Đề, Đáp án môn Toán vào 10 Bình Định 2010-2011

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TS VÀO LỚP 10 THPT : 2010-2011
BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY : 30 - 6 - 2010
Đề chính thức Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: Sáng 01/7/2010
---------------------------------
Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 3(x – 1) = 2 + x b) x2 + 5x – 6 = 0
Bài 2: (2,0 điểm) a) Cho phương trình x2 – x + 1 – m ( m là tham số ). Tìm điều kiện của m để phương đã cho có nghiệm.
b) Xác định các hệ số a, b biết rằng hệ phương trình có nghiệm (
Bài 3: (2,5 điểm) Một công ty vận tải điều một số xe tải để chở 90 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 2 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu. Hỏi số xe được điều đến chở hàng là bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau.
Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Kẻ các đường cao BB’ và CC’ (B’ cạnh AC, C’ cạnh AB). Đường thẳng B’C’ cắt đường tròn tâm O tại hai điểm M và N ( theo thứ tự N, C’, B’, M).
a) Chứng minh tứ giác BC’B’C là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh AM = AN.
c) AM2 = AC’.AB
Bài 5: (1,0 điểm). Cho các số a, b, c thỏa mãn các điều kiện 0 < a < b và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm. Chứng minh rằng: > 3
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: (1,5 điểm) a) 3(x – 1) = 2 + x <=> 3x – 3 = 2 + x <=> 2x = 5 <=> x =
b) Ta có a + b + c = 1 + 5 +(-6) = 0 => x1 = 1 ; x2 = -6
Bài 2: (2,0 điểm) a) Cho phương trình x2 – x + 1 – m ( m là tham số ). Để phương đã cho có nghiệm thì 0 <=> (-1)2 – 4(1 – m) 0 <=> 1 – 4 + 4m 0 <=> m
b) Hệ phương trình có nghiệm nên ta có : <=>
Bài 3: (2,5 điểm) Gọi x (xe là số xe được điều đến chở hàng (x: nguyên, x > 2)
Số xe thực chở hàng là x – 2 (xe)
Khối lượng hàng chở ở mỗi xe lúc đầu: (tấn); thực chở là: (tấn);
Ta có phương trình: - = <=> 2.90.x – 2.90(x – 2) = x(x – 2)
<=> x2 – 2x – 360 = 0 => x1 = 20 ; x2 = -18 (loại)
Vậy số xe được điều đến chở hàng là 20 xe
Bài 4: (3,0 điểm) a) Chứng minh tứ giác BC’B’C là
tứ giác nội tiếp.
Ta có = 900 (gt)
Hay B’ ; C’ nhìn BC dưới một góc bằng 900
=> BC’B’C nội tiếp trong đường tròn đường kính BC
b) Chứng minh AM = AN.
Ta có:
Mà BC’B’C nội tiếp => <=> =
<=> <=> AM = AN
c) AM2 = AC’.AB
Xét ANC’ và ABN có:
=> (góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau); Và : chung
=> ANC’ ABN => => AN2 = AC’.AB hay AM2 = AC’.AB
Bài 5: (1,0 điểm). Ta có (4a – b)2 0 <=> 16a2 – 8ab + b2 0 ;
Mà phương trình đã cho vô nghiệm nên b2 – 4ac < 0 <=> b2 < 4ac
=> 16a2 – 8ab + 4ac > 16a2 – 8ab + b2 0  Hay 16a2 – 8ab + 4ac > 0
<=> 4a – 2b + c > 0 (vì a > 0 => 4a > 0) <=> a + b + c + 3a – 3b > 0
<=> a + b + c + > 3b – 3a = 3(b – a) <=> > 3 (Vì 0 < a < b => b – a > 0)


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-07-22 14:57:50 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 178 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề, Đáp án môn Toán vào 10 Bình Định 2010-2011, Toán học 9. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TS VÀO LỚP 10 THPT : 2010-2011 BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY : 30 - 6 - 2010 Đề chính thức Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian phát đề) Ngày thi: Sáng 01/7/2010 ---

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-dap-an-mon-toan-vao-10-binh-dinh-2010-2011.ypjwvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan