Thi vào Chyên vật lý có Hướng dẫn giải

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
§Ò sè 1
§Ò Bµi:
C©u:1. Cho 3
ãng ®Ìn cã ghi 6V- 3W, 6V- 6W, 6V- 8W, mét biÕn trë con ch¹y vµ mét nguån ®iÖn mét chiÒu 12V. H·y nªu c¸ch m¾c nh÷ng linh kiÖn trªn thµnh m¹ch ®iÖn sao cho c¶ 3 ®Ìn trªn ®Òu s¸ng b×nh th­êng. TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë trong mçi tr­êng hîp?
C©u:2. Mét vËn ®éng viªn b¬i xuÊt ph¸t t¹i ®iÓm A trªn s«ng b¬i xu«i dßng. Cïng thêi ®iÓm ®ã t¹i A th¶ mét qu¶ bãng. VËn ®éng viªn b¬i ®Õn B c¸ch A 1,5km th× b¬i quay l¹i, hÕt 20 phót th× gÆp qu¶ bãng t¹i C c¸ch B 900m. VËn tèc b¬i so víi n­íc lµ kh«ng ®æi.
a.TÝnh vËn tèc cña n­íc vµ vËn tèc b¬i cña ng­êi so víi bê khi xu«i dßng vµ ng­îc dßng.
b.Gi¶ sö khi gÆp bãng vËn ®éng viªn l¹i b¬i xu«i tíi B l¹i b¬i ng­îc, gÆp bãng l¹i b¬i xu«i... cø nh­ vËy cho ®Õn khi ng­êi vµ bãng gÆp nhau ë B. TÝnh tæng thêi gian b¬i cña vËn ®éng viªn.
C©u:3. Mét khèi thuû tinh l¨ng trô, thiÕt diÖn cã d¹ng mét tam gi¸c c©n ABC. Ng­êi ta m¹ b¹c toµn bé mÆt AC vµ phÇn d­íi mÆt AB. Mét tia s¸ng räi vu«ng gãc víi mÆt AB. Sau khi ph¶n x¹ liªn tiÕp trªn c¸c mÆt AC vµ AB th× tia lã ra vu«ng gãc víi ®¸y BC, h·y x¸c ®Þnh gãc A cña khèi thuû tinh.(H×nh:1)
C©u:4. cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ(H×nh:2). C¸c ampe kÕ cã cïng ®iÖn trë ra. BiÕt ampe kÕ A1 chØ 1,5A, A2 chØ 2A.
a.T×m sè chØ cña Ampe kÕ A3, A4 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua R.
b.BiÕt R=1,5. T×m ra.
                            A                                 R
 
 
 
 
 
               B                     C
                      H×nh:1.                                                    H×nh:2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n
C©u1: ( ®iÓm)
+ §Ó c¶ ba ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× hiÑu ®iÑn thÕ ë 2 ®Çu mçi ®Ìn ph¶i b»ng 6v .
+C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn:
I1=P1/U®m=3/6=0,5A ;   I2=P2/U®m=6/6=1A;   I3=P3/U®m=8/6=1,33A                     
+Cã c¸c c¸ch m¾c:
+ C¸ch 1: ( §1 §2§3)nèi tiÕp víi R
C­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh:
I=Ir  =I1+I2+I3=0,5+1+1,33=2,83A
§iÖn trë cña biÕn trë R1===2,12                 
+ C¸ch 2: (§1§2)nèi tiÕp víi(§3R)
Ir=I1+I2+I3=0,5+1-1,33=0,17A
     R2===35,3                                        
+C¸ch3: (§1§3)nèi tiÕp (§2R)
IR=I1+I3-I2=0,5+1,33-1=0,83A                                                   
R3===7,2
+C¸ch 4. (§2§3)nèi tiÕp víi(§1R)
IR=I2+I3-I1=1+1,33-0,5=1,83A
 
     R4===3,28                                         
C©u2: (2®iÓm)
.a,Thêi gian b¬i cña vËn ®éng viªnb»ng thêi gian tr«i cña qu¶ bãng , vËn tèc dßng n­íc chÝnh lµ vËn tèc qu¶ bãng.
Vn=Vb=AC/t==1,8(km/h)
 
Gäi vËn tèc cña vËn ®éng viªn so víi n­íc lµ Vo.vËn tèc so víi bê khi xu«i dßng vµ ng­îc dßng lµV1vµV2
=> V1=Vo+Vn  ;      V2=Vo-Vn                                                                            
Thêi gian b¬i xu«i dßng t1=AB/V1=AB/(Vo+Vn)          (1)   
Thêi gian b¬i ng­îc dßng t2=BC/V1=BC/(Vo-Vn)           (2) 
Theo bµi ra ta cã t1+t2=1/3h      (3)
Tõ (1) (2) vµ (3) ta cã Vo2 – 7,2Vo=o => Vo=7,2(km/h )   
=>Khi xu«i dßng V1=9(km/h)                                               
Khi ng­îc dßng V2=5,4(km/h)
b, Tæng thêi gian b¬i cña vËn ®éng viªn chÝnh lµ thêi gian bãng tr«i tõ A®Õn B ;t=AB/Vn=1,5/1,80,83h           
C©u 3. ký hiÖu gãc nh­ h×nh vÏ:                                                          A
  =: gãc nhän cã c¹nh vu«ng gãc víi nhau                            
  =  : theo ®Þnh luËt ph¶n x¹                                                                i1
  = +               =2A: so le trong                                                      i5     i2
  = :  theo ®Þnh luËt ph¶n x¹                                                            i3
     =: c¸c gãc phô cña   vµ                                             i6  i4
  =A/2                                                                              B                                 C  C
kÕt qu¶ lµ:+ +  +=5A=1800=>=360                    
C©u 4                                                           A1   C     R                                    
 
                                                            I                                         I
                                                        A                                                 B             
                                                                           A2  D   I4  A4   
.a, Tõ h×nh vÏ ta cã: U­AC= I1.Ra= 1,5 Ra
                                 U­AD= I2.Ra= 2 Ra                                            
UCD= UCA+ UAC= - UAC + UAD= -1,5Ra+2 Ra= 0,5 Ra                      
Mµ UCD=I3. Ra nªn I3= 0,5 A (cã chiÒu ®i tõ C ®Õn D)
Tõ s¬ ®å m¹ch ta cã I4 = I 2 + I 3 = 2+ 0,5 =2,5 A.
T¹i A ta thÊy dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh I = I1 + I 2 =1,5+ 2=3,5 A.      
V× vËy dßng ®iÖn toµn m¹ch ®i ra khái B còng ph¶i lµ :
I = IR + I4 => IR= I- I4= 3,5- 2,5=1A                                                     
.b, Ta cã UCB = IR.R =1 . 1,5 =1,5 v
hay UCD +UDB=UCB                                                     
     I3. Ra+I 4.Ra= 1,5                                               
     => Ra=1,5/I3+ I 4= 1,5/2,5 + 0,5  = 0,5        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò sè 2
Bµi 1:  Hai « t« A vµ B ch¹y trªn 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau sau khi gÆp nhau ë ng· t­ hai xe tiÕp tôc chuyÓn ®éng theo h­íng cò. Xe A cã vËn tèc 32,4 km/h, xe B cã vËn tèc 43,2 km/h.
X¸c ®Þnh vËn tèc t­¬ng ®èi cña xe B so víi xe A
Sau bao l©u 2 xe c¸ch nhau 135 km.
Bµi 2:  Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

R1 = R2 = R3 = 6  ; R4 = 2 
UAB = 18 v
Nèi M vµ B b»ng mét v«n kÕ. T×m sè chØ cña v«n kÕ
Nèi M vµ B b»ng 1 am pe kÕ ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. T×m sè chie cña ampe kÕ, chiÒu dßng qua A.
Bµi 3: Trªn h×nh vÏ xy lµ trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh, AB lµ vËt s¸ng, A’B’ lµ ¶nh cña AB qua thÊu kÝnh. B»ng c¸ch vÏ h·y x¸c ®Þnh: VÞ trÝ, tÝnh chÊt, c¸c tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh (lÝ do t¹i sao l¹i vÏ nh­ vËy). A’B’ lµ ¶nh g× ? V× sao ?

Bµi 4:Ng­êi ta nung mét miÕng thÐp khèi l­îng m = 1 kg ®­îc nung ®Õn 5000C råi th¶ vµo mét Êm ®ùng 2 kg n­íc ë 200C, khèi l­îng cña Êm lµ 0,5 kg lµm b»ng nh«m. TÝnh nhiÖt l­îng cuèi cïng cña hÖ. Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc 4200 J/kg ®é. Nh«m 880 J/kg ®é , thÐp 460 J/kg ®é vµ hiÖu suÊt truyÒn nhiÖt lµ 80%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n
 
Bµi 1:
a. Hai xe chuyÓn ®éng theo 2 h­íng nh­ h×nh vÏ.
Chän xe A lµm mèc th× vËn tèc cña xe B so víi xe B lµ vBA.
Theo h×nh vÏ th× ta cã: 
b.  Thêi gian ®Ó kho¶ng c¸ch lµ 135 km
ChuyÓn ®éng t­¬ng ®èi cña 2 xe còng lµ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. 
 S = vBA . t       
Bµi 2:
a. Sè chØ cña v«n kÕ.
V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín nªn dßng ®iÖn kh«ng ®i qua v«n kÕ.
S¬ ®å m¹ch ®iÖn [(R2 nt R3) // R1] nt R4.
        
- Sè chØ cña ampe kÕ chØ hiÖu ®iÖn thÕ UMB.
- §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng:
 R23 = R2 + R3 = 12 
 R123 =
 RAB = R123 + R4 = 6       
- C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh:
      
HiÖu ®iÖn thÕ:
 UNB = U4 = I4 . R4 = IC . R4 = 6 v
 UAN = UAB - UNB = 12 v       
- C­êng ®é qua R2 ; R3 :
 
- HiÖu ®iÖn thÕ:  UMN = U3 = I3 . R3 = 6 v     
- Sè chØ cña v«n kÕ:
 uv = UMB = UMN + UNB = U3 + U4 = 12 v 
b.  Sè chØ cña ampe kÕ.
S¬ ®å m¹ch:
  
 
 
           
§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng:R34 =
 R143 =       
C­êng ®é dßng ®iÖn qua R1 : 
C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2 :       
HiÖu ®iÖn thÕ:  UNB = U34 = I34 R34 = I1R34 = 3,6 v
Dßng ®iÖn qua R3 :
        
XÐt vÞ trÝ nót M ta cã
 IA = Ic + IB = 3,6 (A)    
Dßng ®iÖn qua   tõ M ---> B      
Bµi 3:
Nèi B víi B’ kÐo dµi c¾t trôc chÝnh t¹i O => O lµ quang t©m cña thÊu kÝnh.
         
V× tia tíi quang t©m th× truyÒn th¼ng => dùng thÊu kÝ
- Tõ B vÏ ®­êng th¼ng // víi xy. C¾t thÊu kÝnh t¹i I. Nèi B víi I kÐo dµi c¾t trôc chÝnh t¹i F ---> F lµ tiªu ®iÓm ¶nh cña thÊu kÝnh.
 V× tia tíi // víi trôc chÝnh cho tia lã ®i qua tiªu ®iÓm chÝnh. 
- Tõ B’ vÏ ®­êng th¼ng // víi xy, c¾t thÊu kÝnh t¹i J, nèi B víi J kÐo dµi c¾t xy t¹i F’ ----> tiªu ®iÓm vËt cña thÊu kÝnh.
V× tia tíi cã ph­¬ng ®i qua tiªu ®iÓm chÝnh cho tia lã // víi trôc chÝnh. 
- A’B’ lµ ¶nh ¶o v× lµ giao ®iÓm cña chïm kÐo dµi cña tia lã n»m ë sau thÊu kÝnh
          
Bµi 4:
- Gäi t lµ nhiÖt ®é cña hÖ khi c©n b»ng      
- NhiÖt l­îng miÕng thÐp to¶ ra ®Ó gi¶m nhiÖt ®é tõ 5000C --> t  
  Q1 = m1C1(500 - t) (1)
- NhiÖt l­îng n­íc thu vµo ®Ó t¨ng nhiÖt ®é tõ 200C ----> t  
  Q2 = C2m2 (t – 20) (2)
- NhiÖt ®é Êm nh«m thu vµo ®Ó t¨ng nhiÖt ®é lµ:    
  Q3 = C3m3 (t – 20) (3)
- Nh­ vËy nhiÖt l­îng to¶ ra = Q1.     
     nhiÖt l­îng thu vµo:  Qthu = Q2 + Q3
- Theo ®Ò ra    
 => Qthu x 0,8 = Qto¶
     (C2m2 + C3m3)(t – 20) . 0,8 = C1m1(500 – t)   
thay sè:
 (4200 x 2 + 0,5 x 880)(t-20). 0,8 = 460 x 1 (500 – t)
gi¶i ra ta cã t = 49,3150C       
 
§Ò sè 3
C©u 1: Mãc 1 vËt A vµo mét lùc kÕ th× thÊy lùc kÕ chØ 8,5 N. Nh­ng khi nhóng vËt vµo n­íc th× thÊy lùc kÕ chØ 5,5N .
H·y x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña vËt vµ träng l­îng riªng cña chÊt lµm vËt (cho biÕt träng l­îng riªng cña n­íc lµ ®Þnh nghÜa=10000N/m3).
 C©u 2: Rãt n­íc ë nhiÖt ®é t1=200C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ. Th¶ vµo trong n­íc mét côc n­íc ®¸ cã khèi l­îng m2=0,5kg vµ nhiÖt ®é t2= -150C. H·y t×m nhiÖt ®é cña hçn hîp sau khi c©n b¨bgf nhiÖt ®­îc thiÕt lËp. BiÕt khèi l­îng n­íc®æ vµo lµ m1=m2.
Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc c1=4200J/kgK, cña n­íc ®¸ lµ 2100J/kgK. NhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ lµ = 3,4.105J/kg. Bá qua khèi l­îng cña nhiÖt l­îng kÕ.
C©u 3: Mét m¹ch ®iÖn gåm mét nguån ®iÖn vµ mét ®o¹n m¹ch nèi hai cùc cña nguån. Trong ®o¹n m¹ch cã mét d©y dÉn ®iÖn trë R, mét biÕn trëvµ mét ampe kÕ  m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån kh«ng ®æi, ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, biÕn trë con ch¹yghi ( 100   -2A)
a) VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ nªu ý nghÜa nh÷ng con sè ghi trªn biÕn trë.
b) BiÕn trë nµy lµm b»ng d©y nikªlin cã ®iÖn trë suÊt0,4.10-6 mvµ ®­êng kÝnh tiÕt diÖn 0,2mm. TÝnh chiÒu dµi cña d©y lµm biÕn trë.
c) Di chuyÓn  con ch¹y cña biÕn trë, ng­êi ta they ampe kÕ chØ trong kho¶ng tõ 0,5 A ®Õn 1,5 A. T×m hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn vµ ®iÖn trë R.
C©u 4: Trªn h×nh vÏ ,() lµ trôc chÝnh cña thÊu kÝnh héi tô, A’B’ lµ ¶nh cña vËt AB ( AB  )
a) A’B’ lµ ¶nh thËt hay ¶nh ¶o? T¹i sao?
b) X¸c ®Þnh quang t©m O, tiªu ®iÓm F,F’cña thÊu kÝnh ®ã.
c) Gäi d lµ kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh , f lµ tiªu cù cña thÊu kÝnh. Gi¶ söchiÒu cao h’ cña ¶nh lín gÊp 1,5 lÇn chiÒu cao h cña vËt s¸ng . H·y thiÕt lËp c«ng thøc nªu lªn mèi liªn hÖ gi÷a d vµ f trong tr­êng hîp nµy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n
C©u 1:Khi vËt  ngËp trong n­íc , nã chÞu t¸c dông cña hai lùc:Träng lùc P1vµ lùc ®Èy Acsimet FA. Lùc ®Èy Acsimetcos ph­¬ng th¼ng ®øngchiÒu tõ d­íi lªn trªn vµ cã ®é lín b»ng hiÖu träng l­îng P1 ngoµi kh«ng khÝ vµ trong n­íc.
FA = P1-P2= 8,5-5,5=3(N)                                 ( 0,5 ®iÓm )
MÆt kh¾c: FA = V. dn  ( V lµ thÓ tÝch cña vËt, dn lµ träng l­îng riªng cña n­íc ) 
+ ThÓ tÝch cña vËt V= ( m3)       ( 0,5 ®iÓm )
+ Träng l­ëngiªng cña vËt : d=     N/m3
C©u 2 Khi ®­îc lµm l¹nh tíi 00C, n­íc to¶ ra mét nhiÖt l­îng:
Q1 =m1c1(t-0) = 0,5. 4200.20= 42000 (J).  
§Ó lµm "nãng" n­íc ®¸ tíi 00C cÇn tiªu tèn mét nhiÖt l­îng:
Q2=m2c2( 0 - t2)= 0,5.2100.(0- (-15)) = 15750 (J).       
B©y giê muèn lµm cho toµn bé n­íc ®¸ tan cÇn ph¶i cã mét nhiÖt l­îng:
Q3=L. m2=3,4.105.0,5= 170000(J).                   
NhËn xÐt:
Q1 > Q2 → N­íc ®¸ cã thÓ "nãng" ®Õn 00C b»ng c¸ch nhËn nhiÖt l­îngdo n­íc to¶ ra
Q1 - Q2 = 42000-15750 = 26250 3 → N­íc ®¸ kh«ng thÓ tan hoµn toµn mµ chØ tan mét phÇn   ( 0,25 ®iÓm )
VËy sau khi c©n b»ng  nhiÖt  ®­îc thiÕt lËp n­íc ®¸ kh«ng tan hoµn toµn mµ chØ tan mét phÇn. Do ®ã nhiÖt ®é chung cña hçn hîp lµ 00C.
C©u 3: a) S¬ ®å m¹ch ®iÖn ( H×nh vÏ )  
 
                                                                            
 
+ Sè ghi 100 trªn biÕn trë cho biÕt ®iÖn trë lín nhÊt lµ 100
(0,25v ®iÓm )+ sè ghi 2A trªn biÕn trë cho biÕt c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt ®­îc phÐp qua biÕn trë lµ 2A.
b) Tõ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë  R' =  .
vµ c«ng thøc tÝnh tiÕt  diÖn : S =
Suy ra chiÒu dµi d©y lµm biÕn trë  l‎=   m 
c) Gäi U lµ hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån , Rx lµ ®iÖn trë cña biÕn trë, vµ I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.
Theo ®Þnh luËt ¤m, ta cã : I=   
Víi U vµ R lµ kh«ng ®æi th× khi con ch¹y ë vÞ trÝ M, Rx = 0 c­êng ®é dßng ®iÖn sÏ cã gi¸ trÞ cùc ®¹i Imax 1,5 A
Ta cã: 1,5 =      ( 1)
Khi con ch¹y ë vÞ trÝ N, Rx=R'= 100, c­êng ®é dßng ®iÖn  cã gi¸ trÞ cùc tiÓu:
Imin= 0,5 A
Ta cã: 0,5 =   (2)   
Tõ (1) vµ (2) →
VËy hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn b»ng 75 (V) vµ ®iÖn trë R = 50 ()       
C©u 4: a)¶nh A'B' lµ ¶nh ¶o. V× A'B' cïng chiÒu vµ lín h¬n vËt 
b) X¸c ®Þnh quang t©m O, tiªu ®iÓm F ,F' cña thÊu kÝnh:
+ VÏ B'B c¾t trôc chÝnh  ( ) t¹i O th×  O lµ quang t©m 
+ VÏ thÊu kÝnh héi tô vu«ng gãc víi trôc chÝnh vµ ®i qua O     
+ VÏ tia tíi BI song song víi trôc chÝnh . Nèi B' I vµ kÐo dµi, c¾t trôc chÝnh t¹i ®iÓm F' . Tiªu ®iÓm  F ®èi xøng víi F' qua quang t©m O  .
c) ThiÕt lËp c«ng thøc liªn hÖ gi÷a  d vµ f
c) ThiÕt lËp c«ng thøc liªn hÖ gi÷a  d vµ f
trong tr­êng hîp chiÒu cao h' cña ¶nh lín gÊp 1,5 lÇn chiÒu cao h cña vËt s¸ng .
Theo h×nh vÏ ta cã:
OA'B'   OAB nªn   (1)                
F'A'B'  F'OI nªn →
mµ OI=AB →       (2)  ( 0,25 ®iÓm ).
Tõ (1) vµ (2) →   (3) 
V× A'B' = 1,5. AB nªn tõ (1)→ OA' = 1,5. OA (4)                 
ThÕ (4) vµo (3) ta cã: f= 3.OA=3d
VËy f=3d.                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò sè 4
C©u 1: §iÒu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ tõ tr­êng?
 A. Tõ tr­êng lµ m«i tr­êng vËt chÊt ®Æc biÖt tån t¹i xung quanh nam ch©m.
 B.  Tõ tr­êng cã thÓ t¸c dông lùc lªn nam ch©m thö ®Æt trong nã.
 C.  Tõ tr­êng cã ë xung quanh tr¸i ®Êt.
 D. Tõ tr­êng chØ tån t¹i ë s¸t mÆt d©y dÉn cã dßng ®iÖn.
 E . C¸c ph¸t biÓu A, B, C, D ®Òu ®óng.
C©u 2: ( 2® )  Mét d©y dÉn ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu ®­îc uèn thµnh vßng trßn t©m O                                  (h×nh vÏ )
§Æt vµo hai ®iÓm M, N mét hiÖu ®iÖn thÕ U.                   1
H·y sã s¸nh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong
c¸c cung M1N, M2N                                                                    ¤         N                                                                           
                                                                                                               2
                                                                                                        M
 
C©u 3: ( 3® ) H·y gi¶i thÝch b»ng h×nh vÏ hiÖn t­îng:
        Nh×n tõ trªn mÆt tho¸ng cña b×nh ®ùng n­íc trong cã chiÕc th­íc ®Æt nghiªng vµo thµnh b×nh th× mét phÇn th­íc ngËp trong n­íc bÞ g·y khóc tõ mÆt ph©n c¸ch.
C©u 4: ( 5 ® ) Cho m¹ch ®iÖn ( h×nh vÏ ). BiÕt R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 V
 a. Nèi A, D b»ng mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín. T×m chØ sècña v«n kÕ?
 b. Nèi A, D b»ng mét Ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. T×m sè chØ cña Ampe kÕ vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p  ¸n §Ò 4
 
 
C©u 1:    A, B, C.
C©u 2: - V× d©y dÉn tiÕt diÖn ®Òu vµ ®ång chÊt mµ chiÒu dµi cña cung M1N gÊp 3 lÇn chiÕu dµi cña cung M2N nªn ®iÖn trë cña d©y dÉn M1N gÊp 3 lÇn ®iÖn trë cña d©y dÉn M2N.
 - Khi ®ã hai d©y dÉn M1N vµ M2N m¾c song song víi nhau vµo hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ U
 - Suy ra c­êng ®é dßng ®iÖn trong M1N : I1 = U/ R1
               C­êng ®é dßng ®iÖn trong M2N : I2 = U/ R2
 - V× R1=3R2 suy ra I1= I2 .
C©u 3: - Thùc chÊt th­íc ®ã vÉn th¼ng khi ®Æt trong b×nh n­íc.
 - Cßn hiÖn t­îng g·y khóc ®ã lµ do hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng truyÒn tíi m¾t ta nªn cho ta ¶nh cña phÇn th­íc ë d­íi n­íc bÞ g·y khóc.
 * HiÖn t­îng ®è ®­îc gi¶i thÝch nh­ sau:
 - Tõ ®Çu B cña th­íc kÎ c¸c tia s¸ng:
  + Tia vu«ng gãc mÆt ph©n c¸ch th× truyÒn th¼ng ra ngoµi kh«ng khÝ.
  + Tia tíi ®iÓm I khi ra ngoµi kh«ng khÝ bÞ khóc x¹ tíi m¾t ( gãc khóc x¹ > gãc tíi ).
  +  KÐo dµi hai tia khóc x¹ c¾t nhau tai B’  khi ®ã B’ lµ ¶nh cña B mµ m¾t nh×n thÊy. Tõ ®ã ta cã hiÖn t­îng trªn

C©u 4:
 a. Do v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín nªn c­êng ®é dßng ®iÖn qua nã xem nh­ b»ng kh«ng.VËy ta cã m¹ch ®iÖn: R1 nèi tiÕp  R2 // ( R3 nt R4).
suy ra R34 = R3 + R4 = 8
    RCB =
- §iÖn trë toµn m¹ch lµ R = R1 + RCB­    = 5,6
- C­êng ®é dßng qua ®iÖn trë R1 lµ : I1= U / R   = 1,07 A suy ra
UCB = RCB . I­1 = 1,72 V
- Do I3 =I4= UCB/ R34 = 0,215 A
- V«n kÕ chØ UAD = UAC + U CD = I1 .R1 + I3 .R3 = 5,14 V.
VËy sè chØ cña v«n kÕ lµ 5,14 V.
 b. Do ®iÖn trë cña ampe kÕ kh«ng ®¸ng kÓ nªn ta cã thÓ chËp A, D l¹i. Lóc nµy m¹ch ®iÖn thµnh: ( R1// R3 ) nt R2 // R4 .
         - R13=   = 2
        - R123 = R2  + R13 = 4
        - §iÖn trë toµn m¹ch lµ R =
Suy ra ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cua rm¹ch lµ 2
*  Sè chØ cña ampe kÕ chÝnh lµ I3 +I4
- Dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh cã c­êng ®é I = U / R =  3 A
-  I 4  = U / R4 = 1,5 A suy ra I2 =I – I4 = 1,5 A
-  U­2  = I2  . R2  =  3 V  suy ra  U1 = U – U2  = 3V
-  I 3  = U3 / R3­ =  U1 / R3 = 0,75 A
VËy sè chØ cña ampe kÕ lµ I3  + I4  = 2,25A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò sè 5
C©u 1 : Chän vµ khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u sai :
§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R cña n ®iÖn trë r m¾c nèi tiÕp : R = n.R
§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R cña n ®iÖn trë r m¾c song song : R =
§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch m¾c song song nhá h¬n ®iÖn trë mçi thµnh phÇn .
Trong ®o¹n m¹ch m¾c song song c­êng ®é dßng ®iÖn qua mäi ®iÖn trëlµ b»ng nhau .
 
C©u 2 : H·y chän vµ khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u ®óng :
Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn khi m¹ch ®iÖn kÝn hay mét phÇn m¹ch ®iÖn kÝn chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng vµ c¾t c¸c ®­êng c¶m øng tõ .
Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn khi m¹ch ®iÖn kÝn hay mét phÇn m¹ch ®iÖn kÝn chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng vµ song song c¸c ®­êng c¶m øng tõ .
Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn khi m¹ch ®iÖn kÝn hay mét phÇn m¹ch ®iÖn kÝn ®øng yªn trong tõ trõng rÊt m¹nh .
Mét c©u tr¶lêi kh¸c .
 
C©u 3 : Muèn ®o c«ng suÊt tiªu thô cña mét bãng ®Ìn ta cÇn ph¶i cã nh÷ng dông cô g× ? H·y nªu c¸c b­íc ®Ó ®o c«ng suÊt tiªu thô cña bãng ®Ìn ®ã .
C©u 4 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ , trong ®ã :
§iÖn trë cña ampekÕ R1 = 0 ; R­­1 - R 3 = 2 
R2 = 1,5  ; R4 = 3  ; UAB = 1V .
T×m c¸c c­êng ®é dßng ®iÖn vµ c¸c chØ sè cña ampekÕ cùc d­¬ng cña ampekÕ m¾c ë ®©u ?

C©u 5 : a) H·y gi¶i thÝch v× sao vÒ mïa ®«ng ta mÆc ¸o b«ng l¹i thÊy Êm cã ph¶i do ¸o b«ng ®· truyÒn nhiÖt cho c¬ thÓ kh«ng ?
b) VÒ mïa hÌ ë nhiÒu xø nãng ng­êi ta th­êng mÆc ¸o dµi hoÆc quÊn quanh ng­êi b»ng nh÷ng tÊm v¶i lín . Cßn ë n­íc ta khi h¬i nãng ta l¹i mÆc quÇn ¸o ng¾n . V× sao vËy ?
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò sè 6
I) Khoanh trãn vµo ch÷ c¸i ®Çu tr­íc ph­¬ng ¸n ®óng
C©u 1: Khi c¸c nguyªn tö, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng nhanh lªn th× ®¹i l­îng nµo sau ®©y t¨ng lªn:
 A. Khèi l­îng cña vËt  C. C¶ khèi l­îng lÉn träng l­îng cña vËt
 B. Träng l­îng cña vËt  D. NhiÖt ®é cña vËt
  (Bµi tËp 20.2 – SBT VËt lý 8 trang 27)
C©u 2: Trªn thanh Nam ch©m chç nµo hót s¾t m¹nh nhÊt:
 A. PhÇn gi÷a cña thanh  C. C¶ hai tõ cùc
 B. ChØ cã tõ cùc B¾c   D.Mäi chç ®Òu hót s¾t m¹nh nh­ nhau
  (Bµi tËp 21.6 – SBT VËt lý 9 trang 26)
 
C©u 3: Cho m¹ch diÖn nh­ h×nh vÏ                                         R1                     R2
 
  R1= R3 =2,   R2 =3 ,    R4 =6                                                     A
  UAB=6V, ®iÖn trë cña ampekÕ kh«ng ®¸ng kÓ
  sè chØ cña ampekÕ lµ:                                                            R3                       R4
 A. 2 A     C. 20/40 A
 B. 39/20 A    D. 1 A
  (Bµi tËp  –  S¸ch bµi tËp n©ng cao vËt lý 9 trang    )
 II) Bµi tËp
C©u 4: Th¶ ®ång thêi 150g s¾t ë nhiÖt ®é 20oC vµ 500g ®ång ë nhiÖt ®é 25oC vµo 500g n­íc ë nhiÖt ®é 95oC. TÝnh nhiÖt ®é khi c©n b»ng nhiÖt. Cho nhiÖt dung riªng cña s¾t, ®ång vµ cña n­íc lµ: C1= 460 J/kg.®é, C2= 380 J/kg.®é, vµ C3= 4200 J/kg.®é.
 
C©u 5: Mét bÕp ®iÖn ®­îc sö dông víi mét hiÖu ®iÖn thÕ U=120V vµ cã c«ng suÊt P=600w , ®­îc dïng ®Ó ®un s«i 2 lÝt n­íc tõ 20oC. BiÕt hiÖu suÊt cña bÕp lµ 80%
 a. TÝnh thêi gian ®un n­íc vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô theo Kw.h
 b. D©y ®iÖn trë cña bÕp cã ®­êng kÝnh d1=0,2mm, ®iÖn trë suÊt  =4.10-7.m ®­îc quÊn trªn èng sø h×nh trô cã ®­êng kÝnh d2=2cm . TÝnh sè vßng d©y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n §Ò 6
I)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu tr­íc ph­¬ng ¸n ®óng
 C©u 1:     D  
 C©u 2:     C  
 C©u 3:     A  
II, Bµi tËp
C©u 4:   (3)
Gäi t lµ nhiÖt ®é khi cã c©n b»ng nhiÖt
Häc sinh lËp ®­îc ph­¬ng tr×nh:     m1c1(t-t1)  + m2c2(t-t2) = m3c3(t3-t)  
=> t= (m1c1t1 + m2c2t2 + m3c3t3 ) : (m1c1 + m2c2 + m3c3)  
=>t=87,168oC        
 C©u 5:  (4)
a) NhiÖt l­îng cña bÕp to¶ ra trong thêi gian t : Q=I2Rt = 0,6 t (KJ) 
NhiÖt l­îng mµ bÕp ®· cung cÊp ®Ó ®un s«i n­íc: Q1=80% .Q = 0,48.t (KJ) 
NhiÖt l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®un s«i 2 lÝt n­íc tõ 20oC lµ: Q2= mc(t2-t1)=672(KJ)
¸p dông ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt: Q1=Q2 0,480t  = 672   
 => t= 1400 s  0,39 giê        
§iÖn n¨ng tiªu thô cña bÕp lµ: A=P.t = 0,234KWh     
b) ChiÒu dµi cña d©y ®iÖn trë: l= 6.10-1. (m)   
Chu vi èng sø: P= d2. = 2.10-2 .
( m)            
Sè vßng d©y quèn: n = l: P =30 vßng      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò sè 7
C©u 1: Dïng mét kÝnh lóp cã tiªu cù 10cm ®Ó quan s¸t mét vËt nhá cao 1mm. Muèn cã ¶nh cao 10mm th× ph¶i ®Æt vËt c¸ch kÝnh bao nhiªu cm? Lóc ®ã ¶nh c¸ch kÝnh bao nhiªu cm.
C©u 2: Cã 1 sè ®iÖn trë R = 5. Hái ph¶i dïng tèi thiÓu bao nhiªu ®iÖn trë R ®Ó m¾c thµnh m¹ch ®iÖn cã ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng RT§ = 3 , vÏ s¬ ®å c¸ch m¾c.
C©u 3:Gi÷a 2 ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ  U = 220V ng­êi ta m¾c song song gi÷a 2 d©y kim lo¹i, c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø nhÊt lµ I1 = 4A vµ qua d©y thø hai lµ I2 = 2A.
a. TÝnh c«ng xuÊt cña m¹ch ®iÖn.
b. §Ó c«ng xuÊt cña m¹ch ®iÖn lµ 2000W ng­êi ta ph¶i c¾t bá mét ®o¹n cña d©y thø hai råi l¹i m¾c nh­ cò. TÝnh ®iÖn trë phÇn d©y bÞ c¾t bá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n §Ò 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H×nh vÏ kh«ng cÇn ®óng tû lÖ    
 

suy ra OA = 9cm. VËy vËt c¸ch kÝnh 9cm vµ ¶nh c¸ch kÝnh 90cm 
 
2. NÕu cã 2 ®iÖn trë:  Cã 2 c¸ch m¾c.
- NÕu cã 3 ®iÖn trë:   Cã 4 c¸ch m¾c ®Ó cã c¸c ®iÖn trë R t­¬ng ®­¬ng kh¸c nhau, nh­ng kh«ng cã c¸ch m¾c nµo cho ®iÖn trë t­¬ng cña m¹ch lµ 3               (1 ®iÓm).
-         Ph¶i dïng tèi thiÓu 4 ®iÖn trë vµ m¾c nh­ sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1= R2 = R3 = R4 = 5 
RT§ = 3         
3. a. C«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch
P = P1 + P2  =  UI1 + UI2 = U (I1 + I2).
   = 220 . (4 + 2) = 1320W    
b. C«ng suÊt cña ®o¹n d©y thø hai khi ®· c¾t bít lµ:
P’ = P1 + P’2     P’2 = P’- P1
Víi  P’ = 2000W
 P1 = UI1 + 220 . 4 = 880W.
 P’2 = 2000 – 880 = 1120W        
§iÖn trë cña d©y 2 lóc nµy:

§iÖn trë cña d©y hai tr­íc khi c¾t
 
VËy ®iÖn trë phÇn bÞ c¾t bít:
 
110 – 43,21 = 66,79       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò 8
C©u 1 :
Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ .
BiÕt U = 1,25v
R1 = R3 = 2
R­2 = 6 ; R4 =5
V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín , ®iÖn trë cña c¸c d©y nèi nhá kh«ng ®¸ng kÓ . TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ sè chØ cña v«n kÕ khi khãa K ®ãng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 2:
 ChiÕu mét tia s¸ng nghiªng mét gãc 450 chiÒu tõ tr¸I sang ph¶I xuèng mét g­¬ng ph¼ng ®Æt n»m ngang . Ta ph¶I xoay g­¬ng ph¼ng mét gãc b»ng bao nhiªu so víi vÞ trÝ cña g­¬ng ban ®Çu , ®Ó cã tia ph¶n x¹ n»m ngang.
C©u 3:
 Mét cuén d©y dÉn b»ng ®ång cã khèi l­îng 1,068 kg tiÕt diÖn ngang cña d©y ®Én lµ 1mm2 . BiÕt ®iÖn trë xuÊt cña d©y ®ång 1,7.10-8 m , khèi l­îng riªng cña ®ång 8900 kg/m3.
a/. TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y nµy?
b/. Ng­êi ta dïng d©y nµy ®Ó quÊn mét biÕn trë, biÕt lâi cña biÕn trë lµh×nh trßn ®­êng kÝnh lµ 2cm . T×m sè vßng d©y cuèn cña biÕn?
C©u 4:
Cho hai ®iÖn trë  R1 = 30 chÞu ®­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é tèi ®a lµ 4A vµ R2 = 20 chÞu d­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é tèi ®a lµ 2A .HiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a cã thÓ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm R1 vµ R2 m¾c song song lµ:
 A. 80 V    B. 60 V
 C. 92 V    D. 110 V
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n §Ò 8
C©u 1: C­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë:
 Do vèn kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín . Cã (R1 nt R3) // (R2 nt R4)
 R1,3 = R1 + R3 = 2+2 = 4 ()
 R2,4 = R2 + R4 = 6 + 5 = 11 ()
Rt® =
 C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh.
 Ic = (A). Ta l¹i cã :
 Mµ I= I1 +I2.
 Thay vµo: 0,12 (A)
I1 = I – I2= 0,43 – 0,12 = 0,31 ()
Mµ  I1 = I3 = 0,31 (A)
         I2 = I4 = 0,12
TÝnh chØ sè cña v«n kÕ:
Ta cã : VA – VC = I1R1
             VA – VD = I2R2
VC - VD = I1.R1- I2 .R2
Hay  VCD = I1.R1- I2 .R2 = 0,31 . 2- 0,16 . 6 = - 0,1(V)
Suy ra hiªô ®iÖn thÕ t¹i D nhá h¬n t¹i C. VËy sè chØ cña v«n kÕ lµ - 0,1(V)
 
C©u 2:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VÏ tia s¸ng SI tíi g­¬ng cho tia ph¶n x¹ IR theo ph­¬ng ngang (nh­ h×nh vÏ)
Ta cã = 1800 - = 1800 -  450 = 1300
IN lµ ph¸p tuyÕn cña g­¬ng vµ lµ ®­êng ph©n gi¸c cña gãc SIR.
 Gãc quay cña g­¬ng lµ  mµ i + i, = 1800 – 450 = 1350
Ta cã: i’ = i =
IN vu«ng gãc víi AB = 900
=- i’ = 900- 67,5 =22,50
VËy ta ph¶I xoay g­¬ng ph¼ng mét gãc lµ 22,5 0
 
C©u 3: S = 1mm2 = 10- 6 m2          ;    d = 2 cm = 0,02 m.
a/. TÝnh thÓ tÝch cña d©y ®ång .
  m3
     ChiÒu dµi cña cuén d©y dÉn lµ:
  = 120 m
    §iÖn trë cña d©y ®ång :
 
b/. ChiÒu dµi cña mét vßng d©y:
 
     Sè vßng d©y quÊn cña biÕn :
 (vßng)
C©u 4:
 Yªu cÇu häc sinh tÝnh ®­îc hiÖu ®iÖn thÕ khi m¾c //.
 
         V = R1,2 . ( I1 +I2 ) = 12.6 = 72 (V).
   VËy chän ®¸p ¸n B = 60 (V)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò 9
C©u 1.Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.
BiÕt :                                                    R1      A       R2
R1 =4
R2 = 16                         M                                        N
R3 =12                          +                     -
R4= 18                             
HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch MN UMN =60V.
a-TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.
b-TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c ®iÖn trë vµ trong m¹ch chÝnh.
c-TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB. NÕu dïng v«n kÕ vµo gi÷a hai ®iÓm A,B th× cùc d­¬ng cña v«n kÕ ph¶i m¾c vµo ®iÓm nµo? V× sao?.
C©u 2: Mét d©y ®ång cã ®iÖn trë R. Dïng m¸y kÐo sîi kÐo cho ®­êng kÝnh cña d©y gi¶m ®i hai lÇn. Hái ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo thay ®æi nh­ thÕ nµo ?.
C©u 3 :§Æt mét vËt tr­íc thÊu kÝnh héi tô 25cm ta thu ®­îc ¶nh thËt lín gÊp 4 lÇn vËt.
a-TÝnh kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh.
b-X¸c ®Þnh tiªu cù cña thÊu kÝnh.
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H­íng dÉn §Ò 9
        
C©u 1    (R1 nèi tiÕp R2) // (R3 nèi tiÕp R4)
R1 =4 ; R2=16 ; R3 = 12 ;  R4 = 18 ,  UMN = 60V
a-RMN = ?
b-I1, I2, I3, I4 = ? ; IMN =?
c-UAB = ?               V«n kÕ m¾c nh­ thÕ nµo ?.
Bµi gi¶i:
a-(1 ®iÓm)
R12 = R1+R2 = 4+16 =20 ()    
R34 = R3+R4 = 12+18 =30 ()    
RMN= == =12 ()   
b-(0,75 ®iÓm) C­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh.
IMN= = =5 (A)     
C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua R1, R2.
I1=I2 = = 3 (A)   
C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua R3, R4.
I3=I4 = = 2 (A)     
c-(2 ®iÓm)  ta cã : UAB = UAM + UMB.  
   Hay    UAB = -UMA + UMB.    
Trong ®ã : UMA = I1.R1 = 3.4 = 12 (V) 
      UMB = I3.R4 = 2.12 = 24 (V)
VËy : UAB = -12 + 24 = 12 (V)  
UAB = 12 (V) >0 chøng tá r»ng ®iÖn thÕ t¹i A lín h¬n ®iÖn thÕ t¹i B. Do ®ã khi m¾c v«n kÕ vµo 2 ®iÓm A, B th× chèt d­¬ng cña v«n kÕ ph¶i m¾c vµo ®iÓm A  (0,75 ®iÓm).
C©u 2 : (3 ®iÓm).
Tãm  t¾t :D©y ban ®Çu cã : ChiÒu dµi l, tiÕt diÖn S, ®­êng kÝnh d, thÓ tÝch V, ®iÖn trë R. Sau khi kÐo : ChiÒu dµi l’, tiÕt diÖn S’, ®­êng kÝnh d’=d; thÓ tÝch V’, ®iÖn trë R’.
Bµi gi¶i : Ban ®Çu d©y cã :
TiÕt diÖn : S=;    V=S.l ;    R=   
Sau khi kÐo ta cã :
S’ ==; V’ = S’.l’    ;  R=                     
Ta cã  : V=V’ => S.l = S’l’=>=  
Trong ®ã : = = . =4                            
Ta l¹i cã : =.=.    
Tõ =4 => =      
==4 => =     
VËy =.==> R’ =16 R     
KÕt luËn : §iÖn trë cña d©y sau khi kÐo t¨ng 16 lÇn so víi ban ®Çu
C©u 4 (3 ®iÓm).
Tãm t¾t :
Cho    B      I
AO=d =25cm                    F                F’                                         A’
A’B’ = 4AB                    A     O
TÝnh:                             
a-A’O =d’=?b-F’O =f’ = ?
Bµi gi¶i:          
                                B’
ABO  A’B’O =>   
Hay => d’ =4.25 = 100 (cm
b-(1 ®iÓm) .
OIF’    A’B’F’ =>    .
Trong ®ã : OI=AB (V× BI//AO)  
   OF’ =f’ A’F’ =d’-f’
Do ®ã ta cã : hay =   
=> 4f’ = 100-f’
=> 5f’=100 => f’ = = 20 (cm)
LÊy F ®èi xøng víi F’ qua O ta cã : OF=20 cm
VËy tiªu cù cña thÊu kÝnh ®· cho lµ : f=20 cm
 
 
 
 
 
§Ò 10
C©u 1: LiÖu cã thÓ biÕn tÊt c¶ l­îng táa ra khi ®èt ch¸y nhiªn liÖu thµnh nhiÖt l­îng cã Ých ®­îc kh«ng? V× sao
 
C©u 2 Hai b×nh n­íc gièng nhau, chøa hai l­îng n­íc nh­ nhau. B×nh thø nhÊt cã nhiÖt ®é t1, b×nh thø hai cã nhiÖt ®é t2 = 2t1 . Sau khi trén lÉn víi nhau, nhiÖt ®é c©n b»ng nhiÖt lµ 240c . T×m nhiÖt ®é ban ®Çu cña mçi b×nh

C©u 3:Bèn ®iÖn trë gièng hÖt nhau.  
GhÐp nèi tiÕp vµo mét nguån ®iÖn
Cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi UMN = 120 V.
 
Dïng mét v«n kÕ m¾c vµo gi÷a M vµ C nã chØ 80 v«n. VËy nÕu lÊy v«n kÕ ®ã m¾c vµo hai ®iÓm A vµ B th× sè chØ cña v«n kÕ lµ bao nhiªu?
C©u 4: Cho 3 ®iÖn trë R­1 = 3 ; R2 = 6 ; R3  ch­a biÕt  gi¸ trÞ ®­îc nèi víi nhau (nèi nèi tiÕp). §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña c¶ m¹ch.
 A. R = 6     C. R
 B. R> 9 D. R>10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n §Ò 10
 
   C©u 1: : Kh«ng thÓ ®­îc, bëi v× dÓ nhiªn liÖu ch¸y ®­îc th× cÇn ph¶i cã ®­êng khÝ vµ b×nh chøa nhiªn liÖu. KhÝ ®ã Ýt nhÊt còng cã mét phÇn nhiÖt l­îng do ®èt nhiªn liÖu táa ra sÏ lµm nãng b×nh chøa, lµm nãng khÝ quyÓn. §ã lµ nhiÖt l­îng hao phÝ
   C©u 2 Gäi t lµ nhiÖt ®é khi cã c©n b»ng nhiÖt
- B×nh n­íc cã nhiÖt ®é t1 lµ khi nhiÖt
 Q1 = m1c1 (t-t1)
- B×nh n­íc cã nhiÖt ®é t2 lµ táa nhiÖt
 Q2 = m2c2 (t2 -t)
- Khi cã c©n b»ng  nhiÖt
 Q1 = Q2 m1c (t-t1) = m2c2 (t2-t) 
Víi m1 = m2 vµ c1 = c2 
Nªn: t-t1 = t2 –t t=
=> t1 = t = 0C
t2 = 2t1  = 320
C  (0,5®)
C©u 3:
- VÏ ®­îc s¬ ®å     (H1)           
- VÏ l¹i ®­îc s¬ ®å  (H2)         
gäi RV lµ ®iÖn trë cña v«n kÕ v× theo  (H1) ta ®­îc

=      
Tõ (H2) ta ®­îc
RAB = víi RV = 6R. 

UAB =      
C©u4:M¹ng nèi tiÕp ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh R = R1+R2+R3   (0,5®)
VËy Rt® ph¶i lín h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn.
Chän (B.)  R>9
 
 
 
 
§Ò 11
C©u 1:  Hai ®o¹n d©y ®ång cïng chiÒu dµi, cã tiÕt diÖn  vµ ®iÖn trë t­¬ng øng lµ S1 , R1 vµ S2 , R2. HÖ thøc nµo d­íi ®©y lµ ®óng? Chän c©u tr¶ líi ®óng.
 A.   S1R1 = S2R2    B.   R1R2 = S1S2
 C.    S1:R1 = S2:R2    D.   C¶  ba hÖ thøc trªn ®Òu ®óng
C©u 2: Trong c¸c biÓu thøc liªn hÖvÒ ®¬n vÞ sau ®©y, biÓu thøc nµo lµ sai?
 A.   1 J = 1 V.A.S    B.  1 kw.h = 360 000J
 C. 1 w = 1 J/s    D.  1J = 1 w.s
C©u 3:C¸c d©y dÉn cã vá bäcnhw thÕ nµo ®­îc xem lµ an toµn vÒ ®iÖn? Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c ph­¬ng ¸n sau.
 A. Vá bäc c¸ch ®iÖn ph¶i lµm b»ng nhùa.
 B. Vá bäc c¸ch ®iÖn ph¶i lµm b»ng cao su.
 C. Vá bäc c¸ch ®iÖn ph¶i chÞu ®­îc dßng ®iÖn ®Þnh møc qui ®Þnh cho mçi dông cô dïng ®iÖn.
 D. Vá bäc lµm bÊt kú vËt liÖu nµo còng ®­îc.
C©u 4:Mét ®äan d©y ®ång cã ®iÖn trë R. Dïng m¸y kÐo sîi kÐo cho ®­êng kÝnh  cña d©y nhá ®i hai lÇn. Hái ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo lµ bao nhiªu?
C©u 5:Trong phßng thÝ nghiÖm cã mét v«n kÕ vµ mét Ampe kÕ cßn sö dông tèt; RA kh¸c 0; RV h÷u h¹n. H·y nªu c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña v«n kÕ vµ cña cña Ampe kÕ. Dông cô gåm cã: Bé pin; d©y dÉn; khãa ®iÖn.
C©u 6:Cho mach ®iÖn nh­ h×nh vÏ, c¸c ®iÖn
trë cã gi¸ trÞ b»ng nhau vµ b»ng 4; RA = 0
UAB = 3,6V kh«ng ®æi.
a) TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch AB
b) T×m chØ sè trªn Ampe kÕ
 
C©u 7:
Cho AB lµ vËt, A'B' lµ ¶nh cña nã qua thÊu kÝnh. ¶nh vµ vËt ®Òu vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh.
a) B»ng phÐp vÏ h·y x¸c ®Þnh:
VÞ trÝ, tÝnh chÊt, trôc chÝnh, quang
t©m, tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh.
b) H·y vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng
xuÊt ph¸t tõ A tíi thÊu kÝnh. Tia khóc x¹
®i qua ®iÓm M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n §Ò 11
C©u 1:  §¸p ¸n A       
C©u 2:   §¸p ¸n C       
C©u 3:   §¸p ¸n C      
C©u 4: (2®) TiÕt diÖn cña d©y tr­íc vµ sau khi kÐo lµ:
   S1 = (d/2)2. = d2/4.       
   S1 = (d/4)2. = d2/16.     
  => S1 = 4S2     
  ChiÒu dµi d©y sau khi kÐo so víi khi ch­a kÐo:
     => l2 = 4l1   
  §iÖn trë cña d©u sau khi kÐo so víi tr­íc khi kÐo lµ:
    => R2 = 16 R1
 VËy ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo t¨ng gÊp 16 lÇn so víi lóc ban ®Çu. 
C©u 5: 
a) (1,5®)    M¾c m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:
+ Sè chØ trªn v«n kÕ cho biÕt hiÖu ®iÖn thÕ
gi÷a hai ®Çu v«n kÕ lµ U1(V)
+ Sè chØ trªn Ampe kÕ cho biÕt c­êng ®é
dßng ®iÖn qua v«n kÕ lµ I1 (A)
+ §iÖn trë cña v«nkÕ lµ:
 RV = U1 : I1  ()
b) (0,75®)  M¾c m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:
+ Sè chØ trªn v«n kÕ: U2 (V)
+ Sè chØ trªn Ampe kÕ I2 (A)
+ §iÖn trë Ampe kÕ lµ:
  RA = U2 : I2 ()
 
C©u 6:
a) Ph©n tÝch ®­îc:
 R1 // [R4 nt (R2 // R3)]
Tõ ®ã tÝnh ®­îc:
 R2,3 = 2
 R2,3,4 = 6
 RAB = 2,4 
b) TÝnh ®­îc:
 I = UAB : RAB = 3,6 : 2,4 = 1,5 (A);  I1 = UAB : R1 = 3,6 : 4 = 0,9 ()
   I4 = UAB : R2,3,4 = 3,6 : 6 = 0,6 (A);  U2 = I4 .R2,3 = 0,6 . 2 = 1,2 (V)
 I2 = U2 : R2 = 1,2 : 4 = 0,3 (A)
 Suy ra sè chØ Am pe kÕ lµ: IA = I1 + I2 = 0,9 + 0,3 = 1,2 (A)
C©u 7:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ AA' c¾t BB' t¹i O => O lµ quang t©m tõ ®ã x¸c ®Þnh: Trôc chÝnh, Tiªu ®iÓm, vÞ trÝ cña thÊu kÝnh, tÝnh chÊt cña ¶nh.                                                                                                 
 
+ Do tia lã ®i qua M tia tíi xuÊt ph¸t tõ A => tia lã ph¶i ®i qua A' (V× tia tíi xuÊt ph¸t tõ vËt th× tia lã ph¶i ®i qua ¶nh)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò 12
C©u 1:     Cã hai ®iÖn trë trªn ®ã cã ghi  R1  (20  - 1,5 A) vµ    R2(30 - 2 A)
 a.H·y nªu ý nghÜa c¶u c¸c con sè trªn R1 
 b.Khi m¾c R1 song song víi R2 vµo m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch tèi ®a ph¶i lµ bao nhiªu ®Ó c¶  hai  ®iÖn trë ®Òu kh«ng  bÞ háng.
C©u 2:     Cho m¹ch ®iÖn  cã s¬ ®å nh­ h×nh vÏ

 
 
 
 
 
 BiÕt R1 = 12,6  , R2 = 4 , R3 = 6 ,  R4 = 30 ,  R5 = R6 =15 ,   UAB = 30 V.
TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña  ®o¹n m¹ch.
TÝnh c­êng ®é dßng  ®iÖn qua mçi ®iÖn trë
TÝnh c«ng suÊt tiªu thô cña R6.
C©u 3 : Cho thÊu kÝnh héi tô cã trôc chÝnh lµ (), quang t©m O, tiªu ®iÓm F, A’ lµ ¶nh cña ®iÓm s¸ng A nh­ h×nh vÏ
  
H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm s¸ng A b»ng  c¸ch vÏ. Nªu râ c¸ch  vÏ.
C©u 4: H·y thiÕt kÕ mét m¹ch ®iÖn gåm 10 ®iÖn trë cïng lo¹i, gi¸ trÞ mçi ®iÖn trë lµ 2 , sao cho khi ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn hiÖu ®iÖn thÕ 2,5 V th× dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh lµ 0,5 A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n §Ò12
C©u 1:
 a. ý nghÜa cña c¸c con sè ghi trªn R1    
 - §iªn trë R1 cã gi¸ trÞ 20      
 - C­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña R1 lµ 1,5 A
 b. HiÖu ®iÖn thÕ, c­êng ®é dßng ®iÖncña m¹ch tèi ®a lµ:
 UMAX = U®m1 = 20 x1,5 = 30 (V)     
 
 RMAX =                           
        
               => IMAX =   =    =  2,5 (A)                         
C©u 2:
        a.             
    R23 =       
     R456 =   =      
 => Rt® = R1 + R23 + R456 =12,6 + 2,4 +15 =30 ()   (0,5)
 b. C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë lµ:
I1 = IM =UAB/RAB = 30/30 = 1 (A)
  vµ  I1 + I2 = IM = 1
=>I2 = 0,6 A,   I3 = 0,4 A  
 I4 = I5 = I6 = 0,5 A 
c. P6 = I62. R6 = 0,52 .15 = 3,75 (W)
C©u III:
 * VÞ trÝ cña ®iÓm A®ù¬c x¸c ®Þnh nh­ h×nh vÏ:   
 
            * C¸ch vÏ:                                                
- VÏ A’I song song víi trôc chÝnh
- Tia tíi ®i tõ A cho 3 tia lã song song víi trôc chÝnh , cã ®­êng kÐo dµi ®i qua tiªu ®iÓm
- Tia tíi tõ A qua quang t©m O cho ®­êng kÐo dµi cña tia lã qua A’
 =>Giao cña tia tíi cã tia lã song song víi trôc chÝnh vµ tia tíi ®i qua quang t©m lµ vÞ trÝ cña ®iÓm s¸ng A
C©u IV:
+)  V× RM = 5 ()                            
 =>§o¹n m¹ch gåm 5 nhãm m¾c nèi tiÕp, mçi nhãm cã 2 ®iÖn trë m¾c song song:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò13
C©u 1: Mét qu¶ cÇu kim lo¹i bÞ mÊt 2 triÖu electron. X¸c ®Þnh ®iÖn l­îng cña qu¶ cÇu vµ dÊu cña ®iÖn tÝch.
C©u 2 : TÝnh thÕ n¨ng cña ba ®iÖn tÝch ©m gièng nhau q =- 6.10-6 ®Æt t¹i 3 ®Ønh tam gi¸c vu«ng ABC, trong ®ã hai c¹nh gãc vu«ng lµ: AB = 3cm,
AC = 4cm.
C©u 3 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.
R1= 40, R2= 30, R3= 20, R4= 10.
TÝnh ®iÖn trë toµn m¹ch khi :
K1 ng¾t, K2 ®ãng.
K1 ®ãng, K2 ng¾t.
Khi K1, K2 ®Òu ®ãng.
C©u 4: Dïng mét bÕp ®iÖn lo¹i 200V – 100W ho¹t ®éng ë hiÖu ®iªn thÕ 150V ®Ó ®un s«i Êm n­íc. BÕp cã hiÖu suÊt 80%. Sù to¶ nhiÖt cña Êm ra kh«ng khÝ nh­ sau: NÕu thö t¾t ®iÖn th× sau mét phót n­íc h¹ xuèng 0.5oC, Êm cã
m1 = 100g, C1= 600 J/kg ®é, n­íc cã m2= 500g, C2= 4200 J/kg ®é, nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 20oC. T×m thêi gian ®un cÇn thiÕt ®Ó n­íc s«i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®¸p ¸n §Ò 13
C©u 1:
 Electron mang ®iÖn ©m. Qu¶ mÊt ®iÖn ©m, vËy thõa ®iÖn d­¬ng, suy ra ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu  lµ ®iÖn d­¬ng v» b»ng ®iÖn tÝch  cña 2 triÖu electron, tøc lµ :
 q = 2.106.1,6.10-19
 
 q = + 3,2.10-13 ( C )
 
C©u 2:
 BC = =  5 cm    (0.25 ®)
 WAB = 9.10­9                 (0.25 ®)
 WAC = 9.10­9                 (0.25 ®)
ThÕ n¨ng cña c¶ hÖ :
 W = WAB + WBC + WAC= 9.109.q2() 
 W = 25,38  ( J )
C©u 3: ( 3®)
a.Khi K1 ng¾t, K2 ®ãng.
 R1nt [R3//(R2nt R4)] 
 R2,4= R2+ R4 = 40 ()
 R3,2,4= (
 R = R1 + R3,2,4= 53,3() 
b.Khi K1 ®ãng, K2 ng¾t.
 R1nt [R2//(R3nt R4)
 R3,4= R3+ R4 = 30 () 
 R2,3,4= = 15  ()
 R = R1+ R2,3,4  = 55 ()
c.Khi  K1, K2 ®Òu ®ãng:
 I4 = 0
 R1nt (R2//R3
 R = R1 + R2,3 = 52 () 
C©u 4:
Sö dông c«ng thøc : P = ®Ó so s¸nh víi c«ng suÊt ®Þnh møc.
C«ng toµn phÇn cña bÕp lµ :          P = .P0 
C«ng suÊt cã Ých cña bÕp lµ:
 P1 = H.P = 450 (W)  
C«ng suÊt to¶ nhiÖt cña kh«ng khÝ:
 P2= = 18 W 
(P1- P2).t = (C1m1+ C2m2)(100- 20)
 t = 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ì 14
C©u 1: Mét qu¶ cÇu lµm b»ng kim lo¹i cã khèi l­îng riªng 7500 kg/m3 trªn mÆt n­íc, t©m cña qu¶ cÇu n»m trªn cïng mÆt ph¼ng víi mÆt tho¸ngcña n­íc, Qu¶ cÇu cã mét phÇn rçng cã dung tÝch 1 dm3. TÝnh träng l­îng cña qu¶ cÇu. Dn = 10000N/m3
C©u 2:  
a)     Mét èng nghiÖm  h×nh trô, ®ùng n­íc ®¸ ®Õn ®é cao h1 = 40 cm. Mét èng nghiÖm kh¸c cã cïng tiÕt diÖn ®ùng n­íc ë nhiÖt ®é t1 = 40c ®Õn ®é cao  h2 = 10 cm. Ng­êi ta rãt hÕt n­íc ë èng nghiÖm thø 2 vµo èng nghiÖm thø nhÊt. Khi cã c©n b»ng nhiÖt, mùc n­íc trong èng nghiÖm d©ng cao thªm = 0,2 cm so víi lóc võa rãt xong.
TÝnh nhiÖt ®é ban ®Çu cña n­íc ®¸.
 Biªt nhiÖt dung riªng cña n­íc C1= 4200J/kgk
Cña n­íc ®¸ khèi l­îng riªng cña rn­íc vµ n­íc ®¸: D1­ =1000kg/m3 ; D2 = 900 kg/m3
Bá qua sù trao ®æi nhiÖt víi m«i tr­êng .
b)    Sau ®ã ng­êi ta nhóng èng nghiÖm vµo èng nghiÖm kh¸c cã tiÕt diÖn gÊp ®«i ®ùng mét chÊt láng ®Õn ®é cao h3 = 20 cm ë nhiÖt ®é t3 = 100. Khi ®· c©n b»ng nhiÖt, ®é cao mùc n­íc trong èng nghiÖm nhá h¹ xuèng mét ®o¹n = 2,4 cm.
TÝnh nhiÖt dung riªng cña chÊt láng? Cho khèi l­îng riªng cña chÊt láng D3 = 800 kg/m3.
Bá qua nhiÖt dung riªng cña c¸c èng.
Bµi 3 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ : Bá qua ®iÖn trë cña d©y nèi
U = 90 V, R1 = 45   
R2= 90, R4 = 15
 
                 K
                                          R1                 R4
 
                                                   C                                                               
                                                                   R2                              R3
 
                                                           +        - U
 
* khi K më hoÆc K ®ãng th× sè chØ cña AmpekÕ kh«ng ®æi. tÝnh sè chØ cña ampekÕ A vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua kho¸ K khi K ®ãng.
Bµi 4: Trªn h×nh vÏ MN  lµ trôc chÝnh cña mét g­¬ng cÇu  S lµ ®iÓm s¸ng. S’ lµ ¶nh cña S. X¸c ®Þnh lo¹i g­¬ng (låi, lâm)vµ c¸c vÞ trÝ cña ®Ønh, t©m vµ tiªu ®iÓm chÝnh cña g­¬ng b»ng phÐp vÏ.
1-    ¶nh S ·e di chuyÓn nh­ thÕ nµo? nÕu :
a)     Gi÷ g­¬ng cÇu cè ®Þnh, dÞch chuyÓn S ra xa g­¬ng däc theo mét ®­êng th¼ng // víi MN.
b)    Gi÷ g­¬ng cÇu cè ®Þnh, dÞch chuyÓn S l¹i gÇn g­¬ng theo mét ®­êng bÊt kú.
 
 
                         S .
 
 
                                                      S’ .
 
 
§¸p ¸n
C©u 1: ThÓ tÝch phÇn qu¶ cÇu ch×m trong n­íc lµ , do ®ã lùc ®Èy acsimet lµ
 F=     
Träng l­îng cña qu¶ cÇu lµ : P = d1V1 = d1(V- V2)    
Khi qu¶ cÇu c©n b»ng ta cã : P = F
Do ®ã :  = d1(V- V2)        
V=     
ThÓ tÝch kim lo¹i cña qu¶ cÇu lµ:
      V1= V- V2 =  - V2 =  
VËy träng l­îng cña qu¶ cÇu lµ:
P= d1V1= =  5,3 N
C©u 2: ( ®iÓm) 
a) Mùc n­íc d©ng thªm trong èng chøng tá cã mét phÇn n­íc bÞ ®«ng ®Æc.
Gäi S lµ tiÕt diÖn èng nghiÖm
       x lµ chiÒu cao cét n­íc bÞ ®«ng ®Æc.
x+ h1 chiÒu cao cét n­íc bÞ ®«ng ®Æc .     
khèi l­îng cña cét n­íc bÞ ®«ng ®Æc kh«ng thay ®æi
do ®ã : S.x.D1 = S(x+h1) D2                              
x= = 1,8(cm)   
-Do n­íc chØ ®«ng ®Æc mét phÇn nªn nhiÖt ®é cuèi cïng cña hÖ thèng lµ OoC
- NhiÖt l­îng cña n­íc to¶ ra ®Ó gi¶m  nhiÖt ®é tõ t1= 4Oc ®Õn OoC
Q1 = C1.S.D1h2(t1-o)                               
- NhiÖt l­îng cña phÇn n­íc cã ®é cao x to¶ ra ®Ó ®«ng ®Æc ë OOc:
Q2 = S.D1x                                  
- nhiÖt l­îng cña n­íc ®¸ thu vµo ®Ó t¨ng nhiÖt ®é tõ t2 ®Õn OOc.
 Q3= C2.S.h1D2(O-t2)                      
Theo ph­¬ng tr×nh c©n bµng nhiÖt ta cã: Q1+Q2 = Q3
hay C1.S.D1h2(t1-o)  + S.D1x  = C2.S.h1D2(O-t2)                          
t2= = - 10,83Oc             
b) Mùc ní­c h¹ xuèng do mét phÇn n­íc ®¸ trong èng nghiÖm nhá ®· nãng ch¶y . Gäi y lµ chiÒu cao cét n­íc ®· bÞ nãng ch¶y .
sau khi nãng ch¶y phÇn n­íc ®ã cã chiÒu cao y - h2
ta cã : S.y.D2 = S(y- h2) D1                      
y==
NhiÖt ®é cuèi cïng cña hÖ thèng vÉn lµ OOc
PhÇn nhiÖt l­îng do chÊt láng to¶ ra b»ng nhiÖt l­îng cña n­íc ®¸ hÊp thu nãng ch¶y .
Ta cã: S.y.D.             
C3 = = )  
Bµi 3: (6 ®iÓm)  Khi K më m¹ch ®iÖn ®­îc vÏ l¹i nh­ h×nh vÏ
 I1=I4
  D B
 I R1        C               R4
     A R3
 
      R2
 
* tÝnh RACD = R1 + R4 = 45 +15 = 60()  
* RAD = =            
* RAB = RAD +R3= 36+ R3                         
* TÝnh
I=
* TÝnh UAD: UAD = ØAD =                 
* TÝnh I1=I4=IA:
IA= = =     
Khi K ®ãng M¹ch ®iÖn ®­îc vÏ l¹i nh­ sau:
 
 
 
 I’a
                      I’            R2  R4 B
      D R3 C
 
           R1
                                          I1  + -
 U
* TÝnh RDB: RDB= =                  
RADB­ = R2RDB  =   +90                     
=  
* tÝnh I: I= =        
* TÝnh UDB:
UDB: = I RDB= .  
=
* TÝnh = I4:      =           
= =     
= (2)
* theo bµi ra ta cã: Ia=
= 54(7R3+90) = 6R3( 36+R3) 
R3 – 27R3 – 810 = 0
Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta nhËn ®­îc 2 nghiÖm:       
R3 =45; R= -18   lo¹i nghiÖm R 
VËy R3 nhËn gia trÞ R3= 45 ()
* TÝnh sè chØ AmpekÕ:
Ia= = == 0,67(A)              
* c­êng ®é dßng ®iÖn qua kho¸ K
IK= Ia+ = + =
IK = 2,67(A)                                                  
C©u 4: Lo¹i g­¬ng:
* ¶nh S’ kh¸c phÝa víi S. VËy S’ lµ ¶nh thËt do ®ã g­¬ng cÇu lµ lo¹i g­¬ng cÇu låi     
* VÞ trÝ t©m C: Lµ giao cña SS’ víi MN ( v× mäi tia s¸ng ®Õn t©m C ®Òu cã tia  ph¶n x¹ ng­îc trë l¹i vµ ®­êng kÐo dµi ®i qua ¶nh.
* VÞ trÝ ®Ønh O: lÊy S1 ®èi xøng víi S’ qua MN   
 + Nèi SS1 c¾t MN t¹i 0.
( Tia s¸ng ®Õn ®Ønh g­¬ng cã tia ph¶n x¹ ®èi xøng víi tia tíi qua trôc chÝnh )
* Tiªu ®iÓm F : Tia tíi // trôc chÝnh ph¶n x¹ qua ¶nh S’ vµ c¾t trôc chÝnh t¹i F.
2. Sù di chuyÓn cña ¶nh S’:
a) S ra xa g­¬ng trªn ®­êng th¼ng IS//MN.
 - S ra xa g­¬ng dÞch chuyÓn trªn IS th× ¶nh S’ dÞch chuyÓn trªn IS’  (0,5®)
* Mµ S dÞch ra xa g­¬ng th× gãc gi¶m (do SC thay ®æi ) VËy ¶nh S’ dÞch chuyÓn dÇn vÒ tiªu ®iÓm, Khi S ra thËt xa (Xa v« cïng ) th× S’ tíi F.    
c)     S dÞch l¹i gÇn trªn ®­êng SK
* S dÞch chuyÓn trªn SK th× ¶nh S’ dÞch chuyÓn trªn KS’     
* S dÞch chuyÓn l¹i gÇn F’ th× t¨ng (SC c¾t KS’ ë S’ xa h¬n ) VËy ¶nh S’ dÞch ra xa theo chiÒu KS’                                           
* Khi S tíi F’ th× SC//KS’,S’ ë xa v« cùc    
* Khi S dÞch chuyÓn F’ tíi K th× ¶nh ¶o S’’ dÞch tõ xa v« cùc tíi theo chiÒu S’’K.
 
 
 
§Ò 15
C©u 1: Mét d©y ®ång cã ®iÖn trë R, kÐo gi·n ®Òu cho ®é dµi t¨ng lªn gÊp ®«i (thÓ tÝch d©y kh«ng ®æi). Hái ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo thay ®æi nh­ thÕ nµo?
C©u 2 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.
R1 = R3 = R4 = 4       R1    C             R2
R2 = 2
U = 6V            R3
a) Khi nèi gi÷a A vµ D mét v«n kÕ th×                    A                    . B                                                   
v«n kÕ chØ bao nhiªu. BiÕt RV rÊt lín.           D   R4
b) Khi nèi gi÷a A vµ D 1 ampe kÕ  th×
ampe kÕ chØ bao nhiªu? BiÕt RA rÊt nhá                                /U /
TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch        +         - trong tõng tr­êng hîp.
C©u 3: Mét bÕp ®iÖn sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp lµ 0,28A. Dïng bÕp ®un s«i 1,2lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 210C trong thêi gian 14 phót. TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp. BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc C = 4200 J/kgk
C©u 4: Mét ®iÓm s¸ng S ®Æt c¸ch mµn 2m.
Gi÷a ¸nh s¸ng vµ mµn ng­êi ta ®Æt mét ®Üa        M
ch¾n s¸ng h×nh trßn ®­êng kÝnh AB       A
sao cho ®Üa song song víi mµn vµ ®iÓm          S
s¸ng n»m trªn trôc cña ®Üa. T×m ®­êng
kÝnh cña bãng ®en in trªn mµn.         B
BiÕt ®­êng kÝnh cña ®Üa d = 20cm vµ
®Üa c¸ch ®iÓm s¸ng 50cm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n.§Ò 15
C©u 1: Gäi tiÕt diÖn cña d©y tr­íc vµ sau khi kÐo lµ S vµ S)
ChiÒu dµi cña d©y tr­íc vµ sau khi kÐo lµ l vµ l)
Do thÓ tÝch kh«ng ®æi  Sl = S)l) (1)
Mµ l) = 2l  (2)
Tõ (1) vµ(2)  S) =3/2
 
                                                                l
§iÖn trë cña d©y lóc ®Çu: R = ƍ
                                                                 2
                                             l)               2l
          Sau khi kÐo: R) = ƍ       = ƍ
                                             S)                    3/2
 
                              l
          R) = 4 ƍ      = 4R
                             S
Sau khi kÐo ®iÖn trë cña d©y t¨ng 4 lÇn.
 
 
 
 
 
C©u 2:
a) Do RV rÊt lín nªn cã thÓ xem m¹ch gåm [(R3 nt R4)// R2] nt R1
Ta cã: R34 = R3 + R4 = 4 + 4 = 8()
                     R34 . R2           8.2         R1      C           R2
          RCB =                   =              = 1,6 ()                
                     R34 + R2         8 + 2
Rt® = RCB + R1 = 1,6 + 4 = 5,6 ()             R3
                        U          6              R4 
         I = I1 =         =           = 1,07 (A)     A                                    B
                       Rt®        5,6           D
 UCB = I. RCB = 1,07. 1,6 = 1,72 (V)      
C­êng ®é dßng ®iÖn qua R3 vµ R4          /U /
   UCB        1,72        +        -
           I) =           =           = 0,215 (A)
                  R34          8
 Sè chØ cña v«n kÕ: UAD = UAC + UCD = IR1 + I)R3
                                  = 1,07. 4 + 0,215.4 = 5,14 (V)
 
 
 
b) Do RA rÊt nhá  A  D m¹ch gåm [(R1// R3)nt R2] // R4
 
Ta cã:
                     R1.R3          4.4              R1                C      I2      R2
    R13 =              =             = 2()
                     R1 + R3     4 + 4       I1
  R) = R13 + R2 = 2 + 2 = 4()        R3
                  U        6                        A  D
          I2 =        =        = 1,5 A    I3   I4        R4                     
                  R)       4                       B
 V13 = I2. R13 = 1,5. 2 = 3V
                  U13         3       / U  /
          I1 =          =         = 0,75 A         +              -
                  R1          4
                   U        6
          I4 =        =         = 1,5 A
                   R4       4
  I = I2 + I4 = 1,5 + 1,5 = 3A
 Sè chØ cña ampe kÕ lµ: Ia = I - I1 = 3 - 0,75 = 2,25 (A)
 
 
                     U         6
    Rt® =         =         = 2 ()
                     I          3
C©u 3: C«ng dßng ®iÖn s¶n ra trong 14 phót
A= VIt = 220. 2,8. 14. 16 = 517440 (J)
NhiÖt l­îng cÇn ®un s«i n­íc
Q = mc (t2-t1) = 1,2. 4200 (100-21) = 398100(J)
                          Q                      398100     
HiÖu suÊt: H =        . 100%   =                 .100%  = 76,95%
                          A                      517440    
C©u 4: 1®                                                                                                                                                                                                  A)
XÐt  SAB ~  SA)B)           A     
Cã:        
             AB         SI                           S           I            I)
                      =        
            A)B)        SI)                                                    B
                            SI)               200                B)    
         A)B) =          .AB  =            .20 = 80 cm
                            SI                 50
(H×nh vÏ ®óng = 0,25®)
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò 16
Bµi1 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:
BiÕt R1 = R3 = 40 ; R2 =90
UAB = 350V.
a).Khi K më c­êng ®é dßng ®iÖn qua R4 lµ:
I4 =2,25 A
TÝnh ®iÖn trë R4.
a)     . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu R4 khi K ®ãng.
Bµi2 :  Mét ng­êi cao 1,6m, ®øng c¸ch m¸y ¶nh 5m. Hái ¶nh trªn phim cao bao nhiªu? BiÕtvËt kÝnh c¸ch phim 8 (cm)?
Bµi3 :      Ng­êi ta h¹ nhiÖt ®é cho 400 g n­íc s«i ë 100oC vµ 12 lÝt n­íc ë 240C xuèng cïng nhiÖt ®é lµ 100C. Hái tr­êng hîp nµo nhiÖt l­îng to¶ ra nhiÒu h¬n vµ nhiÒu h¬n bao nhiªu lÇn.
  Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc C = 4200J/kg.
Bai4 : Cho ba ®iÖn tö R1 =R2= R3 = 30 . Cho hiÖu ®iªn thÕ2 ®Çu ®o¹n m¹ch U = 120V.
H·y t×m c¸ch m¾c 3 ®iÖn tö trªn sao cho c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh I = 6A.
 
 
 
 
§¸p ¸n §Ò 16
Bµi1 : a) XÐt K ng¾t. Khi ®ã R1ntR2 nªn ta cã:R14 = R1 +R4 = 40 + x   .(x = R4)
-         HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu AC:
UAC = R14.I4 = (40 + x). 2,25 = 90 + 2,25x.  
-         C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2 .
I2 =
-         C­êng ®é dßng ®iÖn qua R3 :
-         I3= I1 + I2= 1+    
-         HiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu R3 :
UCB = R3.I3 = 40() = x + 130   
-         HiÖu ®iÖn thÕ cña toµn m¹ch lµ:
UAB = UAC + UCB  90 + 2,25x +x +130 = 350
                                 x = 40                                                              
b) XÐt K kh«ng ®ãng khi ®ã R3// R4 vµ R3= R4
nªn ta cã: R34 = .
R2 nt R34 nªn R234= R2 = R34 = 90 +20 = 110 
 
 
 
 
C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2:
     I2=                                                                                   B’
HiÖu ®iÖn thÕ ë 2 ®Çu R4 .
    U4= R34.I2 = 20.3,18 = 63,6 V                               B’           O             
Bµi2: H×nh vÏ:                                                          A’                                      A’                                   
Tõ 2 tam gi¸c ®ång d¹ngOAB vµ     
Ta cã  : = 2,56cm.                                                                                     
Bai3:  - NhiÖt l­îng to¶ ra cña 400g n­íc s«i                                                   
   Q1 = m2.C..t1    = 0,4.4200.(100 – 10) = 7200 J                                           
NhiÖt l­îng to¶ ra cña 12 lÝt (m = 12Kg) n­íc n­íc 240C xuèng 100C.           
Q2 = m2.C..t2 = 12.4200.(24 - 10) = 705600 J = 705,6 KJ (0,5®).
ta thÊy Q2 > Q1 vµ lÇn.                                                         
Bµi 4: - §Ó c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnhlµ 6A. Ta ph¶i cã:
=6 Hay  = 6  Rt® = 20 .                1                                         
Khi ®ã ta cã s¬ ®å m¹ch ®iÖn lµ:        A /                                                  / B         .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n
C©u 1 :  D   (1®iÓm)
C©u 2 :  A   (1 ®iÓm)
C©u 3 :   (2 ®iÓm )
+ Dông cô : Nguån ®iÖn , bãng ®Ìn, ampekÕ, v«n kÕ, d©y nèi vµ kho¸ K
S¬ ®å m¹ch ®iÖn :

(1 ®iÓm)
+ C¸c b­íc ®Ó ®o c«ng suÊt ®Ìn (1 ®iÓm)
-         M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å trªn .
-         Ghi gi¸ trÞ cña ampekÕ vµ v«n kÕ cho ta c¸c gi¸ trÞ I§ vµ U§ .
-         TÝnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn theo c«ng thøc P§ = I§. U§
 
C©u 4 :  (4 ®iÓm)
Do RA = 0 nªn ta chËp M víi N m¹ch cã s¬ ®å t­¬ng ®­¬ng lµ :

(1 ®iÓm)
 
* R13 =   ;  R24 =    = 1+1 = 2 ()
+ Theo ®Þnh luËt «m ta cã : I = = = 0.5(A) ( 1 ®iÓm)
Ta cã : I3 = I1 = = 0,25 (A)
  I2 = I. = 0,5.
  I4 = I - I2 = (A)                 (1 ®iÓm)
* V× I2 > I4  : nªn dßng ®iÖn qua ampekÕ ch¹y tõ N ®Õn M ,cùc d­¬ng cña A m¾c ë N , vµ sè chªnh lÖch cña nãlµ : IA = I2 – I1 = (A) (1 ®iÓm)
C©u 5 : (2 ®iÓm)
a)     C¸c líp kh«ng khÝ trong ¸o b«ng ®­îc c¬ thÓ ta s­ëi Êm . Nhê ¸o b«ng mµ líp kh«ng khÝ ®ã lu«n b¸m quanh c¬ thÓ ta khi cã giã hoÆc khi ®i l¹i Ýt bÞ xua ra xa lµm cho c¬ thÓ ta Ýt bÞ mÊt nhiÖt ra m«i tr­êng xung quanh . VËy kh«ng ph¶i ¸o b«ng truyÒn nhiÖt cho c¬ thÓ ta mµ chÝnh c¬ thÓ ta ®· truyÒn nhiÖt cho ¸o b«ng .
b)    Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ , ph¶i mÆc quÇn ¸o dµi ®Ó ng¨n bít nhiÖt truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo c¬ thÓ . ë n­íc ta tuy trêi nãng nh­ng Ýt x¶y ra ®iÒu ®ã . NhiÖt ®é kh«ng khÝ th­êng thÊp h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ , nªn ta th­êng mÆc quÇn ¸o ng¾n vµ máng ®Ó cho c¬ thÓ tá nhiÖt ra kh«ng khÝ .
 
----------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-05-16 14:24:28 | Thể loại: Vật lý 9 | Lần tải: 387 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.19 M | File type: doc
lần xem

đề thi Thi vào Chyên vật lý có Hướng dẫn giải, Vật lý 9. §Ò sè 1 §Ò Bµi: C©u:1. Cho 3 ãng ®Ìn cã ghi 6V- 3W, 6V- 6W, 6V- 8W, mét biÕn trë con ch¹y vµ mét nguån ®iÖn mét chiÒu 12V. H·y nªu c¸ch m¾c nh÷ng linh kiÖn trªn thµnh m¹ch ®iÖn sao cho c¶ 3 ®Ìn trªn ®

https://tailieuhoctap.com/dethivatly9/thi-vao-chyen-vat-ly-co-huong-dan-giai.e3mbwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan