tieán haønh toå chöùc lôùp, löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp vaø caùc caùn söï chöùc naêng, caùn söï moân hoïc
HS töï giôùi thieäu khaû naêng vaên ngheä cuûa mình hoaëc giôùi thieäu nhöõng baïn coù khaû naêng vaên ngheä ñeå lôùp bieát
3.Tuaàn thöù ba :
Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng vaø yù nghóa teân tröôøng
Tieáp tuïc reøn luyeän neà neáp kyû luaät, ñoân ñoác vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän noäi quy cuûa HS döôùi söï ñieàu kieån cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp.
4.Tuaàn thöù tö :
Taäp caùc baøi haùt quy ñònh
 
 
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

 
 
                Ngaøy  04   thaùng    9  naêm 2007  
Hoaït ñoäng tuaàn thöù nhaát :
             Thaûo luaän noäi quy vaø
                          nhieäm vuï naêm hoïc môùi
 
I.Yeâu caàu giaùo duïc :
HS hieåu ñöôïc noäi quy cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi
HS coù yù thöùc toân troïng noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi
HS tích cöïc reøn luyeän , thöïc hieän toát noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi
II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :
 1.Noäi dung :
Noäi quy cuûa nhaø tröôøng
Nhöõng nhieäm vuï chuû yeáu cuûa naêm hoïc môùi maø HS caàn bieát
   2.Hình thöùc hoaït ñoäng:
Nghe giôùi thieäu veà noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi
Trao ñoåi, thaûo luaän trong lôùp
Vaên ngheä
III.Chuaån bò hoaït ñoäng :
 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng :
a)    GVCN chuaån bò :
Baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc
Giaáy khoå to ,buùt daï
Moät soá caâu hoûi vaø ñaùp aùn
b)    HS chuaån bò :
Ñoïc tröôùc noäi quy, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng
Moät soá baøi haùt, baøi thô
 2.Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng :
GVCN:
Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung, hình thöùc vaø keá hoaïch “Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi”. Sau ñoù chia lôùp thaønh 4 nhoùm ,phaùt cho moãi nhoùm moät baûn noäi quy nhaø tröôøng vaø moät baûn nhieäm vuï naêm hoïc môùi. Chæ ñònh moät hoïc sinh laøm ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng.
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

XD chöông trình hoaït ñoäng vaø boài döôõng caùch thöùc ñieàu khieån hoaït ñoäng cho HS ñieàu khieån
Ghi caùc caâu hoûi thaûo luaän vaøo caùc phieáu rieâng vaø ñaùp aùn giao tröôùc cho HS ñieàu khieån
Cöû moät soá HS chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. Chæ ñònh moät HS ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä
Cöû moät soá HS laøm nhieäm vuï trang trí: keû tieâu ñeà hoaït ñoäng, keâ baøn gheá
IV.Tieán haønh hoaït ñoäng :
 
 
TG
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN
                                                 NOÄI DUNG
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

3’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7’
 
 
 
 
 
 
 
10’
 
Lôùp tröôûng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lôùp tröôûng
 
 
Toå tröôûng
 
 
 
Thö kyù toå
Toå tröôûng
 
Toå tröôûng
Lôùp tröôûng
 
Toå tröôûng
Hoaït ñoäng 1 :  Môû ñaàu 
Giôùi thieäu
Haùt taäp theå baøi
            Lôùp chuùng ta keát ñoaøn.
     Nhaïc vaø lôøi : Moäng Laân
 
          Lôùp chuùng mình raát raát vui. Anh em ta chan hoaø tình thaân. Lôùp chuùng mình raát raát vui. Nhö keo sôn anh em moät nhaø. Ñaày tình thaân quyù meán nhau luoân thi ñua hoïc chaêm tieán tôùi. Quyeát keát ñoaøn giöõ vöõng beàn. Giuùp ñôõ nhau xöùng ñaùng troø ngoan.
Neâu lyù do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi 
  HS laøm vieäc theo nhoùm
Ñoïc caùc ñieàu khoaûn cuûa noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi
     Caùc thaønh vieân trong nhoùm hoûi nhöõng choã chöa roõ, chöa  
     hieåu
Ghi laïi
Giaûi thích hoaëc nhôø GVCN giuùp ñôõ
Hoaït ñoäng  3 : Thaûo luaän nhoùm
Cöû ñaïi dieän leân boùc thaêm caâu hoûi thaûo luaän
Phaùt cho moãi nhoùm moät tôø giaáy khoå to vaø buùt daï, yeâu caàu moãi nhoùm cöû moät thö kyù ghi yù kieán thaûo luaän cuûa nhoùm
Neâu caâu hoûi ,caùc thaønh vieân thaûo luaän ,tìm ra ñaùp aùn cuûa nhoùm vaø ghi vaøo giaáy
T
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN
                                                NOÄI DUNG
5’
 
Lôùp tröôûng
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 4 : Baùo caùo keát quaû thaûo luaän
Cho caùc nhoùm daùn giaáy khoå to ghi keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm leân vò trí quy ñònh
Laàn löôït môøi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû cuûa nhoùm
Môøi caùc thaønh vieân trong lôùp phaùt bieåu yù kieán boå sung --> ghi toùm taét yù kieán boå sung leân baûng
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

 
 
 
 
 
 
Lôùp tröôûng
 
 
Ñoïc ñaùp aùn vaø ñaùnh daáu vaøo nhöõng choã traû lôøi ñuùng cuûa caùc nhoùm, yeâu caàu caû lôùp ghi nhôù vaø thöïc hieän
Neâu caùc caâu hoûi chung cho lôùp thaûo luaän, ghi toùm taét yù kieán thaûo luaän, ñoïc ñaùp aùn vaø yeâu caàu caû lôùp ghi nhôù
Hoaït ñoäng 5 : Vui vaên ngheä
Laàn löôït giôùi thieäu moät soá tieát muïc vaên ngheä --> caùc HS laàn löôït leân trình baøy
Ñöa ra moät soá caâu ñoá vui
a)    Muøa ñoâng thì ñöùng buoàn thiu
Muøa heø thì chaïy viu viu caû ngaøy
  Laø caùi gì ?   Ñaùp aùn : quaït ñieän
b)    Hoa gì duøng ñeå thoåi côm
Khoâng sinh töø luùa maø ñôm ñoû caønh
                  Laø hoa gì ?   Ñaùp aùn : hoa gaïo
c)     Con gì ñeán chaùn
Gioáng ngoãng, gioáng ngan Bôi treân baøi laøm
Cuûa anh löôøi hoïc
                       Laø soá maáy ?   Ñaùp aùn : soá 2
  V.Keát thuùc hoaït ñoäng : (2’)
Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp
GVCN daën doø theâm, ñoäng vieân HS thöïc hieän toát caùc noäi quy, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng.
 
 
 
 
 
                Ngaøy    7  thaùng   9    naêm 2007
Hoaït ñoäng tuaàn thöù hai :
            Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp I.Yeâu caàu giaùo duïc :
HS naém ñöôïc cô caáu toå chöùc vaø chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp
HS coù yù thöùc xaây döïng taäp theå lôùp, coù thaùi ñoä toân troïng ñoäi nguõ caùn boä lôùp
Reøn luyeän kyõ naêng nhaän nhieäm vuï vaø kyõ naêng tham gia caùc hoaït ñoäng chung cuûa taäp theå
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :
 1.Noäi dung :
Thaønh laäp caùc toå nhoùm trong lôùp
Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp : lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù, toå tröôûng, toå phoù, caùn söï lôùp.
Xaùc ñònh chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng caùn boä lôùp
Caùch thöùc laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp
2.Hình thöùc hoaït ñoäng :
Chæ ñònh ñoäi nguõ caùn boä lôùp döïa vaøo hoïc löïc, chöùc vuï naêm hoïc tröôùc.
Trao nhieäm vuï cho ñoäi nguõ caùn boä lôùp
III.Chuaån bò hoaït ñoäng :
 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng :
  GVCN chuaån bò :
Moät baûn sô ñoà veà cô caáu toå chöùc lôùp
Moät baûn ghi nhieäm vuï cuûa caùn boä lôùp, toå vaø caùc caùn söï chöùc naêng
Caùc loaïi soå ghi cheùp cuûa caùn boä lôùp
 2.Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng :
  GVCN :
Thoâng baùo cho caû lôùp veà yeâu caàu, nhieäm vuï toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp
Neâu nhöõng tieâu chuaån chuû yeáu cuûa ngöôøi caùn boä lôùp deå HS chuaån bò yù kieán löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp
Cöû moät nhoùm HS giuùp GVCN keû baûn sô ñoà cô caáu toå chöùc lôùp, vieát baûng ghi nhieäm vuï caùn boä lôùp treân giaáy khoå to vaø vieát maãu cho caùc loaïi soå coâng taùc  cuûa caùn boä lôùp
Thoáng nhaát veà keá hoaïch thôøi gian tieán haønh.
IV.Tieán haønh hoaït ñoäng :
T
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN
                                                 NOÄI DUNG
10’
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
GVCN
 
 
 
 
 
 
GVCN
 
 
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu
Giôùi thieäu cho caû lôùp sô ñoà cô caáu toå chöùc lôùp :vò trí ñoäi nguõ caùn boä lôùp, caùc quan heä vaø cô cheá hoaït ñoäng
Neâu nhieäm vuï cuûa töøng loaïi caùn boä lôùp
Cho HS phaùt bieåu yù kieán veà caùc tieâu chuaån chuû yeáu cuûa moät caùn boä lôùp (GVCN ghi toùm taét yù kieán leân baûng)
Hoaït ñoäng 2: Löïa choïn
Cho HS xung phong ø ghi teân leân baûng
Cho HS giôùi thieäu moät soá baïn hoïc  ghi teân leân baûng
Ñöa ra yù kieán löïa choïn
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6                      Naêm hoïc :2009-2010

 
 
 
6’
 
 
 
 
7’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GVCN
 
 
Lôùp tröôûng
 
Lôùp tröôûng
Cho caû lôùp bieåu quyeát ñeå coù quyeát ñònh cuoái cuøng sau ñoù ghi teân nhöõng HS ñöôïc choïn leân sô ñoà
Hoaït ñoäng 3: Trao nhieäm vuï
Ñoäi nguõ caùn boä lôùp ra maét
Giao nhieäm vuï cho ñoäi nguõ caùn boä lôùp, ñoàng thôøi trao soå coâng taùc vaø höôùng daãn caùch söû duïng cho caùc em
Thay maët ñoäi nguõ caùn boä lôùp phaùt bieåu yù kieán
Hoaït ñoäng 4: Vui vaên ngheä
Môøi 1 soá baïn leân haùt  1 soá HS leân haùt
Baét baøi haùt cho caû lôùp
          Caùnh chim tuoåi thô
                                             Nhaïc vaø lôøi : Phan Long
       Hai caùnh tay kheùo leùo cuøng ñoâi baøn chaân xinh. Em muùa sao meàm maïi nhö boà caâu luyeän trôøi cao trong xanh. Höông luùa ñöa ngoït ngaøo, taùo chín thôm ñaàu caønh. Naéng soi göông nöôùc laáp laùnh, naâng caùnh chim tuoåi thô bay xa. Ai chaép ñoâi caùnh traéng nhö maøu naéng ñeïp cho chim. Ai veõ ñoâi maét hieàn nhö gioït söông ñaäu caønh cao lung linh. Höông luùa ñöa ngoït laønh, taùo chín thôm ñaàu caønh. (Gioù lao xao nhö tieáng haùt, naâng caùnh chim tuoåi thô bay xa)2
V.Keát thuùc hoaït ñoäng : (2’)
GVCN nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng” Toå chöùc löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp” vaø daën doø nhaéc nhôû caû lôùp ñoaøn keát, giuùp ñôõ ñoäi nguõ caùn boä lôùp hoaøn thaønh nhieäm vuï.
       
 
 
         Ngaøy 1 4    thaùng     9     naêm 2007
Hoaït ñoäng tuaàn thöù ba :
   Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng
I.Yeâu caàu giaùo duïc :
HS naém ñöôïc nhöõng truyeàn thoáng cô baûn cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù
Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa HS lôùp 6 trong vieäc phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng
Xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa caù nhaân vaø lôùp
GVCN: Tröôøng THCS Long Bình                                                                         Trang1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-03-13 01:09:17 | Thể loại: GD công dân 6 | Lần tải: 767 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.83 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án NGLL 6. CẢ NĂM, GD công dân 6. Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2009-2010 PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC NGOAØI GIÔØ LÔÙP 6 THAÙNG CHUÛ ÑIEÅM GÔÏI YÙ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 9 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG -Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi. -Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp. -Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng. -Taäp caùc baøi haùt qui ñònh. 10 CHAÊM NGOAN, HOÏC GIOÛI -Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà. -Leã giao öôùc thi ñua giöõa

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ngll-6-ca-nam.6evhvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác