Đề 0025 - Kiểm tra giữa HK1 - Trường THPT Lê Công Nhân, Cà Mau (Đề 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5<br>Công thức e : <br>Công thức cấu tạo : Cl – Cl <br>Đồng vị: Cl và Cl<br><br>I.Clo trong tự nhiên– Tính chất vật lý của clo :<br>Dạng đơn chất : không tồn tại (vì Clo hoạt động hóa học mạnh) <br>Dạng hợp chất : muối clorua.<br> - NaCl có trong nước biển, mỏ.<br> - KCl có trong quặng :<br> cacnalit KCl.MgCl2.6H2O, xinvinit KCl.NaCl<br> - Clo chiếm 0,05% khối lượng vỏ trái đất.<br> - Ngoài ra Clo còn có trong huyết thanh động vật, <br> trong dạ dày (dạng HCl)<br><br>1. Clo trong tự nhiên:<br><br>2. Tính chất vật lý:<br>Điều kiện thường Clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc.<br><br>Tỉ khối so với không khí = 2,5 . Nặng hơn không khí.<br><br>Ở 200C 1l H2O hoà tan 2,3 l Cl2, ít tan trong nuớc, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.<br><br><br>II. Tính chất hóa học :<br>17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5<br><br><br><br> Khi tham gia phản ứng : <br> Cl + 1e  Cl-<br> Clo là một Halogen rất hoạt động . Tính chất hóa học đặc trưng của Clo là tính oxi hóa mạnh .<br><br>1. Tác dụng với đơn chất : a) Tác dụng với kim loại:<br>2 Na + Cl2 = 2 NaCl <br>2 x 1e<br>t0<br>1) <br>2 Al + 3Cl2 = 2 AlCl3 <br>2 x 3e<br>t0<br>2) <br> Cu + Cl2 = CuCl2 <br>1 x 2e<br>t0<br>3) <br>2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3 <br>t0<br>2 x 3e<br>4) <br>a) Tác dụng với kim loại:<br>2 M + n Cl2 = 2MCln<br><br> M : Kim loại<br> n : Hóa trị cao nhất của kim loại<br><br>b) Tác dụng với Hidro:<br>Cl2 (k) + H2 ( k) 2HCl (k)<br>t0/ ás<br>Hidro clorua<br>c) Tác dụng với các phi kim khác:<br>Ví dụ :<br>2 P + 3 Cl2 = 2 PCl3<br>2 P + 5 Cl2 = 2 PCl5<br>2. Tác dụng với hợp chất : a) Tác dụng với nước:<br>Cl2 + H2O HCl + HClO<br><br>Axit Clohidric<br>Axit Hipoclorơ<br>HClO không bền, dễ bị phân hủy thành oxi nguyên tử<br>HClO = HCl + [O] <br><br> HClO và các muối của nó có tính oxi hóa mạnh. Tính chất này được sử dụng để tẩy trắng vải sợi.<br>- 1<br>+ 1<br>b) Tác dụng với dung dịch bazơ : <br>Nhiệt độ thường :<br>2 NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O <br>Natri hipoclorit <br>Nước Javel <br>Cl2 + 2Ca(OH)2dd  CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O<br> Dung dịch clorua vôi<br>Nhiệt độ cao :<br>3 Cl2 + 6 KOHđ = 5KCl + KClO3 + 3H2O<br> Kali clorat<br>III. ĐIỀU CHẾ :<br>1) Trong phòng thí nghiệm :<br> MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O<br><br> 2KMnO4 + 16HCl  2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O Kali permanganat<br>2) Trong công nghiệp :<br>IV. ỨNG DỤNG : <br> Nước Clo dùng tiệt trùng trong nhà máy nước.<br> Dùng tẩy trắng vải, giấy… <br> Điều chế clorua vôi, axít clohydric, dược phẩm, chất màu, chất dẻo, tơ, cao su nhân tạo . . .<br>Củng cố<br>Câu 1 : Clo có phản ứng với những chất nào trong các chất sau : Zn, O2, H2. Viết phương trình phản ứng xảy ra.<br>Clo phản ứng được với: Zn, H2, <br>Phương trình phản ứng:<br>Cl2 + Zn = ZnCl2<br>Cl2 + H2 = 2HCl<br>Câu 2 : Vì sao Clo ẩm có tính tẩy màu, khí clo khô không có tính tẩy màu?<br> Vì khí clo ẩm có sự tạo thành axit hypoclorơ có tính oxy hóa mạnh tự phân hủy thành oxy nguyên tử<br><br> Cl2 + H2O HCl + HClO<br> HClO ? HCl + [O]<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-16 21:42:06 | Thể loại: Địa lí 11 | Lần tải: 193 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 0.56 M | File type: ppt
lần xem

Đề 0025 - Kiểm tra giữa HK1 - Trường THPT Lê Công Nhân, Cà Mau (Đề 1), Địa lí 11. Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5Công thức e : Công thức cấu tạo : Cl – Cl Đồng vị: Cl và ClI.Clo trong tự nhiên– Tính chất vật lý của clo :Dạng đơn chất : không tồn tại (vì Clo hoạt động hóa học mạn

https://tailieuhoctap.com/diali11/de-0025-kiem-tra-giua-hk1-truong-thpt-le-cong-nhan-ca-mau-de-1.40z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan