Tài liệu Hóa học 11

Download tài liệu Hóa học lớp 11

Bài 7. Nitơ

10/22/2019 3:34:02 PM +00:00

Bài 8. Amoniac và muối amoni

10/22/2019 5:56:59 AM +00:00

Bài 15. Cacbon

10/20/2019 8:50:35 PM +00:00

Bài 10. Photpho

10/20/2019 6:44:19 AM +00:00

CHUYEN DE ON THI DAI HOC PHAN NHAN BIET

10/19/2019 1:52:57 PM +00:00

kiem tra 1 tiet lan 2

10/19/2019 11:59:16 AM +00:00

Bài 29. Anken

10/19/2019 10:52:33 AM +00:00

LUYỆN TẬP NITO PHOTPHO

10/18/2019 3:00:34 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

10/17/2019 10:32:08 PM +00:00

Bài 8. Amoniac và muối amoni

10/17/2019 9:56:58 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

10/16/2019 7:41:51 PM +00:00

bài tập nito - amoniac - amoni

10/16/2019 6:32:45 PM +00:00

Giáo án cả năm

10/15/2019 6:43:44 PM +00:00

Giáo án cả năm

10/15/2019 6:41:00 PM +00:00

Đề cương ôn thi

10/15/2019 6:40:03 PM +00:00

Đề cương ôn thi

10/14/2019 12:54:32 AM +00:00

Đề khảo sát chất lượng

10/13/2019 7:57:23 AM +00:00

HSG-KHỐI 11 CÁC NĂM

10/12/2019 9:45:39 AM +00:00

kiểm tra 15' chương nito - photpho

10/11/2019 12:53:37 PM +00:00

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾT 2).pptx

10/10/2019 10:18:45 AM +00:00

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

10/9/2019 6:51:12 PM +00:00

Bài 40. Ancol

10/9/2019 2:01:43 PM +00:00

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (TIẾT 2).pptx

10/9/2019 10:11:48 AM +00:00

Bài 15. Cacbon

10/6/2019 8:26:42 PM +00:00

Bài 15. Cacbon

10/6/2019 6:45:08 AM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

10/6/2019 6:03:48 AM +00:00