Tài liệu Hóa học 11

Download tài liệu Hóa học lớp 11

Đề thi học kì 1

11/21/2019 11:07:29 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/21/2019 11:07:09 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/21/2019 11:06:45 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/21/2019 11:06:15 AM +00:00

cacbon-silic co dap an

11/18/2019 4:21:54 PM +00:00

ccbon-silic co dap an

11/18/2019 4:15:34 PM +00:00

LT+BT cacbon-silic

11/18/2019 3:59:54 PM +00:00

Đề cương ôn thi

11/17/2019 3:41:24 PM +00:00

Bài 18. Công nghiệp silicat

11/16/2019 6:06:26 AM +00:00

ôn kiểm tra lan 2 khối 11

11/15/2019 7:44:03 AM +00:00

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

11/14/2019 10:24:55 PM +00:00

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

11/14/2019 10:22:55 PM +00:00

Bài 10. Photpho

11/14/2019 7:44:22 PM +00:00

Bài 10. Photpho

11/14/2019 4:38:51 PM +00:00

nhận biết

11/13/2019 9:55:44 AM +00:00

Bài 15. Cacbon

11/13/2019 6:00:59 AM +00:00

Bài 7. Nitơ

11/12/2019 10:44:57 AM +00:00

Bài 10. Photpho

11/11/2019 9:01:50 PM +00:00

Bài 10. Photpho

11/11/2019 5:37:43 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

11/11/2019 1:31:17 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/11/2019 11:19:36 AM +00:00

de kt hoa 12 phan amin

11/10/2019 6:03:01 PM +00:00