ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
Số: 02-PCNV/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 01 năm 2020


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Ban Chi ủy Chi bộ trường Mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022
 
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 09/01/2020;
Căn cứ quyết định số 09-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã Mỹ Hưng ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc công nhận Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022;
Căn cứ Quy chế số 01-QCHĐ/CBMN ngày 15/01/2020 Quy chế hoạt động của Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022;
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Mỹ Hưng.
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả, Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:
I. Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Bí thư Chi bộ.
Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ Xã Mỹ Hưng về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các công tác sau:
1. Công tác chính trị, tư tưởng:
Trực tiếp lãnh đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, Nội quy của Nhà trường.
Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật, phòng chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
2. Công tác xây dựng Đảng:
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đội ngũ Đảng viên nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
Giáo dục, rèn luyện đội ngũ Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
Tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình.
3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng:
Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Nhà trường.
Thực hiện Quy chế dân chủ của Trường, phát huy quyền làm chủ của đảng viên và công chức, viên chức, nhân viên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, trù dập và các biểu hiện tiêu cực khác.
4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:
Thực hiện công tác kiểm tra Đảng hàng năm theo kế hoạch và đột xuất theo yêu cầu. Chịu trách nhiệm giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đơn vị.
5. Mối quan hệ:
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chính quyền đơn vị, các tổ chức liên quan thông qua Quy chế hoạt động của Chi bộ.
II. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ.
Giúp đồng chí Bí thư Chi bộ điều hành các công việc được phân công, lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác sau:
1. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách:
Lãnh đạo đơn vị tham mưu xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và Quy chế hoạt động của Chi bộ và Nhà trường, phụ trách công tác tổ chức, xây dựng Đảng, giúp Bí thư sơ kết, tổng