Giáo án lớp 2 Tuần 4 CKT KNS (2017-2018)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

   Ngµy so¹n: Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017
 Ngµy gi¶ng: Thø hai, ngµy 25 tháng 9 năm 2017
 
  TËp ®äc          Tuần 4 : Tiết 10+11: BÝm tãc ®u«i sam I. Môc tiªu:
- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu ND: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. (trả lời được các CH trong SGK).
*QuyÒn: C¸c b¹n cã quyÒn ®­îc kÕt b¹n vµ ®­­îc b¹n nam t«n träng, ®èi sö b×nh ®¼ng.
* KNS: KiÓm so¸t ®­­îc  c¶m xóc,biÕt thÓ hiÖn sù th«ng c¶m, t×m kiÕm sù hç trî, t­­ duy phª ph¸n.
II. §å dïng d¹y häc.
- GV: Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.
- B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u, ®o¹n v¨n cÇn ®äc ®óng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.                       TiÕt 1
  1. æn ®Þnh tæ chøc:
  2. KiÓm tra bµi cò:
- 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ gäi b¹n vµ TLCH.
- HS h¸t
 
- 2 em lªn b¶ng
 
- Bµi th¬ gióp em hiÓu g× vÒ t×nh b¹n gi÷a Bª Vµng vµ Dª Tr¾ng.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
- 1 HS nªu ý nghÜa.
 
 
  3. Bµi  míi.
a. Giíi thiÖu bµi:
 
BÝm tãc ®u«i sam
b. LuyÖn ®äc:
 
*. GV ®äc mÉu
 
*. H­­­íng dÉn HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i
- HS theo dâi SGK
nghÜa tõ.
+ §äc tõng c©u:
 
- §äc nèi tiÕp mçi em 1 c©u
+ GV uèn n¾n theo dâi HS ®äc.
+ GV chia ®o¹n.
+ §äc tõng ®o¹n tr­­íc líp.
 
 
- §äc nèi tiÕp tõng ®o¹n.
(GV Hư­­íng dÉn c¸ch ®äc trªn b¶ng phô.)
 
- KÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
- §äc chó gi¶i SGK.
- Gi¶ng thªm: §Çm ®×a n­­­íc m¾t
                        §èi xö tèt
- Khãc nhiÒu n­­íc m¾t ­­ít ®Ém mÆt.
- Nãi vµ lµm ®iÒu tèt víi ng­­êi kh¸c.
*. §äc tõng ®o¹n trong nhãm.
- §äc nèi tiÕp tõng ®o¹n trong nhãm.
*. Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
- 3 - 4 HS lªn thi ®äc.
 
- C¶ líp ®äc ®ång thanh.
TiÕt 2
1

 

 


c. Hư­­íng dÉn t×m hiÓu bµi:
 
C©u hái 1:
- HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2
- C¸c b¹n g¸i khen Hµ nh­ thÕ nµo ?
- 1 em ®äc c©u hái 1
 
¸i chµ chµ - BÝm tãc ®Ñp qu¸.)
C©u hái 2:
- 1 em ®äc c©u hái.
- V× sao Hµ khãc ?
(TuÊn kÐo m¹nh bÝm tãc cña Hµ lµm cho Hµ bÞ ng·...)
- Em nghÜ nh­­ thÕ nµo vÒ trß ®ïa nghÞch cña TuÊn ? (NDTH)
- HS nªu.
( §ã lµ trß nghÞch ¸c, kh«ng tèt víi b¹n, thiÕu t«n träng b¹n.)
C©u hái 3:
- §äc thÇm §3.
- ThÇy gi¸o lµm cho Hµ vui lªn b»ng c¸ch nµo ?
ThÇy khen hai bÝm tãc cña Hµ rÊt ®Ñp.
- V× sao lêi khen cña thÇy lµm Hµ nÝn khãc vµ c­­êi ngay.
V× nghe thÇy khen Hµ rÊt vui mõng vµ tù hµo.
C©u hái 4:
 
- Nghe lêi thÇy TuÊn ®· lµm g× ?
§Õn tr­­íc mÆt Hµ ®Ó xin lçi b¹n.
+ Qua bµi gióp ta hiÓu ®iÒu g×?
d. LuyÖn ®äc l¹i.
ý nghÜa:Kh«ng nªn nghÞch ¸c víi b¹n. CÇn ®èi xö tèt víi c¸c b¹n g¸i.
 
- §äc ph©n vai theo nhãm.
- §äc theo nhãm tù ph©n vai ng­­êi dÉn chuyÖn, TuÊn, thÇy gi¸o, Hµ mÊy b¹n g¸i nãi c©u: ¸i chµ chµ ! BÝm tãc ®Ñp qu¸.
  4. Cñng cè, dÆn dß:
 
KNS:- Qua c©u chuyÖn nµy em thÊy b¹n TuÊn cã ®iÓm nµo ®¸ng chª vµ ®iÓm nµo ®¸ng khen?
+ §¸ng chª v× ®ïa nghÞch ¸c qu¸...
+ §¸ng khen v× khi...xin lçi b¹n.)
- NhËn xÐt chung giê häc.
 
                        Chµo cê
 
   To¸n
 TiÕt 16:  29 + 5
I. Môc tiªu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5.
- Biết số hạng , tổng .
- Biết nối các điểm cho sẳn để các hình vuông .
- Biết giải bài toán bằng phép cộng .
II. §å dïng d¹y häc.
- GV 3 bã 1 chôc que tÝnh vµ 14 que tÝnh rêi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y  häc:
  1. æn ®Þnh tæ chøc:
  2. KiÓm tra bµi cò:
- GV gäi 2 - 3 em ®äc b¶ng céng 9 céng víi mét sè.
- HS h¸t
- 2, 3 em ®äc b¶ng céng 9 céng víi mét sè.
- HS lµm vµo b¶ng con.
1

 

 


 - GV ®äc cho HS lµm b¶ng con
- Nªu c¸ch tÝnh nhÈm
  3. Bµi míi:
9 + 4 + 2 = 15
                        9 + 9 + 1 = 19
 
a. Giíi thiÖu bµi:
b. Gi¶ng bµi:
* Giíi thiÖu phÐp céng 29+5:
29 + 5
- GV ®­­a ra 2 bã mçi bã 1 chôc que tÝnh vµ 9 que tÝnh rêi. Hái cã bao nhiªu que tÝnh ?
- Thªm 5 que tÝnh rêi. Hái cã bao nhiªu que tÝnh?
- HS cïng lÊy sè que tÝnh.
Cã 29 que tÝnh.)
- HS cïng lÊy sè que tÝnh.
Cã 34 que tÝnh
- GV lÊy 9 que tÝnh rêi bã thªm 1 que tÝnh rêi thµnh 1 chôc que tÝnh cßn 4 que rêi - ®­îc 3 bã (3 chôc) 3 chôc que tÝnh thªm 4 que tÝnh ®ư­­îc 34 que tÝnh?
- HS nªu 29 + 5 = 34
     29 + 5 =  20 + 9 + 5
            = 20 + 9 + 1 + 4
= 20 + 10 + 4
= 30 + 4
= 34
- H­­­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh            29
    5
  34
- 9 céng 5 b»ng 14, viÕt 4 nhí 1
- 2 thªm 1 b»ng 3, viÕt 3.
 
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh.
- Ch÷ sè hµng ®¬n vÞ th¼ng hµng ®¬n vÞ, hµng chôc th¼ng hµng chôc.
- Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh.
- Thùc hiÖn theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.
Thùc hµnh
 
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm vµo b¶ng con                  
Bµi 1:   TÝnh.
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- Cho HS lµm vµo b¶ng con.
59
    19
39
 
+5
+8
    + 7
 
 
64
27
46
 
- GV söa sai cho häc sinh
 
Bµi 2: H­­­íng dÉn HS lµm BT vµo vë
 
*L­­u ý: C¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh cã nhí
- Cñng cè tªn gäi sè h¹ng, tæng.
59
  +   6
65
19
   +   7
26
 
Bµi 3:
 
- HS nªu yªu cÇu cña bµi.
   - Cho HS dïng bót vµ thư­­íc nèi tõng cÆp ®iÓm ®Ó cã tõng ®o¹n th¼ng.
- HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- HS dïng bót vµ th­ưíc nèi tõng cÆp ®iÓm ®Ó cã tõng ®o¹n th¼ng.
 - Yªu cÇu HS nªu tªn tõng h×nh vu«ng
- H×nh vu«ng ABCD, MNPQ
  4. Cñng cè dÆn dß.
 
- NhËn xÐt giê häc.
- DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp trong vë BT.
 
 
   KÓ chuyÖn  
1

 

 


  TiÕt 4: BÝm tãc ®u«i sam
I. Môc tiªu:
- Dựa theo tranh kể lại được đoạn 1. Đoạn 2 của câu chuyện (BT1); bước đầu kể lại được đoạn 3 bằng lời của mình (BT2).
- Kể nối tiếp được từng đoạn của c©u chuyện
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: C¸c tranh minh ho¹ phãng to.
- M¶nh b×a ghi tªn nh©n vËt: Hµ, TuÊn, thÇy gi¸o, ng­­êi dÉn chuyÖn.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc   1.æn ®Þnh tæ chøc
  2. KiÓm tra bµi cò:
- H¸t
- 3 em kÓ l¹i chuyÖn theo c¸ch ph©n vai.
- G/v nhËn xÐt .
H/s kÓ chuyÖn.
  3. Bµi míi:
 
Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc.
 
H­ưíng dÉn kÓ chuyÖn:
 
a. KÓ l¹i ®o¹n 1, 2 (theo tranh minh ho¹).
 
- GV hư­íng dÉn HS quan s¸t
- HS quan s¸t SGK kÓ l¹i ®o¹n 1, 2.
- Tranh 1: Hµ cã hai bÝm tãc ra sao ? Khi Hµ ®Õn tr­ ư­êng c¸c b¹n g¸i reo lªn nh­ thÕ nµo ?
- Cã hai bÝm nhá, mçi bªn buéc 1 c¸i nhá.
- ¸i ! chµ chµ ! bói tãc ®Ñp qu¸.
- Tranh 2: TuÊn ®· chªu chäc Hµ nh­­ thÕ nµo ? ViÖc lµm cña TuÊn dÉn ®Õn ®iÒu g× ?
- TuÊn n¾m bói tãc Hµ… cuèi cïng lµm Hµ ng· phÞch.
- 2, 3 em kÓ tranh 1.
- 2, 3 em kÓ tranh 2.
 
- GV & HS nhËn xÐt.
 
b. KÓ l¹i ®o¹n 3:
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- KÓ l¹i cuéc gÆp gì gi÷a b¹n Hµ vµ thÇy gi¸o cña em.
- Hµ ch¹y ®i t×m thÇy, em võa m¸ch téi TuÊn vµ khãc thÇy gi¸o nh×n hai bÝm tãc xinh xinh cña Hµ vui vÎ khen tãc Hµ ®Ñp l¾m.
- KÓ theo nhãm.
+ TËp kÓ trong nhãm.
- §¹i diÖn nhãm thi kÓ ®o¹n 3.
- HS kÓ
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.
 
c. Ph©n vai (ng­­êi dÉn chuyÖn, Hµ, TuÊn ) dùng l¹i c©u chuyÖn.
- KÓ theo nhãm 4.
- GV lµm ng­­êi dÉn chuyÖn
 
1

 

 


- 1 HS nãi lêi cña Hµ.
- 1 HS nãi lêi cña TuÊn
- HS nãi lêi cña thÇy gi¸o
- HS nhËn vai tËp thÓ víi giäng cña nh©n vËt.
- 1 HS nãi lêi cña thÇy gi¸o
 
- Thi kÓ theo vai.
 
2, 3 nhãm
 
- GV vµ HS nhËn xÐt vÒ néi dung c¸ch diÔn ®¹t, cö chØ ®iÖu bé.
- HS kÓ theo ph©n vai.
+ GV chän 4 em dùng l¹i ho¹t c¶nh cña c©u chuyÖn.
- Ng­­êi dÉn chuyÖn; Hµ; TuÊn; ThÇy gi¸o.
  4.Cñng cè dÆn dß:
 
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ thùc hµnh kÓ chuyÖn trªn líp, khen nh÷ng HS kÓ chuyÖn hay, nh÷ng HS nghe b¹n kÓ ch¨m chó.
- VÒ nhµ tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe.
 
 Ngµy so¹n: Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017
 Ngµy gi¶ng: Thø ba, ngµy 26 tháng 9 năm 2017
 
                    To¸n
                               Tuần 4 :   TiÕt 17: 49 + 25
I. Môc tiªu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49 + 25.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: 7 bã chôc que tÝnh vµ 14 que tÝnh rêi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y  häc:
  1. æn ®Þnh tæ chøc:
  2. KiÓm tra bµi cò:
- GV ghi b¶ng phÐp tÝnh:
19 + 8          9 + 63
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh
- HS h¸t
 
- 2 HS lªn b¶ng.
           19                    9
          8                  63                  
            27                  72              
 
  3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi:
           49+25
 
b. Giíi thiÖu phÐp céng 49+25:
 
- HS cïng lÊy que tÝnh.
- §­­îc 74 que tÝnh.
 
-  B»ng 74
- HS quan s¸t GV thùc hiÖn vµ thùc hiÖn theo
1

 

 


- GV lÊy 49 que tÝnh (4 bã) vµ 9 que tÝnh vµ 5 que rêi. Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu que tÝnh?
- 49 + 25 b»ng bao nhiªu ?
- HD HS c¸c céng:
6 bã vµ 14 que rêi.
- T¸ch 14 que = 1 chôc que tÝnh + 4 que tÝnh.
- 6 bã + 1 bã = 7 bã (hay 7 chôc que tÝnh vµ 4  que tÝnh).
 
- Hư­­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh
 
 49+ 25 = 74
- 9 céng 5 b»ng 14  viÕt 4 nhí 1.
- 4 céng 2 b»ng 6 nhí 1 lµ 7.
Thùc hµnh.
 
Bµi 1:
- Nªu c¸ch tÝnh ?
- 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi
- HS lµm b¶ng con
Cho HS lµm bµi vµo b¶ng con.
 
   39
 69
  19
- Thùc hiÖn theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i.
 
+ 22
   + 24
    + 53
 
    61
 93
  72
Bµi 3:
    49              19                89
- H­­íng dÉn tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n
 + 18         +  17              +   4 
- Cho 1 em ®äc ®Ò bµi.
     67           36                93
- HD häc sinh t×m hiÓu, tãm t¾t bµi to¸n.
- Cho 1 em lªn b¶ng tãm t¾t, 1 em lµm bµi tËp.
- 1 em lªn b¶ng lµm bµi tËp, d­­­íi líp lµm vµo vë.
-Yªu cÇu d­­­íi líp lµm vµo vë.
Tãm t¾t:
 
Líp 2A: 29 häc sinh
 
Líp 2B: 25 häc sinh
 
C¶ 2 líp: ... häc sinh?
 
Bµi gi¶i:
- NhËn xÐt bµi cña b¹n
- GV nhËn xÐt.
        Sè häc sinh c¶ 2 líp lµ:
 
29 + 25 = 54 (häc sinh)
  4. Cñng cè, dÆn dß:
                            §¸p Sè: 54 häc sinh
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi trong VBT
 
 
  ChÝnh t¶:  (Tập chép):
 TiÕt 7: BÝm tãc ®u«i sam
I. Môc tiªu:
- Chép chính xác bài CT, biết trình bày đúng lời nhân vật trong bài.
- Làm được BT2, BT(3) a/b , hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV : B¶ng líp chÐp bµi chÝnh t¶.  - B¶ng phô viÕt néi dung BT2, BT3.
1

 

 


III. C¸c ho¹t ®éng d¹y  häc
  1. æn ®Þnh tæ chøc:
  2. KiÓm tra bµi cò:
 - HS h¸t ®Çu giê
- GV ®äc: nghi ngê, nghe ngãng, nghiªng ng¶, trß chuyÖn, ch¨m chØ.
- 2 em lªn b¶ng viÕt.
- C¶ líp viÕt b¶ng con
- 2 em viÕt hä tªn b¹n th©n cña m×nh
  3. Bµi míi:
 
a. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc
 
b. H­íng dÉn tËp chÐp:
 
- GV ®äc bµi trªn b¶ng líp
- 2, 3 em ®äc bµi.
- H­­íng dÉn n¾m néi dung bµi viÕt.
 
- §o¹n v¨n nãi vÒ cuéc trß chuyÖn gi÷a ai víi ai ?
... gi÷a thÇy gi¸o víi Hµ.
- V× sao Hµ kh«ng khãc n÷a ?
- V× ®­­îc thÇy khen cã bÝm tãc ®Ñp nªn rÊt vui, tù tin.
- Bµi chÝnh t¶ cã nh÷ng dÊu c©u g× ?
- DÊu phÈy, dÊu 2 chÊm, dÊu g¹ch ngang ®Çu dßng, dÊu chÊm than, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm.
- H­­íng dÉn viÕt b¶ng con: thÇy gi¸o, xinh xinh, vui vÎ, khu«n mÆt.
- HS viÕt b¶ng con.
- GV h­­íng dÉn HS chÐp bµi vµo vë.
- HS chÐp bµi vµo vë.
- GV nhËn xÐt 5, 7 bµi.
- HS nh×n b¶ng nghe GV ®äc ®Ó so¸t bµi.
Hư­­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶.
 
Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng iªn hay yªn
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- Líp lµm bµi tËp vµo b¶ng con.
- §äc kÕt qu¶ (yªn æn, c« tiªn, chim yÕn, thiÕu niªn.
- GV nh¾c HS viÕt yªn khi lµ ch÷ ghi tiÕng, viÕt iªn khi lµ vÇn cña tiÕng.
- 2, 3 em nh¾c l¹i quy t¾c, chÝnh t¶.
Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng r/ d/ gi hoÆc ©n/ ©ng.
- 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- C¶ líp lµm bµi tËp vµo vë.
- HS lµm bµi, da dÎ, cô giµ, ra vµo, cÆp da, v©ng lêi, b¹n th©n, nhµ tÇng, bµn ch©n.
- Cho c¶ líp lµm bµi tËp vµo vë.
  4. Cñng cè, dÆn dß:
 
- NhËn xÐt chung giê häc, tuyªn d­­¬ng nh÷ng em häc tèt.
- DÆn HS vÒ nhµ viÕt l¹i nh÷ng ch÷ cßn viÕt sai vµ ch­a ®Ñp vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS chó ý.
 
 
  §¹o ®øc:
TiÕt 4:   Biết nhận lỗi và sửa lỗi
I. Môc tiªu:
- Gióp HS lùa chän vµ thùc hµnh hµnh vi nhËn vµ söa lçi.
1

 

 


- Gióp HS hiÓu viÖc bµy tá ý kiÕn vµ th¸i ®é khi cã lçi ®Ó ng­ưêi kh¸c hiÓu ®óng m×nhlµ lµm viÖc lµm cÇn thiÕt.
- Gióp HS ®¸nh gi¸, lùa chän hµnh vi nhËn vµ söa lçi tõ kinh nghiÖm b¶n th©n.
- Häc sinh cã th¸i ®é ®ång t×nh víi c¸c b¹n biÕt häc tËp sinh ho¹t ®óng giê.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: Sách giáo khoa
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 1. Ổn định tổ chức
  2. KiÓm tra b·i cò:
 
- NhËn lçi vµ söa lçi cã t¸c dông g×?
Mau tiÕn bé vµ ®­îc mäi ng­êi yªu quý.
  3. Bµi míi:
 
Ho¹t ®éng 1: §ãng vai theo t×nh huèng
- Môc tiªu: HS lùa chän vµ thùc hµnh vi nhËn vµ söa lçi.
- C¸ch tiÕn hµnh:
- GV chia nhãm cho HS vµ ph¸t phiÕu giao viÖc
- HS tự làm bài
- TH1: Lan ®ang tr¸ch TuÊn
 
"Sao b¹n hÑn rñ m×nh cïng ®i häc mµ l¹i ®i mét m×nh"
- TuÊn xin lçi b¹n v× kh«ng gi÷ ®óng lêi høa vµ gi¶i thÝch lÝ do.
- Em sÏ lµm g× nÕu em lµ TuÊn ?
 
TH2: Nhµ cöa ®ang bõa b·i ch­a dän dÑp. Bµ mÑ ®ang hái Ch©u "Con ®· dän dÑp nhµ cho mÑ ch­a" em sÏ lµm g× nÕu em lµ Ch©u ?
- Ch©u cÇn xin lçi mÑ vµ dän dÑp nhµ cöa.
TH3: TuyÕt mÕu m¸o cÇn quyÓn s¸ch "B¾t ®Òn Tr­êng ®Êy, lµm r¸ch s¸ch tê rêi "nÕu lµ Tr­êng em sÏ lµm g× ?
- Tr­êng cÇn xin lçi b¹n vµ d¸n l¹i s¸ch cho b¹n.
TH4: Xu©n quªn kh«ng lµm bµi tËp TV s¸ng nay ®Õn líp c¸c b¹n KT bµi ë nhµ. Em sÏ lµm g× nÕu em lµ Xu©n.
- Xu©n nhËn lçi víi c« gi¸o víi c¸c b¹n vµ lµm bµi tËp ë nhµ.
KÕt luËn: Khi cã lçi, biÕt nhËn vµ söa lçi lµ dòng c¶m, ®¸ng khen.
  Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
Môc tiªu: Gióp häc sinh hiÓu viÖc bµy tá ý kiÕn vµ th¸i ®é khi cã lçi ®Ó ng­êi kh¸c hiÓu ®óng m×nh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, lµ quyÒn cña tõng c¸ nh©n.
C¸ch tiÕn hµnh:
- GV chia nhãm vµ ph¸t phiÕu giao viÖc
- C¸c nhãm tiÕn hµnh tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm.
- C¶ líp nhËn xÐt.
KÕt luËn: 
- CÇn bµy tá ý kiÕn cña m×nh khi bÞ ng­êi kh¸c hiÓu nhÇm.
- Nªn l¾ng nghe ®Ó hiÓu ng­êi kh¸c kh«ng tr¸ch lçi nhÇm cho b¹n.
- BiÕt th«ng c¶m, h­íng dÉn, gióp ®ì b¹n bÌ söa lçi nh­ vËy mêi lµ b¹n tèt.
  Ho¹t ®éng 3: Tù liªn hÖ.
Môc tiªu: Gióp häc sinh ®¸nh gi¸, lùa chän hµnh vi nhËn vµ söa lçi tõ kinh nghiÖm b¶n th©n.
C¸ch tiÕn hµnh:
1

 

 


GV mêi mét sè em lªn kÓ nh÷ng tr­êng hîp m¾c lçi vµ söa lçi.
- Khen nh÷ng em biÕt nhËn lçi vµ söa lçi.
- HS tr×nh bµy.
- Ph©n tÝch t×m h­íng gi¶i quyÕt ®óng.
 
- GV nhËn xÐt nh÷ng häc sinh trong líp biÕt nhËn lçi.
 
KÕt luËn chung: Ai còng cã khi m¾c lçi. §iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt nhËn lçi vµ söa lçi. Nh­ vËy em sÏ mau tiÕn bé vµ ®ư­îc mäi ngư­êi yªu quý.
  4. Củng cố, dặn dò:
GV nhận xét tiết học
 
 Ngµy so¹n: Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017
 Ngµy gi¶ng: Thø tư, ngµy 27 tháng 9 năm 2017
 
 Hướng dẫn học Toán (Lớp 5A)
                  Tuần 4 :   Tiết 7:  Ôn luyện
I. MỤC TIÊU:
 - Củng cố: Cách giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
 - Thực hành giải các bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
    - GV: Hướng dẫn em tự ôn luyện toán lớp 5 - trang 21, 22
- HS : Vở, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
                              1. Ôn định tổ chức:  Hát đầu giờ. Kiểm tra sĩ số.
                              2. Kiểm tra bài cũ:  (không)
                              3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu  bài: (ghi đầu bài )
b. Hướng dẫn hoạt động ôn tập :
Bài 1(21):
- GV chép đề lên bảng:
“Một thanh sắt dài 3 m, cân nặng 36 kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 7 m thì cân nặng bao nhiêu kg?”
 
a. HS đọc bài toán
Tóm tắt:     3 m : 36 kg
  7 m : …. kg?
b. HS thảo luận, nêu bước giải và giải
c. HS đổi vở, chữa bài cho nhau
- HS làm vào vở.
- HS đánh giá, nhận xét, chữa bài
- GV  nhận xét, kết luận
Hoặc: Thanh sắt 7 m nặng là:
  (36 : 3) x 7 =  84(kg)
Bài giải:
Mỗi mét cân nặng là:
 36: 3 = 12 (kg)
7 m nặng là: 12 x 7 = 84 (kg)
    Đáp số: 84(kg)
Bài 2 (21):
- GV chép đề lên bảng:
“Có 48 m vải may được 16 bộ quần áo. Hỏi muốn may 30 bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?”
a. HS đọc bài toán
Tóm tắt:   16 bộ: 48 m :
        30 bộ: ….m ?
b. HS thảo luận, nêu bước giải và giải
1

 

 


 
c. HS đổi vở, chữa bài cho nhau
- HS làm vào vở.
- HS đánh giá, nhận xét, chữa bài
- GV  nhận xét, kết luận
 
 
Hoặc: (48: 16) x 3 = 90 (m)
Bài giải:
Mỗi bộ quần áo hết số vải là:
48: 16 = 3(m)
30 bộ quần áo cần số vải là:
30 x 3 = 90(m)
 Đáp số: 90 met vải
Bài 3 (21):
- GV chép đề lên bảng:
“Cô giáo mua 16 chiếc bút chì, mỗi chiếc hết 3.000 đồng. Nếu cô lấy số tiền đó mua bút máy thì được 6 chiếc bút máy. Hỏi mỗi chiếc bút máy giá bao nhiêu tiền?”
 
a. HS đọc bài toán
Tóm tắt:  
 1 bút chì : 3.000 đ
 16 bút chì  : … đ?
b. HS thảo luận, nêu bước giải và giải
 6 bút máy: 480.000 đ
 1 bút máy : …..   đ?
- HS  làm vào vở.
- HS đánh giá, nhận xét, chữa bài
- GV  nhận xét, kết luận
 
 
Hoặc: (3.000 x 16) : 6 =  8.000 (đồng)
 Đáp số: 8.000 đồng.
c. HS đổi vở, chữa bài cho nhau
Bài giải:
16 bút chì   có số tiền là : 
16x 3.000 = 48.000(đồng)
Mỗi chiếc bút máy có số tiền là:
480.000 : 6 = 80.000 (đồng)
 Đáp số: 80.000 đồng.
Bài 4 (21):
- GV chép đề lên bảng:
“Một kho gạo có 60 tấn gạo tẻ và gạo     nếp, trong đó số gạo nếp bằng   số gạo tẻ. Tính số gạo nếp, gạo tẻ có trong kho?”
a. HS đọc bài toán
Tóm tắt:  
Gạo nếp:
 
 
Gạo tẻ:                                        
 
 
b. HS thảo luận, nêu bước giải và giải
- HS  làm vào vở.
- HS đánh giá, nhận xét, chữa bài
- GV  nhận xét, kết luận
 
 
c. HS đổi vở, chữa bài cho nhau
Bài giải:
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 7 = 10
Gạo nếp là: (60: 10) x 3 = 18 (tấn)
Gạo tẻ là:  (60: 10) x 7 = 42  (tấn)
 Hoặc:  60 - 18 = 42  (tấn)
                Đáp số: nếp 18 tấn, tẻ 42 tấn.
4. Cñng cè - DÆn dß:
- Nêu cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ? ( “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”)
- Nhận xét giờ học. Hướng dẫn về nhà  học bài, chuẩn bị bài tập 5-8
 
  TËp ®äc                                 
         TiÕt 12:  Trªn chiÕc bÌ
1

 

 


I. Môc tiªu:
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng sau dÊu c©u
- HiÓu néi dung bµi: T¶ chuyÕn du lÞch thó vÞ trªn s«ng cña DÕ MÌn vµ DÕ Tròi.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: Tranh minh ho¹ bµi ®äc, tranh ¶nh c¸c con vËt trong bµi.
 - B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u v¨n cÇn luyÖn ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
  1. æn ®Þnh tæ chøc:
  2. KiÓm tra bµi cò:
- 1 em ®äc bµi: BÝm tãc ®u«i sam TLCH:
- Qua chuyÖn em thÊy b¹n TuÊn cã ®iÓm nµo ®¸ng chª, ®iÓm nµo ®¸ng khen ?
-HS h¸t.
 
- 1 HS ®äc
- 1 HS tr¶ lêi.
 
  3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi: Bµi ®äc trÝch tõ t¸c phÈm næi tiÕng DÕ MÌn ph­u l­u ký cña nhµ v¨n T« Hoµi, 1 t¸c phÈm mµ thiÕu nhi ViÖt Nam rÊt yªu thÝch.
b. LuyÖn ®äc:
 
*. GV ®äc mÉu toµn bµi:
- Häc sinh nghe
*. Hư­­íng dÉn HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ:
 
+ §äc tõng c©u:
- HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u.
+ §äc tõng ®o¹n tr­­íc líp: H­­íng dÉn ®äc ®o¹n (trªn b¶ng phô).
- §äc nèi tiÕp.
+ §äc tõng ®o¹n trong nhãm.
- §äc theo nhãm 3
+ Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- C¸c nhãm thi ®äc.
- GV & HS b×nh chän, nhËn xÐt.
 
- §äc ®ång thanh.
- HS ®äc ®ång thanh.
c. H­­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi.
- 1 em ®äc ®o¹n 1, 2.
C©u hái 1+ 2:
*  Gäi 1 HS ®äc ®o¹n 1, 2
- 1 em ®äc c©u hái.
- DÕ MÌn vµ dÔ Tròi ®i ch¬i xa b»ng c¸ch g× ?
- Hai b¹n ghÐp ba, bèn l¸ bÌo sen l¹i thµnh 1 chiÕc bÌ ®i trªn s«ng.
- Dßng s«ng víi 2 chó bÐ cã thÓ chØ lµ mét dßng n­­íc nhá.
- §äc 2 c©u ®Çu cña ®o¹n 3.
 - §äc c©u hái 2.
- Trªn ®­­êng ®i ®«i b¹n nh×n thÊy c¶nh vËt ra sao ?
-  N­­íc s«ng trong v¾t, cá c©y, lµng gÇn, nói xa hiÖn ra lu«n míi mÎ...
C©u hái 3:
 
* Cho 1 HS ®äc ®o¹n cßn l¹i.
- T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ th¸i ®é cña c¸c con vËt ®èi víi hai chó dÕ ?
- §äc ®o¹n cßn l¹i
- §äc c©u hái.
- Gäng vã: B¸i phôc nh×n theo.
- Cua kÒnh: ¢u yÕu ngã theo.
- S¨n s¾t: L¨ng xang cè b¬i theo.
 
1

 

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-09-24 10:41:26 | Thể loại: Đủ các môn | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.44 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án lớp 2 Tuần 4 CKT KNS (2017-2018), Đủ các môn. Ngµy so¹n: Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017 Ngµy gi¶ng: Thø hai, ngµy 25 tháng 9 năm 2017 TËp ®äc Tuần 4 : Tiết 10+11: BÝm tãc ®u«i sam I. Môc tiªu: - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa c

https://tailieuhoctap.com/giaoanducacmon/giao-an-lop-2-tuan-4-ckt-kns-2017-2018.hqnv0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan