VẬT LÝ 10: ÔN CHƯƠNG 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LÝ LỚP 10
PhÇn mét: C¬ häc
Ch­¬ng I: §éng häc chÊt ®iÓm
C©u 1: Chän c©u ®óng.
Mét vËt ®øng yªn nÕu kho¶ng c¸ch tõ nã ®Õn vËt mèc lu«n cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
MÆt trêi mäc ë ®»ng §«ng, lÆn ë ®¼ng T©y v× tr¸i ®Êt quay quanh trôc B¾c – Nam tõ T©y sang §«ng.
Khi xe ®¹p ch¹y trªn ®­êng th¼ng, ng­êi ®øng trªn ®­êng thÊy ®Çu van xe vÏ thµnh mét ®­êng trßn.
§èi víi ®Çu mòi kim ®ång hå th× trôc cña nã lµ ®øng yªn.
C©u 2: Chän c©u sai.
To¹ ®é cña 1 ®iÓm trªn trôc 0x lµ kho¶ng c¸ch tõ vËt mèc ®Õn ®iÓm ®ã.
To¹ ®é cña 1 ®iÓm trªn trôc 0x lµ kho¶ng c¸ch tõ gèc 0 ®Õn ®iÓm ®ã.
§ång hå dïng ®Ó ®o kho¶ng thêi gian.
Giao thõa n¨m MËu Th©n lµ mét thêi ®iÓm.
C©u 3: Tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 xuÊt ph¸t tõ ga Hµ Néi vµo lóc 19h00min, tíi ga Vinh vµo lóc 0h34min ngµy h«m sau. Kho¶ng thêi gian tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 ch¹y tõ ga Hµ Néi tíi ga Vinh lµ
a.    19h
b.     24h34min
c.     4h26min
d.    18h26min
C©u 4: Tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 xuÊt ph¸t tõ ga Hµ Néi vµo lóc 19h00min, ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2006, tíi ga Sµi Gßn vµo lóc 4h00min ngµy 10 th¸ng 3 n¨m  2006. Trong thêi gian ®ã tµu ph¶i nghØ ë mét sè ga ®Ó tr¶ kh¸ch mÊt 39min. Kho¶ng thêi gian tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 ch¹y tõ ga Hµ Néi tíi ga Sµi Gßn lµ
a.    32h21min
b.     33h00min
c.     33h39min
d.    32h39min
C©u 5: BiÕt giê Bec Lin( Céng hoµ liªn bang §øc) chËm h¬n giê Hµ Néi 6 giê, trËn chung kÕt bãng ®¸ Wold Cup n¨m 1006 diÔn ra t¹i Bec Lin vµo lóc 19h00min ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2006 giê Bec Lin. Khi ®ã giê Hµ Néi lµ
a.    1h00min ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2006
b.     13h00min ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2006
c.     1h00min ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2006
d.    13h00min ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2006
C©u 6: ChuyÕn bay cña h·ng Hµng kh«ng ViÖt Nam tõ Hµ Néi ®i Pa-ri( Céng hoµ Ph¸p) khëi hµnh vµo lóc 19h30min giê Hµ Néi ngµy h«m tr­íc, ®Õn Pa-ri lóc 6h30min s¸ng h«m sau theo giê Pa-ri. Thêi gian m¸y bay bay tõ Hµ Néi tíi Pa-ri lµ:
a.    11h00min
b.     13h00min
c.     17h00min
d.    26h00min
C©u 7: Trong chuyÓn ®éng th¼ng, vÐc t¬ vËn tèc tøc thêi cã
a.    Ph­¬ng vµ chiÒu kh«ng thay ®æi.
b.     Ph­¬ng kh«ng ®æi, chiÒu lu«n thay ®æi
c.     Ph­¬ng vµ chiÒu lu«n thay ®æi
d.    Ph­¬ng kh«ng ®æi, chiÒu cã thÓ thay ®æi
C©u 8: ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng th¼ng trong ®ã
a.    ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú.
b.     ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau bÊt kú trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.
c.     ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau bÊt kú trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú.
d.    ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.

C©u 9: Trong chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu vÐc t¬ vËn tèc tøc thêi vµ vÐc t¬ vËn tèc trung b×nh trong kho¶ng thêi gian bÊt kú cã
a.    Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu vµ ®é lín kh«ng b»ng nhau
b.     Cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu vµ ®é lín kh«ng b»ng nhau
c.     Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu vµ ®é lín b»ng nhau
d.    Cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu vµ ®é lín kh«ng b»ng nhau
C©u 10: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu cã ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ
a.    x = x0 + v0t + at2/2
b.     x = x0 + vt
c.     x = v0 + at
d.    x = x0 - v0t + at2/2
C©u 11: Chän c©u sai
a.    §é dêi lµ vÐc t¬ nèi vÞ trÝ ®Çu vµ vÞ trÝ cuèi cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng.
b.     §é dêi cã ®é lín b»ng qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña chÊt ®iÓm
c.     ChÊt ®iÓm ®i trªn mét ®­êng th¼ng råi quay vÒ vÞ trÝ ban ®Çu th× cã ®é dêi b»ng kh«ng
d.    §é dêi cã thÓ d­¬ng hoÆc ©m
C©u 12: Chän c©u ®óng
a.    §é lín vËn tèc trung b×nh b»ng tèc ®é trung b×nh
b.     §é lín vËn tèc tøc thêi b»ng tèc ®é tøc thêi
c.     Khi chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng chØ theo mét chiÒu th× bao giêi vËn tèc trung b×nh còng b»ng tèc ®é trung b×nh
d.    VËn tèc tøc thêi cho ta biÕt chiÒu chuyÓn ®éng, do ®ã bao giê còng cã gi¸ trÞ d­¬ng.
C©u 13: Chän c©u sai
a.    §å thÞ vËn tèc theo thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ mét ®­êng song song víi trôc 0t.
b.     Trong chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®å thÞ theo thêi gian cña to¹ ®é vµ cña vËn tèc lµ nh÷ng ®­êng th¼ng
c.     §å thÞ to¹ ®é theo thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng bao giê còng lµ mét ®­êng th¼ng
d.    §å thÞ to¹ ®é theo thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ mét ®­êng th¼ng xiªn gãc
C©u 14: Chän c©u sai.
Mét ng­êi ®i bé trªn mét con ®­êng th¼ng. Cø ®i ®­îc 10m th× ng­êi ®ã l¹i nh×n ®ång hå vµ ®o kho¶ng thêi gian ®· ®i. KÕt qu¶ ®o ®­îc ghi trong b¶ng sau:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x(m)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
t(s)
8
8
10
10
12
12
12
14
14

VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng 10m lÇn thø 1 lµ 1,25m/s.
VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng 10m lÇn thø 3 lµ 1,00m/s.
VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng 10m lÇn thø 5 lµ 0,83m/s.
VËn tèc trung b×nh trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ 0,91m/s
C©u 15: Mét ng­êi ®i bé trªn mét ®­êng th¼ng víi v©n tèc kh«ng ®æi 2m/s. Thêi gian ®Ó ng­êi ®ã ®i hÕt qu·ng ®­êng 780m lµ
a.    6min15s
b.     7min30s
c.     6min30s
d.    7min15s
C©u 16: Hai ng­êi ®i bé theo mét chiÒu trªn mét ®­êng th¼ng AB, cïng suÊt ph¸t t¹i vÞ trÝ A, víi vËn tèc lÇn l­ît lµ 1,5m/s vµ 2,0m/s, ng­êi thø hai ®Õn B sím h¬n ng­êi thø nhÊt 5,5min. Qu·ng ®­êng AB dµi
a.    220m
b.     1980m
c.     283m
d.    1155m
C©u 17: Mét «t« ch¹y trªn ®­êng th¼ng. Trªn nöa ®Çu cña ®­êng ®i, «t« ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi b»ng 50km/h. Trªn nöa sau, «t« ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi b»ng 60km/h. VËn tèc cña «t« trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ

a.    55,0km/h
b.     50,0km/h
c.     60,0km/h
d.    54,5km/h
C©u 18: Hai xe ch¹y ng­îc chiÒu ®Õn gÆp nhau, cïng khëi hµnh mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 120km. VËn tèc cña xe ®i tõ A lµ 40km/h, cña xe ®i tõ B lµ 20km/h.
1. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe khi chän trôc to¹ ®é 0x h­íng tõ A sang B, gèc 0A lµ
a.    xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km)
b.     xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km)
c.     xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km)
d.    xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km)
2. Thêi ®iÓm mµ 2 xe gÆp nhau lµ
a.    t = 2h
b.     t = 4h
c.     t = 6h
d.    t = 8h
3. VÞ trÝ hai xe gÆp nhau lµ
a.    C¸ch A 240km vµ c¸ch B 120km
b.     C¸ch A 80km vµ c¸ch B 200km
c.     C¸ch A 80km vµ c¸ch B 40km
d.    C¸ch A 60km vµ c¸ch B 60km
C©u 19: Trong thÝ nghiÖm vÒ chuyÓn ®éng th¼ng cña mét vËt ng­êi ta ghi ®­îc vÞ trÝ cña vËt sau nh÷ng kho¶ng thêi gian 0,02s trªn b¨ng giÊy ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng sau:
VÞ trÝ(mm)
A
B
C
D
E
G
H
0
22
48
78
112
150
192
Thêi ®iÓm(s)
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng
a.    Th¼ng ®Òu
b.     Th¼ng nhanh dÇn
c.     Th¼ng chËm dÇn
d.    Th¼ng nhanh dÇn sau ®ã chËm dÇn
C©u 20: Mét «t« ch¹y trªn mét ®­êng th¼ng, lÇn l­ît ®i qua 3 ®iÓm A, B, C c¸ch ®Òu nhau mét kho¶ng 12km. Xe ®i ®o¹n AB hÕt 20min, ®o¹n BC hÕt 30min. VËn tèc trung b×nh trªn
a.    §o¹n AB lín h¬n trªn ®o¹n CB
b.     §o¹n AB nhá h¬n trªn ®o¹n CB
c.     §o¹n AC lín h¬n trªn ®o¹n AB
d.    §o¹n AC nhá h¬n trªn ®o¹n CB
C©u 21: Tèc kÕ cña mét «t« ®ang ch¹y chØ 70km/h t¹i thêi ®iÓm t. §Ó kiÓm tra xem ®ång hå tèc kÕ ®ã chØ cã ®óng kh«ng, ng­êi l¸i xe gi÷ nguyªn vËn tèc, mét ng­êi hµnh kh¸ch trªn xe nh×n ®ång hå vµ thÊy xe ch¹y qua hai cét c©y sè bªn ®­êng c¸ch nhau 1 km trong thêi gian 1min. Sè chØ cña tèc kÕ
a.    B»ng vËn tèc cña cña xe
b.     Nhá h¬n vËn tèc cña xe
c.     Lín h¬n vËn tèc cña xe
d.    B»ng hoÆc nhá h¬n vËn tèc cña xe
C©u 22: Trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu, vÐc t¬ gia tèc tøc thêi cã ®Æc ®iÓm
a.    H­íng thay ®æi, ®é lín kh«ng ®æi
b.     H­íng kh«ng ®æi, ®é lín thay ®æi
c.     H­íng thay ®æi, ®é lín thay ®æi
d.    H­íng kh«ng ®æi, ®é lín kh«ng ®æi
C©u 23: C«ng thøc liªn hÖ vËn tèc vµ gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu

a.    v = v0 + at2
b.     v = v0 + at
c.     v = v0 - at
d.    v =  - v0 + at
C©u 24: Trong c«ng thøc liªn hÖ gi÷ vËn vµ gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh
a.    ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu
b.     ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu
c.     ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu
d.    ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu
C©u 25: ChuyÓn ®éng cña mét xe m¸y ®­îc m« t¶ bëi ®å thÞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ChuyÓn ®éng cña xe m¸y lµ chuyÓn ®éng
a.    §Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 20s, chËm dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s
b.     ChËm dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 20s, nhanh dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s
c.     §Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 20 ®Õn 60s, chËm dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s
d.    Nhanh dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 20s, ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s
C©u 26: Chän c©u sai
ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng theo mét chiÒu víi gia tèc a = 4m/s2 cã nghÜa lµ
a.    Lóc ®Çu vËn tèc b»ng 0 th× sau 1s vËn tèc cña nã b»ng 4m/s
b.     Lóc vËn tèc b»ng 2m/s th× sau 1s vËn tèc cña nã b»ng 6m/s
c.     Lóc vËn tèc b»ng 2/s th× sau 2s vËn tèc cña nã b»ng 8m/s
d.    Lóc vËn tèc b»ng 4m/s th× sau 2s vËn tèc cña nã b»ng 12m/s
C©u 27: Chän c©u sai
Khi mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu th× nã
a.    Cã gia tèc kh«ng ®æi
b.     Cã gia tèc trung b×nh kh«ng ®æi
c.     ChØ cã thÓ chuyÓn ®éng nhanh dÇn hoÆc chËm dÇn
d.    Cã thÓ lóc ®Çu chuyÓn ®éng chËm dÇn sau ®ã chuyÓn ®éng nhanh dÇn
C©u 28: VËn tèc vò trô cÊp I( 7,9km/s) lµ vËn tèc nhá nhÊt ®Ó c¸c con tµu vò trô cã thÓ bay quanh Tr¸i ®Êt. Sau khi phãng 160s con tµu ®¹t ®­îc vËn tèc trªn, gia tèc cña tµu lµ
a.    49,375km/s2
b.     2,9625km/min2
c.     2962,5m/min2
d.    49,375m/s2
C©u 29: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn trôc 0x víi gia tèc kh«ng ®æi a = 4m/s2 vµ vËn tèc ban ®Çu v0 = - 10m/s.
a.    Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = 10m/s.
b.     Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = - 10m/s.
c.     Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = 10m/s.
d.    Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp vÉn ®øng yªn. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = 0m/s.

C©u 30: Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu
a.    x = x0 + v0t2 + at3/2
b.     x = x0 + v0t + a2t/2
c.     x = x0 + v0t + at/2
d.    x = x0 + v0t + at2/2
C©u 31: §å thÞ vËn tèc cña mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc 0x ®­îc biÓu diÔn trªn h×nh vÏ. Gia tèc cña chÊt ®iÓm trong nh÷ng kho¶ng thêi gian 0 ®Õn 5s; 5s ®Õn 15s; >15s lÇn l­ît lµ
a.    -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2
b.     0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2
c.     0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2
d.    - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2
C©u 32: Chän c©u sai
ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu khi:
a.    a > 0 vµ v0 > 0
b.     a > 0 vµ v0 = 0
c.     a 0 > 0
d.    a > 0 vµ v0 = 0
C©u 33:
Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc 0x theo ph­¬ng tr×nh x = 2t + 3t2 trong ®ã x tÝnh b»ng m, t tÝnh b»ng s. Gia tèc; to¹ ®é vµ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lóc 3s lµ
a.    a = 1,5m/s2; x = 33m; v = 6,5m/s
b.     a = 1,5m/s; x = 33m; v = 6,5m/s
c.     a = 3,0m/s2; x = 33m; v = 11m/s
d.    a = 3,0m/s; x = 33m; v = 11m/s
C©u 34: VËn tèc cña mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc 0x cho bëi hÖ thøc v = 15 – 8t(m/s). Gia tèc vµ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lóc t = 2s lµ
a.    a = 8m/s2; v = - 1m/s.
b.     a = 8m/s2; v = 1m/s.
c.     a = - 8m/s2; v = - 1m/s.
d.    a = - 8m/s2; v = 1m/s.
C©u 35: Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi 30m/s. §Õn ch©n mét con dèc, ®ét nhiªn m¸y ngõng ho¹t ®éng vµ «t« theo ®µ ®i lªn dèc. Nã lu«n cã mét gia tèc ng­îc chiÒu víi vËn tèc ban ®Çu vµ b»ng 2m/s2 trong suèt qu¸ tr×nh lªn vµ xuèng dèc. Chän trôc to¹ ®é cïng h­íng chuyÓn ®éng, gèc to¹ ®é vµ gèc thêi gian lóc xe ë vÞ trÝ ch©n dèc. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng; thêi gian xe lªn dèc; vËn tèc cña «t« sau 20s lÇn l­ît lµ
a.    x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s.
b.     x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s.
c.     x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s.
d.    x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s.
C©u 36: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a vËn tèc nÐm lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng vµ ®é cao cùc ®¹i ®¹t ®­îc lµ
a.    v02 = gh
b.     v02 = 2gh
c.     v02 = gh
d.    v0 = 2gh
C©u 37: Chän c©u sai
a.    Khi r¬i tù do mäi vËt chuyÓn ®éng hoµn toµn nh­ nhau
b.     VËt r¬i tù do kh«ng chÞu søc c¶n cña kh«ng khÝ
c.     ChuyÓn ®éng cña ng­êi nh¶y dï lµ r¬i tù do
d.    Mäi vËt chuyÓn ®éng gÇn mÆt ®Êt ®Òu chÞu gia tèc r¬i tù do

C©u 38: Mét vËt r¬i tù do kh«ng vËn tèc ban ®Çu tõ ®é cao 5m xuèng. VËn tèc cña nã khi ch¹m ®Êt lµ
a.    v = 8,899m/s
b.     v = 10m/s
c.     v = 5m/s
d.    v = 2m/s
C©u 39: Mét vËt ®­îc th¶ tõ trªn m¸y bay ë ®é cao 80m. Cho r»ng vËt r¬i tù do víi g = 10m/s2, thêi gian r¬i lµ
a.    t = 4,04s.
b.     t = 8,00s.
c.     t = 4,00s.
d.    t = 2,86s.
C©u 40: Hai viªn bi s¾t ®­îc th¶ r¬i cïng ®é cao c¸ch nhau mét kho¶ng thêi gian 0,5s. LÊy g = 10m/s2. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai viªn bi sau khi viªn thø nhÊt r¬i ®­îc 1,5s lµ
a.    6,25m
b.     12,5m
c.     5,0m
d.    2,5m
C©u 41: Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 72km/h th× gi¶m ®Òu tèc ®é cho ®Õn khi dõng l¹i. BiÕt r»ng sau qu·ng ®­êng 50m, vËn tèc gi¶m ®i cßn mét nöa. Gia tèc vµ qu·ng ®­êng tõ ®ã cho ®Õn lóc xe dõng h¼n lµ
a.    a = 3m/s2; s = 66,67m
b.     a = -3m/s2; s = 66,67m
c.     a = -6m/s2; s = 66,67m
d.    a = 6m/s2; s = 66,67m
C©u 42: Mét ng­êi thî x©y nÐm mét viªn g¹ch theo ph­¬ng th¼ng ®øng cho mét ng­êi kh¸c ë trªn tÇng cao 4m. Ng­êi nµy chØ viÖc gi¬ tay ngang ra lµ b¾t ®­îc viªn g¹ch. LÊy g = 10m/s2. §Ó cho viªn g¹ch lóc ng­êi kia b¾t ®­îc b»ng kh«ng th× vËn tèc nÐm lµ
a.    v = 6,32m/s2.
b.     v = 6,32m/s.
c.     v = 8,94m/s2.
d.    v = 8,94m/s.
C©u 43: Ng­êi ta nÐm mét vËt tõ mÆt ®Êt lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc 4,0m/s. LÊy g = 10m/s2. Thêi gian vËt chuyÓn ®éng vµ ®é cao cùc ®¹i vËt ®¹t ®­îc lµ
a.    t = 0,4s; H = 0,8m.
b.     t = 0,4s; H = 1,6m.
c.     t = 0,8s; H = 3,2m.
d.    t = 0,8s; H = 0,8m.
C©u 44: Mét m¸y bay chë kh¸ch muèn cÊt c¸nh ®­îc ph¶i ch¹y trªn ®­êng b¨ng dµi 1,8km ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc 300km/h. M¸y bay cã gia tèc kh«ng ®æi tèi thiÓu lµ
a.    50000km/h2
b.     50000m/s2
c.     25000km/h2
d.    25000m/s2
C©u 45: Mét ®oµn tµu rêi ga chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,1m/s2 trªn ®o¹n ®­êng 500m, sau ®ã chuyÓn ®éng ®Òu. Sau 1h tµu ®i ®­îc ®o¹n ®­êng lµ
a.    S = 34,5km.
b.     S = 35,5km.
c.     S = 36,5km.
d.    S = 37,5km.
C©u 46: Ph­¬ng vµ chiÒu cña vÐc t¬ vËn tèc trong chuyÓn ®éng trßn lµ
a.    Ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu cïng chiÒu chuyÓn ®éng.
b.     Ph­¬ng vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu cïng chiÒu chuyÓn ®éng.

a.    Ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu ng­îc chiÒu chuyÓn ®éng.
b.     Ph­¬ng vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu ng­îc chiÒu chuyÓn ®éng.
C©u 47: C«ng thøc tèc ®é dµi; tèc ®é gãc trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu vµ mèi liªn hÖ gi÷a chóng lµ
a.    a. ; ; v = R
b.     b. ; ;  = vR
c.     c. ; ;  = vR
d.    d. ; ; v = R
C©u 48: H·y chän c©u sai
a.    Chu kú ®Æc tr­ng cho chuyÓn ®éng trßn ®Òu. Sau mçi chu kú T, chÊt ®iÓm trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vµ lÆp l¹i chuyÓn ®éng nh­ tr­íc. ChuyÓn ®éng nh­ thÕ gäi lµ chuyÓn ®éng tuÇn hoµn víi chu kú T.
b.     Chu kú ®Æc tr­ng cho chuyÓn ®éng trßn. Sau mçi chu kú T, chÊt ®iÓm trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vµ lÆp l¹i chuyÓn ®éng nh­ tr­íc. ChuyÓn ®éng nh­ thÕ gäi lµ chuyÓn ®éng tuÇn hoµn víi chu kú T.
c.     Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu, chu khú lµ kho¶ng thêi gian chÊt ®iÓm ®i hÕt mét vßng trªn ®­êng trßn.
d.    TÇn sè f cña chuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ ®¹i l­îng nghÞch ®¶o cña chu kú vµ chÝnh lµ sè vßng chÊt ®iÓm ®i ®­îc trong mét gi©y.
C©u 49: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é gãc  víi chu kú T vµ tÇn sè f lµ
a.     = 2/T; f = 2.
b.     T = 2/; f = 2.
c.     T = 2/;  = 2f.
d.     = 2/f;  = 2T.
C©u 50: Chän c©u ®óng
Trong c¸c chuyÓn ®éng trßn ®Òu
a.    Cïng b¸n kÝnh, chuyÓn ®éng nµo cã chu kú lín h¬n th× cã tèc ®é dµi lín h¬n.
b.     ChuyÓn ®éng nµo cã chu kú nhá h¬n th× th× cã tèc ®é gãc nhá h¬n.
c.     ChuyÓn ®éng nµo cã tÇn sè lín h¬n th× th× cã chu kú nhá h¬n.
d.    Víi cïng chu kú, chuyÓn ®éng nµo cã b¸n kÝnh nhá h¬n th× tèc ®é gãc nhá h¬n.
C©u 51: Kim giê cña mét ®ång hå dµi b»ng 3/4 kim phót. TØ sè gi÷a tèc ®é gãc cña hai kim vµ tû sè gi÷a tèc ®é dµi cña ®Çu mót hai kim lµ
a.    h/min = 1/12; vh/vmin = 1/16.
b.     h/min = 12/1; vh/vmin = 16/1.
c.     h/min = 1/12; vh/vmin = 1/9.
d.    h/min = 12/1; vh/vmin = 9/1.
C©u 52: VÖ tinh nh©n t¹o cña Tr¸i §Êt ë ®é cao 300km bay víi vËn tèc 7,9km/s. Coi chuyÓn ®éng lµ trßn ®Òu; b¸n kÝnh Tr¸i §Êt b»ng 6400km. Tèc ®é gãc; chu kú vµ tÇn sè cña nã lÇn l­ît lµ
a.     = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz.
b.      = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19.10-3Hz.
c.      = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz.
d.     = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz.
C©u 53: Chän c©u sai
Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu:
a.    VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n h­íng vµo t©m.
b.     VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n vu«ng gãc víi vÐc t¬ vËn tèc.
c.     §é lín cña vÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n kh«ng ®æi
d.    VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n kh«ng ®æi
C©u 54: Chon c©u sai
C«ng thøc tÝnh gia tèc h­íng t©m trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu

a.    aht = v2/R.
b.     aht = v2R.
c.     aht = 2R.
d.    aht = 42f2/R.
C©u 55: Kim gi©y cña mét ®ång hå dµi 2,5cm. Gia tèc cña ®Çu mót kim gi©y lµ
a.    aht = 2,74.10-2m/s2.
b.     aht = 2,74.10-3m/s2.
c.     aht = 2,74.10-4m/s2.
d.    aht = 2,74.10-5m/s2.
C©u 56: BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a Tr¸i §Êt vµ MÆt Tr¨ng lµ 3,84.108m, chu kú cña MÆt Tr¨ng quay quanh Tr¸i §Êt lµ 27,32ngµy. Gia tèc cña MÆt Tr¨ng trong chuyÓn ®éng quay quanh Tr¸i §Êt lµ
a.    aht = 2,72.10-3m/s2.
b.     aht = 0,20. 10-3m/s2.
c.     aht = 1,85.10-4m/s2.
d.    aht = 1,72.10-3m/s2.
C©u 57: Chän c©u sai
a.    Quü ®¹o cña mét vËt lµ t­¬ng ®èi. §èi víi c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× quü ®¹o cña vËt lµ kh¸c nhau.
b.     VËn tèc cña vËt lµ t­¬ng ®èi. Trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× vËn tèc cña cïng mét vËt lµ kh¸c nhau.
c.     Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong kh«ng gian lµ t­¬ng ®èi.
d.    Nãi r»ng Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi hay MÆt Trêi quay quanh Tr¸i §Êt ®Òu ®óng.
C©u 58: Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng ng­îc dßng víi vËn tèc 14km/h so víi mÆt n­íc. N­íc ch¶y víi vËn tèc 9km/h so víi bê. VËn tèc cña thuyÒn so víi bê lµ
a.    v = 14km/h
b.     v = 21km/h
c.     v = 9km/h
d.    v = 5km/h
C©u 59: Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 18km theo ®­êng th¼ng. VËn tèc cña mét can« khi n­íc kh«ng ch¶y lµ 16,2km/h vµ vËn tèc cña dßng n­íc so víi bê s«ng lµ 1,5m/s. Thêi gian ®Ó can« ®i tõ A ®Õn B råi trë l¹i ngay tõ B vÒ A lµ
a.    t = 2,2h.
b.     t = 2,5h.
c.     t = 3,3h.
d.    t = 2,24h.
C©u 60: Mét ng­êi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m, mòi xuång lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt 1min. VËn tèc cña xuång so víi bê s«ng lµ
a.    v = 3m/s.
b.     v = 4m/s.
c.     v = 5m/s.
d.    v = 7m/s.
C©u 61: Chän sè liÖu kÐm chÝnh x¸c nhÊt trong c¸c sè liÖu d­íi ®©y:
Sè gia cÇm cña trang tr¹i A cã kho¶ng
a.    1,2.103 con
b.     1230 con
c.     1,23.103 con
d.    1.103 con
C©u 62: Dïng th­íc th¼ng cã giíi h¹n ®o lµ 20cm vµ ®é chia nhá nhÊt lµ 0,5cm ®Ó ®o chiÒu dµi chiÕc bót m¸y. NÕu chiÕc bót cã ®é dµi cì 15cm th× phÐp ®o nµy cã sai sè tuyÖt ®èi vµ sai sè tû ®èi lµ
a.    l = 0,25cm;

a.    l = 0,5cm;
b.     l = 0,25cm;
c.     l = 0,5cm;
C©u 63: Mét viªn bi ®­îc nÐm lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng, Søc c¶n cña kh«ng khÝ kh«ng ®¸ng kÓ. Gia tèc cña viªn bi h­íng xuèng
a.    ChØ khi viªn bi ®i xuèng.
b.     ChØ khi viªn bi ë ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o.
c.     Khi viªn bi ®i lªn, khi ë ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o vµ khi ®i xuèng.
d.    Khi viªn bi ë ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o vµ khi ®i xuèng.
C©u 64: Trong ph­¬ng ¸n 1(®o gia tèc r¬i tù do), ng­êi ta ®o ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai chÊm thø 10-11 lµ 3,7cm vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai chÊm thø 11-12 lµ 4,1cm . Gia tèc r¬i tù do tÝnh ®­îc tõ thÝ nghiÖm trªn lµ
g = 9,8m/s2.
g = 10,0m/s2.
g = 10,2m/s2.
g = 10,6m/s2.
C©u 65: Trong ph­¬ng ¸n 2(®o gia tèc r¬i tù do), ng­êi ta ®Æt cæng quang ®iÖn c¸ch nam ch©m ®iÖn mét kho¶ng s = 0,5m vµ ®o ®­îc kho¶ng thêi gian r¬i cña vËt lµ 0,31s. Gia tèc r¬i tù do tÝnh ®­îc tõ thÝ nghiÖm trªn lµ
g = 9,8m/s2.
g = 10,0m/s2.
g = 10,4m/s2.
g = 10,6m/s2.
C©u 66: Sai sè cña
Ph­¬ng ¸n 1 lín h¬n ph­¬ng ¸n 2
Ph­¬ng ¸n 1 nhá h¬n ph­¬ng ¸n 2
Ph­¬ng ¸n 1 b»ng h¬n ph­íng ¸n 2
Ph­¬ng ¸n 1 b»ng hoÆc lín h¬n ph­íng ¸n 2
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-08-12 23:21:48 | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 207 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
lần xem

đề thi VẬT LÝ 10: ÔN CHƯƠNG 1, Vật lý 10. BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LÝ LỚP 10 PhÇn mét: C¬ häc Ch­¬ng I: §éng häc chÊt ®iÓm C©u 1: Chän c©u ®óng. Mét vËt ®øng yªn nÕu kho¶ng c¸ch tõ nã ®Õn vËt mèc lu«n cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi. MÆt trêi mäc ë ®»ng §«n

https://tailieuhoctap.com/dethivatly10/vat-ly-10-on-chuong-1.82kxvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác