ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

Số: 01-QC/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 01 năm 2020


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Chi bộ trường Mầm nonnhiệm kỳ 2020 - 2022
 
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 09/01/2020;
Căn cứ quyết định số 09-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã Mỹ Hưng ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc công nhận Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022;
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Mỹ Hưng.
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả, Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHI BỘ
 I. CHỨC NĂNG.
 Điều 1.
          Chi bộ nhà trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành tốt nhiêm vụ từng năm học theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh.
II. NHIỆM VỤ.
Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
          1. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Cán bộ, Đảng viên và quần chúng.
          2. Lãnh đạo Cán bộ, Đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ năm học được giao.
          3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, Đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong công tác thi đua, việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
          4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; và tư tưởng “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.
Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng:
          1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong Chi bộ, nhà trường; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ, Đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết thỏa đáng.
          2. Phổ biến, quán triệt để Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, giáo viên và Đảng viên.
          3. Lãnh đạo Cán bộ, Đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên.
Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:
          1. Cấp ủy lãnh