đề thi thử lần 1 trường Chuyên Hà Tĩnh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 


TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
TỔ VẬT LÝ
========
(Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang)
Thời gian: 90 phút
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016
Môn: VẬT LÝ LỚP 12
 
                                                      Mã đề: 132
 
Xem lời giải các bài khó tại đây nhé!
https://www.youtube.com/channel/UCBLro0i4XuMyi2tth52FMzw
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình (cm), t tính bằng giây. Tốc độ cực đại của chất điểm là
A. 10 cm/s. B. 80 cm/s. C. 24 cm/s. D. 160 cm/s.
Câu 2: Chọn phương án đúng. Sóng dọc là sóng
A. có các phần tử môi trường dao động theo phương thẳng đứng.
B. có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
C. có các phần tử môi trường truyền dọc theo một sợi dây dài.
D. có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.
Câu 3: Cánh con muỗi dao động với chu kì 80 ms phát ra âm thuộc vùng
A. âm thanh. B. siêu âm. C. tạp âm. D. hạ âm.
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt. Gốc thời gian đã được chọn lúc
A. vật ở vị trí cân bằng. B. vật ở vị trí biên dương.
C. vật ở vị trí biên âm. D. vật ở vị trí li độ bằng nửa biên độ.
Câu 5: Khi chỉ tăng tần số dao động trên một sợi dây lên hai lần thì
A. vận tốc sóng trên dây tăng 2 lần. B. bước sóng trên dây giảm 2 lần.
C. vận tốc sóng trên dây giảm 2 lần. D. bước sóng trên dây tăng 2 lần.
Câu 6: Trên một sợi dây có sóng dừng. Khi tần số dao động của dây là 24 Hz thì trên dây có 4 nút sóng kể cả hai đầu dây. Để trên dây có 6 bụng sóng thì tần số dao động trên dây là bao nhiêu?
A. 48 Hz. B. 36 Hz. C. 40 Hz. D. 30 Hz.
Câu 7: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là , trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:
A. 1 m/s. B. 10 m/s. C. 1 cm/s. D. 10 cm/s.
Câu 8: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung C, đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức , trong đó I và được xác định bởi các hệ thức
A. và . B. và .
C. và . D. và .
Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = 8cos10πt cm. Thời điểm vật đi qua vị trí x = 4 cm lần thứ 2 theo chiều âm kể từ thời điểm ban đầu là
A. 7/30s. B. 1/10s. C. 2/10s. D. 4/10s.
Câu 10: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10t + π/3) cm và x2 = 4cos(10t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
A. 5 cm. B. 1 cm. C. 25 cm. D. 7 cm.
Câu 11: Tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là là 60 dB và 40 dB. Cường độ âm tại hai điểm đó chênh nhau:
A. 20 lần. B. 2 lần. C. 1,5 lần. D. 100 lần.
Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Nếu độ tự cảm của cuộn dây không đổi thì cảm kháng của cuộn dây
A. tăng khi tần số của dòng điện giảm. B. giảm khi tần số của dòng điện tăng.
C. tăng khi tần số của dòng điện tăng. D. không phụ thuộc tần số của dòng điện.
Câu 13: Tại một nơi trên Trái Đất con lắc thứ nhất dao động với chu kỳ T1 = 0,6 s, con lắc thứ 2 dao động với chu kỳ T2 = 0,8 s. Nếu con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài 2 con lắc trên thì sẽ dao động với chu kỳ:
A. T= 0,2 s. B. T= 1,4 s. C. T = 1,0 s. D. T = 0,5 s.
Câu 14: Gọi f là tần số của dòng điện xoay chiều. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của dung kháng ZC và là

 
A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 1. D. Hình 2.
Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng g. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn ℓ. Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức.
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (H) có biểu thức , t tính bằng giây. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 17: Để chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm
A. 25%. B. 2,25%. C. 10,25 %. D. 5,75%.
Câu 18: Dao động tắt dần là một dao động có
A. biên độ giảm dần theo thời gian. B. biên độ thay đổi liên tục.
C. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian. D. ma sát cực đại.
Câu 19: Khi âm truyền từ nước ra không khí thì
A. bước sóng âm tăng. B. tần số âm tăng. C. vận tốc âm giảm. D. tần số âm giảm.
Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m thực hiện 10 dao động mất 20 s (lấy π = 3,14). Gia tốc trọng trường nơi đó là
A. 10 m/s2. B. 9,80 m/s2. C. 9,86 m/s2. D. 9,78 m/s2.
Câu 21: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình: (cm). Tại thời điểm t1, vật có li độ và đang giảm. Tại thời điểm t = t1 + 1/30 s, vật có li độ
A. cm. B. – 4 cm. C. cm. D. – 2 cm.
Câu 22: Một cần rung dao động trên mặt nước với tần số 20 Hz. Ở một thời điểm người ta đo được đường kính của hai vòng tròn liên tiếp là 14 cm và 18 cm. Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước?
A. 40 cm/s. B. 80 cm/s. C. 160 cm/s. D. 60 cm/s.
Câu 23: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng m và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kích thích để vật dao động điều hoà với động năng cực đại 0,5 J. Biên độ dao động của vật là
A. 5 cm. B. 10 cm. C. 1 cm. D. 50 cm.
Câu 24: Nhận xét nào sau đây sai?
A. Khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng liền kề trên sơi dây có sóng dừng bằng một phần tư bước sóng.
B. Để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định thì chiều dài dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng.
C. Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ.
D. Khi phản xạ trên vật cản cố định, tại mọi điểm sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
Câu 25: Chọn đáp án sai khi nói về dao động cưỡng bức
A. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian
B. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng
C. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực
D. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực
Câu 26: Đặt một điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Nếu đồng thời tăng độ cứng lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ
A. không thay đổi. B. giảm bốn lần. C. tăng hai lần. D. giảm hai lần.
Câu 28: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý của âm là
A. tần số. B. cường độ âm. C. đồ thị âm. D. biên độ âm.
Câu 29: Chọn phát biểu đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần.
A. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn cùng pha với điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở.
B. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở có biểu thức thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở có dạng .
C. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn có pha ban đầu bằng không.
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở, điện áp cực đại giữa hai đầu điện trở và điện trở R liên hệ với nhau bởi hệ thức .
Câu 30: Một dây đàn hồi có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:
A. L/2. B. L. C. 2L. D. 4L.
Câu 31: Một nguồn âm phát ra âm cơ bản có tần số 75 Hz. Một người bình thường có thể nghe được tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 kHz. Tần số họa âm lớn nhất phát ra từ nguồn âm mà người đó có thể nghe được là
A. 19,8 kHz. B. 20 kHz. C. 19,875 kHz. D. 19,95 kHz.
Câu 32: Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng được treo vào hai điểm gần nhau cùng một độ cao, cho hai con lắc dao động điều hòa trong hai mặt phẳng song song. Chu kỳ dao động của con lăc thứ nhất bằng hai lần chu kỳ dao động của con lắc thứ hai và biên độ dao động của con lắc thứ hai bằng hai lần biên độ dao động của con lắc thứ nhất. Tại một thời điểm hai sợi dây treo song song với nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng ba lần thế năng, khi đó tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất là
A. . B. . C. . D. .
Câu 33: Một đèn nêon được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 100sin100t (V). Đèn sẽ tắt nếu hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50V. Khoảng thời gian đèn tắt trong mỗi nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu?
A. s. B. s. C. s. D. s.
Câu 34: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha S1, S2 cách nhau 24 cm, dao động theo cùng phương thẳng đứng. Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm I của S1S2 đến điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với I bằng 5 cm. Số điểm không dao động trên đoạn S1S2 là
A. 50. B. 48. C. 24. D. 22.
Câu 35: Ba điểm S, A, B nằm trên một đường tròn đường kính AB, biết AB = 2SA. Tại S đặt một nguồn âm đẳng hướng thì mức cường độ âm tại B là 40,00 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AB là
A. 40,00 dB. B. 69,28 dB. C. 44,77 dB. D. 35,23 dB.
Câu 36: Sóng truyền trên một sợi dây dài nằm ngang với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s. Tại một thời điểm nào đó, điểm M đang ở vị trí cao nhất còn điểm N đi qua vị trí cân bằng hướng lên. Xác định khoảng cách giữa hai điểm M và N? Biết giữa M, N có hai điểm dao động ngược pha với M và sóng truyền từ M đến N?
A. 12,5 cm. B. 7,5 cm. C. 17,5 cm. D. 22,5 cm.
Câu 37: Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một trong ba phần tử điện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện đó. Đoạn mạch điện này chứa
A. cuộn dây thuần cảm.
B. tụ điện.
C. điện trở thuần.
D. có thể cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện.
Câu 38: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, với khoảng cách hai nút sóng liền kề nào đó là 12 cm. Hai điểm M, N trên dây lần lượt cách một nút những khoảng 3 cm, 9 cm. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Tại một thời điểm, tốc độ dao động hai điểm M và N luôn bằng nhau.
B. Biên độ dao động của M và N bằng nhau.
C. Độ lệch pha của hai điểm M và N là π/2.
D. Tại một thời điểm, độ lệch của hai điểm M và N so với vị trí cân bằng của chúng luôn bằng nhau.
Câu 39: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ A với chu kỳ lần lượt là 2,0 s và 6,0 s. Ở thời điểm ban đầu hai chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hai chất điểm có cùng li độ lần đầu tiên (không kể thời điểm ban đầu) vào thời điểm
A. t = 0,25 s. B. t = 0,75 s. C. t = 0,50 s. D. t =1,5 s.
Câu 40: Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(2πt + φ) cm và x2 = A2cos(2πt – π/2) cm thì phương trình dao động tổng hợp là x = Acos(2πt – π/3) cm. Để năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 phải có giá trị
A. cm. B. cm. C. 20cm. D. cm.
Câu 41: Hai nguồn sóng kết hợp A và B thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với bước sóng 24 cm. I là trung điểm của AB. Hai điểm M, N trên đường AB cách I một đoạn lần lượt 2 cm và 4 cm. Khi li độ của N là 6 mm thì li độ của M là
A. 6 mm. B. 2 mm. C. –2 mm. D. –6 mm.
Câu 42: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A/. Đúng lúc lò xo giãn một đoạn Δℓ = A/2 thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biết rằng độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật trước và sau khi giữ lò xo là
A. . B. . C. . D. .
Câu 43: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Ở thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đến thời điểm t1 = 1/6 s thì động năng của vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu và vật vẫn chưa đổi chiều chuyển động, đến thời điểm t2 = 5/12 s vật đi được quãng đường 12 cm kể từ thời điểm ban đầu. Biên độ dao động của vật là
A. 6 cm. B. 12 cm. C. 8 cm. D. 4 cm.
Câu 44: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 40 g và lò xo có độ cứng k = 20 N/m đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,2. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 6,0 cm rồi buông nhẹ. Cho g = 10 m/s2. Độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động là
A. 5,2 cm. B. 0,8 cm. C. 5,6 cm. D. 6,0 cm.
Câu 45: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m =100 g và mang tích điện q = 5.10-5 C. Khi vật nhỏ đang ở vi trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo và có cường độ E = 104 V/m trong khoảng thời gian Δt = 0,05π s rồi ngắt điện trường. Bỏ qua ma sát. Vận tốc cực đại của vật sau khi ngắt điện trường là
A. cm/s. B. cm/s. C. 50 cm/s. D. 100 cm/s.
Câu 46: Sóng truyền trên một dây đàn hồi dài theo phương ngược với trục Ox. Tại một thời điểm nào đó thì hình dạng một đoạn dây như hình vẽ. Các điểm O, M, N nằm trên dây. Chọn đáp án đúng?
A. ON = 30 cm; N đang đi lên.
B. ON = 28 cm; N đang đi lên.
C. ON = 30 cm; N đang đi xuống.
D. ON = 28 cm; N đang đi xuống.
Câu 47: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên trục Ox, chung vị trí cân bằng O, cùng tần số f, có biên độ dao động của điểm sáng thứ nhất là A và điểm sáng thứ hai là 2A. Tại thời điểm ban đầu điểm sáng thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, điểm sáng thứ hai ở vị trí biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm sáng là
A. . B. . C. . D. .
Câu 48: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng 250 g mang điện tích 10-7 C được treo vào sợi dây mảnh cách điện có chiều dài 90 cm trong điện trường đều nằm ngang có cường độ E = 2.106 V/m. Khi quả cầu đang nằm yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường thì con lắc dao động điều hòa. Cho g = 10 m/s2. Tốc độ cực đại của quả cầu sau khi đổi chiều điện trường có giá trị gần bằng
A. 24 cm/s. B. 55 cm/s. C. 40 cm/s. D. 48 cm/s.
Câu 49: Cho hai nguồn âm đồng bộ, phát đẳng hướng đặt trong không khí. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những điểm âm đạt cực đại và không nghe thấy âm chỉ nằm trên đường nối hai nguồn.
B. Trong mặt phẳng chứa hai nguồn, những điểm âm đạt cực đại nằm trên các đường hypebol.
C. Những điểm âm đạt cực đại chỉ nằm trên các đường trung trực của hai nguồn.
D. Trong mặt phẳng chứa hai nguồn, những điểm không nghe thấy âm nằm trên các đường hypebol.
Câu 50: Khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng và bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Xem Trái Đất và Mặt Trăng là những quả cầu đồng chất. Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T khi ở mặt đất, nếu đưa con lắc này lên bề mặt Mặt Trăng thì nó sẽ dao động điều hòa với chu kỳ
A. T’ = T/1,57. B. T’ = 2,43T. C. T’ = T/243. D. T’ = 1,57T.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
 
                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 132


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-11-22 16:49:59 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 399 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.34 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề thi thử lần 1 trường Chuyên Hà Tĩnh, Vật lý 12. TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ VẬT LÝ ======== (Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang) Thời gian: 90 phút ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Mã đề: 132 Xem lời giải các bài

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/de-thi-thu-lan-1-truong-chuyen-ha-tinh.rwyf0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan