De thi lop 3 De thi hoc ki 1

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 2.41 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết


Ma trận đề và đề thi Tiếng Anh HK1 lớp 3.

Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

LISTENING
Topics
Breaktime, old, permission, school facilities, school things, name Activities

M1
M2
M3
M4
16 câu
4 điểm
40 %
Listen and tick

2
0,5đ

1
0,25đ
1
0,25đListen and number
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ
Listen and write T or F

1
0,5đ
2
0,5đ

1
0,5đListen and complete
 1
0,25đ

2
0,5đ
1
0,25đ
READING
Topics
Breaktime, permission, school facilities, school things.
Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box
1
0,25đ
1
0,25đ
2
0, 5 đ

8 câu
2 điểm
20%


Read and Write True(T) or False( F).

2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25d


WRITING
Topics
school facilities, Breaktime,
Look at the pictures and the letters. Write the words.

2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ
4 câu
1 điểm
10%


Reorder the words..

2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ
4 câu
1 điểm
10%

SPEAKING
Personal information,
Old, hobby, colour, breaktime
Interview

2
0,5đ
1
0,25đ

1
0,25đ
8 câu
2 điểm
20%


Point, ask and answer

1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
Tổng

10
2,5đ
25%
12

30%
10
2,5đ
25%
8

20%
40 câu
10đ
100%QUANG TRUNG PRIMARY SCHOOL
Name: …………………………
Class: …………
THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 3
School year : 2017-2018
Time: 35 minutes


Marks:

Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Comment
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and tick (/).There is one example.

0.1./
/
/

2.
/
/


3.
/
/
/

4.
/
/
/
Question 2: Listen and number. There is one example.

/
/

/
 b) c) d) e)

Question 3: Listen and write T (true) or F (False). (1 pt)

0. Hello. I’m Mai.
/

00. It’s a book. /


1. I play hide and seek.

/
3. They’re rulers. 
2. May I come in?4. This is my school.
/
Question 4: Listen and complete. (1 pt)

Are they your ………?
No, they aren’t
Do you like ……………….., Tom ?
No, I don’t. I like basketball.
3. Is your classroom …………………….?
4. May I ………………… now ?
Yes, you can.

PART II: READING
Question 5: Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt)

/

0. This is a pen.
/

1. This is a pencil.


/

2. This is a school bag.

/


3. We are in the school gym./

4. May I close my book?/

5. This

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ