TRƯỜNG PTDTNT THCS’&THPT HUYỆN ĐĂKR’LẤP KIỂM TRA HỌC KÌ I.
Năm học 2019-2020
Họ và tên: ………………………………… Môn Âm nhạc 9
Thờigian: 45 phút(khôngkểgiaođề)
( Họcsinhlàmbàitrựctiếpvàođềthi)

ĐIỂM
Nhậnxétcủagiáoviên

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)
Khoanhtrònchữcáiđứngtrướccâutrảlờiđúng.
Câu1.Côngthứccấutạosauthểhiệngiọnggì ?
/

b. GiọngSon trưởng c. GiọngPhatrưởng c. GiọngRêthứ
Câu2.Bài ?
a..
c. HoàngLân d.
Câu3.Bài TĐN số 2 – “” viếtởnhịpmấy?
a. Nhịp b. Nhịp c. Nhịp
Câu4.Hãy chobiếtđoạnnhạcsauviếtởnhịpmấy?


a. Nhịp b. Nhịp c. Nhịp
Câu5.Nối tên bài hát ở cột A với cột B sao cho đúng.
A
B


1. Líkéochài
2. Nốivòngtaylớn
3. Nụcười
4. Bóngdángmộtngôitrường

a.
b. bộ.
c.
d.
e. NhạcsĩTrịnhCôngSơn
1 -  . . . . ;
2 -  . . . . ;
3 -  . . . . ;
4 -  . . . . .

: “ Bàntay ta nắmnốitrònmộtvòngtửsinh…” cótrongbàihátnào ?
Líkéochai C.Bóngdángmộtngôitrường
Câysáo D.Nốivòngtaylớn
II/ TỰ LUẬN: (4điểm)
Câu7.(1 điểm)Emhãychéplờibàihát“Líkéochài”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .