Giải thích giúp Vũ Thị Na bài sóng cơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2  = 9 phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:A.12                         B.6                            C.8                                  D.10 Giải 1: Giả sử pt dao động của hai nguồn u1 = u2 = Acost . Xét điểm M trên S1S2
S1M = d1; S2M = d2. Ta có: u1M = Acos(t - ); u2M = Acos(t - ).
uM = u1M + u2M = 2Acos(cos(t -) = 2Acoscos(t -9π)
 
Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì cos= - 1
=> = (2k + 1)π  =>  d2 – d1 = (2k + 1)λ  (1)   
                                 Và ta có:   d1 + d2 = 9λ             (2)   Từ (1) và (2) =>   d1 = (4 - k)λ
Ta có:   0 1 = (4 - k)λ   - 5   - 4  ≤ k ≤ 3 . Do đó có 8 giá trị của k  Chọn  C
Em không hiểu chỗ này. Nhờ thày cô giải thích giúp
 
1. Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì cos= - 1
2. Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì cos=  1
Giải thích:
 Ta có: phương trình dao động của nguồn  u = Acost
Phương trình dao động của M  :   uM = 2Acoscos(t -9π)
= 2Acoscos(t - π) = - 2Acoscos(t )
Do đó để M dao động với biên độ cực đại thì  |cos| = 1
=== Để M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì  cos = -1
    Khi đó  uM = 2A cos(t): M dao động cùng pha với nguồn
===Để M dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì  cos = 1
    Khi đó  uM = - 2A cos(t) : M dao động ngược pha với nguồn.
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-04-16 00:51:37 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 28 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: docx
lần xem

đề thi Giải thích giúp Vũ Thị Na bài sóng cơ, Vật lý 12. Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9 phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/giai-thich-giup-vu-thi-na-bai-song-co.8cit0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan