Kiem tra 1 tiet lan 1 lơp 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Test 45’
Name: ..............................................................................
 
I/ Chän mét ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh mçi c©u sau:( 2,5 points ) .
1.Close .......... book.
 A. you  B. your C. we  D. I
2. - .......... do you live?  - In Hung Yen.
 A. Where B. What C. How D. Who
3. I am ..........years old.
 A. threeteen  B. thirteen  C. tenthree  D. threety
4. This is .......... English book.
 A. you B. a  C. we  D. an
5. – “ ..........”   - “ R- O- S –E, Rose.”
 A. What’s your name?   B. What’s her name?
 C. How do you spell your name? D. What’s this?
6. How many people .......... there in your family?
 A. is  B. am  C. are  D. a
7. I .......... a student.
 A. is  B. am  C. are  D. a
8. What does your father ..........?
 A. is  B. do   C. does D. are
9. What’s ......... name?  - He’s Binh.
 A. my  B. your C. his  D. her
10. What are those?  - .......... are schoolbags.
 A. They B. It  C. This D. That.
II/ §äc ®o¹n v¨n sau råi lµm bµi tËp: ( 2,5 points ).
 Minh is a student. She is twelve years old. There are five people in her family: her father, her mother, her sister, her
other and Minh. Her father is forty- nine years old. He’s a doctor. Her mother is forty- five and she’s a nurse. Her
other is twenty – three. He is an engineer. Her sister is eighteen and she is a student.
   True or false?
Minh is 12 years old.
Her father is 45 years old.
Her father and her mother are doctors.
Her
other is a student.
Her sister is 18 years old.
III/ Hoµn thµnh ®o¹n v¨n sau viÕt vÒ b¶n th©n em ( 2,5 points ).
 Hi.  (1).......... name is (2).......... . I am (3).......... years old. I am a (4).......... . I live(5).......... Hung Yen. There (6).......... 4 people in my family. That (7).......... my house.There are 4 rooms (8).......... my house. There is (9).......... table and ?(10).......... armchair in my living-room.
IV/ Nghe vÒ mét gia ®×nh vµ hoµn thµnh b¶ng sau: ( 2,5 points ).
 
mother
(1) ..............
(3) ..............
sister
Han
Tuan
Nam 
Hang
43
(2) ..............
(4) ..............
(5) ..............


 
 
 
 
 
§¸p ¸n:
 C©u 1:  1. B  2. A  3. B  4. D  5. C
    6. C  7. B  8. B  9. C  10. A 
 C©u 2: 1. T  2. F  3. F  4. F  5. T
 C©u 3:   1. My 2. tuú häc sinh 3. 12  4. student 5. in
     6. are 7. is   8. in  9. a        10. an
 C©u 4:   1. father  2.   43  3.
other 4.   20  5.  15
   Listening script:
 “ This is a family. There are 4 people in the family. The mother is Han. She is 43 years old. The father is Tuan. He is 45 years old. The
other is Nam. He is 20 years old. The sister is Hang. She is 15 years old.”

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-10-13 01:21:12 | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 35 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiem tra 1 tiet lan 1 lơp 6, Tư liệu tham khảo. Test 45’ Name: .............................................................................. I/ Chän mét ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh mçi c©u sau:( 2,5 points ) . 1.Close .......... book. A. you B. your

https://tailieuhoctap.com/dethitulieuthamkhao/kiem-tra-1-tiet-lan-1-lop-6.4auutq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác