On tap vat ly 10 chuong 1 va 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II.
………….……….……….
CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM.
 
1.      Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?
Một viên bi rơi từ độ cao 2m.
Một Ôtô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.
Một hòn đá được ném theo phương ngang.
Một tờ giấy rơi từ độ cao 3m.
2.      Trong trường hợp nào dưới đây, số chỉ của thời điểm mà ta xét trùng với khoảng thời gian trôi.
Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ đến 8h45 phút thì đoàn tàu đến Huế.
Một trận bóng đá diễn ra từ 15h đến 16h 45 phút.
Ô tô khởi hành lúc 8h từ TP Hồ Chí Minh, sau 3h đén Vũng Tàu.
Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu đã nêu ra.
3.      Chọn câu đúng. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là?
x = x0 + vt .                     B.S = vt.                    C. x = vt.              D. Một phương trình khác.
4.      Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t -10 (x đo bằng km,t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h là:
8 km.           B -2km.                     C. 2km.                          D.-8 km.
5.      Chọn câu đúng?   Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là.
s = (a và v0 cùng dấu)
s = ( a và v0 trái dấu).
x = x0+ ( a và v0 trái dấu).
x = x0+ ( a và v0 cùng dấu).
     6.  Chọn câu đúng?   Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng chậm dần đều là.
s = ( a và v0 trái dấu).
x = x0+ ( a và v0 cùng dấu).
s = (a và v0 cùng dấu)
x = x0+ ( a và v0 trái dấu). Một vật được rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí.Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc v của vật khi chạm đất là?

v = 9,8 m/s                 B. v = 9,9 m/s                 C. v = 1,0 m/s         D. v = 9,6 m/s
1

 


Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản không khí. Tỉ số là bao nhiêu?
A. = 4.    B. = 2.
C. = 1.     D. = 0,5.
9. Câu nào sai? Chuyển động tròn đều có?
A. Véc tơ gia tốc không đổi.   B. Quỹ đạo là đường tròn.
          C. Tốc độ dài không đổi.   D. Tốc độ gốc không đổi.
10. Câu nào sai? Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
A. Có phương và chiều không đổi.
B. Đặt vào vật chuyển động tròn đều.
C. Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn.
D. Có độ lớn không đổi.
11. Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu?
A. ω 7,27.10-5 rad/s.  B. ω 7,27.10-4 rad/s.
C. ω 6,2.10-6 rad/s  D. ω 5,24.10-5 rad/s.
12. Một Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?
A. S = 50m.   B. S = 100m.
C. S = 25m.   D. S = 500m.
13. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2.Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36km/h là?
A. t = 100s.   B. t = 200s
C. t = 300s.   D. t = 360s.
14. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu.
A. vtb = 10m/s.   B. vtb = 1m/s
C. vtb = 8m/s.   D. vtb = 15m/s
15. Một đĩa tròn bán kính 20cm quay đều quanh trục của nó,dĩa quay một vòng hết đúng 0,2s.Hỏi tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là.
 
A.v = 6,28 m/s.   B.v = 62,8 m/s
C.v = 628 m/s.   D.v = 3,14 m/s
         16.Hãy chỉ ra câu không đúng.
          A.Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.
          B.Tốc độ đi lại của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
C. Trong chuyển động thẳng đều,quãng đường đi được tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.
          D.Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.
          17. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:
          x = 5 +60t (x đo bằng km và t đo bằng giờ).
           Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng  bao nhiêu?
Từ điểm M,cách O là 5km,với vận tốc 60km/h
Từ điểm O,với vận tốc 5km/h
Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc là 5km/h
1

 


Từ điểm O,với vận tốc 60km/h
         18. Khi Ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều.Sau 20s,ô tô đạt đến vận tốc 14m/s.Gia tốc và vận tốc của ô tô kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?
               A. a = 0,2m/s2;  v = 18 m/s.   B.a = 0,2m/s2;   v = 8 m/s.
               C.a = 0,7/s2;      v = 38 m/s.  D.a = 1,4m/s2; v =  66m/s.          
        19. Để xác định hành trình của một con tàu trên biển,người ta không dùng thông tin nào dưới đây?
A.Hướng đi của con tàu tại điểm đó
B.Kinh độ của con tàu tại mỗi điểm.
C.Vĩ độ của con tàu tại điểm đó.
D.Ngày giờ con tàu đến điểm đó.
    20. Câu nào sai?
Trong chuyển động thẳng  nhanh dần đều thì
A.Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
B.vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
C.quáng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
D.Gia tốc là đại lượng không đổi.
 
CHƯƠNG II:ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM.
 
1.Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 4N,5N,6N.Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu?
A.6N.     B.9 N.
C.1 N.     D.Không biết vì chưa biết góc hợp giữa hai lực.
2. Một chất  điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N,8N và 10N.Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N là bao nhiêu?
A.900.     B.300.
C.450.     D.600.
3. Câu nào đúng?
Hợp lực của hai lực F và 2 F có thể
A.Vuông góc với lực .  B.Nhỏ hơn F.       C.Lớn hơn 3 F.   D.Vuông góc với lực 2.
4. Nếu môt vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào?.
A.Nhỏ hơn.    B.Lớn hơn.    C.Không thay đổi.   D.Bằng 0.
5.  Một hợp lực có tác dụng 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên,trong khoảng thời gian 2,0s. Quáng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là?
A.1,0 m.   B.0,5 m.            C.2 m.     D.4 m.
6.  Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian qủa bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02 s, thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao nhiêu?
A. 10 m/s.    B. 0,1 m/s.     C. 0,01 m/s.    D. 2,5 m/s.
7. Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80m trong 0,5s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu?
A. 6,4 m/s2; 12,8 N.   B. 3,2 m/s2; 6,4 N.
C.0,64 m/s2; 1,2 N.   D.640 m/s2; 1280 N.
8. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0m/s đến  8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu?
A.10 N.    B.15 N.           C.1,0 N.    D.5,0 N.
1

 


9. Một người thực hiện động tay nằm sấp,chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như  thế nào?
A.Đẩy lên.   B.Đẩy xuống.         C.Đẩy sang bên.   D.không đẩy gì cả.
10.Câu nào đúng.
Khi một con ngựa kéo xe,lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là?
A.Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. B.Lực mà ngựa tác dụng vào xe.
C.Lực mà xe tác dụng vào ngựa.  D.Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đấ.
11.Câu nào đúng?
Một ngừơi có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. lực mà mặt đất tác dụng lên ngừơi đó có độ lớn?
A.Bằng 500N.   B.Bé hơn 500N.
C.lớn hơn 500 N.  D.Phụ thuộc vào nơi mà ngừời đó đứng trên mặt đất.
12. Một vật có khối lượng  1 kg, ở trên mặt đất có trọng lựơng là 10N. Khi  chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất là 2R(R là  bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn?
A.2,5 N.   B.1 N            C.5 N.    D.10N.
13.Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bị kéo,lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5cm. Hỏi khi lực đàn hồi của là xo bằng 10 N, thì chiều dài của lò xo nó bằng bao nhiêu?
A.28 cm.   B.40 cm.         C.48 cm.   D.22 cm.
14. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng là 40N/m.Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia lực 1,0 N để nén lò xo.khi ấy chiều dài của nó bằng bao nhiêu?
A.7,5 cm.   B.2,5 cm.          C.12,5 cm.   D.9,75 cm.
15. Câu nào đúng?
Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám bằng ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu,vật chuyển động chậm dần vì có.
A.Lực ma sát.   B.Lực tác dụng ban đầu.    C.Phản lực.   D.Quán tính.
16. Một vận động viên môn hốc cây(môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu 10m/s. hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là 0,1. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại?Lấy g = 9,8 m/s2.
A.51 m.   B.39m.     C.45m.    D.57m.
17. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?
A.Không thay đổi.  B.Tăng lên.
C.Giảm xuống.  D.Không biết được.
18. Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc ở tại một mái nhà ở cùng một độ cao,bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản của không khí?
A.Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.  B.A chạm đất trước B.
C.A chạm đất sau B.    D.chưa đủ thông tin để trả lời.
19. Một viên bi A được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó,tại cùng độ cao,một viên bi B có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi điều gì sau đây sẽ xảy ra?
A. B chạm sàn trong khi A mới đi được nửa đường.  B. B chạm sàn trứơc A.
C.  B chạm sàn trứơc A.     D. A và b chạm sàn cùng một lúc.
20. Câu nào đúng.
Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton
A.Tác dụng vào hai vật khác nhau.                                         
B.Tác dụng vào cùng một vật.
C.Không cần phải bằng nhau về độ lớn. 
D.Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.
 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-10-09 22:41:45 | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 213 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

đề thi On tap vat ly 10 chuong 1 va 2, Vật lý 10. CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II. ………….……….………. CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM. 1. Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng? Một viên bi rơi từ độ cao 2m. Một Ôt

https://tailieuhoctap.com/de-thi/on-tap-vat-ly-10-chuong-1-va-2.dzq3vq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan