Đề, đáp án _ chuyên Sinh tuyển sinh lớp 10 năm học 18-19

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN  
NĂM HỌC 2018 – 2019  
TỈNH LÀO CAI  
Môn: SINH HỌC  
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)  
Đề thi gồm 07 câu, in trong 02 trang  
ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh: ……………………………….  
Câu 1 (2,0 điểm):  
a. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Cho  
1
hai cây đậu thân cao giao phấn với nhau, thu được F toàn thân cao. Hãy xác định tỉ lệ phân li  
kiểu hình ở F khi F tự thụ phấn?  
b. Ở một loài thực vật, khi cho 2 cây bố mẹ (P) lai với nhau thu được F  
Biết rằng 1 gen quy định 1 tính trạng, các cặp gen phân li độc lập và chỉ xét tối đa 2 cặp gen.  
Cho F giao phấn với 3 cây cùng loài, kết quả đời con thu được như sau:  
Với cây 1: 200 thân cao, hạt tròn : 201 thân cao, hạt dài : 200 thân thấp, hạt tròn : 201 thân  
thấp, hạt dài.  
Với cây 2: 900 thân cao, hạt tròn : 901 thân cao, hạt dài : 300 thân thấp, hạt tròn : 301 thân  
thấp, hạt dài.  
Với cây 3: 180 thân cao, hạt tròn : 181 thân thấp, hạt tròn : 60 thân cao, hạt dài : 59 thân thấp,  
hạt dài.  
Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của P, cây F  
Câu 2 (1,5 điểm):  
2
1
1
có kiểu gen đồng nhất.  
1
-
-
-
1
và các cây 1, 2, 3?  
a. Có 5 tế bào sinh dưỡng của cùng một cơ thể nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau đã  
tạo ra các tế bào con chứa 960 NST đơn. Vào kì đầu của lần nguyên phân đầu tiên, trong mỗi tế  
bào người ta đếm được 48 crômatit.  
-
-
Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào.  
Khi các tế bào ở lần nguyên phân cuối cùng thì số tâm động, số crômatit, số phân tử ADN ở kỳ  
giữa và kì sau trong các tế bào là bao nhiêu?  
b. Gia đình ông Hà sinh được 1 cô con gái, lần này vợ ông lại tiếp tục sinh thêm một cô con gái  
nữa. Vốn bản tính gia trưởng, muốn có con trai để nối dõi, ông không ngừng trách vợ mình là  
không biết sinh con trai. Theo em, suy nghĩ của ông Hà về chuyện sinh con trai đã đúng theo cơ  
sở khoa học chưa? Tại sao?  
c. Trong 1 tiêu bản của tế bào có 20 nhiễm sắc kép đang xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo của  
thoi phân bào. Tế bào trên đang ở kì nào của hình thức phân bào nào? Bộ nhiễm sắc thể của loài  
là bao nhiêu?  
Câu 3 (1,5 điểm):  
퐴+푇  
퐺+푋  
1
0
a. Một gen dài 3400 A và có tỉ lệ  
= . Tính số lượng từng loại nuclêôtit và số liên kết hiđrô  
4
của gen?  
b. Trong một tế bào sinh dưỡng bình thường, thấy xuất hiện một cấu trúc tạm thời có 2 mạch  
như sau:  
Mạch 1 ... A  T  T  X  A  T  G …  
Mạch 2 ... U  A  A  G  U  A  X ...  
Từ sự khác nhau của 2 mạch, có thể kết luận cấu trúc tạm thời trên xuất hiện trong quá trình  
sinh học nào? Xảy ra ở đâu trong tế bào?  
c. Trong quá trình phiên mã và dịch mã của một gen, nếu nguyên tắc bổ sung bị vi phạm thì gen  
đó có bị đột biến không? Giải thích.  
Câu 4 (1,5 điểm):  
a. Giải thích tại sao các đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?  
Trong trường hợp nào một đột biến gen từ có hại có thể trở thành có lợi?  
b. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất? Tại sao?  
1
c. Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai (P): ♀AABbDdgg x ♂AaBbDDgg. Giả sử trong  
quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb  
không phân li trong giảm phân II, giảm phân I bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác giảm  
phân bình thường; cơ thể đực giảm phân bình thường. Biết mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp nhiễm  
sắc thể tương đồng khác nhau.  
Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái nói trên có thể tạo ra tối  
đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?  
Câu 5 (1,0 điểm):  
a. Tại sao khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc ở cây trồng và giao phối cận huyết ở vật nuôi có thể  
phát hiện được các gen xấu để loại ra khỏi quần thể giống?  
b. Có 2 giống cây thuốc lá thuần chủng tương phản: Giống thứ nhất AA
có khả năng chịu  
0
0
0
0
đựng nhiệt độ 10 C - 25 C, giống thứ hai aaBB có khả năng chịu đựng nhiệt độ 16 C - 30 C. Khi  
0
0
lai 2 giống đó với nhau thu được đời con có khả năng chịu đựng được nhiệt độ 8 C - 35 C. Đây  
là hiện tượng gì? Giải thích nguyên nhân của hiện tượng nói trên?  
Câu 6 (1,0 điểm):  
a. Biểu đồ dưới đây minh họa sự thay đổi nhiệt độ không khí trong một ngày tại hai địa điểm:  
Dưới tán rừng và ở vùng trống.  
o
Nhiệt độ ( C)  
Vùng trống  
40  
35  
30  
2
5
Dưới tán rừng  
2
0
6
giờ sáng  
Giữa trưa  
6 giờ chiều  
Nửa đêm  
Thời gian trong ngày  
Quan sát biểu đồ và phân biệt các đặc điểm thích nghi nổi bật giữa hai nhóm thực vật thường  
phân bố tương ứng ở hai địa điểm nêu trên?  
b. Trong chuyến trải nghiệm tại rừng Cúc Phương do nhà trường tổ chức, một bạn học sinh phát  
hiện có nhiều cây phong lan và cây tầm gửi sống bám trên các thân cây gỗ. Bạn học sinh thấy lạ  
và thắc mắc tại sao phong lan và tầm gửi có thể sống trên cây thân gỗ mà không cần bám đất lấy  
nước và các chất dinh dưỡng khác để sống.  
-
Bằng kiến thức của mình, em hãy giải thích cho bạn đó hiểu mối quan hệ giữa cây phong lan  
với cây thân gỗ, mối quan hệ giữa cây tầm gửi với cây thân gỗ?  
Nêu đặc điểm của các mối quan hệ trên.  
-
Câu 7 (1,5 điểm):  
a. Hiện nay, rất nhiều khu rừng ở Lào Cai đang bị khai thác quá mức. Việc làm này ảnh hưởng  
như thế nào đối với các loài động vật sống trong rừng? Em hãy nêu một số biện pháp cần thiết  
để bảo vệ các loài động vật đó?  
b. Trong một cánh đồng cỏ người ta tiến hành thả một số cá thể chuột, lúc đầu số cá thể chuột  
tăng lên nhanh chóng, nhưng sau đó tăng chậm lại và càng về sau số lượng chuột càng ít thay  
đổi. Giải thích vì sao ở giai đoạn đầu số lượng chuột tăng, sau đó số lượng chuột lại giảm?  
-
----------------------------HẾT-----------------------------  
*
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay; cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.  
2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM  
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN  
NĂM HỌC 2018 – 2019  
TỈNH LÀO CAI  
HDC CHÍNH THỨC  
Môn: SINH HỌC  
HDC đề thi gồm 07 câu, in trong 03 trang  
Nội dung  
Điểm  
2,0  
Câu 1:  
a. - Kiểu gen của P: AA x AA hoặc AA x Aa  
0,25  
0,25  
-
1
2
TH 1: P: AA x AA  F : AA tự thụ phấn  F : 100% thân cao.  
TH 2: P: AA x Aa  F : 1 AA : 1 Aa  
tự thụ phấn: tỉ lệ Aa = 1/4; AA = 1/2 + 1/8 = 5/8; aa = 1/8  
Vậy, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F : 7 thân cao : 1 thân thấp.  
-
1
+
+
F
1
0,25  
0,25  
2
b. - Ở phép lai với cây thứ hai: Thân cao : thân thấp = 3 : 1  Thân cao là tính trạng trội  
(
-
A), thân thấp là tính trạng lặn (a)  F  
Ở phép lai với cây thứ ba: Hạt tròn : hạt dài = 3 : 1 → Hạt tròn là tính trạng trội (B), hạt  
x cây 3: Bb x Bb → F có Bb (2)  
có kiểu gen AaBb (cao, tròn). Vậy P: AABB (cao, tròn) x aa
 (thấp,  
dài) hoặc AA
 (cao, dài) x aaBB (thấp, tròn).  
1
x cây 2: Aa x Aa → F  
1
có Aa (1)  
0,25  
dài là tính trạng lặn (b) → F  
Từ (1) và (2)  F  
1
1
-
1
0,25  
F

1
có kiểu gen AaBb (cao, tròn) giảm phân cho 4 giao tử → cây thứ nhất cho 1 giao tử ab  
aa
(thấp, dài).  
0,25  
0,25  
1,5  
Tương tự: cây thứ hai: Aa
(cao, dài); cây thứ ba: aaBb (thấp, tròn).  
Câu 2:  
a. - Vào kì trước của lần nguyên phân đầu tiên, mỗi tế bào đã qua nhân đôi NST ở kì trung  
gian có 48 crômatit => Bộ NST 2n trong mỗi tế bào = 48/2 = 24 NST.  
-
Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào.  
k
k
Ta có tổng số NST đơn trong tất cả tế bào con là 5.2n.2 = 960  2 = 8 => k = 3. Vậy  
số lần nguyên phân của mỗi tế bào là 3lần.  
-
Khi các tế bào bước vào lần phân bào cuối cùng là lần thứ 3  Tổng số tế bào đang tiến  
2
hành phân bào được tạo ra sau 2 lần phân bào là: 5. 2 = 20 tế bào.  
Số tâm động, số crômatit, số phân tử ADN ở kì giữa, kì sau:  
0,25  
*
Kì nguyên phân  
Số tâm động  
Số cromatit  
20 x 2 x 24 = 960  
0
Số phân tử ADN  
20 x 2 x 24 = 960  
20 x 2 x 24 = 960  
Kì giữa  
20 x 24 = 480  
Kì sau  
20 x 24 x 2 = 960  
0
0
,25  
,25  
b. Sai, vì giao tử mang NST Y để tạo hợp tử XY (phát triển thành con trai) được hình  
thành từ người bố. Mẹ giảm phân chỉ cho ra 1 loại trứng chứa nhiễm sắc thể X. Vậy, việc  
sinh con trai không phải phụ thuộc vào người phụ nữ mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.  
c. Khi quan sát tế bào xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau:  
-
NST kép từng cặp tương đồng xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân  
bào => Kì giữa của quá trình nguyên phân  Bộ NST 2n = 20.  
NST kép từng cặp tương đồng xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân  
bào => Kì giữa của quá trình giảm phân I  Bộ NST 2n = 20.  
NST kép chỉ là một chiếc trong cặp NST tương đồng xếp thành một hàng trên mặt phẳng  
0
0
0
,25  
,25  
,25  
-
-
xích đạo của thoi phân bào => Kì giữa của quá trình giảm phân II. Bộ NST 2n = 40.  
Câu 3:  
1,5  
3
400  
a. - Tổng số nuclêôtit của gen là: N = 2A + 2G =  
x2 = 2000 nuclêôtit (1).  
3
,4  
퐴+푇  
1 퐴 1  
= . Theo nguyên tắc bổ sung: A = T; G = X → = → G = 4A (2).  
4 퐺 4  
-
Theo giả thiết:  
퐺+푋  
-
-
Từ (1) và (2) → A = T = 200 nuclêôtit, G = X = 800 nuclêôtit.  
Vì A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô nên số  
0,25  
0,25  
liên kết hiđrô của gen là: H = 2A + 3G = 2.200 + 3.800 = 2800 (liên kết).  
1
b. - T là loại đơn phân chỉ có trong cấu tạo ADN, U là loại đơn phân chỉ có trong cấu tạo  
ARN => Cấu trúc trên có mạch 1 là ADN, mạch 2 là ARN đang liên kết với nhau => Cấu  
trúc trên xuất hiện trong quá trình tổng hợp ARN (phiên mã).  
0,25  
0,25  
0,25  
-
Quá trình này xảy ra trong nhân tế bào.  
c. - Gen không bị đột biến.  
Vì nguyên tắc bổ sung bị vi phạm trong phiên mã và dịch mã không ảnh hưởng đến cấu  
-
trúc của gen, chỉ làm thay đổi cấu trúc của ARN và có thể làm thay đổi cấu trúc protein.  
0,25  
Câu 4:  
1,5  
a. *Đột biến gen thường có hại vì phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn  
lọc tự nhiên và được duy trì lâu đời. Do đó gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp  
prôtêin.  
0,25  
*
Đột biến gen từ có hại trở thành có lợi do: gặp tổ hợp gen thích hợp hoặc điều kiện môi  
trường thuận lợi.  
b. - Đột biến mất đoạn gây hậu quả nặng nề nhất.  
0,25  
0,25  
-
Giải thích: Đột biến mất đoạn NST làm giảm số lượng gen trên NST gây mất cân bằng  
nghiêm trọng trong hệ gen thường làm giảm sức sống hoặc gây chết cho thể đột biến.  
c. - Trong trường hợp các tế bào giảm phân bình thường:  
0,25  
0,25  
+
+
+
+
=
-
Xét P: AA x Aa -> F  
Xét P: Bb x Bb -> F  
Xét P: Dd x DD -> F  
Xét P: gg x gg -> F  
> Tổng số loại hợp tử lưỡng bội: 2 x 3 x 2 x 1 = 12 (hợp tử).  
Trường hợp ở cơ thể cái, một số tế bào có cặp Bb không phân li trong giảm phân II.  
1
: AA, Aa (2 loại hợp tử lưỡng bội).  
: BB, Bb,
(3 loại hợp tử lưỡng bội).  
1
1
: DD, Dd (2 loại hợp tử lưỡng bội).  
: gg (1 loại hợp tử lưỡng bội).  
1
1
P: Bb x Bb -> F : BBB, B
, B, BBb,
, b (6 loại hợp tử lệch bội) => Tổng số loại hợp  
tử lệch bội là: 2 x 6 x 2 x 1 = 24 (hợp tử).  
0,25  
Câu 5:  
1,0  
a. - Những gen lặn không được biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp vì bị gen trội  
lấn át và chỉ biểu hiện thành kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp.  
0,25  
-
Khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc ở cây trồng và giao phối cận huyết ở vật nuôi qua  
nhiều thế hệ thì tỷ lệ dị hợp giảm, đồng hợp tăng lên trong đó có đồng hợp lặn. Khi đó các  
tính trạng xấu do gen lặn quy định được biểu hiện ra kiểu hình nên người ta sẽ dễ loại bỏ  
chúng khỏi quần thể.  
b. - Khi lai 2 giống đó với nhau thu được đời con chịu đựng được nhiệt độ 8 C - 35 C. Như  
vậy đời con có kiểu gen dị hợp AaBb khả năng chịu đựng nhiệt độ rộng hơn hẳn so với các  
dạng bố mẹ thuần chủng AA
, aaBB. Đây là hiện tượng ưu thế lai.  
0,25  
0,25  
0
0
-
Nguyên nhân: Ở mỗi dạng bố mẹ thuần chủng, gen lặn ở trạng thái đồng hợp biểu hiện  
một số đặc điểm xấu. Khi lai giữa chúng với nhau, chỉ các gen trội có lợi mới được biểu  
hiện ở cơ thể lai F  
1
.
0,25  
Câu 6: a. Thực vật ở vùng trống mang đặc điểm của cây ưa sáng, thực vật dưới tán rừng  
1,0  
mang đặc điểm của cây ưa bóng.  
Đặc điểm  
Cây ưa sáng  
Cây ưa bóng  
Hình thái, cách xếp Phiến lá nhỏ, dày; lá xếp nghiêng Phiến lá rộng, mỏng; lá nằm ngang  
lá  
so với mặt đất  
so với mặt đất.  
Cấu tạo giải phẫu Lá có nhiều lớp mô giậu  
Lá có ít lớp mô giậu  
lá  
Hoạt động sinh lý Quang hợp đạt cao nhất trong môi Quang hợp đạt mức độ cao nhất  
trường có cường độ chiếu sáng trong môi trường có cường độ chiếu  
0
,5  
cao  
sáng thấp  
(Thí sinh trả lời được 2/3 ý vẫn cho điểm tối đa)  
2
b. - Mối quan hệ giữa cây phong lan với cây thân gỗ: Quan hệ hội sinh. Trong đó một bên  
có lợi (phong lan) còn bên kia không có lợi, cũng không có hại (cây thân gỗ).  
0,25  
-
Mối quan hệ giữa cây tầm gửi với cây thân gỗ: Quan hệ kí sinh – vật chủ. Cây tầm gửi  
lấy chất dinh dưỡng từ cây thân gỗ để sống.  
0,25  
Câu 7:  
1,5  
a. - Việc khai thác rừng bừa bãi dẫn đến hậu quả:  
+
Làm thu hẹp môi trường sống và nguồn thức ăn của động vật dẫn đến phát triển và sinh  
sản kém.  
0,25  
0,25  
+
-
Nhiều loài thú quý hiếm ngày càng bị hiếm dần, thậm chí có nguy cơ bị tuyệt chủng, …  
Các biện pháp cần thiết:  
+
+
+
Cấm săn bắt các loài thú quý hiếm.  
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân.  
Xây dựng kế hoạch bảo vệ và gây giống các loài thú quý hiếm, …  
0,5  
(Thí sinh trả lời được 2/3 ý vẫn cho điểm tối đa)  
-
Ở giai đoạn đầu số lượng chuột tăng vì nguồn thức dồi dào, nơi ở rộng rãi, ... môi trường  
chưa bị ô nhiễm tạo thuận lợi cho sức sinh sản của quần thể tăng cao. Số cá thể mới sinh  
tăng cao hơn cá thể tử vong.  
0,25  
0,25  
-
Càng về sau số lượng chuột lại giảm là do khi số cá thể của quần thể tăng nhanh sẽ khai  
thác càng nhiều nguồn sống từ môi trường, quần thể thiếu thức ăn, nơi ở, chất thải nhiều  
gây dịch bệnh, các cá thể cạnh tranh nhau. Trong điều kiện sống khó khăn, sức sinh sản  
của quần thể giảm dần và mức độ tử vong tăng lên.  
-
------------------HẾT------------------  
3Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2018-10-07 19:39:19 | Thể loại: TS Chuyên | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.58 M | File type: pdf
lần xem

đề thi Đề, đáp án _ chuyên Sinh tuyển sinh lớp 10 năm học 18-19, TS Chuyên. <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 TỈNH LÀO CAI Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gia

https://tailieuhoctap.com/dethitschuyen/de-dap-an-chuyen-sinh-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-18-19.4k810q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác