Đề thi chọn HSG vòng 3 Thái Hòa Nghệ An

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Phßng GD & §T ThÞ x·
Th¸i Hßa
 
§Ò thi chän HSG Líp 9 - Vßng 3
N¨m häc 2008 - 2009
M«n To¸n (Thêi gian lµm bµi 150 phót)
 
§Ò chÝnh thøc
 
 
C©u 1: (3 ®iÓm).
a)     Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

b)    T×m nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh:

 
C©u 2: (2®iÓm).
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh :

 
C©u 3: (2 ®iÓm).
Cho c¸c sè a,b kh«ng ©m thâa m·n:

T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc :
Q = 6a + 7b +2009c
 
C©u 4: (2®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC. Gäi a,b,c lµ ®é dµi ba c¹nh; lµ ®é dµi c¸c ®­êng cao t­¬ng øng; R; r lÇn l­ît lµ b¸n kÝnh ®­êng trßn ngo¹i tiÕp, néi tiÕp tam gi¸c ®ã.
Chøng minh r»ng :
.
C©u 5: (1 ®iÓm)
Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ngò gi¸c låi cã c¸c ®Ønh lµ nh÷ng ®iÓm cã täa ®é nguyªn (§iÓm cã täa ®é nguyªn lµ ®iÓm cã hoµnh ®é vµ tung ®é ®Òu lµ nh÷ng sè nguyªn ). Chøng minh r»ng : Bªn trong hoÆc trªn c¹nh ngò gi¸c cã Ýt nhÊt mét ®iÓm cã täa nguyªn.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-08-31 16:09:29 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi chọn HSG vòng 3 Thái Hòa Nghệ An, Toán học 9. Phßng GD & §T ThÞ x· Th¸i Hßa §Ò thi chän HSG Líp 9 - Vßng 3 N¨m häc 2008 - 2009 M«n To¸n (Thêi gian lµm bµi 150 phót) §Ò chÝnh thøc C©u 1: (3 ®iÓm). a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh: b) T×m nghiÖm nguyªn cña ph­

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-chon-hsg-vong-3-thai-hoa-nghe-an.l2wbxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan