Giao an giao duc cong dan 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Ngày 20 tháng 04 năm 2009
Kiểm tra học kỳ II
Giáo án tiết: 35
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh đánh giá năng lực của bản thân trong việc tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức vào đời sống.
- Rèn luyện kỹ năng khái quát các vấn đề pháp luật và vận dụng kiến thức đã học vào các hiện tượng pháp luật của đời sống.
- Giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học và ra đề kiểm tra.
II. Trọng tâm kiểm tra.
- Từ bài 8, bài9
III. hình thức kiểm tra.
- Tự luận
VI. Tiến trình kiểm tra.
1. định tổ chức.
2. Giáo viên phát đề kiểm tra cho học sinh.
3.Theo giỏi quá trình làm bài của học sinh.
V. Đề ra, Đáp án và thang điểm:
* Đề ra:
Đề số 1
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết việc bảo vệ môi trường và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh có ý nghĩa gì đối với sự phát triển bền vững của đất nước?
Câu 2: Phân tích nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển kinh tế ?
Câu 3: Sau khi học xong chương trình pháp luật lớp 12 anh( chị) đã có những hiểu biết gì về pháp luật nước ta? Anh( chị) thấy pháp luật có ý nghĩa gì đối với đời sống của con người và sự phát triển của đất nước?
Đề số 2
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết phát triển kinh tế và văn hoá có ý nghĩa gì đối với sự phát triển bền vững của đất nước?
Câu 2: Phân tích nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển các lĩnh vực xã hội?
Câu 3: Sau khi học xong chương trình pháp luật lớp 12 anh( chị) đã có những hiểu biết gì về pháp luật nước ta? Anh( chị) thấy pháp luật có ý nghĩa gì đối với đời sống của con người và sự phát triển của đất nước?
* Đáp án:
Đề số 1
Câu 1: Yêu cầu học sinh phân tích được vai trò của việc bảo vệ môi trường và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh:
* Đối với bảo vệ môi trường:
- Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
- Bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với con người và đất nước.
+ Đối với con người:bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của con nguời, môi trường chính là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người.
+ Đối với đất nước: Bảo vệ môi trường chính là đảm bảo điều kiện để đất nước phát triển bần vững.
*Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh: Là huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ=> Đảm bảo điều kịên để phát triển bền vững đất nước.
Câu 2: Yêu cầu học phân tích được các nội dung sau:
- Quyền tự do kinh doanh của công dân:
+Quyền tự
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-10-09 15:51:20 | Thể loại: GDCD | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giao an giao duc cong dan 12, GDCD. Ngày 20 tháng 04 năm 2009Kiểm tra học kỳ IIGiáo án tiết: 35 I. Mục tiêu: - Giúp học sinh đánh giá năng lực của bản thân trong việc tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức vào đời sống. - Rèn luyện kỹ n

https://tailieuhoctap.com/giaoangdcd/giao-an-giao-duc-cong-dan-12.1zhjyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác