KIEM TRA HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ      ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Họ & tên:………………..…………     Môn: TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010
Lớp 9A…         Thời gian:  90 phút
     
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ
 
 
 
 
ĐỀ:
 
   PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái của câu mà em chọn là đúng.
1/ Biểu thức có giá trị là: 
A.                  B. 3 -                          C. 2                         D. - 2
2/ Điểm thuộc đồ thị hàm số  y = 2x-5 là:
A. (-2 ; -1);               B. (3 ; 2);                       C. (1 ; -3);               D. (-3 ; 1)
3/ Cho 3 hàm số: y = x + 2   (d1) ;       y = x – 2  (d2) ;       y = (d3 )   Kết luận nào đúng?
A. Đồ thị của 3 hàm số trên là những đường thẳng song song.
B. Cả 3 đều đồng biến.
C. Hàm số (d1) đồng biến, hàm số (d2) và (d3) nghịch biến.    
D. Cả 3 hàm số trên đều nghịch biến
4/ Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:
A. Đường kính vuông góc với một dây thì chia dây đó ra hai phần bằng nhau.
B. Đường kính đi qua trung điểm một dây cung thì vuông góc với dây cung ấy.
C. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.
D. Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
5/ Trong hình 1:             bằng:
   A.             B.                 
                                                          
   C.            D.   
                                                                                                 
6/ Trong hình 2: Heä thöùc naøo trong caùc heä thöùc
sau ñaây khoâng ñuùng ?
   A.      B.     
   C.     D.
        
B. PHẦN TỰ LUẬN  (7 ®iÓm)
Câu 1 (1,5 điểm): Tính  :  a)                      b)
                 c)                        d)
Câu 2  (2.0 điểm):  Cho hai hàm số : y = -2x +3 ( d )   và  y = 1/2x – 2 ( d’ ).
     a)Vẽ ( d ) và ( d’ ) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
       b)Tìm toạ độ giao điểm M của đường thẳng ( d ) và ( d’ ).
Câu 3  (3.5 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Vẽ bán kính OA bất kì. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D.
a)    Chứng minh rằng CD = AC + BD.
b)   Tính số đo góc COD.
c)    Chứng minh rằng tích AC.BD không đổi khi E di chuyển trên nửa đường tròn.
d)   Gọi I là giao điểm của OC và AE, gọi K là giao điểm của OD và BE. Tứ giác EIOK là hình gì ? Vì sao ?
e)    Xác định vị trí của bán kính OE để tứ giác EIOK là hình vuông.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ               ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I
           Môn:  TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010
           Thời gian:  90 phút
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)
Hãy khoanh đúng mỗi câu cho     0.5 điểm
1
2
3
4
5
6
B
C
B
A
C
A

 
B. PHẦN TỰ LUẬN  (7 ®iÓm)
Câu 1 (1,5 điểm): Tính  :
 
a)                                                       b)                                                  0,25 điểm
 
 
                                 0,5 điểm              
 
c)
              
                   
 
                                             0,25 điểm
 
 
d)
                                                  0,25 điểm
Câu 2  (2.0 điểm): 
a)VÏ ®óng h×nh                                      1.5®
 
 
b) t×m ®­îc täa ®é giao ®iÓm  M(2;1)                                                         0,5®
Câu 3           Vẽ hình đúng cho                      0,5 điểm
a)     CA = CE, BD = DE nên
AC + BD = CE + DE = CD                              1.0 điểm
b)     OC, OD là các tia phân giác của hai góc kề bù nên
góc COD bằng 900                          1.0 điểm
c)     Tam giác AOE cân tại O có OC là đường phân giác
của góc O nên OC AE. Tương tự, ta có OD BE.
Tứ giác EIOK có ba góc vuông nên nó là hình chữ nhật. 0,5 điểm
d)     Hình chữ nhật EIOK là hình vuông khi và chỉ khi
EOI = EOK     AOE = BOE
OE AB                                                                    0,5 điểm
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-02-10 15:07:09 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
lần xem

đề thi KIEM TRA HKI, Toán học 9. TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Họ & tên:………………..………… Môn: TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010 Lớp 9A… Thời gian: 90 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ ĐỀ: PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm) Hãy k

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-hki.ab2evq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác