GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Tuần 1:             Ngày soạn : 15 tháng 8 năm 2018       Ngày dạy  : 23 tháng 8 năm 2018  
TIẾT 1: BÀI MỞ ĐẦU I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình
- Học sinh biết được mục tiêu nội dung chương trình và SGK công nghệ 6 .phân môn kinh tế gia đình được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy và học.
2. Kĩ năng:
 - Học sinh biết được phương pháp dạy và học từ thụ động sang chủ động tích cực hoạt động tìm hiểu tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.
 - Học sinh sử dụng thành thạo các phương pháp học tập.
3. Thái độ:
- Có thói quen học tập và làm việc theo quy trình.
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực, phẩm chất :
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.               
4.2. Phẩm chất:
 - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
 - Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
 - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :  
1. Giáo viên:
- Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
    - Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ THCS.
- Phiếu học tập, máy chiếu
2. Học sinh: -  Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước…
      - Đọc và tìm hiểu trước bài, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC :
1. Ổn định tổ chức : 
- Ổn định lớp : 6A..............6B...............
 - Kiểm tra  sự chuẩn bị của học sinh (đồ dùng học tập của học sinh)
2. Tổ chức các hoạt động dạy học :
2.1. Khởi động: ( 5 phút)
- GV sử dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề và kĩ thuật đặt câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ :
 + Gia đình là gì ?
+ Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người chúng ta ?
- GV gọi học sinh đứng tại chỗ trình bày, học sinh khác theo dõi  và bổ sung.

Tuần 1:             Ngày soạn : 15 tháng 8 năm 2018
      Ngày dạy  : 23 tháng 8 năm 2018
 
TIẾT 1: BÀI MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình
- Học sinh biết được mục tiêu nội dung chương trình và SGK công nghệ 6 .phân môn kinh tế gia đình được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy và học.
2. Kĩ năng:
 - Học sinh biết được phương pháp dạy và học từ thụ động sang chủ động tích cực hoạt động tìm hiểu tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.
 - Học sinh sử dụng thành thạo các phương pháp học tập.
3. Thái độ:
- Có thói quen học tập và làm việc theo quy trình.
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực, phẩm chất :
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.               
4.2. Phẩm chất:
 - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
 - Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
 - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :  
1. Giáo viên:
- Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
    - Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ THCS.
- Phiếu học tập, máy chiếu
2. Học sinh: -  Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước…
      - Đọc và tìm hiểu trước bài, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC :
1. Ổn định tổ chức : 
- Ổn định lớp : 6A..............6B...............
 - Kiểm tra  sự chuẩn bị của học sinh (đồ dùng học tập của học sinh)
2. Tổ chức các hoạt động dạy học :
2.1. Khởi động: ( 5 phút)
- GV sử dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề và kĩ thuật đặt câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ :
 + Gia đình là gì ?
+ Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người chúng ta ?
- GV gọi học sinh đứng tại chỗ trình bày, học sinh khác theo dõi  và bổ sung.

- GV giới thiệu bài : Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó mọi người được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng và giáo dục trở thành người có ích cho xã hội.
Để biết được vai trò của mỗi người với xã hội, chương trình Công nghệ 6- Phần kinh tế gia đình sẽ giúp cho các em hiểu rõ và cụ thể về công việc các em sẽ làm để góp phần xây dựng gia đình và phát triển xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
2.2. Các hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
- PP : Nêu và giải quyết vấn đề;Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm.
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật mảnh ghép; Kĩ thuật chia  nhóm.
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục I(SGK/3) và liên hệ thực tế-thảo luận nhóm 5 phút sử dụng kĩ thuật mảnh ghép. Nhóm 1,2 cho biết gia đình có vai trò gì ? Nhóm 3,4 cho biết trách nhiệm của mỗi người trong gia đình? Nhóm 5,6 cho biết trong gia đình có rất nhiều công việc phải làm đó là những công việc gì? Kể tên các công việc liên quan đến kinh tế gia đình mà em đã tham gia?
- HS thảo luận nhóm về vấn đề đã được phân công. Sau đó mỗi thành viên của các nhóm này sẽ tập hợp lại thành các nhóm mới, trao đổi lại với cả nhóm mới về vấn đề mà em đã có cơ hội tìm hiểu sâu ở nhóm cũ.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV bổ sung hướng HS đưa ra kÕt luËn.
I. Vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ gia ®×nh. ( 10 phút)
 
 
 
 
 
 
1 Vai trß cña gia ®×nh.
 
- Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña XH,mçi ng­êi sinh ra lín lªn ®­îc nu«i d­ìng gi¸o dôc vµ chuÈn bÞ nhiÒu mÆt cho cuéc sèng t­¬ng lai(vËt chÊt vµ tinh thÇn)
-Tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi trong gia ®×nh: lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh ®Ó gia ®×nh v¨n minh h¹nh phóc.
 
2. Kinh tÕ gia ®×nh.
-T¹o ra nguån thu nhËp( tiÒn vµ hiÖn vËt
-Sö dông nguån thu nhËp ®Ó chi tiªu( hîp lÝ hiÖu qu¶)
- Lµm c¸c c«ng viÖc néi trî trong gia ®×nh(nÊu ¨n dän dÑp…)
Hoạt động 2: Mục tiêu của chương trình công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình.
- PP : Nêu và giải quyết vấn đề;Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm.
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật khăn trải bàn; Kĩ thuật chia  nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục II SGK/3 thảo luận nhóm 5 phút sử dụng KT khăn trải bàn cho biết sau khi học xong  chương trình KTGĐ các em cần đạt được những mục tiêu gì?(về kiến thức, về kĩ năng, về thái độ). Các em tiếp thu được những những kiến thức gì?
II. Mục tiêu của chương trình công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình.
( 15 phút)
 
 
1.Về kiến thức
 
- Biết được kiến thức về ăn uống, may mặc, trang trí và thu chi trong gia đình.
- Biết khâu vá, cắm hoa trang trí , n

- Những kiến thức đó giúp cho em biết được những công việc gì giúp ích cho cuộc sống thường ngày?
- Thấy được tầm quan trọng của bộ môn này, em có thái độ học tập như thế nào?
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét hướng HS đi đến kết luận chung.
ấu ăn .
 
2.Về kĩ năng.
 
- Lựa chọn, sử dụng trang phục, bảo quản đúng kĩ thuật,Gĩữ gìn nhà ở sạch sẽ, Biết ăn uống hợp lí , chi tiêu hợp lí, làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình.
 
3. Về thái độ
- Say mê học tập và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống
Hoạt động 3: Phương pháp học tập.
- PP : Nêu và giải quyết vấn đề;Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm.
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật chia  nhóm.
- GV yêu cầu học sinh đọc mục3(SGK/4) thảo luận nhóm 3 phút cho biết theo em để học tốt môn học kinh tế gia đình em cần có phương pháp học mới là gì?
-Để chủ động hoạt động tiếp thu kiến thức các em cần phải làm gì?      
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét chốt.                                                                                         
III. Phương pháp học tập.
( 10 phút)
 
 
 
 
=>Ho¹t ®éng tÝch cùc chñ ®éng ®Ó t×m hiÓu, ph¸t hiÖn vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc víi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
 
=> T×m hiÓu kÜ c¸c h×nh vÏ, c©u hái, bµi tËp, thùc hiÖn c¸c bµi thö nghiÖm, thùc hµnh liªn hÖ víi thùc tÕ;tÝch cùc th¶o luËn ®Ó ph¸t hiÖn vµ lÜnh héi c¸c kiÕn thøc míi ®Ó vËn dông c¸c kiÕn thøc vµo cuéc sèng .                                                                        
3. Hoạt động luyện tập : ( 5 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề.
- KT: Đặt câu hỏi
Câu 1: Em hãy nêu vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình?
 
 
 
 
Câu 2: Kinh tế gia đình là gì?
 
 
 
 
 
Câu 1: - Gia đình là nền tảng của XH,mỗi người sinh ra lớn lên được nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai(vật chất và tinh thần)
-Trách nhiệm của mỗi người trong gia đình: làm tốt công việc của mình để gia đình văn minh hạnh phúc.
Câu 2: -Tạo ra nguồn thu nhập( tiền và hiện vật
-Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu( hợp lí hiệu quả)

 
Câu 3: Sau khi học xong phân môn KTGĐ-HS cần đạt được những mục tiêu ?
Câu 4: Phương pháp học tập mới là gì?
- Làm các công việc nội trợ trong gia đình(nấu ăn dọn dẹp…)
Câu 3: Kiến thức.............. kĩ năng....................., thái độ...........
Câu 4: Ho¹t ®éng tÝch cùc chñ ®éng ®Ó t×m hiÓu, ph¸t hiÖn vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc víi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
- T×m hiÓu kÜ c¸c h×nh vÏ, c©u hái, bµi tËp, thùc hiÖn c¸c bµi thö nghiÖm, thùc hµnh liªn hÖ víi thùc tÕ........
2.4. Hoạt động vận dụng:
-  Sau khi học xong bài này em rút ra được điều gì?
- Để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, hạnh phúc bản thân em có trách nhiệm gì đối với gia đình?
- Để tạo nguồn kinh tế cho gia đình em cần làm việc gì?
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:
 Em hãy trao đổi với người thân, bạn bè hoặc qua ti vi, internet, sách báo cho biết những người dân sông ở khu vực đồng bằng  Sông Cửu Long có nhu cầu cơ bản và thiết yếu như( ăn, mặc, ở , đi lại và thu chi trong gia đình) như thế nào?
* - Về học bài cũ
- Xem bài mới (bài1).
- Sưu tầm các loại vải may mặc thường dùng trong may mặc(vải sợi bông,tơ tằm,vải lanh,vải cotton,lụa nilon…
 
 
 
Ngày soạn : 17 tháng 8 năm 2018
Ngày dạy  : 25 tháng 8 năm 2018    
Tiết2 -  Bài 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC (T.1)
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được công dụng của các loại vải.
              - Học sinh biết được nguồn gốc, tính chất các loại sợi thiên nhiên, sợi hoá học, vải sợi pha.
2. Kĩ năng:- Học sinh biết phân biệt được một số loại vải thông dụng
           - Học sinh thực hành chọn các loại vải, biết phân biệt vải bằng cách đốt sợi vải, nhận xét quá trình cháy, nhận xét tro sợi vải khi đốt.
3. Thái độ: - Có lòng say mê yêu thích môn học.
          - Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực, phẩm chất :
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.               

4.2. Phẩm chất:
 - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
 - Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
 - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :  
1. Giáo viên:- Tranh SGK hình1.1;1.2.
           - Phiếu học tập, máy chiếu
2. Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước…
  - Mẫu các loại vải.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC :
1. Ổn định tổ chức : 
- Ổn định lớp : 6A..............6B...............
 - Kiểm tra  bài cũ:
HS 1: Vai trò của gia đình và trách nhiệm của mọi người trong gia đình ?
HS 2: Kinh tế gia đình là gì? Cần làm gì để tạo nguồn kinh tế cho gia đình ? 2. Tổ chức các hoạt động dạy học :
2.1. Khởi động: ( 5 phút)
- GV sử dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề và kĩ thuật đặt câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ :
Hãy chia sẻ với các bạn những hiểu biết của em về loại vải thường dùng trong may mặc, trong gia đình:
+ Em hãy kể tên những vật dụng được may bằng vải của gia đình em?
+ Theo em, có những loại vải nào được dùng trong may mặc?
Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm sau đó báo cáo kết quả với cô giáo những việc em đã làm.
2.2. Các hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Nguồn gốc tính chất của các loại vải.
- PP : Nêu và giải quyết vấn đề;Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm.
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật chia  nhóm; Kĩ thuật khăn trải bàn
GV cho HS đọc nội dung mục 1 SGK/6 để tìm hiểu thông tin.   
- GV cho HS hoạt  động nhóm 5 phút vò, đốt vải nhúng nước kết hợp nội dung vừa đọc SGK/6 nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên?
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV hướng HS tự rút ra kết luận
- HS tự rút  ưu nhược điểm từ tính chất.lấy ví dụ.
- Vải sợi thiên nhiên có ưu, nhược điểm gì? Cách khắc phục các nhược điểm đó?
  - Kể tên các loại vải làm từ  vải sợi thiên nhiên.(vải s
I. Nguồn gốc tính chất của các loại vải ( 35 phút)  
 
 
 
 
 
1.Vải sợi thiên nhiên
a. Nguồn gốc: HS tự nghiên cứu SGK b.Tính chất
 
 
 
- Độ hút ẩm cao, mặc để thấm
- Mặc thoáng mát
- Dễ nhàu và mốc
- Lâu khô, dễ bay màu.

ợi bông,vải tơ tằm,vải len)
 
- GV yêu cầu HS đọc SGK mục 2.b SGK
- GV đốt ,vỏ vải.
- HS quan sát thao tác của GV hoạt động nhóm 5 phút sử dụng kĩ thuật  khăn trải bàn hãy cho biết tính chất của vải sợi hoá học?      
- Làm thế nào để phân biệt vải sợi thiên nhiên và sợi hoá học?
- Vì sao vải sợi hoá học sử dụng nhiều trong may mặc?.  
- Các nhóm treo sản phẩm của mình lên tường tại vị trí gần nhóm nhất.
- Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm, các nhóm còn lại quan sát, lắng nghe và bổ sung nếu cần thiết.
- HS tự rút ra kết luận.                          
- Đốt thì than tro dễ tan, không vón cục.
 
2.Vải sợi hoá học
 a. Nguồn gốc: HS tự nghiên cứu SGK
b. Tính chất:
 
 
 
 
 - Ng­îc víi tÝnh chÊt cña v¶i sîi thiªn nhiªn.
-V¶i sîi nh©n t¹o: hót Èm cao,tho¸ng m¸t,Ýt nhµu,tro bãp dÔ tan;
-V¶i sîi tæng hîp: Hót Èm thÊp, mÆc bÝ Ýt thÊm må h«i , bÒn, ®Ñp giÆt mau kh« vµ kh«ng nhµu.
3. Hoạt động luyện tập : (5 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề.
- KT: Đặt câu hỏi
Hoạt động nhóm 3 phút  nối tên loại vải ở cột A với tính chất chung của các loại vải đó ở cột B trong bảng sau sao cho phù hợp:
Chia sẻ với các bạn trong nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ của em và thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhóm.
 
 
Câu 1- c
Câu 2- b
Câu 3- a
 
 
 
 
 
A. Loại vải
Cột nối
B. Tính chất
1. Vải sợi thiên nhiên
1 với
a. Nhẹ, mềm mại, bóng đẹp, nhiều màu sắc, không bị nhàu, dễ giặt sạch và phơi khô nhanh nhưng độ hút ẩm kém, giữ nhiệt kém, tạo cảm giác bí khi mặc, không thấm mồ hôi.
2. Vải sợi nhân tạo
2 với
b. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và tương tự vải sợi thiên nhiên nhưng ít nhàu hơn và bị cứng lại khi nhúng vải vào nước, tro bóp dễ tan.
3. Vải sợi tổng hợp
3 với
c. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, có khả năng giữ nhiệt tốt nhưng dễ bị nhàu, độ bền kém, giặt khó sạch và phơi lâu khô, đèt th× than tro dÔ tan, kh«ng vãn côc.
 
 
d. Bền, đẹp, không bị nhàu, dễ giặt sạch, có độ hút ẩm cao nên mặc thoáng mắt, thích hợp với khí hậu nhiệt đới.
2. 4. Hoạt động vận dụng:

- Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình về những loại vải thường dùng trong may mặc và cách phân biệt các loại vải.
-  Tìm hiểu xem trong gia đình mình có những vật dụng nào được làm bằng vải và xác định xem loại vải được dùng để may vật dụng đó là loại vải nào?
Bản ghi chép tóm tắt những điều dã tìm hiểu được và nhận xét của em về các  loại vải được sử dụng để may trang phục và vật dụng trong gia đình mình.
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:
 - Em hãy cùng bạn đến cửa hàng bán vải may măc, bán quần áo hoặc cửa hàng may mặc, quan sát các loại vải và hỏi người bán hàng hoặc thợ may tên của những loại vải hiện nay đang được nhiều người ưu chuộng, sử dụng để may mặc. Ghi nhận xét của em về các loại vải đó. Nếu có thể được, em hãy sưu tầm một số mẫu vải để chia sẻ với các bạn trong lớp.
 Sản phẩm là bản mô tả ngắn gọn những loại vải đã quan sát và sưu tầm được.
* Về nhà học bài 1,2,3 SGK
- Xem bài mới : Sưu tầm các loại vải sợi pha hiện nay
- Chuẩn bị : mẫu vải, sưu tầm các băng vải nhỏ đính trên quần áo may sẵn, diêm, nước.
 
        Hùng Cường, ngày 20 tháng 8 năm 2018
Đã kiểm tra
.............................................................
..............................................................
..............................................................
................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 2:              Ngày soạn : 22 tháng 8 năm 2018
        Ngày dạy  : 30 tháng 8 năm 2018
       Tiết 3 - Bài 1
 CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC (T.2)
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- Học sinh hiểu được công dụng của các loại vải.
             - Học sinh biết được nguồn gốc, tính chất , công dụng vải sợi pha.
2. Kĩ năng: - Học sinh biết phân biệt được các loại vải qua thử nghiệm.
          - Học sinh thực hành chọn các loại vải, biết phân biệt vải bằng cách đốt sợi vải, nhận xét quá trình cháy, nhận xét tro sợi vải khi đốt.
3. Thái độ:- Có lòng say mê yêu thích môn học.

         - Cần cẩn thận khi thử nghiệm.
4.Năng lực, phẩm chất:
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.               
4.2. Phẩm chất:
 - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
 - Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
 - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :  
1. Giáo viên: - Bộ mẫu vải, nước, diêm ,que hương.
  - Sưu tầm các băng vải nhỏ đính trên quần áo may sẵn
            - Phiếu học tập, máy chiếu, giấy A0, bút dạ…
2. Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước…
  - Mẫu các loại vải.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC :
1. Ổn định tổ chức : 
- Ổn định lớp : 6A..............6B...............
 - Kiểm tra  bài cũ:
HS1: Vì sao người ta thích mặc áo vải bông, tơ tằm và ít sử dụng lụa nilon vào mùa hè?
HS:. Làm thế nào để phân biệt được vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học?
2. Tổ chức các hoạt động dạy học :
2.1. Khởi động: ( 5 phút)
- GV sử dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề và kĩ thuật đặt câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ :
Hãy chia sẻ với các bạn những hiểu biết của em về loại vải thường dùng trong may mặc, trong gia đình:
+ Theo em, có những loại vải nào được dùng trong may mặc?
+ Làm thế nào để phân biệt được các loại vải may mặc?
Ghi tóm tắt ý kiến và chia sẻ với các bạn trong nhóm sau đó báo cáo kết quả với cô giáo những việc em đã làm.
Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu về hai loại vải là vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học. Hôm nay chúng ta xẽ tìm hiểu thêm loại vải nữa đó là vải sợi pha. Vậy vải sợi pha có nguồn gốc, tính chất và ưu nhược điểm gì thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu
2.2. Các hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
 Hoạt động 1: Vải sợi pha:
- PP : Nêu và giải quyết vấn đề;Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm;
- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật chia  nhóm.
- Cho HS đọc mục 3 SGK/8 kết hợp xem 1 số mẫu vải sợi pha  hoạt động nhóm 4 phút cho biết nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha? Chúng có những ưu điểm gì nổi bật so với những loại vải đã được học?
3.V¶i sîi pha ( 10 phút)
 
 
 
 
 
a. Nguån gèc

- Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ xung.
- Gv hướng HS tự rút ra kết luận.
- V× sao v¶i sîi pha ®­îc sö dông réng r·i? (thÝch hîp víi khÝ hËu ViÖt Nam , phï hîp víi thÞ hiÕu,kinh tÕ ViÖt Nam )
- H·y cho vÝ dô vÒ v¶i dÖt b»ng sîi b«ng pha sîi tæng hîp(cotton+plyester)
 
- Sîi pha ®­îc kÕt hîp hai hay nhiÒu lo¹i sîi kh¸c nhau t¹o thµnh sîi dÖt
 
b. TÝnh chÊt
- BÒn,®Ñp, dÔ nhuém mµu, Ýt nhµu, tho¸ng m¸t, giÆt chãng s¹ch, mau kh«, Ýt ph¶i lµ.
 
 
Hoạt động 1: Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải.
- PP : Nêu và giải quyết vấn đề;Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm;
- KT: KT đặt câu hỏi; KT thị phạm; KT chia  nhóm; KT giao nhiệm vụ.
- Cho HS  đọc mục 1 SGK/9 – Làm việc cá nhân 4 phút hoàn thiện bảng.
- HS lên bảng trình bày các bạn khác theo dõi, nhận xét đưa ra kết luận cuối cùng.
- GV Cho HS đọc mục 2 SGK/9 kết hợp quan sát GV thực hành mẫu (vò vải,đốt vải và nhúng nước)
 
 
  - Lớp chia theo 3 nhóm thực hành vò, đốt vải bằng que hương trong thời gian 5 phút điền kết quả vào bảng mẫu.
  - GV hướng dẫn HS thực hiện  theo dõi, nhắc nhở cần cẩn thận khi đốt vải(nên đốt bằng que hương)
- Các nhóm trình bày kết quả luyện tập thực hành của nhóm.
- GV nhận xét và bổ sung
- Ngoài các cách trên còn có cách nào để phân biệt một số loại vải mà em biết?
 
 
 
 
 
- Cho HS đọc SGK mục 3 liên hệ thực tế
- Hãy đọc thành phần sợi vải trên các ví dụ ở  hình 1.3 và trên các băng sợi nhỏ mà các em đã sưu tầm được.
- GV chiếu một số tem mác có chứa các thành phần sợi vải.
II. Thö nghiÖm ®Ó ph©n biÖt mét sè lo¹i v¶i. ( 25 phút)
 
 
 
1.§iÒn tÝnh chÊt cña mét sè lo¹i v¶i.
 - Vải bông, vải tơ tằm: Dễ bị nhàu, tro bóp dễ tan
- Vải Visco, xa tanh( nhân tạo): Ít nhàu, tro bóp dễ tan
- Vải Lụa nilo, Polyeste( tổng hợp): Không bị nhàu, tro vón cục bóp không tan
2.Thö nghÖm ®Ó ph©n biÖt mét sè lo¹i v¶i         
Mẫu vải
Độ nhàu khi vò vải
Độ vụn của tro khi đốt
sợi vải
Kết luận là loại vải nào?
Mẫu 1
 
 
 
Mẫu 2
 
 
 
Mẫu 3
 
 
 
 
 -Thao t¸c vß v¶i, ®èt v¶i vµ nhóng n­íc
  - XÕp c¸c mÉu v¶i theo nhãm (sîi thiªn nhiªn,sîi ho¸ häc, sîi pha)
 3. §äc thµnh phÇn sîi v¶i trªn c¸c b¨ng v¶i nhá ®Ýnh trªn quÇn,¸o
 
30% viscose(nh©n t¹o)
70% polyester (tæng hîp


- Cá nhân học sinh quan sát trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung
GV bæ sung vµ nhËn xÐt
GV: L­u ý thµnh phÇn sîi v¶i th­êng viÕt b»ng ch÷ tiÕng anh. Khi biÕt thµnh phÇn sîi v¶i råi sÏ chän mua quÇn ¸o cho phï hîp theo mïa.                                                
70% silk (t¬ t»m)
30% rayon(sîi nh©n t¹o)
35% coton(sîi b«ng)
65% polyester ( ho¸ häc
15% wool(len-thiªn nhiªn)
75% polyester (ho¸ häc)
100% cotton (sîi b«ng)

2.3. Hoạt động luyện tập : ( 5 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề.
- KT: Đặt câu hỏi
- NL chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Hình thức tổ chức dạy học : Cả lớp, cá nhân.
- Hãy ghi tên nhưng loại vải em thích chọn để may trang phục cho bản thân và vật dụng trong gia đình vào bảng sau:
 
 Trang  phục và vật dụng
Loại vải nên chọn để may và lý do chọn
Trang phục mặc đi học
 
Trang phục lao động
 
Trang phục mùa đông
 
Trang phục mùa hè
 
Vỏ chăn, vỏ gối
 
Khăn quàng đỏ
 
Khăn quàng mùa đông
 
 Hãy vận dụng những hiểu biết về tính chất của các loại vải để nối mỗi loại vải ở cột A với cách sử dụng và bảo quản tương ứng ở cột B trong bảng sau:
A. Loại vải
Cột nối
Sử dụng và bảo quản
1. Vải sợi bông
( 100% coton)
1 với
a. Thường được sử dụng để may trang phục mùa đông vì giữ nhiệt rất tốt. Khi sử dụng, chú ý không giặt nhiều và không giặt bằng nước nóng để tránh làm xơ hoặc co sợi vải.
2. Lụa nilon
2 với
b. Được nhiều người sử dụng để may các loại trang phục mùa hè vì loại vải này có độ hút ẩm cao, tạo cảm giác thoáng mát, ít bị nhàu, dễ giặt sạch, dễ bảo quản.
3. Vải len, dạ
3 với
c. Thường được sử dụng để may áo vỏ áo khoác, áo “ gió” vì nhẹ, bền, bóng, đẹp.
4. Vải sợi pha
4 với
d. Được sử dụng để may trang phục các mùa trong năm. Giặt được bằng nước nóng. Chú ý vò kỹ khi giặt, giũ mạnh quần, áo trước khi phơi để quần áo đỡ bị nhàu. Trước khi mặc nên là (ủi) cho phẳng.
2.4. Hoạt động vận dụng:
Tìm hiểu xem trong gia đình mình, trang phục hằng ngày  của ông bà, cha mẹ, bản thân và anh chị em được may bằng loại vải nào nhiều nhất? Hãy giải thích cho mọi người biết vì sao dùng loại vải đỏ may trang phục là tốt hoặc không tốt?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 17:44:31 | Thể loại: Công nghệ 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 3.96 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm), Công nghệ 6. Tuần 1: Ngày soạn : 15 tháng 8 năm 2018 Ngày dạy : 23 tháng 8 năm 2018 TIẾT 1: BÀI MỞ ĐẦU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình - Học sinh biết được

https://tailieuhoctap.com/giaoancongnghe6/giao-an-mau-moi-2019-ptnl-5hd-du-nam.dwi40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác