Ôn tập Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Ngày soạn: 25/01/2019
Ngày giảng:
9A: 28/01/2019
9B: 28/01/2019
9C: 15/02/2019 (chiều)
 
 
 
Tiết 43: LUYỆN TẬP
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Học sinh biết cách phân tích các đại lượng trong bài bằng cách thích hợp, lập được hệ phương trình và biết cách trình bày bài toán.
2. Kĩ năng
 Rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
3. Thái độ
Nghiêm túc, cẩn thận.
4. Năng lực cần đạt
Có khả năng sâu chuỗi các số liệu của bài toán để tìm mối liên hệ giữa các đại lượng khỉ giải bài tập.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
 Giáo án, thước thẳng, SGK, ĐDDH.
2. Chuẩn bị của HS
 Sgk, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
1. Các hoạt động đầu giờ
a. Kiểm tra: (15’)
Câu hỏi:
 Chữa bài tập 31 (SGK – Tr23)
Đáp án:
 Gọi hai cạnh của tam giác vuông ban đầu là x và y (x, y > 0)    (1đ)
 Theo điều kiện đầu ta có:
 (x+3).(y+3)/2 – xy/2 = 36
  x + y = 21 (1)                                     (2đ)
 Theo điều kiện sau ta có
  xy/2 - (x - 2)(y - 4)/2 = 26
1
 


  2x +y = 30 (2)                                  (2đ)
 Theo đề bài ta có hệ phương trình:
                (3đ)
 Vậy hai cạnh của tam giác vuông là: 9 cm và 12 cm.                (2đ)
b. Đặt vấn đề : (1’)
Để củng cố cách giải bài toán bằng lập hệ pt hôm nay chúng ta sẽ luyện tập làm một số bài tập
2. Nội dung bài học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
  Luyện tập (27’)
        Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kiến thức về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình; giải hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại số thông qua giải các bài tập.
 
YC đọc đề bài tập 33 trong SGK – 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC đại diện 3 nhóm lên trình bày
 
Treo bảng phụ có kết quả đúng, YC HS đối chiếu với bài của nhóm mình.
 
 
Đọc đề bài
HĐ nhóm, chia thành 3 nhóm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 em lên bảng
 
 
 
 
Ghi vở
 
 
Bài 33 Tr 24 SGK
Giải
Gọi x là số ngày người thứ nhất làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc; y là là số ngày người thứ hai làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc.
Điều kiện: x, y >0
- Mỗi ngày người thứ 1 làm được (cv)
- Mỗi ngày người thứ 2 làm được (cv)
- Mỗi ngày hai người cùng làm được:        (1)       
- Theo điều kiện sau:
                    (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ PT:
1
 


 
 

Vậy nếu làm riêng thì người thợ thứ nhất làm xong công việc hết 24 giờ, người thợ thứ hai làm hết 48 giờ.
Y/c một HS đọc đề toán.
? Nêu yêu cầu của bài toán?
? Đặt ẩn là đại lượng nào?
 
? Hãy đặt điều kiện cho ẩn?
 
? Nếu tăng mỗi luống lên 8 và số cây trong mỗi luống giảm đi 3 thì số cây là bao nhiêu?
 
? Nếu giảm mỗi luống đi 4 và tăng số cây trong mỗi luống lên 3 thì số cây là?
 
 
 
? Hãy giải hpt trên?
 
 
? Trả lời bài toán?
 
HS đọc kĩ đề bài.
 
- Tìm số bắp cải.
- Đặt x là số luống, y là số cây bắp cải trồng trong một luống.
- Điều kiện x, y nguyên dương.
 
- Khi đó số cây là (x +8).(y – 3)  (cây)
 
Theo điều kiện đầu:
x.y - (x+8).(y -3)  = 54
 
(x -4).(y + 2)
Theo điều kiện sau:
(x -4).(y +2) – xy = 32
2x – 4y = 40 (2)
Từ (1) và (2) ta có HPT


Vậy số bắp cải là: 575 cây.
 
Bài 34 SGK-24
Giải
Gọi x là số luống, y là số cây bắp cải trồng trong một luống. Điều kiện x, y nguyên dương.
Khi đó số cây là x.y (cây)
Theo điều kiện đầu:
 
x.y - (x+8).(y -3)  = 54
3x -8y =30                  (1)
 
Theo điều kiện sau:
(x -4).(y +2) – xy = 32
2x – 4y = 40                (2)
 
 
 
 
 
Từ (1) và (2) ta có hệ PT:

Vậy số bắp cải là: 575 cây.
 
 
? Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?
 
Hai vòi () thì đầy bể.
Vòi I (1/6h) + vòi II(1/5h)  đầy 2/15 bể.
 
Gọi thời gian vòi 1 chảy riêng để đầy bể là x (h)
Thời gian vòi 2 chảy riêng để đầy bể là y (h)
 
3. Bài tập 38 (SGK – Tr24)
Hai vòi () thì đầy bể.
Vòi I (1/6h) + vòi II (1/5h)  đầy 2/15 bể.
1
 


? Theo bài toán ta có các phương trình nào?
 
? Hãy lập hệ phương trình và giải hệ phương trình trên?
Gợi ý: giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
 
 
 
 
 
? Trả lời bài toán?
 
 
 
 
 
 
Ta có: và


 
 
 
Vậy thời gian vòi 1 chảy riêng đầy bề là 2 giờ, thời gian vòi 2 chảy riêng đầy bể là 4 giờ.
Mở riêng mỗi vòi thì bao lâu đầy bể.
Gọi thời gian vòi 1 chảy riêng để đầy bể là x (h)
Thời gian vòi 2 chảy riêng để đầy bể là y (h)
ĐK: x, y >
Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Vậy thời gian vòi 1 chảy riêng đầy bề là 2 giờ, thời gian vòi 2 chảy riêng đầy bể là 4 giờ.
3. Hướng dẫn học sinh tự học: (1’)
- Học bài và xem lại các bài tập đã chữa.
- Ôn tập chương III làm các câu hỏi ôn tập chương. 
- Học tóm tắt các kiến thức của chương.
- Làm các bài tập 40, 41, 42 (SGK – Tr27)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


Ngày soạn: 25/01/2019
Ngày giảng:
9A: 11/02/2019
9B: 11/02/2019
9C: 15/02/2019 (chiều)
 
 
 
Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 - Củng cố các kiến thức đã học trong chương về:
 + Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số cùng với minh hoạ hình học của chúng.
 + Các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số: Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
2. Kĩ năng
Nâng cao kỹ năng giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Thái độ
Nghiêm túc, cẩn thận.
 4. Năng lực cần đạt
Có khả năng tổng hợp các kiến thức đã học một cách hệ thống để giải quyết các vấn đề mà giáo viên yêu cầu.
II. CHUẨN BỊ
1. GV
SGK, GA, đồ dùng dạy học.
2. HS
 Ôn lại các kiến thức trong chương.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
1. Các hoạt động đầu giờ
a. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong khi ôn tập)
b. Vào bài: (1’)
Hôm nay chúng ta đi ôn tập làm một số bài tập trong chương III.
2. Nội dung bài học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Lí thuyết (10’)
Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại và nắm chắc các kiến thức đã học trong chương III và biết áp dụng các lí thuyết một cách thành thạo.
1
 


 
Treo bảng phụ:
1/ Định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn số?
2/ Quy tắc giải HPT bằng phương pháp thế và công?
3/ Các bước giải bài toán bằng cách lập HPT?
4/ có nghiệm x = 2; y =1
Đúng hay sai? Vì sao?
5/
a) Có vô số nghiệm khi nào?
b) Vô nghiệm khi nào?
YC HS đọc thông tin các kiến thức cần nhớ trong SGK - 26
 
 
 
Trả lời như SGK Tr 26
 
 
 
 
 
 
 
đúng vì khi thay x = 2 và y = 1 vào HPT ta thấy giá trị hai vế bằng nhau.

I) Lí thuyết
Hệ PT bậc nhất hai ẩn
a) Có vô số nghiệm nếu

b) Vô nghiệm nếu

c) Có một nghiệm duy nhất nếu

 
Hoạt động 2: Bài tập (33’)
        Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kiến thức trong chương III thông qua việc giải các bài tập.
 
 
 Y/c Hs làm bài tập 40 (SGK-27)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc đề bài
Chia làm 3 nhóm làm bài tập
a) I)

Hệ phương trình vô nghiệm
b)

c)
II) Bài tập
1. Bài tập 40 SGK-27
a/  (I)
Ta có  nên  hệ phương trình vô nghiệm
Giải
(I)

Hệ phương trình vô nghiệm
1
 


 
 
 
 
 
 
 
YC 3 em lên bảng làm bài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NX bài của HS
 
 
 
 
YC làm bài tập 41 trong SGK-27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III)

Hệ phương trình vô số nghiệm
 
3 em đại diện 3 nhóm lên làm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi vở
 
 
 
 
2 em lên làm bài
 
 
a) Kq:
 
 
 
 
 
 
b/  (II)
Ta có  nên  hệ phương trình có  nghiệm duy nhất
Giải hệ phương trình

c/  (III)
Ta có  nên  hệ phương trình vô số  nghiệm
 
Giải
(III)

Hệ phương trình vô số nghiệm
2. Bài tập 41 SGK-27
 

1
 


 
 
 
 
 
 
Theo dõi và sửa sai cho HS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ý b) ta dùng phương pháp nào để giải?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dùng phương pháp đặt ẩn phụ.
Kq:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình (*)  là

 
b)
-Giải:

Điều kiện x -1; y -1 khi đó

1
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC HS làm bài tập 42 SGK – 27
 
 
 
 
 
 
? Với m = , ta có điều gì?
 
 
? Tương tự hãy tính với m = và m = 1?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi vở
 
 
 
 
 
 
 
Dùng phương pháp thế
Từ pt đầu ta có y = 2x – m, thế vào pt sau để khử ẩn y ta được:
4x – m2(2x – m) =

Với m = , pt (1) trở thành 0.x = , vô nghiệm. Vậy hệ đã cho vô nghiệm.
m = thì (1) trở thành 0x= 0 đúng với mọi x. Vậy hệ đã cho có vô số nghiệm, tính bởi

Với m = 1 thì (1) trở thành
Hệ có nghiệm duy nhất


Vậy nghiệm của HPT (I) là:

3. Bài tập 42 SGK – 27

Từ pt đầu ta có y = 2x – m, thế
 
 
vào pt sau để khử ẩn y ta được:
4x – m2(2x – m) =

a) Với m = , pt (1) trở thành 0.x = , vô nghiệm. Vậy hệ đã cho vô nghiệm.
b) Với m = thì (1) trở thành 0x= 0 đúng với mọi x. Vậy hệ đã cho có vô số nghiệm, tính bởi

c) Với m = 1 thì (1) trở thành
1
 


 
 

Hệ có nghiệm duy nhất

3. Hướng dẫn học sinh tự học: (1’)
- Ôn lại các kiến thức đã học trong chương. 
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- làm bài tập: 43, 44 (SGK).
- Tiết sau ôn tập tiếp.
 
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-03-27 23:13:14 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
lần xem

giáo án Ôn tập Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, Đại số 9. Ngày soạn: 25/01/2019 Ngày giảng: 9A: 28/01/2019 9B: 28/01/2019 9C: 15/02/2019 (chiều) Tiết 43: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Học sinh biết cách phân tích các đại lượng trong bài bằng cách thíc

https://tailieuhoctap.com/giaoandaiso9/on-tap-chuong-iii-he-hai-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an.t5140q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác