Dang ky giang day Lop 5 2 buoi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Hä vµ tªn gi¸o viªn:…………………………………………………………………………...
Ngµy th¸ng n¨m sinh:…………………………………………………………………………
Ngµy vµo ngµnh:………………………………………………………………………………
HÖ ®µo t¹o:………………………………….…………M«n………………………………….
Chøc vô hiÖn nay:……………………………………………………………………………..
 
C«ng t¸c gi¶ng d¹y
 
1…………………………………………………Líp………………………………………...
2…………………………………………………Líp………………………………………...
3…………………………………………………Líp………………………………………...
4…………………………………………………Líp………………………………………...
5…………………………………………………Líp………………………………………...
 
C«ng t¸c kh¸c
 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Ngµy…..th¸ng…….n¨m 20…..
Hä tªn                                                                                                 HiÖu tr­ëng
Ch÷ ký cña gi¸o viªn                                                                    (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  1           S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
1
Em lµ häc sinh líp 5
Tranh ¶nh
3
¢m nh¹c
1
 
 
4
TËp ®äc
 
Th­ göi c¸c häc sinh
Tranh ¶nh
5
To¸n
1
¤n tËp : Kh¸i niÖm vÒ ph©n sè
B¶ng phô
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa
Tranh ¶nh
2
To¸n
2
¤n tËp: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè
B¶ng phô
3
LÞch sö
1
B×nh T©y §¹i nguyªn so¸i Tr­¬ng §Þnh
Tranh ¶nh
4
ThÓ dôc
1
 
 
5
TLV
 
CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh
Tranh ¶nh, b¶ng phô

…/…
1
LTVC
 
Tõ ®ång nghÜa
B¶ng phô
2
To¸n
 
¤n tËp: So s¸nh hai ph©n sè
B¶ng phô
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
LÝ Tù Träng
Tranh ¶nh
5
ChÝnh t¶
 
ViÖt Nam th©n yªu
B¶ng phô
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
B¶ng phô
2
To¸n
 
¤n tËp: So s¸nh hai ph©n sè(tiÕp theo)
B¶ng phô
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Sù sinh s¶n
Tranh ¶nh
5
KÜ thuËt
 
§Ýnh khuy hai lç (tiÕt 1)
Khung thªu, kim,chØ…
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Ph©n sè thËp ph©n
B¶ng phô
2
Khoa
 
Nam hay n÷
Tranh ¶nh
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
Tranh ¶nh
4
§Þa lÝ
 
ViÖt Nam ®Êt n­íc chóng ta
C¸c lo¹i b¶n ®å
5
SHTT
 
KiÓm tra nÒ nÕp häc tËp
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  1             chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  2                      S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Em lµ häc sinh líp 5 ( tiÕt 2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Ngh×n n¨m v¨n hiÕn
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
S¾c mµu em yªu
 
2
To¸n
 
¤n tËp: PhÐp céng vµ phÐp trõ hai ph©n sè
 
3
LÞch sö
 
NguyÔn Tr­êng Té mong muèn canh t©n ®Êt n­íc
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: Tæ quèc
 
2
To¸n
 
¤n tËp: PhÐp nh©n vµ phÐp chia hai ph©n sè
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 
5
ChÝnh t¶
 
L­¬ng Ngäc QuyÕn
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
 
2
To¸n
 
Hçn sè
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Nam hay n÷ (tiÕt 2)
 
5
KÜ thuËt
 
§Ýnh khuy hai lç (tiÕt 2)
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Hçn sè (tiÕp theo)
 
2
Khoa
 
C¬ thÓ chóng ta ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo?
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª
 
4
§Þa lÝ
 
§Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
TuÇn häc thø :  2                    chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
¤n tËp: So s¸nh hai ph©n sè
 
2
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 
3
§Þa lý
 
¤n : ViÖt Nam ®Êt n­íc chóng ta
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
¤n: Céng, trõ, nh©n, chia ph©n sè
 
2
Khoa
 
¤n tËp: Nam hay n÷
 
3
ChÝnh t¶
 
S¾c mµu em yªu
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
HÖ thèng kiÕn thøc ®· häc ë líp 4
 
2
¢m nh¹c
 
¤n mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
 
3
To¸n
 
¤n: Hçn sè
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
¤n: S¾c mµu em yªu
 
2
H§NK
 
Ch¨m sãc c«ng tr×nh m¨ng non
 
3
LÞch sö
 
¤n: NguyÔn Tr­êng Té mong muèn canh t©n ®Êt n­íc
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh (T 1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Lßng d©n
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Lßng d©n ( tiÕp theo)
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
LÞch sö
 
Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: Nh©n d©n
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
 
5
ChÝnh t¶
 
Th­ göi c¸c häc sinh
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
CÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ
 
5
KÜ thuËt
 
Thªu dÊu nh©n (tiÕt 1)
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
¤n tËp vÒ gi¶i to¸n
 
2
Khoa
 
Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 
4
§Þa lÝ
 
KhÝ hËu
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  4     S¸ng                             (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh (T2)
 
2
§¹o ®øc
 
 
 
3
¢m nh¹c
 
Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy
 
4
TËp ®äc
 
«n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n
 
5
To¸n
 
Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
LuyÖn tËp
 
2
To¸n
 
XH ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
ThÓ dôc
 
LuyÖn tËp v¨n t¶ c¶nh
 
5
TLV
 
Tõ tr¸i nghÜa
 

…/…
1
LTVC
 
«n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n (tiÕp)
 
2
To¸n
 
 
 
3
MT
 
TiÕng vÜ cÇm ë MÜ Lai
 
4
KchuyÖn
 
Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ
 
5
ChÝnh t¶
 
LuyÖn tËp vÒ tõ tr¸i nghÜa
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp
 
2
To¸n
 
 
 
3
ThÓ dôc
 
Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ
 
4
Khoa
 
Thªu dÊu nh©n (tiÕt 2)
 
5
KÜ thuËt
 
LuyÖn tËp chung
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
VÖ sinh ë tuæi dËy th×
 
2
Khoa
 
T¶ c¶nh (KiÓm tra viÕt)
 
3
TLV
 
S«ng ngßi
 
4
§Þa lÝ
 
Sinh ho¹t §éi
 
5
SHTT
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  5    S¸ng                               (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Cã chÝ th× nªn (tiÕt 1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Mét chuyªn gia m¸y xóc
 
5
To¸n
 
¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
£ - mi – li, con…
 
2
To¸n
 
¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng
 
3
LÞch sö
 
Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: Hoµ B×nh
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 
5
ChÝnh t¶
 
( N- V) Mét chuyªn gia m¸y xóc
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
Tõ ®ång ©m
 
2
To¸n
 
§Ò – ca – mÐt vu«ng. HÐc – t« - mÐt vu«ng
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Thùc hµnh: Nãi kh«ng ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn
 
5
KÜ thuËt
 
Mét sè dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Mi – li – mÐt vu«ng. B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch
 
2
Khoa
 
Thùc hµnh: Nãi kh«ng ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn (tiÕp)
 
3
TLV
 
Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh
 
4
§Þa lÝ
 
Vïng biÓn n­íc ta
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  6   S¸ng                          (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Cã chÝ th× nªn (tiÕt 2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Sù sôp ®æ cña chÕ ®é A – pac - thai
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
T¸c phÈm cña Si – le vµ tªn ph¸t xÝt
 
2
To¸n
 
HÐc - ta
 
3
LÞch sö
 
QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp lµm ®¬n
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: H÷u nghÞ hîp t¸c
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
 
5
ChÝnh t¶
 
£ - mi – li, con…
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
Dung tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Dïng thuèc an toµn
 
5
KÜ thuËt
 
ChuÈn bÞ nÊu ¨n
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
2
Khoa
 
Phßng bÖnh sèt rÐt
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 
4
§Þa lÝ
 
§Êt vµ rõng
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  7  S¸ng                         (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Nhí ¬n tæ tiªn (tiÕt 1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Nh÷ng ng­êi b¹n tèt
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
TiÕng ®µn ba – la – lai ca trªn s«ng §µ
 
2
To¸n
 
Kh¸i niÖm sè thËp ph©n
 
3
LÞch sö
 
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 

…/…
1
LTVC
 
Tõ nhiÒu nghÜa
 
2
To¸n
 
Kh¸i niÖm sè thËp ph©n (tiÕp theo)
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
C©y cá n­íc Nam
 
5
ChÝnh t¶
 
Dßng kinh quª h­¬ng
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa
 
2
To¸n
 
Hµng cña STP - §äc, viÕt STP
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt
 
5
KÜ thuËt
 
NÊu c¬m
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
2
Khoa
 
Phßng bÖnh viªm n·o
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 
4
§Þa lÝ
 
¤n tËp
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  8    S¸ng                             (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Nhí ¬n tæ tiªn (tiÕt 2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
K× diÖu rõng xanh
 
5
To¸n
 
Sè thËp ph©n b»ng nhau
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Tr­íc cæng trêi
 
2
To¸n
 
So s¸nh hai sè thËp ph©n
 
3
LÞch sö
 
X« ViÕt NghÖ TÜnh
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: Thiªn nhiªn
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 
5
ChÝnh t¶
 
K× diÖu rõng xanh
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Phßng bÖnh viªm gan A
 
5
KÜ thuËt
 
NÊu c¬m (tiÕt 2)
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
ViÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng sè thËp ph©n
 
2
Khoa
 
Phßng tr¸nh HIV/ AIDS
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh (Dùng ®oan më bµi, kÕt bµi)
 
4
§Þa lÝ
 
D©n sè n­íc ta
 
5
SHTT
 
Sinh ho¹t §éi
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  9        S¸ng                        (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
T×nh b¹n (tiÕt 1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
C¸i g× quý nhÊt
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
§Êt Cµ Mau
 
2
To¸n
 
ViÕt c¸c sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n
 
3
LÞch sö
 
C¸ch m¹ng mïa thu
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: Thiªn nhiªn
 
2
To¸n
 
ViÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
 
5
ChÝnh t¶
 
( nhí viÕt) TiÕng ®µn ba – la- lai – ca trªn s«ng §µ
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
§¹i tõ
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Th¸i ®é ®èi víi ng­êi nhiÔm HIV/ AIDS
 
5
KÜ thuËt
 
Luéc rau
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
2
Khoa
 
Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn
 
4
§Þa lÝ
 
C¸c d©n téc, sù ph©n bè d©n c­
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  10        S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
T×nh b¹n (tiÕt 2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
¤n tËp (tiÕt 1)
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
¤n tËp (tiÕt 2)
 
2
To¸n
 
KiÓm tra ®Þnh k× (Gi÷a häc k× I)
 
3
LÞch sö
 
B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
¤n tËp (tiÕt 3)
 

…/…
1
LTVC
 
¤n tËp (tiÕt 4)
 
2
To¸n
 
Céng hai sè thËp ph©n
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
¤n tËp (tiÕt 5)
 
5
ChÝnh t¶
 
¤n tËp (tiÕt 6)
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
¤n tËp (tiÕt 7)
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé
 
5
KÜ thuËt
 
Bµy dän b÷a ¨n trong gia ®×nh
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Tæng nhiÒu sè thËp ph©n
 
2
Khoa
 
¤n tËp: Con ng­êi vµ søc khoÎ
 
3
TLV
 
¤n tËp (tiÕt 8)
 
4
§Þa lÝ
 
N«ng nghiÖp
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø :  11                    S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Thùc hµnh gi÷a häc kú I
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
ChuyÖn mét khu v­ên nhá
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
TiÕng väng
 
2
To¸n
 
Trõ hai sè thËp ph©n
 
3
LÞch sö
 
¤n tËp: H¬n 80 n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc vµ ®« hé (1858- 1945)
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh
 

…/…
1
LTVC
 
§¹i tõ x­ng h«
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
Ng­êi ®i s¨n vµ con nai
 
5
ChÝnh t¶
 
(N-V) LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
Quan hÖ tõ
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
¤n tËp con ng­êi vµ søc khoÎ(T2)
 
5
KÜ thuËt
 
Röa dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét STN
 
2
Khoa
 
Tre, m©y, song
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp lµm v¨n
 
4
§Þa lÝ
 
L©m nghiÖp vµ thuû s¶n
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø : 12                     S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
KÝnh giµ yªu trÎ (T1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Mïa th¶o qu¶
 
5
To¸n
 
Ph©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100,…
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Hµnh tr×nh cña bÇy ong
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
LÞch sö
 
V­ît qua t×nh thÕ hiÓm nghÌo
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­êi
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: B¶o vÖ m«i tr­êng
 
2
To¸n
 
Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét STP
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 
5
ChÝnh t¶
 
(NV) Mïa th¶o qu¶
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ quan hÖ tõ
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
S¾t, gang, thÐp
 
5
KÜ thuËt
 
C¾t, kh©u, thªu hoÆc nÊu ¨n tù chän
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
2
Khoa
 
§ång vµ hîp hîp kim cña ®ång
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi (Quan s¸t vµ lùa chän chi tiÕt)
 
4
§Þa lÝ
 
C«ng nghiÖp
 
5
SHTT
 
Sinh ho¹t ®éi
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
 
TuÇn häc thø : 13                     S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
KÝnh giµ yªu trÎ (T2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Ng­êi g¸c rõng tÝ hon
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Trång rõng ngËp mÆn
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
LÞch sö
 
Thµ hi sinh tÊt c¶ chø kh«ng chÞu mÊt n­íc
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi (t¶ ngo¹i h×nh)
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: B¶o vÖ m«i tr­êng
 
2
To¸n
 
Chia mét sè thËp ph©n cho mét STN
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
 
5
ChÝnh t¶
 
(NV) Hµnh tr×nh cña bÇy ong
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
LuyÖn tËp vÒ quan hÖ tõ
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Nh«m
 
5
KÜ thuËt
 
C¾t, kh©u, thªu hoÆc nÊu ¨n tù chän
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Chia mét sè thËp ph©n cho 10, 100…
 
2
Khoa
 
§¸ v«i
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi (T¶ ngo¹i h×nh)
 
4
§Þa lÝ
 
C«ng nghiÖp (TiÕp theo)
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  14                    S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
T«n träng phô n÷ (T1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Chuçi ngäc lam
 
5
To¸n
 
Chia mét STN cho mét STN mµ th­¬ng t×m ®­îc lµ mét sè thËp ph©n
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
H¹t g¹o lµng ta
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
LÞch sö
 
Thu ®«ng 1947 ViÖt B¾c “må ch«n giÆc Ph¸p ”
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
Lµm biªn b¶n cuéc häp
 

…/…
1
LTVC
 
¤n tËp vÒ tõ lo¹i
 
2
To¸n
 
Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
Pa - x - t¬ vµ em bÐ
 
5
ChÝnh t¶
 
(N- V) Chuçi ngäc lam
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
¤n tËp vÒ tõ lo¹i
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Gèm x©y dùng g¹ch, ngãi
 
5
KÜ thuËt
 
C¾t, kh©u, thªu hoÆc nÊu ¨n tù chän
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n
 
2
Khoa
 
Xi m¨ng
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp lµm v¨n biªn b¶n cuéc häp
 
4
§Þa lÝ
 
Giao th«ng vËn t¶i
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø : 15                     S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
T«n träng phô n÷ (T2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Bu«n Th­ Lªnh ®ãn c« gi¸o
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
VÒ ng«i nhµ ®ang x©y
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
LÞch sö
 
ChiÕn th¾ng biªn giíi thu ®«ng 1950
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi ( T¶ ho¹t ®éng)
 

…/…
1
LTVC
 
MRVT: H¹nh phóc
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 
5
ChÝnh t¶
 
Bu«n Th­ Lªnh ®ãn c« gi¸o
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
Tæng kÕt vèn tõ
 
2
To¸n
 
TØ sè phÇn tr¨m
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Thuû tinh
 
5
KÜ thuËt
 
Lîi Ých cña viÖc nu«i gµ
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m
 
2
Khoa
 
Cao su
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi, t¶ ho¹t ®éng
 
4
§Þa lÝ
 
Th­¬ng m¹i vµ du lÞch
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø : 16                     S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
ThÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
ThÇy cóng ®i bÖnh viªn
 
2
To¸n
 
Gi¶i to¸n vÒ tØ sè % (tiÕp)
 
3
LÞch sö
 
HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch BG
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
T¶ ng­êi (KiÓm tra viÕt)
 

…/…
1
LTVC
 
Tæng kÕt vèn tõ
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ truyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
 
5
ChÝnh t¶
 
(N-V) VÒ ng«i nhµ ®ang x©y
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
Tæng kÕt vèn tõ
 
2
To¸n
 
Gi¶i to¸n vÒ tØ sè % (tiÕp)
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
ChÊt dÎo
 
5
KÜ thuËt
 
Mét sè gièng gµ ®­îc nu«i nhiÒu ë n­íc ta
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
2
Khoa
 
T¬ sîi
 
3
TLV
 
Lµm biªn b¶n mét sù viÖc
 
4
§Þa lÝ
 
¤n tËp
 
5
SHTT
 
Sinh ho¹t ®éi
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  17                    S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh (T2)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng
 
5
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Ca dao vÒ lao ®éng s¶n xuÊt
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
LÞch sö
 
¤n tËp häc kú I
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
¤n tËp vÒ viÕt ®¬n
 

…/…
1
LTVC
 
¤n tËp vÒ tõ vµ cÊu t¹o tõ
 
2
To¸n
 
Giíi thiÖu m¸y tÝnh bá tói
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
KÓ truyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 
5
ChÝnh t¶
 
(N-V) Ng­êi mÑ cña 51 ®øa con
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
¤n tËp vÒ c©u
 
2
To¸n
 
Sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó gi¶i to¸n vÒ tØ sè %
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
¤n tËp häc kú I
 
5
KÜ thuËt
 
Thøc ¨n nu«i gµ (T1)
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
H×nh tam gi¸c
 
2
Khoa
 
KiÓm tra häc kú I
 
3
TLV
 
Tr¶ bµi v¨n t¶ ng­êi
 
4
§Þa lÝ
 
¤n tËp häc kú I
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  18                    S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Thùc hµnh cuèi häc kú I
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
T. ViÖt
 
¤n tËp (T1)
 
5
To¸n
 
DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c
 
Ba
…/…
1
T.ViÖt
 
¤n tËp (T2)
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
LÞch sö
 
KiÓm tra ®Þnh kú (cuèi häc kú I)
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
T.ViÖt
 
¤n tËp (T3)
 

…/…
1
T.Viªt
 
¤n tËp (T4)
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
¤n tËp (T5)
 
5
t.ViÖt
 
¤n tËp (T6)
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
¤n tËp (T7)
 
2
To¸n
 
KiÓm tra ®Þnh kú (cuèi häc kú I)
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Sù chuyÓn thÓ cña chÊt
 
5
KÜ thuËt
 
Thøc ¨n nu«i gµ (T2)
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
H×nh thang
 
2
Khoa
 
Hçn hîp
 
3
T.ViÖt
 
¤n tËp (T8)
 
4
§Þa lÝ
 
KiÓm tra ®Þnh kú (cuèi häc kú I)
 
5
SHTT
 
B×nh thi ®ua häc kú I
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  19                    S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
Chµo cê
 
 
 
2
§¹o ®øc
 
Em yªu quª h­¬ng (T1)
 
3
¢m nh¹c
 
 
 
4
TËp ®äc
 
Ng­êi c«ng d©n sè Mét
 
5
To¸n
 
DiÖn tÝch h×nh thang
 
Ba
…/…
1
TËp ®äc
 
Ng­êi c«ng d©n sè Mét (tiÕp)
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp
 
3
LÞch sö
 
ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn phñ
 
4
ThÓ dôc
 
 
 
5
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi (dùng ®o¹n më bµi)
 

…/…
1
LTVC
 
C©u ghÐp
 
2
To¸n
 
LuyÖn tËp chung
 
3
MT
 
 
 
4
KchuyÖn
 
ChiÕc ®ång hå
 
5
ChÝnh t¶
 
(N-V) Nhµ yªu n­íc NguyÔn Trung Trùc
 
N¨m
…/…
1
LTVC
 
C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp
 
2
To¸n
 
H×nh trßn, ®­êng trßn
 
3
ThÓ dôc
 
 
 
4
Khoa
 
Dung dÞch
 
5
KÜ thuËt
 
Nu«i d­ìng gµ
 
S¸u
…/…
1
To¸n
 
Chu vi h×nh trßn
 
2
Khoa
 
Sù biÕn ®æi ho¸ häc
 
3
TLV
 
LuyÖn tËp t¶ ng­êi (dùng ®o¹n kÕt bµi)
 
4
§Þa lÝ
 
Ch©u ¸
 
5
SHTT
 
B×nh tuÇn
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 
 
TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)
Ngµy
Thø
TiÕt
Theo TKB
M«n
TiÕt thø theo
PPCT
Tªn bµi d¹y
Ph­¬ng tiÖn,
®å dïng d¹y häc
cho tiÕt d¹y
Hai
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
TLV
 
 
 
3
§Þa lý
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Ba
…/…
1
To¸n
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
3
ChÝnh t¶
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

…/…
1
MÜ thuËt
 
 
 
2
¢m nh¹c
 
 
 
3
TiÕng Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
N¨m
…/…
1
TiÕng Anh
 
 
 
2
LTVC
 
 
 
3
To¸n
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸u
…/…
1
TËp ®äc
 
 
 
2
H§NK
 
 
 
3
LÞch sö
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…
KiÓm tra, nhËn xÐt
……..………………………….
………………………………...
HiÖu tr­ëng
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-09-18 09:35:00 | Thể loại: Âm nhạc 5 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.82 M | File type: doc
lần xem

giáo án Dang ky giang day Lop 5 2 buoi, Âm nhạc 5. Hä vµ tªn gi¸o viªn:…………………………………………………………………………... Ngµy th¸ng n¨m sinh:………………………………………………………………………… Ngµy vµo ngµnh:……………………………………………………………………………… HÖ ®µo t¹o:………………………………….…………M«n…………………………………. Chøc vô hiÖn nay:…………………………………………………………………………….. C«ng t¸c gi¶ng d¹y 1…………………………………………………Líp………………………………………... 2…………………………………………………Líp………………………………………... 3…………………………………………………Líp………………………………………... 4…………………………………………………Líp………………………………………... 5…………………………………………………Líp………………………………………... C«ng t¸c kh¸c ……………………………………

https://tailieuhoctap.com/giao-an/dang-ky-giang-day-lop-5-2-buoi.vtqdxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác