Đề 0010 - Kiểm tra giữa HK2 - Trường THPT Phan Văn Trị

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
<br>Trường THPT Hàm Rồng TP Thanh Hoá <br>Giáo viên : Lê Ngọc Tú<br> Tập thể lớp 11A xin trân trọng kính <br> chào các thầy ,cô đến dự giờ hoá học<br>Kiểm tra bài cũ:<br>Câu 1: Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ :<br> a. Mạnh b. không bay hơi<br> c. không điện ly d.Yếu<br>Câu 2:Chọn đáp án đúng . <br> a. Khí NH3 không màu,mùi khai<br> b. Khí NH3 tan tốt trong nước<br> c. NH3 dạng ẩm , hay ở dạng dung dịch làm<br> xanh quỳ tím<br> d. Tất cả đều đúng.<br>d. đúng<br>d đúng<br>Giái l¾m<br>Hoan h«<br>ruộng bậc thang vùng cao<br>Quan sat mô phỏng sau<br>........My Pictures-videoMot so TN mo phong hap tong hop NH3.exe<br>amoniac là một dung môi rấtquan trọng và có nhiều ứng dụng. <br><br> <br>trong công nghiệp người ta tổng hợp amoniac .<br>Tổng hợp NH3 như thế nào nhỉ?<br>bài học.<br> <br> Sản suất<br> amoniac <br>Môc tiªu bµi häc nµy:<br>BiÕt ®­îc amoniac lµ ho¸ chÊt quan träng ®Æc biÖt lµ trong n«ng nghiÖp<br>N¾m ®­îc nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt amoniac<br>M« t¶ ®­îc c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt amoniac<br>HiÓu ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é , ¸p suÊt , xóc trong ph¶n øng ®iÒu chÕ amoniac<br>I. tÇm quan träng cña amoniac<br>Là hoá chất có nhiều ứng dụng đăc biệt là trong nông nghiệp: sản xuất phân bón hoá học(đạm...)<br> được sử dụng trực tiếp để bón cho cây ... <br>amonic có tầm quan trong như thế nào<br>Điều chế muối amoni <br>Điều chế axit HNO3 , xô đa ...<br> ?Điều chế hidrazin N2H4 (chất đốt cho tên lửa). <br> ?NH3 lỏng là chất gây lạnh trong máy lạnh.<br>Nhà máy sản xuất NH3<br>Điều chế amoniac từ nguyên liệu gì<br><br>có thể lấy từ 2 nguồn sau<br>1<br>2<br>*Đi từ 2nguyên liệu chính là <br>N2 và H2 <br>Không khí và khí lò cốc (khí tạo ra khi sản <br>xuất than)(H2, CH4,CO, NH3 ....)<br>Không khí , hơi nước , than<br>II/ Nguồn nguyên liệu .......................................................<br>* Tạo nguyên liệu N2 , H2 từ không khí . hơi nước , than đá.<br>Cho hổn hợp không khí (N2, O2) hơi nước đi qua than nung đỏ các phản ứng xảy ra.:<br> C + O2 = CO <br> CO2 + C ? 2CO<br> C + H2O ? H2 + CO => sản phẩm chủ yếu là N2 ,H2 ,CO sau đó loại CO thu được hổn hợp N2 , H2<br>III. nghiªn cøu mÆt lý thuyÕt cña ph¶n øng tæng hîp NH3<br>Đây là phản ứng thuận nghịch, <br> N2+ 3H2 ? 2NH3<br><br>ở nhiệt độ thấp phản ứng chậm , nếu thực hiện ở 450-5000C , xúc tác Fe , Al2O3 , K2O hay Pt ở 200- 300 atm hoăc cao hơn thì phản ứng xảy ra với hiệu xuất cao .<br>Nếu tăng áp suất , nồng độ câc chất tham gia phản ứng thì cân bằng dịch chuyển theo chiều tạo NH3<br>Viết phương trình tạo NH3 từ N2 và H2<br>IV. Thực hiện trong công nghiệp.<br>* Sơ đồ tổng hợp: <br>2. Máy nén<br>N2<br>H2<br>Các khí đ­îc trộn đều và làm sạch<br>3. Mâm chuyển hóa<br><br>4. Buồng làm lạnh<br>N2 H2 NH3<br>NH3 đóng thùng<br>N2 và H2 không phản ứng được tái sử dụng<br>Mâm đựng xúc tác Fe<br>>200 atmosphe 450°C<br>Có hay <br>quá không<br>nhỉ?<br>sơ đồ thiết bị tổng hợp NH3 (hình 10 SGK)<br>2. Máy nén<br>N2<br>H2<br>Các khí đ­îc trộn đều và làm sạch<br>3. Mâm chuyển hóa<br><br>4. Buồng làm lạnh<br>NH3 đóng thùng<br>N2 và H2 không phản ứng được tái sử dụng<br>Mâm đựng xúc tác Fe<br>>200 atmosphe 450°C<br>Có hay <br>quá không<br>nhỉ?<br> Mô phỏng sản xuất NH3 trong công nhgiệp (mô phỏng 01)<br>........My Pictures-videoMot so TN mo phongTong hop NH3.EXE<br> Mô phỏng sản xuất NH3 trong công nhgiệp (mô phỏng 02)<br>........My Pictures-videoMot so TN mo phong hap tong hop NH3.exe<br>Bài tập về nhà: <br> 2, 3, 5, 6 – SGK trang 43-44.<br>End show<br>Bài tập trắc nghiệm ôn bài<br>C:Documents and SettingsISTC12TDTDesktopViolet 1.0 Trial.lnk<br>bài học đến đây đã hết chúc các em học tốt <br>..........Ca nhacCD .Khong loiCD treai_khong_ten_so_1.mid<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-31 17:10:48 | Thể loại: Địa lí 12 | Lần tải: 243 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 1.88 M | File type: ppt
lần xem

Đề 0010 - Kiểm tra giữa HK2 - Trường THPT Phan Văn Trị, Địa lí 12. Trường THPT Hàm Rồng TP Thanh Hoá Giáo viên : Lê Ngọc Tú Tập thể lớp 11A xin trân trọng kính chào các thầy ,cô đến dự giờ hoá họcKiểm tra bài cũ:Câu 1: Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ : a. Mạnh b.

https://tailieuhoctap.com/diali12/de-0010-kiem-tra-giua-hk2-truong-thpt-phan-van-tri.rx400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan