GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 - HOÀN CHỈNH

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
 
 
 
 
 
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1.Veà kieán thöùc:       - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.
      - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.
2.Veà kiõ naêng:       - Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.
3.Veà thaùi ñoä:       - Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät ; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
II. NOÄI DUNG :
      Troïng taâm:
      - Khaùi nieäm phaùp luaät (bao goàm ñònh nghóa phaùp luaät , caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät).
      - Baûn chaát giai caáp vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät.
      - Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò vaø ñaïo ñöùc.
      - Vai troø cuûa phaùp luaät  ñoái vôùi Nhaø nö ôùc, xaõ hoäi vaø moãi coâng d aân.
III.PHÖÔNG PHAÙP :
      Thuyeát trình, vaán ñaùp, thaûo luaän nhoùm, taïo tình huoáng, tröïc quan,…
IV. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:
      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.
      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.
V.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :
      2. Giaûng baøi môùi:
    GV cho HS xem moät ñoaïn phim veà tình hình traät töï, an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta hieän nay raát phöùc taïp. Töø ñoù giuùp HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng. Giôùi thieäu baøi hoïc.
 
 
Phaàn laøm vieäc cuûa Thaày vaø Troø
Noäi dung baøi hoïc
 
Tieát 1:   I.- Khaùi nieäm phaùp luaät
1.-  Phaùp luaät laø gì?
GV hoûi:
     ­ Em haõy keå teân moät soá luaät maø em ñaõ ñöôïc bieát . Nhöõng luaät ñoù do cô quan naøo ban haønh  ­ Vieäc ban haønh luaät ñoù nhaèm muïc ñích gì?   ­Neáu khoâng thöïc hieän PL coù sao khoâng?                     
 HS traû lôøi.
GV giaûng:
    Hieän nay, nhieàu ngöôøi vaãn thöôøng nghó raèng phaùp luaät chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn………….
    Phaùp luaät khoâng phaûi chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn, maø phaùp luaät bao goàm caùc quy ñònh veà :     - Nhöõng vieäc ñöôïc laøm.
 
I.-  Khaùi nieäm phaùp luaät:
        1) Phaùp luaät laø gì ?
   Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï chung do nhaø nöôùc ban haønh vaø ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc.
 
 
 
 
 
 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
 
 
 
 
 
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1.Veà kieán thöùc:
      - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.
      - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.
2.Veà kiõ naêng:
      - Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.
3.Veà thaùi ñoä:
      - Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät ; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
II. NOÄI DUNG :
      Troïng taâm:
      - Khaùi nieäm phaùp luaät (bao goàm ñònh nghóa phaùp luaät , caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät).
      - Baûn chaát giai caáp vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät.
      - Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò vaø ñaïo ñöùc.
      - Vai troø cuûa phaùp luaät  ñoái vôùi Nhaø nö ôùc, xaõ hoäi vaø moãi coâng d aân.
III.PHÖÔNG PHAÙP :
      Thuyeát trình, vaán ñaùp, thaûo luaän nhoùm, taïo tình huoáng, tröïc quan,…
IV. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:
      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.
      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.
V.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :
      2. Giaûng baøi môùi:
    GV cho HS xem moät ñoaïn phim veà tình hình traät töï, an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta hieän nay raát phöùc taïp. Töø ñoù giuùp HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng. Giôùi thieäu baøi hoïc.
 
 
Phaàn laøm vieäc cuûa Thaày vaø Troø
Noäi dung baøi hoïc
 
Tieát 1:   I.- Khaùi nieäm phaùp luaät
1.-  Phaùp luaät laø gì?
GV hoûi:
     ­ Em haõy keå teân moät soá luaät maø em ñaõ ñöôïc bieát . Nhöõng luaät ñoù do cô quan naøo ban haønh  ­ Vieäc ban haønh luaät ñoù nhaèm muïc ñích gì?   ­Neáu khoâng thöïc hieän PL coù sao khoâng?                     
 HS traû lôøi.
GV giaûng:
    Hieän nay, nhieàu ngöôøi vaãn thöôøng nghó raèng phaùp luaät chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn………….
    Phaùp luaät khoâng phaûi chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn, maø phaùp luaät bao goàm caùc quy ñònh veà :     - Nhöõng vieäc ñöôïc laøm.
 
I.-  Khaùi nieäm phaùp luaät:
        1) Phaùp luaät laø gì ?
   Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï chung do nhaø nöôùc ban haønh vaø ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc.
 
 
 
 
 
 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
   - Nhöõng vieäc phaûi laøm.      - Nhöõng vieäc khoâng ñöôïc laøm.
VD: Coâng daân coù quyeàn töï do kinh doanh theo quay ñònh cuûa phaùp luaät ñoàng thôøi coù nghóa vuï noäp thueá.
GV nhaán maïnh: Phaùp luaät laø nhöõng quy taéc xöû söï chung aùp duïng cho moïi ñoái töôïng vaø chæ coù nhaø nöôùc môùi ñöôïc pheùp ban haønh.
  2.- Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät
         a.-  Tính quy phaïm phoå bieán
GV hoûi :  Theá naøo laø tính quy phaïm phoå bieán cuûa phaùp luaät? Tìm ví duï minh hoaï                                  
 HS traû lôøi.
GV giaûng:
         Noùi ñeán phaùp luaät laø noùi ñeán nhöõng quy phaïm cuûa noù, vaø nhöõng quy phaïm naøy coù tính phoå bieán.
          Tính quy phaïm : nhöõng nguyeân taéc, khuoân maãu, quy taéc xöû söï chung.
                Tuy nhieân, trong xaõ hoäi khoâng phaûi chæ phaùp luaät môùi coù tính quy phaïm. Ngoaøi quy phaïm phaùp luaät, caùc quan heä xaõ hoäi coøn ñöôïc ñieàu chænh bôûi caùc quy phaïm xaõ hoäi khaùc nhö quy phaïm ñaïo ñöùc, quy phaïm taäp quaùn, tín ñieàu toân giaùo
         Nhöng khaùc vôùi quy phaïm xaõ hoäi, quy phaïm phaùp luaät laø quy taéc xöû söï chung coù tính phoå bieán.
GV hoûi:  Taïi sao noùi, phaùp luaät coù tính quy phaïm phoå bieán ?
HS traû lôøi.
GV giaûng:
              Phaùp luaät laø heä thoáng quy taéc xöû söï, laø nhöõng khuoân maãu, ñöôïc aùp duïng ôû moïi nôi, ñoái vôùi moïi toå chöùc, caù nhaân vaø trong moïi moái quan heä xaõ hoäi.  Ví duï : Phaùp luaät giao thoâng ñöôøng boä quy ñònh : Caám xe oâ toâ, xe maùy, xe ñaïp ñi ngöôïc chieàu cuûa ñöôøng moät chieàu.
      b.- Tính quyeàn löïc, baét buoäc chung
GV hoûi:   Taïi sao PL mang tính quyeàn löïc, baét buoäc chung? Ví duï minh hoaï.                                    HS traû lôøi.
GV giaûng:
              Trong XH coù phaân chia thaønh giai caáp vaø caùc taàng lôùp XH khaùc nhau ñeàu luoân toàn taïi nhöõng lôïi ích khaùc nhau, thaäm chí ñoái khaùng nhau. Nhaø nöôùc vôùi tö caùch laø toå chöùc ñaëc bieät cuûa quyeàn löïc chính trò ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lí nhaèm duy trì traät töï xaõ hoäi phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa giai caáp thoáng trò trong xaõ hoäi.
          VD: LGT ñöôøng boä quay ñònh : chaáp haønh hieäu leänh cuûa ngöôøi ñieàu khieån giao thoâng hoaëc chæ daãn cuûa ñeøn tín hieäu, bieån baùo hieäu , vaïch keû ñöôøng …
GV hoûi: Em coù theå phaân bieät söï khaùc nhau giöõa PL vôùi quy phaïm ñaïo ñöùc?                                    
  HS traû lôøi.
 
 
 
 
 
 
 
2) Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät:
    a.- Tính quy phaïm phoå bieán : Phaùp luaät ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn, ôû nhieàu nôi, ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, trong moïi lónh vöïc  ñôøi soáng xaõ hoäi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b.- Tính quyeàn löïc , baét buoäc chung: Phaùp luaät ñöôïc ñaûm baûo thöïc hieän baèng söùc maïnh  quyeàn löïc nhaø nöôùc, baét buoäc ñoái vôùi taát caû moïi ñoái töôïng trong xaõ hoäi.
 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
GV giaûng:
              + Vieäc tuaân theo quy phaïm ñaïo ñöùc chuû yeáu döïa vaøo tính töï giaùc cuûa moïi ngöôøi, ai vi phaïm thì bò dö luaän xaõ hoäi pheâ phaùn.
        c.-  Tính chaët cheõ veà maët hình thöùc:
GV giaûng:
            Thöù nhaát, hình thöùc theå hieän cuûa phaùp luaät laø caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, ñöôïc quy ñònh roõ raøng, chaët cheõ trong töøng ñieàu khoaûn ñeå traùnh söï hieåu sai daãn ñeán söï laïm duïng phaùp luaät.
             Thöù hai, thaåm quyeàn ban haønh vaên baûn cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc ñöôïc quy ñònh trong Hieán phaùp vaø Luaät Ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät.   
 Thöù ba, caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät naèm trong moät heä thoáng thoáng nhaát : Vaên baûn cuûa cô quan caáp döôùi phaûi phuø hôïp vôùi vaên baûn cuûa cô quan caáp treân.
VD: (Ñieàu 64). Phuø hôïp vôùi Hieán phaùp , Luaät hoân nhaân gia ñình naêm 2000 khaúng ñònhh quay taéc chung “Cha meï khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc con” (Ñieàu 34)
        ( GV coù theå giôùi thieäu nhanh sô ñoà “Heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam” khi giaûng phaàn naøy)
         GV coù theå laáy ví duï minh hoaï khi phaân tích caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät: Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình.
           Thöù nhaát, veà maët noäi dung: Trong lónh vöïc HNGĐ, nam nöõ töï nguyeän keát hoân treân cô sôû tình yeâu hoaëc söï phuø hôïp, keát hoân giöõa nhöõng ngöôøi khoâng coù vôï, khoâng coù choàng ñeå ñaûm baûo gia ñình moät vôï, moät choàng, vôï choàng bình ñaúng, toân troïng laãn nhau ñaõ trôû thaønh caùc quy taéc xöû söï chung, coù tính phoå bieán trong toaøn xaõ hoäi Vieät Nam           Thöù hai, veà tính hieäu löïc baét buoäc thi haønh cuûa phaùp luaät, caùc quy taéc öùng xöû trong quan heä hoân nhaân vaø gia ñình töôûng nhö raát rieâng tö, nhöng khi ñaõ trôû thaønh ñieàu luaät thì ñeàu coù hieäu löïc baét buoät ñoái vôùi moïi coâng daân.
           Thöù ba, veà maët hình thöùc theå hieän, caùc quy taéc xöû söï trong lónh vöïc hoân nhaân vaø gia ñình noùi chung, caùc quy taéc cuï theå nhö keát hoân töï nguyeän, ( Hieán phaùp naêm 1992; Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình; Boä luaät Daân söï; Boä luaät Hình söï).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.- Tính chaët cheõ veà hình thöùc:        
       Caùc vaên baûn  quy phaïm phaùp luaät do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh.
         Noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp döôùi ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí thaáp hôn) khoâng ñöôïc traùi vôùi noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp treân ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí cao hôn). Noäi dung cuûa taát caû caùc vaên baûn ñeàu phaûi phuø hôïp khoâng ñöôïc traùi Hieán phaùp.
 
4.- Cuûng coá :  GV treo sô ñoà 2 leân ñeå nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
5.- Daën doø :  Laøm baøi taäp 1 – 2 trong SGK trang 10 –11
GV :  Phaân coâng 2 nhoùm chuaån bò tìm hieåu veà baûn chaát cuûa PL (toå 1 – 2)
3 nhoùm tìm hieåu veà moái quan heä  (toå 3 – 4 – 5 )
 
 
..................................................................  ……………………………………
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
 
 
 
 
 
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1.Veà kieán thöùc:
      - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.
      - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.
2.Veà kiõ naêng:
      - Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.
3.Veà thaùi ñoä:
      - Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät ; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
II. NOÄI DUNG :
      Troïng taâm:
      - Khaùi nieäm phaùp luaät (bao goàm ñònh nghóa phaùp luaät , caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät).
      - Baûn chaát giai caáp vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät.
      - Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò vaø ñaïo ñöùc.
      - Vai troø cuûa phaùp luaät  ñoái vôùi Nhaø nö ôùc, xaõ hoäi vaø moãi coâng d aân.
III.PHÖÔNG PHAÙP :
      Thuyeát trình, vaán ñaùp, thaûo luaän nhoùm, taïo tình huoáng, tröïc quan,…
IV. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:
      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.
      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.
V.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :
      2. Giaûng baøi môùi:
 
Phaàn laøm vieäc cuûa Thaày vaø Troø
Noäi dung baøi hoïc
 
Tieát 2:   II.- Baûn chaát cuûa phaùp luaät
         1.- Veà baûn chaát giai caáp cuûa phaùp luaät
            GV coù theå söû duïng caùc caâu hoûi phaùt vaán ñeå yeâu caàu HS töï phaùt hieän vaán ñeà döïa treân vieäc tham khaûo SGK:
­ Em ñaõ hoïc veà nhaø nöôùc vaø baûn chaát cuûa nhaø nöôùc (GDCD11). Haõy cho bieát, Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát cuûa giai caáp naøo?
­ Theo em, phaùp luaät do ai ban haønh?
­ PL do Nhaø nöôùc ta ban haønh theå hieän yù chí, nguyeän voïng, lôïi ích cuûa giai caáp ?
­ Nhaø nöôùc ta ban haønh phaùp luaät nhaèm muïc ñích gì?
            HS traû lôøi:           GV nhaän xeùt vaø keát luaän:  Phaùp luaät mang baûn chaát giai caáp saâu saéc vì PL do NN, ñaïi dieän cho giai caáp caàm quyeàn ban haønh vaø baûo ñaûm thöïc hieän.
Phaàn GV giaûng môû roäng:
              Nhaø nöôùc chæ sinh ra vaø toàn taïi trong xaõ hoäi coù giai caáp vaø bao giôø cuõng theå hieän baûn chaát giai caáp.
 
 
 
 
 
 
2.    Baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät:­ Caùc quy phaïm phaùp luaät baét nguoàn töø thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi.
­ Caùc quy phaïm phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän trong thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi vì söï phaùt trieån cuûa
xaõ hoäi. 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
               Cuõng nhö nhaø nöôùc, PL chæ phaùt sinh, toàn taïi vaø phaùt trieån trong xaõ hoäi coù giai caáp, bao giôø cuõng theå hieän tính giai caáp. Khoâng coù phaùp luaät phi giai caáp.              
               Baûn chaát giai caáp cuûa phaùp luaät theå hieän ôû choã, phaùp luaät phaûn aùnh yù chí cuûa giai caáp thoáng trò.               Baûn chaát giai caáp laø bieåu hieän chung cuûa baát kyø kieåu phaùp luaät naøo (phaùp luaät chuû noâ, phaùp luaät phong kieán, phaùp luaät tö saûn, phaùp luaät xaõ hoäi chuû nghóa), nhöng moãi kieåu phaùp luaät laïi coù nhöõng bieåu hieän rieâng cuûa noù.
  - Phaùp luaät xaõ hoäi chuû nghóa theå hieän yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng, quy ñònh quyeàn töï do, bình ñaúng, coâng baèng cho taát caû nhaân daân.
             2.- Veà baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät:
GV  hoûi: Theo em, do ñaâu maø NN phaûi ñeà ra PL? Em haõy laáy ví duï chöùng minh.
               GV laáy ví duï thoâng qua caùc quan heä trong xaõ hoäi ñeå chöùng minh cho phaàn naøy vaø keát luaän:
               GV söû duïng ví duï trong SGK ñeå giaûng phaàn naøy.
      Sau khi phaân tích ví duï, GV keát luaän: Moät ñaïo luaät chæ phaùt huy ñöôïc hieäu löïc vaø hieäu quaû neáu keát hôïp ñöôïc haøi hoaø baûn chaát xaõ hoäi vaø baûn chaát giai caáp.
Phaàn GV giaûng môû roäng:
        + Phaùp luaät baét nguoàn töø thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi :  Phaùp luaät baét nguoàn töø chính thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi, do thöïc tieãn cuoäc soáng ñoøi hoûi.
Ví duï : Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng
           + Phaùp luaät phaûn aùnh nhu caàu, lôïi ích cuûa giai taàng khaùc nhau trong xaõ hoäi Trong xaõ hoäi coù giai caáp, ngoaøi giai caáp thoáng trò coøn coù caùc giai caáp vaø caùc taàng lôùp xaõ hoäi khaùc.
Ví duï      ………………
   Tính xaõ hoäi cuûa phaùp luaät ñöôïc theå hieän ôû möùc ñoä ít hay nhieàu, ôû phaïm vi roäng hay heïp coøn tuyø thuoäc vaøo tình hình chính trò trong vaø ngoaøi nöôùc, ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi ôû moãi nöôùc, trong moãi thôøi kyø lòch söû nhaát ñònh cuûa moãi nöôùc.
   III.- Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.
                  1.-  Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá
GV giaûng:
           Moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kinh teá laø moái quan heä bieän chöùng, hai chieàu, xaâm nhaäp vaøo nhau, taùc ñoäng laãn nhau, cuøng thuùc ñaåy nhau phaùt trieån.
           Tröôùc heát, PL phuï thuoäc vaøo KT
Ví duï: Trong neàn KT thò tröôøng, quan heä giöõa caùc chuû theå KT laø quan heä bình ñaúng, töï thoaû thuaän thì noäi dung cuûa PL cuõng phaûi theå hieän nguyeân taéc bình ñaúng, töï thoaû thuaän cuûa caùc chuû theå, khoâng ñöôïc quy ñònh theo quan heä haønh chính - meänh leänh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc:
  1. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá:   a.- Caùc quan heä kinh teá quyeát ñònh noäi dung cuûa phaùp luaät, söï thay ñoåi caùc quan heä kinh teá sôùm hay muoän cuõng seõ daãn ñeán söï thay ñoåi noäi dung
cuûa phaùp luaät.    b. Phaùp luaät laïi taùc ñoäng ngöôïc trôû laïi ñoái vôùi kinh teá, coù theå theo höôùng tích
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
- Höôùng tích cöïc : Neáu phaùp luaät coù noäi dung tieán boä, ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät KT, phaûn aùnh ñuùng trình ñoä phaùt trieån cuûa KT thì noù coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï phaùt trieån KT, kích thích KT phaùt trieån.             
- Höôùng tieâu cöïc : Neáu phaùp luaät coù noäi dung laïc haäu, khoâng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät kinh teá thì noù seõ kìm haõm söï phaùt trieån cuûa kinh teá.
GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.
           2.- Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi chính trò
GV giaûng:
               Moái quan heä giöõa PL vaø chính trò ñöôïc theå hieän taäp trung trong moái quan heä giöõa ñöôøng loái, chính saùch cuûa ñaûng caàm quyeàn vaø PL cuûa NN. Thoâng qua PL, ñöôøng loái, chính saùch cuûa ñaûng caàm quyeàn trôû thaønh yù chí cuûa nhaø nöôùc.
GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.
 
 
 
 
 
          3.- Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc
GV giaûng:
              Ñaïo ñöùc laø quy taéc xöû söï cuûa con ngöôøi phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi, cuûa taäp theå vaø cuûa moät coäng ñoàng, ñöôïc hình thaønh treân cô sôû nhöõng quan nieäm, quan ñieåm cuûa moät coäng ñoàng ngöôøi veà caùi thieän, caùi aùc, söï coâng baèng, veà nghóa vuï, löông taâm, nhaân phaåm, danh döï vaø veà nhöõng phaïm truø khaùc thuoäc ñôøi soáng tinh thaàn cuûa xaõ hoäi.
        Tuy nhieân, ngoaøi quan nieäm ñaïo ñöùc cuûa giai caáp caàm quyeàn, trong xaõ hoäi coøn coù quan nieäm veà ñaïo ñöùc cuûa caùc giai caáp, taàng lôùp khaùc
GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.
GV laáy ví duï trong thöïc teá veà nhöõng quan nieäm ñaïo ñöùc truyeàn thoáng tröôùc ñaây ñöôïc Nhaø nöôùc ñöa vaøo thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät ñeå HS khaéc saâu kieán thöùc.
Ví duï:  Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn
       Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra
              Moät loøng thôø meï kính cha
       Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con.
Hoaëc :  Anh em nhö theå tay chaân
     Raùch laønh ñuøm boïc, dôû hay ñôõ ñaàn.
                Caùc quy taéc ñaïo ñöùc treân ñaây ñaõ ñöôïc naâng leân thaønh quy phaïm phaùp luaät taïi Ñieàu 35 Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình naêm 2000
GV keát luaän:
      + Ñöôïc sinh ra treân cô sôû caùc quan heä kinh teá, phaùp luaät do caùc quan heä kinh teá quy ñònh. Phaùp luaät vöøa phuï thuoäc vaøo kinh teá laïi vöøa taùc ñoäng trôû laïi kinh teá theo hai chieàu höôùng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc.
cöïc hoaëc tieâu cöïc.
 
 
 
 
 
 
2. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi chính trò:­ Ñöôøng loái chính trò cuûa ñaûng caàm quyeàn chæ ñaïo vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän phaùp luaät . Thoâng qua phaùp luaät , yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn trôû thaønh yù chí cuûa nhaø nöôùc .
­ Ñoàng thôøi , phaùp luaät coøn theå hieän ôû möùc ñoä nhaát ñònh ñöôøng loái chính trò cuûa giai caáp vaø caùc taàng lôùp khaùc trong xaõ hoäi
3. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc:­ Nhaø nöôùc luoân coá gaéng chuyeån nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùc coù tính phoå bieán , phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät.
­ Khi aáy, caùc giaù trò ñaïo ñöùc khoâng chæ ñöôïc tuaân thuû baèng nieàm tin , löông taâm cuûa caù nhaân hay do söùc eùp cuûa dö luaän xaõ hoäi maø coøn ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng söùc maïnh quyeàn löïc nhaø nöôùc .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
              + Phaùp luaät theå hieän yù chí cuûa giai caáp thoáng trò, caàm quyeàn, neân phaùp luaät vöøa laø phöông tieän ñeå thöïc hieän ñöôøng loái chính trò, vöøa laø hình thaùi bieåu hieän cuûa chính trò, ghi nhaän yeâu caàu, quan ñieåm chính trò cuûa giai caáp caàm quyeàn.
              + Trong quaù trình xaây döïng phaùp luaät, nhaø nöôùc luoân coá gaéng ñöa nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùccoù tính phoå bieán, phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi vaøo trong caùc quy phaïm phaùp luaät. Trong haøng loaït caùc quy phaïm phaùp luaät luoân theå hieän caùc quan ñieåm ñaïo ñöùc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cuûng coá :  Trình baøy theâm sô ñoà 3 moái quan heä PL vôùi Ñaïo ñöùc.
5. Daën doø :  Laøm baøi taäp 3,4,5 trong SGK trang 11
   Xem tröôùc phaàn 3 : Vai troø cuûa PL trong ñôøi soáng XH.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

BAØI 1  PHÁP LUẬT VỚI ĐỜI SỐNG (T. 3)  
I.- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
1.- Veà Kieán Thöùc :
Hieåu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát veà phaùp luaät, moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kinh teá, chính trò ñaïo ñöùc. Vai troø vaø giaù trò cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, ñoái vôùi Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.
2.- Veà Kyû Naêng :
Quan saùt, tìm hieåu, vaø böôùc ñaàu phaân tích nhöõng söï kieän, nhöõng haønh vi, öùng xöõ cuûa baûn thaân vaø nhöõng ngöôøi chung quanh trong cuoäc soáng haèng ngaøy so vôùi caùc chuaån möïc phaùp luaät ñeà ra. Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc lieân keát vôùi chöông trình GDCD lôùp 10 – 11 ñeå thaáy moái quan heä bieän chöùng giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá – chính trò – ñaïo ñöùc.
3.- Veà Thaùi Ñoä :
Hình thaønh thaùi ñoä toân troïng phaùp luaät, yù thöùc töï giaùc tuaân theo caùc quy taéc ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät trong cuoäc soáng, hoïc taäp vaø lao ñoäng.
II.- PHÖÔNG PHAÙP VAØ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
1.- ÑDDH : Bieåu ñoà (1 – 2 ), soå tay kieán thöùc veà phaùp luaät, boä luaät daân söï, hình söï.
2.- Phöông phaùp : Thuyeát trình – Thaûo luaän nhoùm – Vaán ñaùp.
III.- CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP :
1.- Oån ñònh toå chöùc :
2.- Kieåm tra baøi cuû :
3. Bài mới:
 
Phaàn laøm vieäc cuûa Thaày vaø Troø
Noäi dung baøi hoïc
 
Tieát 3:    IV.- Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng xaõ hoäi
             1.-  Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi
GV hoûi:  Vì sao Nhaø nöôùc phaûi quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät?
GV cho HS thaûo luaän nhoùm vaø yeâu caàu HS laáy ví duï minh hoaï cho phaàn thaûo luaän cuûa nhoùm mình.
Hoaëc GV neâu caâu hoûi tình huoáng:
              Coù quan cho raèng, chæ caàn phaùt trieån kinh teá thaät maïnh laø seõ giaûi quyeát ñöôïc moïi hieän töôïng tieâu cöïc trong xaõ hoäi, vì vaäy, quaûn lí xaõ hoäi vaø giaûi quyeát caùc xung ñoät baèng caùc coâng cuï kinh teá laø thieát thöïc nhaát, hieäu quaû nhaát !
GV toång keát yù kieán tranh luaän cuûa HS, phaân tích nhöõng maët hôïp lí, chöa hôïp lí ñoái vôùi vieäc söû duïng phöông tieän quaûn lí moät chieàu neáu khoâng ñöôïc söû duïng phoái hôïp vôùi caùc phöông tieän khaùc.
GV giaûng ( Keát hôïp phaùt vaán HS):
      Vì sao nhaø nöôùc phaûi quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät ?
Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình.
          Quaûn lí baèng phaùp luaät laø phöông phaùp quaûn lí daân chuû vaø hieäu quaû nhaát, vì  sao?
             Phaùp luaät laø caùc khuoân maãu coù tính phoå bieán vaø baét buoäc chung neân quaûn lí baèng phaùp luaät seõ ñaûm baûo daân chuû, coâng baèng, phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau, taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän trong xaõ hoäi ñoái vôùi vieäc thöïc hieän phaùp luaät.
 
 
 
 
 
IV. Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soàng xaõ hoäi
  1. Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi
­ Taát caû caùc nhaø nöôùc ñeàu quaûn lí xaõ hoäi chuû yeáu baèng phaùp luaät beân caïnh nhöõng phöông tieän khaùc nhö chính saùch, keá hoaïch, giaùo duïc tö  töôûng, ñaïo ñöùc,…Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình .
 
 
­ Quaûn lí baèng phaùp luaät laø phöông phaùp quaûn lí daân chuû vaø hieäu quaû nhaát , vì:
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
            Phaùp luaät do nhaø nöôùc laøm ra ñeå ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi moät caùch thoáng nhaát trong toaøn quoác vaø ñöôïc baûo ñaûm baèng söùc maïnh cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc neân hieäu löïc thi haønh cao.
Nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nhö theá naøo ?
Muoán ngöôøi daân thöïc hieän ñuùng phaùp luaät thì phaûi laøm cho daân bieát phaùp luaät, bieát quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa mình. Do ñoù, nhaø nöôùc phaûi coâng boá coâng khai, kòp thôøi caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät…t” vaø “daân laøm” theo phaùp luaät.
      2.- Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình
   Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän cuûa mình
GV giaûng:
           ÔÛ nöôùc ta, caùc quyeàn con ngöôøi veà chính trò, KT, daân söï, vaên hoaù vaø XH ñöôïc toân troïng, ñöôïc theå hieän ôû caùc quyeàn CD, ñöôïc quy ñònh trong HP vaø luaät.
          GV yeâu caàu HS tìm ví duï minh hoaï
GV cung caáp theâm ví duï :  Hieán phaùp vaø Luaät Doanh nghieäp quy ñònh quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân. Treân cô sôû caùc quy ñònh naøy, coâng daân coù theå thöïc hieän quyeàn kinh doanh phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø ñieàu kieän cuûa mình.
       Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân baûo veä caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình
GV giaûng:
Thaûo luaän tình huoáng :
            Chò Hieàn, anh Thieän yeâu nhau ñaõ ñöôïc hai naêm vaø hai ngöôøi baøn chuyeän keát hoân vôùi nhau. Theá nhöng, boá chò Hieàn thì laïi muoán chò keát hoân vôùi anh Thanh laø ngöôøi cuøng xoùm neân ñaõ kieân quyeát phaûn ñoái vieäc naøy. Khoâng nhöõng theá, boá coøn tuyeân boá seõ caûn trôû ñeán cuøng neáu chò Hieàn nhaát ñònh keát hoân vôùi anh Thieän.
             Trình baøy maõi vôùi boá khoâng ñöôïc, cöïc chaúng ñaõ, chò Hieàn ñaõ noùi : Neáu boá cöù caûn trôû con laø boá vi phaïm phaùp luaät ñaáy !
            Giaät mình, boá hoûi chò Hieàn : Tao vi phaïm theá naøo ? Tao laø boá thì tao coù quyeàn quyeát ñònh vieäc keát hoân cuûa chuùng maøy chöù !
              Khi aáy, chò Hieàn traû lôøi : Boá ôi ! Khoaûn 3 Ñieàu 9 Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 quy ñònh : Vieäc keát hoân do nam nöõ töï nguyeän quyeát ñònh, khoâng beân naøo ñöôïc eùp buoäc, löøa doái beân naøo ; khoâng ai ñöôïc cöôõng eùp hoaëc caûn trôû. Theá boá caûn trôû con thì boá coù vi phạm PL khoâng nhæ ?
Caâu hoûi :  Haønh vi caûn trôû cuûa boá chò Hieàn coù ñuùng PL khoâng ?  Taïi sao chò Hieàn phaûi neâu ra LHNGĐ ñeå thuyeát phuïc boá ? Trong tröôøng hôïp naøy, PL coù caàn thieát ñoái vôùi CD khoâng ?
+ Phaùp luaät laø khuoân maãu coù tính phoå bieán vaø baét buoäc chung , phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau , taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän trong xaõ hoäi ñoái vôùi vieäc thöïc hieän phaùp luaät.
 
 
+ Phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi moät caùch thoáng nhaát trong toaøn quoác vaø ñöôïc baûo ñaûm baèng söùc maïnh cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc neân hieäu löïc thi haønh cao.
 
 
 
­ Quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nghóa laø nhaø nöôùc ban haønh phaùp luaät vaø toå chöùc thöïc hieän phaùp luaät treân quy moâ toaøn xaõ hoäi
 
2. Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình:
­ Hieán phaùp quy ñònh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa coâng daân ; caùc luaät veà daân söï , hoân nhaân vaø gia ñình , thöông maïi , thueá, ñaát ñai , giaùo duïc ,…cuï theå hoùa noäi dung, caùch thöùc thöïc hieän caùc quyeàn cuûa  coâng daân trong töøng lónh vöïc cuï theå. Treân cô sôû aáy, coâng daân thöïc hieän quyeàn cuûa mình.­ Caùc luaät veà haønh chính, hình söï, toá tuïng, … quy ñònh thaåm quyeàn , noäi dung, hình thöùc, thuû tuïc giaûi quyeát caùc tranh chaáp, khieáu naïi vaø xöû lí caùc vi phaïm phaùp luaät. Nhôø theá, coâng daân seõ baûo veä ñöôïc caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình.
 
  - 1 -


MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1

 
Thaûo luaän tình huoáng :
             Anh X laø nhaân vieân cuûa Coâng ti H. Thaùng tröôùc, anh xin nghæ pheùp vaøo mieàn Nam ñeå thaêm ngöôøi em ruoät ñang bò oám. Do truïc traëc veà veù taøu neân anh khoâng theå trôû ra mieàn Baéc vaø ñeán cô quan laøm vieäc ngay sau khi heát pheùp ñöôïc. Anh X ñaõ goïi ñieän thoaïi ñeán Coâng ti neâu roõ lí do vaø xin ñöôïc nghæ theâm 3 ngaøy. Sau ñoù, Giaùm ñoác Coâng ti H ñaõ ra quyeát ñònh sa thaûi anh X vôùi lí do : Töï yù nghæ laøm vieäc ôû Coâng ti. Anh X ñaõ khieáu naïi Quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác vì cho raèng, caên cöù vaøo Ñieàu 85 Boä luaät Lao ñoäng (söûa ñoåi, boå sung naêm 2006), Quyeát ñònh sa thaûi anh laø khoâng ñuùng phaùp luaät.
Caâu hoûi :       Qua tình huoáng treân, theo em, phaùp luaät coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi coâng daân ?
                         Taïi sao anh X laïi caên cöù vaøo Ñieàu 85 Boä luaät Lao ñoäng ñeå khieáu naïi Quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác Coâng ti H ?
                        Neáu khoâng döïa vaøo quy ñònh taïi Ñieàu 85 Boä luaät Lao ñoäng, anh X coù theå baûo veä ñöôïc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình khoâng ?
             Nhö vaäy, PL khoâng nhöõng quy ñònh quyeàn cuûa CD trong cuoäc soáng maø coøn quy ñònh roõ caùch thöùc ñeå CD thöïc hieän caùc quyeàn ñoù cuõng nhö trình töï, thuû tuïc phaùp lí ñeå coâng daân baûo veä caùc quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình bò xaâm phaïm.
GV keát luaän:   GV nhaán maïnh vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng xaõ hoäi: Laø phöông tieän ñeå Nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi; Laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình.
 
 
 
3. Cuûng coá:
 Phaùp luaät laø gì? Taïi sao laïi caàn phaûi coù phaùp luaät ? Em haõy neâu caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät . Theo em, noäi quy nhaø tröôøng , Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh coù phaûi laø vaên baûn quy phaïm phaùp luaät khoâng?
(Gôïi yù  : Noäi quy nhaø tröôøng vaø Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn  Hoà Chí Minh khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
   Noäi quy nhaø tröôøng do Ban Giaùm Hieäu ban haønh coù giaù trò baét buoäc phaûi thöïc hieän ñoái vôùi hoïc sinh, giaùo vieân thuoäc phaïm vi nhaø tröôøng nhöng khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät theo quy ñònh cuûa Luaät ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät.
   Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø söï thoaû thuaän cam keát thi haønh cuûa nhöõng ngöôøi töï nguyeän gia nhaäp toå chöùc Ñoaøn , khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät mang tính quyeàn löïc nhaø nöôùc )
 Haõy phaân tích baûn chaát giai caáp vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät . Em haõy trình baøy nguoàn goác, noäi dung, hình thöùc theå hieän, phöông thöùc taùc ñoäng cuûa ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät.
Gôïi yù: Keû baûng  vaø ñieàn noäi dung:
 
Ñaïo ñöùc
Phaùp luaät
Nguoàn goác (hình thaønh töø ñaâu?)
Hình thaønh töø ñôøi soáng
 
Caùc quy taéc xöû söï trong ñôøi soáng xaõ hoâi, ñöôïc nhaø nöôùc  ghi nhaän thaønh caùc quy phaïm p
 
  - 1 -


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-07-12 21:42:32 | Thể loại: GD công dân 12 | Lần tải: 411 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 - HOÀN CHỈNH, GD công dân 12. MỌI THẮC MĂC LIÊN HỆ: quehuongxuthanh.th@gmail.com Trang 1 I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1.Veà kieán thöùc: - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chí

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-giao-duc-cong-dan-12-hoan-chinh.f3obyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan