đề thi thử quôc gia lần 1 môn vật lý THPT QX1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 1
 
(Đề này gồm 4 trang)
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC LỚP 12
 LẦN 1- NĂM HỌC 2014-2015
Môn: VẬT LÍ
(Thời gian làm bài : 90 phút)
 
Họ, tên thí sinh :...............................................................................Số báo danh ...........................
Mã đề  135
 
Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy
2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số là :
A. 1 Hz.   B. 3 Hz.   C. 12 Hz.   D. 6 Hz.
Câu 2 . Trong bài toán thực hành của chương trình vât lý 12 , bằng cách sử dụng con lắc đơn  để đo gia tốc rơi tự do là ( ∆g là sai số tuyệt đối trong phép đo ) . Bằng cách đo gián tiếp thì xác định được chu kỳ và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,7951 ± 0,0001 (s) ; l = 0,8 ± 0,0002 ( m) . Gia tốc rơi tự do có giá trị là :
9,801 ± 0,0035 (m/s2)      C. 9,801 ± 0,0023 (m/s2)
9,801 ± 0,0003 (m/s2)     D. 9,801 ± 0,0004 (m/s2)
Câu 3 . Giảm xóc của ôtô là một bộ phận ứng dụng tính chất của :
        A. dao động tắt dần          B. dao động điều hòa C. dao động duy trì             D. dao động cưỡng bức
Câu 4. Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, tần số f = 4Hz. Tốc độ của vật khi có li độ x = 3cm là:
 A. 2(cm/s) B. 16(cm/s)              C. 32(cm/s)                D. (cm/s)
Câu 5. Phương trình nào sau đây mô tả quan hệ gia tốc và li độ của con lắc lò xo dao động điều hòa :
      A. a = 4x2        B. a = -4x          C. a = -4x2                 D. a = 4x
Câu 6. Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng. Xác định li độ và vận tốc của vật khi pha dao động bằng 300
      A.
  B.
     C.
    D.
Câu 7. Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm là
 A. (cm). B. (cm). 
 C. (cm). D. (cm).
Câu 8. Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là
   A. .        B. .                C. .                         D. .
Câu 9. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA = 3cos(40πt + /6) (cm); uB=4cos(40πt + 2/3) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R= 2cm. Số điểm dao động với biên độ 5cm có trên đường tròn là
  A. 15   B. 16           C. 17            D. 18
Câu 10. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa với công suất truyền đi ở trạm phát điện  không đổi , hiêu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đường dây tải là U thì điện năng hao phí trên đường dây sẽ
A. tỉ lệ U   B. tỉ lệ với U2   C. tỉ lệ nghịch với U2             D. tỉ lệ nghịch với U
Câu 11. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua hao phí của máy. Số vòng dây cuộn thứ cấp là
      A. 1100vòng                     B. 2000vòng                       C. 2200 vòng                   D. 2500 vòng
Câu 12. Xét hai dao động cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động sẽ không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây :
A. Biên độ dao động thứ nhất    B. Biên độ dao động thứ hai  
C. Tần số dao động     D. Độ lệch pha hai dao động

Câu 13. Một con lắc lò xo gồm quả nặng có khối lượng 1kg gắn với một lò xo có độ cứng k =1600N/m. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của con lắc là:
 A. A = 6 cm.              B. A = 5cm.  C. A = 4 cm.   D. A = 3 cm.
Câu 14. Một trạm hạ áp cấp điện cho một nông trại để thắp sáng các bóng đèn sợi đốt cùng loại có điện áp định mức 220 V. Nếu dùng 500 bóng thì chúng hoạt động đúng định mức, nếu dùng 2000 bóng thì chúng chỉ đạt 85 % công suất định mức. Coi điện trở của bóng đèn không đổi. Điện áp hiệu dụng ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp có giá trị gần đúng là :
A. 210 V. B. 250 V. C. 231 V.   D. 225 V.
Câu 15. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40  và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng
 A. . B. . C. .   D. .
Câu 16.Đặt một điện áp xoay chiều u = 100cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết
R = 50 , cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = H và tụ điện có điện dung C = F. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là
 A. 1 A. B. 2 A. C. 2 A.   D. A
Câu 17.  Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với 0) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó
   A. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.  B. gồm điện trở thuần và tụ điện.
   C. chỉ có cuộn cảm.  D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.
Câu 18. Mức cường độ âm do nguồn S (nguồn âm đẳng hướng)) gây ra tại điểm M cách S một khoảng d là L. Cho nguồn S dịch lại gần M thêm một đoạn 18m trên cùng phương truyền âm thì mức cường độ âm tại M tăng thêm 20dB. Khoảng cách d là :                            
  A. 8m. B. 12,6 m. C. 14,6m                         D. 20m.
Câu 19. Trên một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng trên dây là
 A. 1 m. B. 2 m. C. 0,5 m.   D. 0,25 m.
Câu 20. Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hoà của nó :
 A. giảm 2 lần.  B. giảm 4 lần.   C. tăng 2 lần.   D. tăng 4 lần.
Câu 21. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc = 20rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn
 A. 0,1(N) B. 0,4(N) C. 0(N)   D. 0,2(N)
Câu 22. Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của rôto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rôto có nhiều cặp cực. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là
 A. 2. B. 1.  C. 6.   D. 4.
Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào
 A. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch. B. điện trở thuần của đoạn mạch.
 C. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch. D. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch.
Câu 24. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp và , tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là . Toạ độ chất điểm tại thời điểm là
A. -8 cm   B. -3 cm   C. 0 cm    D. -4 cm
Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều 120 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96 V. Giá trị của C là
 A.  B.  C.    D.
Câu 26. Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung 10-3/π2 (F). Biết điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu đoạn mạch có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau π/3 rad. Độ tự cảm của cuộn dây là
A. 50 mH. B. 10 mH. C. 10 mH.  D. 25 mH.
Câu 27. Cho cơ hệ như hình bên. Biết lò xo có chiều dài khi không biến dạng là  60cm , M = 1,8kg, lò xo nhẹ độ cứng k = 100N/m. Một vật khối lượng m = 200g chuyển động với tốc độ v0 = 5m/s đến va chạm vào M (ban đầu đứng yên) theo trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mặt phẳng ngang là μ = 0,2. Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm.

Chiều dài ngắn nhất của lò xo khi vật M dao động là :
 A. 55cm B. 46,3cm         C. 52,8 cm    D. 49,7 cm
Câu 28. Hai vật A và B dán liền nhau treo vào một lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên thì thả nhẹ, lấy g = 10m/s2. Hai vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là
A. 26 cm. B. 24 cm.  C. 30 cm. D. 22 cm.
Câu 29. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, vật nặng có khối lượng 120g. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc của vật tại vị trí biên là 0,08. Độ lớn lực căng dây tại vị trí cân bằng là
 A. 1,21N    B. 1,16N    C. 1,32N   D. 1,09N
Câu 30. Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là
    A. 100 cm
  B. 101 cm
      C. 98 cm
        D. 99 cm
Câu 31.  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là
 A. 3 m/s.                   B. 60 m/s. C. 6 m/s.  D. 30 m/s.
Câu 32. Đặt điện áp u = 220cos(100π.t + π/3) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp gồm R = 50 Ω, L = 1,5/π (H) và C = 10-4/π (F). Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
A. i = 4,4cos(100π.t + π/4) A. B. i = 4,4cos(100π.t + 7π/12) A.
C. i = 4,4cos(100π.t – π/4) A. D. i = 4,4cos(100π.t + π/12) A.
Câu 33.  Chọn phát biểu sai? Trong giao thoa sóng nước
     A. Hình ảnh giao thoa gồm các đường hypebol của những điểm dao động cực đại xen kẽ các đường hypebol của những điểm dao động với biên độ  cực tiểu
     B. Khi hai nguồn cùng pha thì đường trung trực là đường cực đại
     C. Khi hai nguồn ngược pha thì đường trung trực là đường cực tiểu
     D. Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp dao động với biên độ  cực đai luôn bằng .
Câu 34. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình:
x1 = 5cos(t +/3) (cm); x2 = 5cost (cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình
    A.  x = 5cos(t -/4 ) (cm)    B.x = 5cos(t + /6) (cm)
    C.  x = 5cos(t + /4) (cm)    D.x = 5cos(t - /3) (cm)    
Câu 35. Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
  A. .         B. .                   C. .                         D.
Câu 36.  Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Ở tần số f1= 50 Hz , hệ số công suất đạt cực đại . Ở tần số , hệ số công suất nhận giá trị.  Ở tần số f3 = 100 Hz , hệ số công suất của mạch có giá trị gần bằng :
     A. 0,87                B.0,79  C. 0,62 D. 0,7
Câu 37. Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9 m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 (s) . Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là
 A. v = 6 km/h   B. v = 21,6 km/h.         C. v = 0,6 km/h.              D. v = 21,6 m/s
Câu 38. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2 và t3 là thời điểm mà giá trị hiệu dụng UL, UC, và UR đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?  A. t1 = t2 > t3.   B. t1 = t3 2.    C. t1 2 3.    D. t1 > t3 > t2.
Câu 39. Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng
 A.  300 W B. 400 W C. 200 W   D. 100 W
Câu 40. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa . Biết hiệu điện thế ở đầu mạch là U1 , hệ số công suất là
cos φ1 và nơi tiêu thụ có hiệu điên thế là U2 , hệ số công suất là cosφ2  . Nếu độ giảm điên áp trên đường dây

∆U = 15%U1  và φ1 = 30 0 thì φ2 có giá trị gần đúng là :
350   B. 320    C. 420    D. 300
Câu 41. Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng
 A. biên độ.                         B. cường độ âm.              C. mức cường độ âm.               D. tần số.
Câu 42. Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + ) cm . Lấy 2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là :
   A. 100 cm/s2                               B. 100 cm/s2.   C. 10 cm/s2.      D. 10 cm/s2.
Câu 43. Cho 4 vật dao động điều hòa cùng phương ,cùng chung trục tọa độ với biên độ như nhau bằng 10 cm và  tần số của các vật tương ứng là  f1, f2, f3, f4 . Biết rằng tại mọi thời điểm thì ta luôn có .Tại thời điểm t khi x1 = 5 cm , x2 = 6 cm , x3 = 5 cm thì x4 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây :
5,6cm    B. 5 cm   C. 9,3 cm   D. 8,7 cm
Câu 44. M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau một khoảng 12 cm.  Tại một điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN,  người ta đặt một nguồn dao động với phương trình u = 5 cos20t (cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v = 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là
  A. 13,9 cm. B. 13 cm. C. 12,5 cm. D. 15,7cm.
Câu 45. Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau bằng
 A.  10 cm B. 20 cm C. 5 cm D. 60 cm
Câu 46. Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
 A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
 B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
 C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
 D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 47. Một đoạn mạch RLC nối tiếp có ZL > ZC. So với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch, dòng điện trong mạch sẽ:
  A. Cùng pha  B. Chậm pha   C. Nhanh pha   D. Lệch pha
Câu 48. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung C= có biểu thức u=. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là :
A. i=    B. i=
C.i=    D.i=
Câu 49. Điện áp u = U0cos(100π.t) (t tính bằng s) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L = 0,15/π (H) và điện trở r = 5 Ω, tụ điện có điện dung C = 10-3/π (F). Tại thời điểm t1 (s) điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 100 V, đến thời điểm t2 = t1 + 1/75 (s) thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện cũng bằng 100 V. Giá trị của U0 gần đúng là
A. 115 V. B. 150 V. C. 125 V. D. 100 V.
Câu 50. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kỳ T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
 A. x = 4cos(2t - )cm B. x = 4cos(t - )cm           C. x = 4cos(2t + )cm         D. x = 4cos(t + )cm
 
HẾT
CHÚ Ý :            - Đề theo thang điểm 20
                               - Lần kiểm tra thứ 2 sẽ tổ chức vào ngày 28/2 và 1/3 năm 2015

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-01-14 09:04:11 | Thể loại: Vật lý | Lần tải: 42 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề thi thử quôc gia lần 1 môn vật lý THPT QX1, Vật lý. TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 1 (Đề này gồm 4 trang) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC LỚP 12 LẦN 1- NĂM HỌC 2014-2015 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút) Họ, tên thí sinh :..................

https://tailieuhoctap.com/dethivatly/de-thi-thu-quoc-gia-lan-1-mon-vat-ly-thpt-qx1.w5u4zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan