MẪU ĐĂNG KÝ HỌC BÁC 2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
1

 

ĐẢNG BỘ XÃ HƯNG PHÚ
CHI BỘ THCS HƯNG PHÚ
*
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hưng Phú, ngày 07 tháng 02 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
______
                                                                
  Họ và tên:  TRƯƠNG PHƯỚC LONG 
            Chức vụ:  Đảng viên               
            Sinh hoạt Đảng tại:  chi bộ THCS Hưng Phú
            Đơn vị công tác: Trường THCS Hưng Phú
 
 Thực hiện kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy xã hung Phú về việc xây dựng hướng dẫn đăng ký thực hiện chỉ thị 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
 1. Học tập và nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chí Minh:
 Qua nghiên cứu một số tác phẩm của Bác tôi chọn tác phẩm“Sửa đổi lối làm việc” mục VI : Chống thói ba hoa về “Cách chữa thói ba hoa”
Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, chữ viết phải tỏ rõ tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. 
- Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu. - Khi viết, khi nói, phải cố gắng làm cho ai cũng hiểu được.- Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ thì chưa nói, chưa viết. Trước khi nói phải nghĩ cho chắc, phải sắp đặt ý cẩn thận sau khi viết phải xem đi, xem lại ba bốn lần, nếu là tài liệu quan trọng, phải xem đi, xem lại chín, mười lần: 
2. Tiếp tục thực hiện 7 nội dung Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định 704-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng quy định 8 chuẩn mực đạo đức:
- Về thực hiện 7 nội dung quy định 101-QĐ/TW của ban Bí thư tôi chọn nội dung thứ “5.Về trách nhiệm trong công tác” để thực hiện
+ Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.
+ Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
+ Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.
+ Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm
- Về thực hiện theo Quyết định 704-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng quy định 8 chuẩn mực đạo đức tôi chọn nội dung “4. Đối với công việc”để thục hiện
Phải toàn tâm, toàn ý; phong cách làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo, có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.
 3. Một số nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao bản thân đăng ký học tập làm theo Bác với các nội dung như sau:
* Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
- Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.     
* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng
- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.       
* Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh:
- Phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn.
- Phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị
- Phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương
4. Đăng ký khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng
Trong thực hiện theo tin thần nghị quyết TW 4 khóa XII bản thân còn một số nội dung thực hiện chưa tốt như: trong công tác phê bình thì còn nể nang, hiệu quả công việc đôi khi chưa cao theo yêu cầu.
5. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao gắn với khắc phục những hạn chế trong thời gian qua
- Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.
 - Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.
 - Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc .
 - Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.
* Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05
- Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh
- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.
- Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt
-  Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.
   
 
            Xác nhận của chi bộ                                     Người lập kế hoạch
 
 
 
 
 
 
        Trương Phước Long

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-02-07 09:34:42 | Thể loại: CHI BỘ | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

giáo án MẪU ĐĂNG KÝ HỌC BÁC 2017, CHI BỘ. ĐẢNG BỘ XÃ HƯNG PHÚ CHI BỘ THCS HƯNG PHÚ *  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hưng Phú, ngày 07 tháng 02 năm 2017   KẾ HOẠCH của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ______ Họ và tên: TRƯƠNG PHƯỚC LONG Chức vụ:..

https://tailieuhoctap.com/giaoanchibo/mau-dang-ky-hoc-bac-2017.oinr0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan