Giáo án học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

                                                                                        Ngaìy soaûn:
                                                                                        Ngày dạy :
 
BÁÚT PHÆÅNG TRÇNH VAÌ HÃÛ BÁÚT PHÆÅNG
TRÇNH MÄÜT ÁØN
I. MỤC TIÊU:
   1.Kiãún thæïc:
 -Hoüc sinh nàõm âæåüc báút phæång trçnh, hãû báút phæång trçnh tæång âæång vaì caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång
 -Nàõm âæåüc mäüt säú chuï yï gàûp phaíi khi giaíi báút phæång trçnh vaì hãû báút phæång trçnh                                
   2.Kỹ năng:
 -Sæí duûng âæåüc caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång trong giaíi báút phæång trçnh,hãû báút phæång trçnh
 -Giaíi mäüt säú báút phæång trçnh âån giaín
   3.Thaïi âäü:
 -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc,chàm chè trong hoüc táûp
II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
1. Chuẩn bị của giáo viên
   *Phương pháp :
-         Nêu vấn đề  diễn giải trực quan
-         Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy
-         Hoạt động theo nhóm
   *Phương tiện :
-         Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học
2. Chuẩn bị của học sinh
-         Ôn tập kiến thức bài trước.
-         Làm bài tập về nhà.
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
1.Ổn định :   
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
 
 
 
 
 
 
2. Kiểm tra bài cũ
 HS:Nhàõc laûi phæång phaïp giaíi hãû báút  phæång trçnh mäüt áøn ?
       Thæûc haình giaíi hãû phæång trçnh
   
 3-Baìi måïi:
       Chuïng ta âaî biãút phæång trçnh tæång âæång vaì caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång,báút phæång trçnh ,hãû báút phæång trçnh tæång âæång laì gç ? Coï nhæîng pheïp biãún âäøi báút phæång trçnh tæång âæång naìo,coï gç khaïc so våïi biãún âäøi phæång trçnh tæång âæång

 
HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT
Hoaût âäüng1
 
HS:Tæång tæû phæång trçnh tæång âæång âënh nghéa bpt tæång âæång,pheïp biãún âäøi tæång âæång
 
GV:Toïm tàõt vaì ghi lãn baíng
 
 
Hoaût âäüng2
GV:Giåïi thiãûu pheïp biãún âäøi tæång âæång bàòng caïch cäüng vaìo hai vãú mäüt biãøu thæïc
 
GV:Trong caïc càûp bpt trãn ,càûp bpt naìo tæång âæång våïi nhau?
HS:Tçm càûp bpt tæång âæång vaì giaíi thêch
 
GV:Nãu nháûn xeït
ú
 
 
 
GV:Tæång tæû giåïi thiãûu pheïp biãún âäøi tæång âæång bàòng caïch nhán vaìo hai vãú hoàûc bçnh phæång hai vãú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báút phæång trçnh tæång âæång
1.Báút phæång trçnh tæång âæång :
*)Hai báút phæång trçnh (hãû báút phæång trçnh ) goüi laì tæång âæång nãúu chuïng coï cuìng táûp håüp nghiãûm
*)Pheïp biãún âäøi mäüt báút phæång trçnh ( hãû báút phæång trçnh ) thaình mäüt báút phæång trçnh ( hãû báút phæång trçnh ) tæång âæång goüi laì " Pheïp biãún âäøi tæång âæång "
Caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång
2.Caïc pheïp biãún âäøi tæång âæång:
a.Cäüng ( Træì ):
  
 
*) Vê duû :
   1)
   2)
*)Nháûn xeït :Chuyãøn vãú âäøi dáúu maì khäng laìm thay âäøi âiãöu kiãûn cuía báút phæång trçnh ta âæåüc báút phæång trçnh tæång âæång
b.Nhán ( Chia ):
 
 
 
*)Vê duû :
  
c.Bçnh phæång:
 
 
 
 
 
*)Vê duû:
 
 
 

 
 
 4.Cuíng cäú:
  -Nhàõc laûi caïc pheïp biãún âäøi tæång  âæång âaî hoüc
  -Nhàõc laûi mäüt säú chuï yï
 5. Giao bài về nhà:
  -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc
  -Laìm baìi táûp 1,3SGK
  -Tiãút sau baìi táûp
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:59:05 | Thể loại: Đại số 10 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2, Đại số 10. Ngaìy soaûn: Ngày dạy : BÁÚT PHÆÅNG TRÇNH VAÌ HÃÛ BÁÚT PHÆÅNG TRÇNH MÄÜT ÁØN I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh nàõm âæåüc báút phæång trçnh, hãû báút phæång trçnh tæång âæång vaì caïc pheïp biã

https://tailieuhoctap.com/giaoandaiso10/giao-an-hoc-ki-2.o9b20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác