DE THI HOC KY I CAC NAM

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GD&ĐT GIA LAI KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2005-2006
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ………………………………………………………………..Lớp:………………………
Điểm:……………………Nhận xét của giáo viên: ………………………………………………….
Bài 1: (4 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: 
A. B. 9 C. D. Đáp số khác
Câu 2: 
A. B. – 0,268 C. D. 
Câu 3: có nghĩa khi
A. B. C. D. 
Câu 4: Khẳng định nào sau đây sai?
Hàm số có dạng y = ax + b với được gọi là hàm số bậc nhất đối với biến x
Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R khi a < 0 và nghịch biến trên R khi a > 0
A được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ()
Hai đường thẳng y = ax + b () và y = a’x + b’ ()cắt nhau khi và chỉ khi 
Câu 5: Tam giác đều có cạch bằng a thì độ dài đường cao là?
A. B. C. D. 
Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai ?
A. sin 700 = cos200 B. sinA = cosA.tgA
C. cotg150 = tg750 D. sin450 = 
Câu 7: Trong một đường tròn, khẳng định nào sau đây sai?
Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.
Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy.
Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.
Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.
Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?
Một đường tròn được xác định khi/
Biết tâm và bán kính của đường tròn đó.
Biết ba trục đối xứng của đường tròn đó.
Biết ba điểm của đường tròn đó.
Biết một đọan thẳng là đường kính của đường tròn đó.
Bài 2: (1,5 điểm)
Cho 
Với điều kiện nào của a thì giá trị P được xác định
Rút gọn P.
Bài 3: (1,5 điểm)
Cho hàm số y = - 2x + 4
Vẽ đồ thị hàm số
Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại A và cắt trục hoành tại B. Tính diện tích tam giác AOB(Đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Bài 4 : (3,0 điểm)
Gọi OA và OB là hai bán kính của đường tròn (O ;R) sao cho . Hai tiếp tuyến tại A và B của đường trong (O) cắt nhau tại C.
Chứng minh tam giác ABC đều
Tính AB theo R
CO cắt đường tròn (O) tại M và N (M nằm giữa C và N). Chứng minh CM.CN = AB2

SỞ GD&ĐT GIA LAI KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2006-2007
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ………………………………………………………………..Lớp:………………………
Điểm:……………………Nhận xét của giáơ viên: ………………………………………………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Căn bậc ba cuả - 216 là :
A. – 6 B. 6 C. -36 D. Không tính được
Câu 2 : Biết thì (x + 1)2 bằng :
A. 9 B. 27 C. 81 D. Một kết quả khác.
Câu 3 : Cho hàm số câu nào sau đây sai ?
f(-2) = 4
Hàm số đã cho nghịch biến trên R
Điểm thuộc đồ thị hàm số.
Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất
Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tậi A, đường cao AH. Cho biết BH =16 cm và CH = 9cm. Đường cao AH bằng.
A. 25cm
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-10-20 23:29:13 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.18 M | File type: doc
lần xem

đề thi DE THI HOC KY I CAC NAM, Toán học 9. SỞ GD&ĐT GIA LAI KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2005-2006ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán 9 Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)Họ và tên: ………………………………………………………………..Lớp:………………………Điểm:…

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-hoc-ky-i-cac-nam.h4ggzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác