Giúp Vũ Thị Na 2 bài tập khó

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giúp Vũ Thị Na hai bài tập khó
 
Bài 1: tại O  trên mặt nước có một nguồn sóng với bước sóng . Xét 3 điểm ABC trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc OA sao cho OB>OA. Biết OA=7. Tại thời điểm quan sát trên đoạn AB có 5 đỉnh sóng và AB là 2 đỉnh sóng và góc ACB đạt cực đại. Tìm số điểm dao động ngược pha với O trên đoạn AC
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                
 
Những điểm dao động ngược pha với O thì cách O một số ngyuên lẻ nửa bước sóng có OHROC
 Những điểm đó nằm trên các đường tròn có bán kính
lần lượt  trong đó: OHOA cắt AC tại 2 điểm  có R=5,5; R=6,5  nên có 2*2=4 điểm
                               OA có R=7,5; R=8,5  nên có 2 điểm
                                                                Đáp số 6 điểm
 
Bài 2. trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng dùng đồng thời hai bức xạ . Xét về một phía của vân trung tâm thì trong khoảng từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 17 của có 4 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm
Giải:
Khoảng cách ngắn nhất 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm     i'=k1i1=k2i2  k11= k22 
                         
               (k2=4 trùng k1; k2=6 không phải nguyên tố cùng nhau với k1)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 17:07:12 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 44 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Giúp Vũ Thị Na 2 bài tập khó, Vật lý 12. Giúp Vũ Thị Na hai bài tập khó Bài 1: tại O trên mặt nước có một nguồn sóng với bước sóng . Xét 3 điểm ABC trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc OA sao cho OB>

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giup-vu-thi-na-2-bai-tap-kho.fptz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan