NGLL (ca nam)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Gi¸o ¸n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp 11
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 9
Thanh niªn häc tËp, rÌn luyÖn v× sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc
A. Môc tiªu gi¸o dôc
Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc ®­îc vai trß cña CNH, H§H trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc, x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña thanh niªn trong sù nghiÖp CNH, H§N.
- BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho ®Êt n­íc.
- TÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ rÌn luyÖn. H¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng cña líp, cña tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò “B¹n hiÓu g× vÒ CNH, H§H ®Êt n­íc ?”.
- Thi hïng biÖn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng 1
Th¶o luËn chuyªn ®Ò: “B¹n hiÓu g× vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ? “
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc néi dung c¬ b¶n cña CNH, H§H ®Êt n­íc vµ bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ CNH, H§H.
- X¸c ®Þnh râ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh lµ tÝch cùc, chñ ®éng, tù gi¸c häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ò sau nµy gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH, H§H.
- Tin t­ëng ë sù thµnh c«ng cña sù nghiªp CNH, H§H ®Êt n­íc do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o.
II. Néi dung ho¹t ®éng
Th¶o luËn chuyªn ®Ò “B¹n hiÓu g× vÒ CNH, H§H ®Êt n­íc ?” víi c¸c néi dung sau:

- V× sao ®Êt n­íc ta ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H ?
- Néi dung cña CNH, H§H.
- Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc
- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- §Þnh h­íng cho häc sinh th¶o luËn vÒ c¸c néi dung víi nh÷ng c©u hái sau:
+ Em hiÓu thÕ nµo lµ CNH, H§H ?
+ V× sao ®Êt n­íc ta ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H ?
+ H·y nªu môc tiªu cña CNH, H§H ë n­íc ta.
+ CNH, H§H ®Êt n­íc bao gåm nh÷ng néi dung g×?
+ §Ó phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc, thanh niªn häc sinh ph¶i häc tËp vµ rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo ?
+ H·y nªu vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- Gîi ý nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho häc sinh nghiªn cøu, tham kh¶o ®Ó chuÈn bÞ cho buæi th¶o luËn (Xem phÇn T­ liÖu tham kh¶o ë cuèi s¸ch ®Ó lµm ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái trªn). CÇn gîi ý cho c¸c em t×m hiÓu c¸c §iÒu 12, 13, 29 cña C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em, trong ®ã x¸c ®Þnh râ c¸c em cã quyÒn tù di bµy tá ý kiÕn vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn nh©n c¸ch, ®Õn quyÒn ®­îc thu nhËn th«ng tin vµ ph¸t triÓn tèi ®a n¨ng lùc còng nh­ c¸c kh¶ n¨ng vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn trong sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, d©n téc còng nh­ xu h­íng ph¸t triÓn toµn cÇu.
- Giao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé líp, Ban chÊp hµnh (BCH) Chi ®oµn chuÈn bÞ vµ triÓn khai tæ chøc th¶o luËn (Tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi toµn quèc lÇn thø VIII, IX vµ X).
- DuyÖt kÕ ho¹ch cña c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn, cho häc sinh tiÕn hµnh th¶o luËn, ®ãng gãp ý kiÕn, rót kinh nghiÖm.
2. Häc sinh:
- C¸n bé líp, BCH chi ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch th¶o luËn vµ gîi ý néi dung th¶o luËn cho c¸c b¹n chuÈn bÞ.

- H­íng dÉn líp t×m hiÓu tµi liÖu vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña b¶n th©n, chuÈn bÞ lùa chän nghÒ nghiÖp vµ h­íng tíi sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai.
- C¸ch thøc chuÈn bÞ néi dung ®Ó th¶o luËn: cã thÓ ph©n c«ng theo líp, tæ häc tËp, theo nhãm së thÝch hoÆc tõng c¸ nh©n ®èi víi nh÷ng néi dung hay tõng c©u hái.
- Ph©n c«ng trang trÝ líp, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh vµ mêi ®¹i biÓu.
- Cö mét b¹n ®iÒu khiÓn th¶o luËn. Ng­êi ®iÒu khiÓn th¶o luËn ph¶i n¾m v÷ng néi dung th¶o luËn.
- ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ hoÆc tiÓu phÈm ®an xen ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui vÎ (nªn giao cho mçi tæ mét tiÕt môc).
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- TuyÕn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Ng­êi ®iÒu khiÓn nªu vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn theo c¸c c©u hái ®· ®­îc gîi ý ë phÇn chuÈn bÞ.
- TiÕn hµnh th¶o luËn.
Sau mçi vÊn ®Ò nªu ra, häc sinh cã thÓ ph¸t biÓu ý kiÕn ®· chuÈn bÞ cña m×nh hoÆc tæ cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu (nÕu ph©n c«ng chuÈn bÞ theo tæ). Xen kÏ gi÷a c¸c phÇn lµ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
(Xem h­íng dÉn ë môc 2, PhÇn III, Tr. 7 - 8).
 
Ho¹t ®éng 2
Thi hïng biÖn vÒ “Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu s©u s¾c vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- X¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña m×nh khi ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, tõ ®ã biÕt lËp kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cho m×nh trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
- RÌn luyÖn tÝnh m¹nh d¹n, tù tin khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tr­íc tËp thÓ; S½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng v­ãi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.
II. Néi dung ho¹t ®éng.

Thi hïng biÖn víi c¸c néi dung sau:
- Vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- Yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH, H§H ®èi víi thanh niªn häc sinh:
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i cã hoµi b·o lín.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i cã n¨ng lùc tiÕp thu, s¸ng t¹o trong khoa häc vµ c«ng nghÖ; biÕt kÕ thõa vµ ph¸t huy tinh hoa v¨n ho¸ d©n téc.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, rÌn luyÖn tinh thÇn yªu lao ®éng vµ t¸c phong c«ng nghiÖp.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i x©y dùng cho m×nh lÝ t­ëng, ý chÝ vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i cã søc khoÎ.
+ Thanh niªn häc sinh ph¶i lu«n ý thøc s©u s¾c r»ng chÝnh hä chø kh«ng ph¶i ai kh¸c lµ lùc l­îng xung kÝch trong sù nghiªp CNH, H§H ®Êt n­íc.
- NhiÖm vô cña thanh niªn häc sinh víi CNH, H§H ®Êt n­íc:
Thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn, lµm chñ khoa häc, c«ng nghÖ; lµ lùc l­îng nßng cèt trong phong trµo thanh niªn xung kÝch, t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn:
- Häp c¸n bé líp, BCH Chi ®oµn, giao tr¸ch nhiÖm cho líp, Chi ®oµn chuÈn bÞ c¸c b­íc ®Ó tiÕn hµnh cuéc thi hïng biÖn.
- Gîi ý nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho häc sinh nghiªn cøu, tham kh¶o ®Ó chuÈn bÞ cho cuéc thi hïng biÖn. H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu §iÒu 12, §iÒu 29 C«ng ­íc LHHQ vÒ QuyÒn trÎ em ®Ó häc sinh hiÓu râ quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn, quyÒn ®­îc thÓ hiÖn nh÷ng ­íc m¬, kh¸t väng cña m×nh khi hïng biÖn.
- Gi¶i ®¸p nh÷ng v­íng m¾c vÒ kiÕn thøc cho häc sinh
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
2. Häc sinh
- Thµnh lËp ban tæ chøc cuéc thi gåm: C¸n bé líp, BCH chi ®oµn (Cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh thi theo h×nh thøc hïng biÖn c¸ nh©n hoÆc thi theo ®éi).
+ NÕu thi c¸ nh©n th× nªn cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ ®Ó tr¸nh sù kh« khan, nhµm ch¸n. Mçi c¸ nh©n dù thi thÓ hiÖn néi dung trong vßng 5 - 7 phót.

+ NÕu thi theo ®éi th× nªn cã 4 néi dung nh­: mµn chµo hái; hïng biÖn theo néi dung ®· ®­îc chuÈn bÞ (h×nh thøc lµ ®¹i diÖn mçi ®éi tr×nh bµy); tr×nh diÔn tiÓu phÈm vÒ vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc; v¨n nghÖ. Thêi gian cña mçi ®éi tõ 15 - 17 phót.
- Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng thµnh viªn trong ban tæ chøc (phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc cô thÓ vÒ néi dung cuéc thi, trang trÝ, lªn danh s¸ch c¸ nh©n hoÆc nhãm tham gia thi, chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ, mêi ban gi¸m kh¶o, ph©n c«ng ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh, viÕt giÊy mêi ®¹i biÓu…)
- Yªu cÇu c¸c c¸ nh©n hoÆc c¸c ®éi ®¨ng kÝ néi dung thi, t×m hiÓu tµi liÖu, tËp d­ît.
- ChuÈn bÞ vµ phæ biÕn néi dung, thÓ lÖ cuéc thi cho c¸c thÝ sinh tham gia dù thi.
- ChuÈn bÞ phÇn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n hoÆc ®éi tham gia thi.
- ChuÈn bÞ c¸c trß ch¬i tËp thÓ, c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cho cuéc thi.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Khai m¹c cuéc thi
- Giíi thiÖu c¸c c¸ nh©n, c¸c ®éi tham gia thi.
- Giíi thiÖu Ban gi¸m kh¶o cuéc thi.
- Th«ng b¸o thÓ lÖ cuéc thi vµ ®iÓm c¸c phÇn thi.
- TiÕn hµnh thi: Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu tõng c¸ nh©n, tõng ®éi lÇn l­ît ra dù thi.
Nh÷ng ®iÒu cÇn l­u ý:
+ Sau mçi phÇn thi, gi¸m kh¶o cã thÓ c«ng bè ®iÓm ngay.
+ Cã tiÕt môc v¨n nghÖ hoÆc trß ch¬i giao l­u xen kÏ.
+ Dùa vµo kÕt qu¶ thi qua sè ®iÓm, c«ng bè c¸c gi¶i nhÊt, nh×, ba vµ trao gi¶i th­ëng (nÕu cã).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng.
 
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 10
Thanh niªn víi t×nh b¹n, t×nh yªu gia ®×nh.
 
A. Môc tiªu gi¸o dôc:

Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc râ h¬n vÒ gi¸ trÞ cña t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi, t×nh yªu, ®ång thêi x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong quan hÖ b¹n bÌ, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
- RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng øng xö phï hîp trong t×nh b¹n, t×nh yªu vµ trong gia ®×nh.
- Cã ý thøc x©y dùng vµ h×nh thµnh t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã víi b¹n bÌ vµ gia ®×nh.
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- Tæ chøc diÔn ®µn thanh niªn vÒ “VÎ ®¹p trong t×nh b¹n vµ t×nh yªu”
- Thi v¨n nghÖ “H¸t vÒ tuæi 17”
- Ho¹t ®éng t­ vÊn t©m lÝ løa tuæi.
C. Gîi ý thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ
 
Ho¹t ®éng 1
DiÔn ®µn thanh niªn “vÎ ®Ñp trong t×nh b¹n vµ t×nh yªu”.
I. Môc tiªu ho¹t ®éng.
Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­îc vÎ ®Ñp cña t×nh b¹n, t×nh yªu trong s¸ng, lµnh m¹nh ë løa tuæi vÞ thµnh niªn vµ ý nghÜa quan träng cña nh÷ng t×nh c¶m ®ã trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña c¸c em.
- HiÓu thanh niªn häc sinh cã quyÒn ®­îc bµy tá vµ b¶o vÖ quan ®iÓm cña m×nh vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ trong quan hÖ gia ®×nh.
- BiÕt c¸ch giao tiÕp cã v¨n ho¸ vµ cïng hîp t¸c x©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp b×nh ®¼ng trong t×nh b¹n, t×nh yªu.
- X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong gia ®×nh. Cã th¸i ®é ®óng ®¾n trong viÖc x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp ®Ï, trong s¸ng vµ b×nh ®¼ng.
II. Néi dung ho¹t ®éng.
Tæ chøc diÔn ®µn ®Ó häc sinh cã c¬ héi ®­îc cung cÊp kiÕn thøc vµ ®­îc bµy tá ý kiÕn vÒ bèn néi dung c¬ b¶n sau:
- Giíi tÝnh vµ vÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu cña tuæi vÞ thµnh niªn.
- Lµm thÓ nµo ®Ó x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp, trong s¸ng vµ b×nh ®¼ng.

- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thanh niªn häc sinh trong viÖc x©y dùng t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp.
- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thanh niªn häc sinh trong viÖc x©y dùng “Gia ®×nh v¨n ho¸”.
L­u ý: Néi dung chñ yÕu cña diÔn ®µn lµ tËp trung lµm râ kh¸i niÖm vÒ giíi nam vµ giíi n÷, vÒ t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi, t×nh yªu cña løa tuæi vÞ thµnh niªn nh»m gióp c¸c em nhËn biÕt râ gi¸ trÞ cña t×nh b¹n, t×nh yªu tuæi häc trß, trªn c¬ së ®ã cã thÓ ph©n biÖt víi t×nh b¹n, t×nh yªu kh«ng ch©n chÝnh trong thêi hiÖn ®¹i. Tõ ®ã biÕt c¸ch x©y dùng nÐt ®Ñp trong mèi quan hÖ øng xö vµ cã tr¸ch nhiÖm víi mäi ng­êi vµ b¹n bÌ, ®Æc biÖt víi b¹n bÌ kh¸c giíi.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn
- Cïng häc sinh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ cho diÔn ®µn.
- §Þnh h­íng néi dung ho¹t ®éng diÔn ®µn cho häc sinh, h­íng dÉn c¸c em s­u tÇm, t×m hiÓu c¸c tµi liÖu cã liªn quan vÒ chñ ®Ò ho¹t ®éng. Cã thÓ tham kh¶o mét sè tµi liÖu sau:
+ Trß chuyÖn vÒ giíi tÝnh, t×nh yªu vµ søc kháe, NXB Phô n÷, Hµ Néi, 1997.
+ CÈm nang gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng vµ søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 2003.
+ Cöa sæ t×nh yªu víi b¹n trÎ, NXB Thanh niªn, Hµ Néi, 2006.
+ ¸p dông QuyÒn trÎ em vµo nhµ tr­êng, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2004.
+ C«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ QuyÒn trÎ em (t×m ®äc c¸c §iÒu 15, 16, 34 trong C«ng ­íc).
+ S¸ch gi¸o khoa líp 11 m«n Sinh häc, m«n Gi¸o dôc c«ng d©n (chó ý tham kh¶o phÇn Phô lôc).
- Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung cÇn trao ®æi trong diÔn ®µn, cïng häc sinh chuÈn bÞ mét sè c©u hái, t×nh huèng øng xö, gióp häc sinh chia sÎ th«ng tin nh»m cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc.
- Gîi ý mét sè néi dung cô thÓ ®Ó häc sinh trao ®æi trong diÔn ®µn nh­ sau:
+ B¹n hiÓu b×nh ®¼ng giíi vµ vÎ ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu lµ g× ?
+ Theo b¹n, yÕu tè quan träng cña t×nh b¹n vµ t×nh yªu ®Ñp lµ g× ?

+ Cã sù kh¸c nhau gi÷a t×nh b¹n cïng giíi víi t×nh b¹n kh¸c giíi kh«ng ? Gi¶i thÝch t¹i sao ?
+ Cã ý kiÕn cho r»ng kh«ng thÓ cã t×nh b¹n th©n thiÕt gi÷a nam vµ n÷, ng­îc l¹i cã ý kiÕn cho r»ng hoµn toµn cã thÓ cã t×nh b¹n th©n thiÕt gi÷a nam vµ n÷. B¹n ®ång ý víi ý kiÕn nµo? V× sao?
+ Nh÷ng ®iÓm tèt trong t×nh b¹n kh¸c giíi lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ g×n vµ duy tr× t×nh b¹n kh¸c giíi ?
+ B¹n hiÓu néi dung cña §iÒu 15 (kho¶n 1) trong C«ng ­íc LHQ vÒ QuyÒn trÎ em nh­ thÕ nµo? NÕu bè mÑ ng¨n cÊm b¹n ch¬i víi ng­êi b¹n th©n hoÆc ng­êi yªu mµ b¹n ®· lùa chän th× b¹n sÏ lµm g× ?
+ §Ó chøng tá t×nh yªu ®Ých thùc cã nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn tíi quan hÖ t×nh dôc kh«ng ? Lµ thanh niªn häc sinh, b¹n cã cho r»ng chóng ta cÇn ph¶i t«n träng vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ “sù trong tr¾ng” cho t×nh yªu cña tuæi häc trß hay kh«ng ? V× sao ?
+ HËu qu¶ g× cã thÓ x¶y ra khi cã quan hÖ t×nh dôc trong tuæi vÞ thµnh niªn ?
+ H·y nªu Ýt nhÊt 2 c©u ca dao vÒ t×nh b¹n hoÆc t×nh yªu. Nªu râ ý nghÜa cña mçi c©u ca dao ®ã. ý nghÜa gi¸o dôc cña chóng cã cßn phï hîp víi x· héi ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng ? V× sao ?
+ CÇn ph¶i øng xö nh­ thÕ nµo cho ®óng trong quan hÖ víi b¹n kh¸c giíi vµ b¹n cïng giíi ?
+ H·y kÓ l¹i mét t×nh h­íng xö sù ch­a ®Ñp trong t×nh b¹n, t×nh yªu ®· gÆp trong nhµ tr­êng. NÕu gÆp ph¶i t×nh huèng ®ã th× b¹n sÏ xö sù nh­ thÕ nµo ?
+ §· bao giê b¹n nghe thÊy nh÷ng c©u chuyÖn vÒ b¹o lùc ®èi víi c¸c b¹n g¸i hoÆc ®èi víi phô n÷ n¬i b¹n sèng hoÆc ë trong tr­êng häc ch­a ? NÕu cã, cho vÝ dô.
+ T¹i sao c¸c em g¸i, b¹n g¸i l¹i lµ ®èi t­îng ®Æc biÖt dÔ bÞ ng­îc ®·i vµ ph©n biÖt ®èi xö ? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n ngõa t×nh tr¹ng trªn ?
+ H·y nªu Ýt nhÊt 2 c©u ca dao nãi vÒ mèi quan hÖ trong gia ®×nh. Nªu râ ý nghÜa cña chóng. Theo b¹n, ý nghÜa cña nh÷ng c©u ca dao ®ã cßn phï hîp trong x· héi hiÖn ®¹i kh«ng ? V× sao ?
+ Sau giê häc buæi tèi, b¹n th­êng ch¬i game vµ “chat” víi b¹n bÌ rÊt khuya. Sau nhiÒu lÇn nh¾c nhë, bè mÑ ®· cÊm kh«ng cho b¹n sö dông m¸y tÝnh n÷a. B¹n cã cho r»ng bè mÑ can thiÖp vµo quyÒn tù do cña b¹n kh«ng ? V× sao ?

+ Trong mét gia ®×nh, nÕu bè mÑ chØ yªu cÇu con g¸i lµm viÖc nhµ (nÊu c¬m, giÆt quÇn ¸o, röa b¸t ®òa…) mµ kh«ng yªu cÇu con trai lµm viÖc ®ã th× b¹n cã ®ång t×nh víi c¸ch sö xù ®ã kh«ng ? V× sao ?
+ Khi cã nh÷ng nçi niÒm trong t×nh b¹n, t×nh yªu, bè mÑ cã ph¶i lµ ng­êi ®Çu tiªn b¹n t×m ®Õn ®Ó t©m sù kh«ng ? V× sao ?
- KhuyÕn khÝch häc sinh t×m c¸c t×nh huèng cã thËt ®· x¶y ra ë n¬i sinh sèng hoÆc trong tr­êng cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò diÔn ®µn ®Ó cïng nhau th¶o luËn, t×m ra c¸ch øng xö phï hîp.
- Häp c¸n bé líp vµ BCH chi ®oµn ®Ó thèng nhÊt vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc diÔn ®µn.
- Gîi ý cho c¸n bé líp lùa chän h×nh thøc tæ chøc diÔn ®µn vµ ®Ò cö ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn.
- Båi d­ìng vµ h­íng dÉn ng­êi ®iÒu khiÓn thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh vµ viÕt lêi dÉn cho diÔn ®µn.
- ChuÈn bÞ ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái vµ t×nh huèng, h­íng dÉn cho ng­êi ®iÒu khiÓn c¸ch kÕt luËn tõng vÊn ®Ò nªu ë phÇn néi dung.
- S½n sµng lµm cè vÊn, gióp c¸c em gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò cßn lóng tóng, v­íng m¾c.
- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh.
2. Häc sinh
- C¸n bé líp phæ biÕn thêi gian, néi dung vµ h×nh thøc tæ chøc diÔn ®µn.
- Giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c tæ tr­ëng, nhãm tr­ëng, yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ 2 - 3 ý kiÕn ®Ó tham luËn t¹i diÔn ®µn.
- Tõng häc sinh tÝch cùc s­u tÇm c¸c tµi liÖu mµ gi¸o viªn ®· ®Þnh h­íng, chuÈn bÞ ý kiÕn cïng tham gia diÔn ®Çn cã hiÖu qu¶.
- ChuÈn bÞ mét bµi h¸t, bµi th¬ cã néi dung liªn quan ®Õn t×nh b¹n, t×nh yªu , gia ®×nh vµ mét sè trß ch¬i ®Ó giao l­u.
- ChuÈn bÞ cë së vËt chÊt vµ trang trÝ phï hîp víi yªu cÇu cña diÔn ®µn.
- ChuÈn bÞ giÊy mêi ®¹i biÓu vµ ph©n th­ëng (nÕu cã).
- Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn cho ch­¬ng tr×nh cña diÔn ®µn.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
DiÔn ®µn thanh niªn lµ n¬i ®Ó thanh niªn häc sinh bµy tá chÝnh kiÕn cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã. DiÔn ®µn thanh niªn th­êng ®­îc tæ chøc rÊt linh ho¹t, phong phó vµ ®a d¹ng. V× thÕ mçi líp hoµn toµn cã thÓ thiÕt kÕ mét ch­¬ng tr×nh diÔn ®µn phï hîp víi ®iÒu

kiÖn cô thÓ sao cho g©y ®­îc høng thó, kÝch thÝch sù s¸ng t¹o vµ l«i cuèn mäi ng­êi tham gia diÔn ®µn. Quy tr×nh d­íi ®©y chØ cã tÝnh chÊt gîi ý:
- BÝ th­ chi ®oµn hoÆc líp tr­ëng (kh«ng ph¶i ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn) lµm c«ng t¸c tæ chøc:
+ Tuyªn bè lÝ do.
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu (nÕu cã).
+ Giíi thiÖu gi¸o viªn chñ nhiÖm víi t­ c¸ch lµ cè vÊn.
+ Giíi thiÖu ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn lªn lµm viÖc.
- Ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®µn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n sau:
+ Th«ng qua ch­¬ng tr×nh diÔn ®µn, cö th­ kÝ ghi biªn b¶n.
+ Nªu lÇn l­ît tõng néi dung chÝnh cña diÔn ®µn.
+ Mçi c¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn tæ ®· ph©n c«ng chuÈn bÞ ý kiÕn lªn tr×nh bµy.
+ TiÕp theo, ng­êi ®iÒu khiÓn cho c¶ líp th¶o luËn (tranh luËn) vÒ chñ ®Ò ®ã b»ng c¸ch:
         Mêi c¶ líp ®Æt c©u hái (hoÆc nªu c¸c t×nh huèng) cã liªn quan ®Õn néi dung võa tr×nh bµy ®Ó cïng th¶o luËn, tranh luËn.
         NÕu c¸c b¹n cßn rôt rÌ, ch­a nªu ®­îc nhiÒu c©u hái hoÆc t×nh huèng hay th× ng­êi ®iÒu khiÓn sö dông c¸c c©u hái vµ t×nh huèng mµ gi¸o viªn chuÈn bÞ ®Ó c¶ líp th¶o luËn.
         Cã thÓ sö dông thªm h×nh thøc h¸i hoa d©n chñ hoÆc tæ nµy ®Æt c©u hái cho tæ kh¸c tr¶ lêi ®Ó lµm t¨ng c¬ héi tranh luËn vµ tinh thÇn thi ®ua ph¸t biÓu ý kiÕn cña häc sinh.
Chó ý khai th¸c c¸c c©u hái, c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong khi tranh luËn ®Ó t¨ng thªm sù s«i næi vµ s¸ng t¹o cña diÔn ®µn.
+ Ng­êi ®iÒu khiÓn kÕt luËn tõng néi dung vÒ chñ ®Ò ®ang th¶o luËn trªn c¬ së thèng nhÊt ý kiÕn cña c¸c b¹n tr­íc khi chuyÓn sang néi dung cña chñ ®Ò kh¸c.
L­u ý:
- Mçi häc sinh ®Òu cã quyÒn ph¸t biÓu vµ bµy tá quan niÖm cña m×nh vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ mèi quan hÖ trong gia ®×nh. V× vËy, ng­êi ®iÒu khiÓn diÔn ®Çn cÇn t«n träng chÝnh kiÕn cña c¸c b¹n, kh«ng nªn phª ph¸n, chØ trÝch.

- Trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn diÔn ®µn, nÕu cã vÊn ®Ò nµo g©y tranh c·i hoÆc cã nhiÒu ý kiÕn tr¸i ng­îc nhau, khã kÕt luËn th× mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm cè vÊn vµ “träng tµi” (nh÷ng kh«ng ¸p ®Æt).
- KÕt thóc mçi chñ ®Ò nªn xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vµ trß ch¬i tËp thÓ (khuyÕn khÝch tinh thÇn thi ®ua gi÷a c¸c tæ).
- Ng­êi ®iÒu khiÓn th«ng qua biªn b¶n cña diÔn ®µn kÕt luËn vÒ nh÷ng quan ®iÓm, chÝnh kiÕn vµ sù cam kÕt hµnh ®éng tÝch cùc cña c¸c b¹n nh»m x©y dùng mét t×nh b¹n, t×nh yªu ®Ñp; Trë thµnh mét ng­êi con ngoan, trß giái.
- Trao quµ tÆng cho nh÷ng c¸ nh©n hoÆc tæ cã nhiÒu ý kiÕn hay (nÕu cã).
V. KÕt thóc ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 2
Thi V¨n nghÖ: “H¸t vÒ tuæi 17”
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
Sau ho¹t ®éng nµy, häc sinh cÇn:
- NhËn thøc s©u s¾c vÒ vÎ ®Ñp hån nhiªn, trong s¸ng cña t×nh b¹n, t×nh yªu tuæi häc trß. BiÕt x©y dùng t×nh c¶m g¾n bã gi÷a nh÷ng ng­êi b¹n.
- BiÕt c¸ch tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn mét ch­¬ng tr×nh héi diÔn v¨n nghÖ ë cÊp chi ®oµn.
- Cã th¸i ®é tÝch cùc, s½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ còng nh­ tham gia phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ cña líp, cña tr­êng.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Ca ngîi vÎ ®Ñp “thÇn tiªn” cña tuæi häc trß: Cã rÊt nhiÒu bµi h¸t, bµi th¬ ngîi ca vÎ ®Ñp hån nhiªn, trong s¸ng víi nh÷ng ­íc nm¬ cña tuæi häc trß.
- Ca ngîi t×nh c¶m g¾n bã cña häc sinh víi thÇy c« vµ m¸i tr­êng lµ n¬i gieo trång tri thøc, ­¬m mÇm, ®éng viªn, khÝch lÖ n©ng c¸nh cho nh÷ng ­íc m¬ xa.
- Ca ngîi t×nh c¶m b¹n bÌ trong s¸ng, v« t­, ch©n thµnh cña tuæi 17, nh÷ng xóc c¶m t×nh yªu ®Çu ®êi rÊt ®¸ng tr©n träng.
- Ghi nhËn c¶ nh÷ng trß tinh nghÞch, hiÕu ®éng “nhÊt quû, nh× ma”… nh÷ng “dçi hên” ®¸ng yªu cña tuæi 17.
H×nh thøc thÓ hiÖn: S­u tÇm hoÆc s¸ng t¸c tÊt c¶ c¸c thÓ lo¹i: bµi h¸t, bµi th¬, hß vÌ, kÞch c©m.v.v…
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-10-19 22:17:30 | Thể loại: GD công dân 11 | Lần tải: 321 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.34 M | File type: doc
lần xem

giáo án NGLL (ca nam), GD công dân 11. Gi¸o ¸n ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp 11 Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 9 Thanh niªn häc tËp, rÌn luyÖn v× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc A. Môc tiªu gi¸o dôc Sau chñ ®Ò nµy, häc sinh

https://tailieuhoctap.com/giaoangdcongdan11/ngll-ca-nam.vl0utq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác