Dang ky giang day Lop 5 2 buoi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hä vµ tªn gi¸o viªn:…………………………………………………………………………...

Ngµy th¸ng n¨m sinh:…………………………………………………………………………

Ngµy vµo ngµnh:………………………………………………………………………………

HÖ ®µo t¹o:………………………………….…………M«n………………………………….

Chøc vô hiÖn nay:……………………………………………………………………………..

 

C«ng t¸c gi¶ng d¹y

 

1…………………………………………………Líp………………………………………...

2…………………………………………………Líp………………………………………...

3…………………………………………………Líp………………………………………...

4…………………………………………………Líp………………………………………...

5…………………………………………………Líp………………………………………...

 

C«ng t¸c kh¸c

 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Ngµy…..th¸ng…….n¨m 20…..

Hä tªn                                                                                                 HiÖu tr­ëng

Ch÷ ký cña gi¸o viªn                                                                    (Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  1           S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

1

Em lµ häc sinh líp 5

Tranh ¶nh

3

¢m nh¹c

1

 

 

4

TËp ®äc

 

Th­ göi c¸c häc sinh

Tranh ¶nh

5

To¸n

1

¤n tËp : Kh¸i niÖm vÒ ph©n sè

B¶ng phô

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa

Tranh ¶nh

2

To¸n

2

¤n tËp: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè

B¶ng phô

3

LÞch sö

1

B×nh T©y §¹i nguyªn so¸i Tr­¬ng §Þnh

Tranh ¶nh

4

ThÓ dôc

1

 

 

5

TLV

 

CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh

Tranh ¶nh, b¶ng phô

…/…

1

LTVC

 

Tõ ®ång nghÜa

B¶ng phô

2

To¸n

 

¤n tËp: So s¸nh hai ph©n sè

B¶ng phô

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

LÝ Tù Träng

Tranh ¶nh

5

ChÝnh t¶

 

ViÖt Nam th©n yªu

B¶ng phô

N¨m

…/…

1

LTVC

 

LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa

B¶ng phô

2

To¸n

 

¤n tËp: So s¸nh hai ph©n sè(tiÕp theo)

B¶ng phô

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Sù sinh s¶n

Tranh ¶nh

5

KÜ thuËt

 

§Ýnh khuy hai lç (tiÕt 1)

Khung thªu, kim,chØ…

S¸u

…/…

1

To¸n

 

Ph©n sè thËp ph©n

B¶ng phô

2

Khoa

 

Nam hay n÷

Tranh ¶nh

3

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

Tranh ¶nh

4

§Þa lÝ

 

ViÖt Nam ®Êt n­íc chóng ta

C¸c lo¹i b¶n ®å

5

SHTT

 

KiÓm tra nÒ nÕp häc tËp

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  1             chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  2                      S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Em lµ häc sinh líp 5 ( tiÕt 2)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

Ngh×n n¨m v¨n hiÕn

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

S¾c mµu em yªu

 

2

To¸n

 

¤n tËp: PhÐp céng vµ phÐp trõ hai ph©n sè

 

3

LÞch sö

 

NguyÔn Tr­êng Té mong muèn canh t©n ®Êt n­íc

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

…/…

1

LTVC

 

MRVT: Tæ quèc

 

2

To¸n

 

¤n tËp: PhÐp nh©n vµ phÐp chia hai ph©n sè

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc

 

5

ChÝnh t¶

 

L­¬ng Ngäc QuyÕn

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa

 

2

To¸n

 

Hçn sè

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Nam hay n÷ (tiÕt 2)

 

5

KÜ thuËt

 

§Ýnh khuy hai lç (tiÕt 2)

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

Hçn sè (tiÕp theo)

 

2

Khoa

 

C¬ thÓ chóng ta ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo?

 

3

TLV

 

LuyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª

 

4

§Þa lÝ

 

§Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

TuÇn häc thø :  2                    chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

¤n tËp: So s¸nh hai ph©n sè

 

2

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

3

§Þa lý

 

¤n : ViÖt Nam ®Êt n­íc chóng ta

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

¤n: Céng, trõ, nh©n, chia ph©n sè

 

2

Khoa

 

¤n tËp: Nam hay n÷

 

3

ChÝnh t¶

 

S¾c mµu em yªu

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

HÖ thèng kiÕn thøc ®· häc ë líp 4

 

2

¢m nh¹c

 

¤n mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa

 

3

To¸n

 

¤n: Hçn sè

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

¤n: S¾c mµu em yªu

 

2

H§NK

 

Ch¨m sãc c«ng tr×nh m¨ng non

 

3

LÞch sö

 

¤n: NguyÔn Tr­êng Té mong muèn canh t©n ®Êt n­íc

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  ………………S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh (T 1)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

Lßng d©n

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

Lßng d©n ( tiÕp theo)

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

LÞch sö

 

Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

…/…

1

LTVC

 

MRVT: Nh©n d©n

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia

 

5

ChÝnh t¶

 

Th­ göi c¸c häc sinh

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

CÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ

 

5

KÜ thuËt

 

Thªu dÊu nh©n (tiÕt 1)

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

¤n tËp vÒ gi¶i to¸n

 

2

Khoa

 

Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×

 

3

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

4

§Þa lÝ

 

KhÝ hËu

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  4     S¸ng                             (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh (T2)

 

2

§¹o ®øc

 

 

 

3

¢m nh¹c

 

Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy

 

4

TËp ®äc

 

«n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n

 

5

To¸n

 

Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

LuyÖn tËp

 

2

To¸n

 

XH ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

ThÓ dôc

 

LuyÖn tËp v¨n t¶ c¶nh

 

5

TLV

 

Tõ tr¸i nghÜa

 

…/…

1

LTVC

 

«n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n (tiÕp)

 

2

To¸n

 

 

 

3

MT

 

TiÕng vÜ cÇm ë MÜ Lai

 

4

KchuyÖn

 

Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ

 

5

ChÝnh t¶

 

LuyÖn tËp vÒ tõ tr¸i nghÜa

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

LuyÖn tËp

 

2

To¸n

 

 

 

3

ThÓ dôc

 

Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ

 

4

Khoa

 

Thªu dÊu nh©n (tiÕt 2)

 

5

KÜ thuËt

 

LuyÖn tËp chung

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

VÖ sinh ë tuæi dËy th×

 

2

Khoa

 

T¶ c¶nh (KiÓm tra viÕt)

 

3

TLV

 

S«ng ngßi

 

4

§Þa lÝ

 

Sinh ho¹t §éi

 

5

SHTT

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  5    S¸ng                               (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Cã chÝ th× nªn (tiÕt 1)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

Mét chuyªn gia m¸y xóc

 

5

To¸n

 

¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

£ - mi – li, con…

 

2

To¸n

 

¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng

 

3

LÞch sö

 

Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª

 

…/…

1

LTVC

 

MRVT: Hoµ B×nh

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc

 

5

ChÝnh t¶

 

( N- V) Mét chuyªn gia m¸y xóc

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

Tõ ®ång ©m

 

2

To¸n

 

§Ò – ca – mÐt vu«ng. HÐc – t« - mÐt vu«ng

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Thùc hµnh: Nãi kh«ng ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn

 

5

KÜ thuËt

 

Mét sè dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

Mi – li – mÐt vu«ng. B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch

 

2

Khoa

 

Thùc hµnh: Nãi kh«ng ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn (tiÕp)

 

3

TLV

 

Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh

 

4

§Þa lÝ

 

Vïng biÓn n­íc ta

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  6   S¸ng                          (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Cã chÝ th× nªn (tiÕt 2)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

Sù sôp ®æ cña chÕ ®é A – pac - thai

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

T¸c phÈm cña Si – le vµ tªn ph¸t xÝt

 

2

To¸n

 

HÐc - ta

 

3

LÞch sö

 

QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp lµm ®¬n

 

…/…

1

LTVC

 

MRVT: H÷u nghÞ hîp t¸c

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia

 

5

ChÝnh t¶

 

£ - mi – li, con…

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

Dung tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Dïng thuèc an toµn

 

5

KÜ thuËt

 

ChuÈn bÞ nÊu ¨n

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

2

Khoa

 

Phßng bÖnh sèt rÐt

 

3

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

4

§Þa lÝ

 

§Êt vµ rõng

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø S¸ng                         (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Nhí ¬n tæ tiªn (tiÕt 1)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

Nh÷ng ng­êi b¹n tèt

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

TiÕng ®µn ba – la – lai ca trªn s«ng §µ

 

2

To¸n

 

Kh¸i niÖm sè thËp ph©n

 

3

LÞch sö

 

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

…/…

1

LTVC

 

Tõ nhiÒu nghÜa

 

2

To¸n

 

Kh¸i niÖm sè thËp ph©n (tiÕp theo)

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

C©y cá n­íc Nam

 

5

ChÝnh t¶

 

Dßng kinh quª h­¬ng

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa

 

2

To¸n

 

Hµng cña STP - §äc, viÕt STP

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt

 

5

KÜ thuËt

 

NÊu c¬m

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

2

Khoa

 

Phßng bÖnh viªm n·o

 

3

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

4

§Þa lÝ

 

¤n tËp

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  8    S¸ng                             (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Nhí ¬n tæ tiªn (tiÕt 2)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

K× diÖu rõng xanh

 

5

To¸n

 

Sè thËp ph©n b»ng nhau

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

Tr­íc cæng trêi

 

2

To¸n

 

So s¸nh hai sè thËp ph©n

 

3

LÞch sö

 

X« ViÕt NghÖ TÜnh

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh

 

…/…

1

LTVC

 

MRVT: Thiªn nhiªn

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc

 

5

ChÝnh t¶

 

K× diÖu rõng xanh

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Phßng bÖnh viªm gan A

 

5

KÜ thuËt

 

NÊu c¬m (tiÕt 2)

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

ViÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng sè thËp ph©n

 

2

Khoa

 

Phßng tr¸nh HIV/ AIDS

 

3

TLV

 

LuyÖn tËp t¶ c¶nh (Dùng ®oan më bµi, kÕt bµi)

 

4

§Þa lÝ

 

D©n sè n­íc ta

 

5

SHTT

 

Sinh ho¹t §éi

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

TuÇn häc thø :  9        S¸ng                        (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

T×nh b¹n (tiÕt 1)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

C¸i g× quý nhÊt

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

§Êt Cµ Mau

 

2

To¸n

 

ViÕt c¸c sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n

 

3

LÞch sö

 

C¸ch m¹ng mïa thu

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn

 

…/…

1

LTVC

 

MRVT: Thiªn nhiªn

 

2

To¸n

 

ViÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia

 

5

ChÝnh t¶

 

( nhí viÕt) TiÕng ®µn ba – la- lai – ca trªn s«ng §µ

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

§¹i tõ

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Th¸i ®é ®èi víi ng­êi nhiÔm HIV/ AIDS

 

5

KÜ thuËt

 

Luéc rau

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

2

Khoa

 

Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i

 

3

TLV

 

LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn

 

4

§Þa lÝ

 

C¸c d©n téc, sù ph©n bè d©n c­

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  10        S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

T×nh b¹n (tiÕt 2)

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

¤n tËp (tiÕt 1)

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

¤n tËp (tiÕt 2)

 

2

To¸n

 

KiÓm tra ®Þnh k× (Gi÷a häc k× I)

 

3

LÞch sö

 

B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

¤n tËp (tiÕt 3)

 

…/…

1

LTVC

 

¤n tËp (tiÕt 4)

 

2

To¸n

 

Céng hai sè thËp ph©n

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

¤n tËp (tiÕt 5)

 

5

ChÝnh t¶

 

¤n tËp (tiÕt 6)

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

¤n tËp (tiÕt 7)

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé

 

5

KÜ thuËt

 

Bµy dän b÷a ¨n trong gia ®×nh

 

S¸u

…/…

1

To¸n

 

Tæng nhiÒu sè thËp ph©n

 

2

Khoa

 

¤n tËp: Con ng­êi vµ søc khoÎ

 

3

TLV

 

¤n tËp (tiÕt 8)

 

4

§Þa lÝ

 

N«ng nghiÖp

 

5

SHTT

 

B×nh tuÇn

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  ………………chiÒu                (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

TLV

 

 

 

3

§Þa lý

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ba

…/…

1

To¸n

 

 

 

2

Khoa

 

 

 

3

ChÝnh t¶

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

…/…

1

MÜ thuËt

 

 

 

2

¢m nh¹c

 

 

 

3

TiÕng Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

N¨m

…/…

1

TiÕng Anh

 

 

 

2

LTVC

 

 

 

3

To¸n

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

S¸u

…/…

1

TËp ®äc

 

 

 

2

H§NK

 

 

 

3

LÞch sö

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

      Ngµy…….th¸ng…..n¨m 20…

KiÓm tra, nhËn xÐt

……..………………………….

………………………………...

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

TuÇn häc thø :  11                    S¸ng                 (Tõ ngµy ……………..®Õn ngµy……….….)

Ngµy

Thø

TiÕt

Theo TKB

M«n

TiÕt thø theo

PPCT

Tªn bµi d¹y

Ph­¬ng tiÖn,

®å dïng d¹y häc

cho tiÕt d¹y

Hai

…/…

1

Chµo cê

 

 

 

2

§¹o ®øc

 

Thùc hµnh gi÷a häc kú I

 

3

¢m nh¹c

 

 

 

4

TËp ®äc

 

ChuyÖn mét khu v­ên nhá

 

5

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

Ba

…/…

1

TËp ®äc

 

TiÕng väng

 

2

To¸n

 

Trõ hai sè thËp ph©n

 

3

LÞch sö

 

¤n tËp: H¬n 80 n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc vµ ®« hé (1858- 1945)

 

4

ThÓ dôc

 

 

 

5

TLV

 

Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh

 

…/…

1

LTVC

 

§¹i tõ x­ng h«

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp

 

3

MT

 

 

 

4

KchuyÖn

 

Ng­êi ®i s¨n vµ con nai

 

5

ChÝnh t¶

 

(N-V) LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng

 

N¨m

…/…

1

LTVC

 

Quan hÖ tõ

 

2

To¸n

 

LuyÖn tËp chung

 

3

ThÓ dôc

 

 

 

4

Khoa

 

¤n tËp con ng­êi vµ søc khoÎ(T2)

 

5

KÜ thuËt

 

Röa dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng

 

S¸u

…/…