Kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Phßng gi¸o dôc quËn kiÕn an
Tr­êng thcs b¾c s¬n
Ng­êi so¹n: Tõ ThÞ Thu Ngäc
®Ò kiÓm tra häc k× iI
( N¨m häc 2007 – 2008 )
M«n: To¸n 8
Thêi gian: 90 phót
 
( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm)
H·y chän vµ chØ ghi chØ 1 ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n mµ em cho lµ ®óng vµo bµi lµm cña em
C©u 1: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh x2 – x = 0 lµ:
            A. {0}                    B. {0; 1}                      C. {1;}            D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.
C©u 2: BÊt ph­¬ng tr×nh 5-2x   0 cã nghiÖm lµ:
             A. x  ;              B. x   3;                               C. x            D. x   .
C©u 3: Cho bÊt ph­¬ng tr×nh – 11 x
A. x = -1 lµ mét nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.
B. x = 1 lµ mét nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.
C. lµ mét nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.
D. x = 0 kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.
C©u 4: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh: lµ:
A. x  3;   B. x  -3;   C. x 0 vµ x  3;   D. x  -3 vµ x  3;
C©u 5: Cho h×nh vÏ  bªn, biÕt AB // CD,  gi¸ trÞ cña x b»ng bao nhiªu ?
12;  
16;
18;
15;
 
 
C©u 6: Cho  ABC ∽  MNP . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai ?
A.   B. ;   C.    D.
C©u 7: NÕu  ABC ∽  A’B’C’ theo tØ sè ®ång d¹ng k th×  A’B’C’ ∽  ABC theo tØ sè:
A. ;    B. 1;    C. k;     D. k2

C©u 8: H×nh sau biÓu diÔn tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh nµo?

 
A. x – 3  0;   B. x-3 > 0;  C. x - 3 0;    D. x-3
 
C©u 9: §iÒn dÊu “ X ” vµo « thÝch hîp:
stt
Néi dung
§óng
Sai
A
   Khi nh©n c¶ hai vÕ cña mét ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè th× ®­îc ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi ph­¬ng tr×nh ®· cho.
 
 
B
Khi nh©n hai vÒ cña mét bÊt ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè ©m vµ ®æi chiÒu cña bÊt ph­¬ng tr×nh th× ®­îc bÊt ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi bÊt ph­¬ng tr×nh ®· cho.
 
 
C
   NÕu hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã ®ång d¹ng.
 
 
D
    NÕu hai tam gi¸c dång d¹ng víi nhau th× tØ sè hai ®­êng cao t­¬ng øng b»ng tØ sè ®ång d¹ng.
 
 
II/ phÇn tù luËn  (7 ®iÓm)
C©u 10( 1 ®iÓm): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:
a)                                        b)
C©u 11( 2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh:
Mét tæ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch mçi ngµy ph¶i s¶n xuÊt 50 s¶n phÈm. Khi thùc hiÖn, mçi ngµy tæ ®· s¶n xuÊt ®­îc 57 s¶n phÈm, do ®ã tæ ®· hoµn thµnh tr­íc kÕ ho¹ch 1 ngµy vµ cßn v­ît møc 13 s¶n phÈm. Hái theo kÕ ho¹ch, tæ ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm?
C©u 12(3 ®iÓm): Cho h×nh thang c©n ABCD cã AB // CD vµ AB , ®­êng chÐo BD vu«ng gãc víi c¹nh bªn BC. VÏ ®­êng cao BH.
a) Chøng minh  BDC ∽   HBC?
b) Cho BC = 15 cm; DC = 25 cm. TÝnh HC , HD ?
c) TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD ?
 
 
 
 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm m«n to¸n 8 häc k× ii
N¨m häc 2007 - 2008
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm)
- Mçi ý ®óng ®­îc 0, 25 ®iÓm.
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
§. ¸n
B
D
B
D
B
D
A
C

 
C©u 9: 1 ®iÓm, mçi ý ®óng 0, 25 ®iÓm.
C©u
Néi dung
§óng
Sai
A
   Khi nh©n c¶ hai vÕ cña mét ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè th× ®­îc ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi ph­¬ng tr×nh ®· cho.
 
X
B
Khi nh©n hai vÒ cña mét bÊt ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè ©m vµ ®æi chiÒu cña bÊt ph­¬ng tr×nh th× ®­îc bÊt ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi bÊt ph­¬ng tr×nh ®· cho.
X
 
C
   NÕu hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã ®ång d¹ng.
 
X
D
    NÕu hai tam gi¸c dång d¹ng víi nhau th× tØ sè hai ®­êng cao t­¬ng øng b»ng tØ sè ®ång d¹ng.
X
 
II/ phÇn tù luËn ( 6 ®iÓm)
C©u 10: ( 1 ®iÓm):
Gi¶i mçi ph­¬ng tr×nh ®óng: 0,5 ®iÓm:
a)
+ §KX§:  x  0; x   2;

    x2 – x + 2 = 2
  x.(x-1) = 0              
VËy ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm lµ S = {0; 1}                
C©u 11( 2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh:
Gäi sè ngµy tæ ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch lµ x( ngµy) ( x  Z+)          ( 0,25 ®iÓm)

Th× sè s¶n  phÈm tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ: 50x ( s¶n phÈm)                               ( 0,25 ®iÓm)
Trong thùc tÕ:  sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc lµ x -1 ( ngµy)          ( 0,25 ®iÓm)
                          Sè s¶n phÈm lµm ®­îc lµ 57 (x-1) ( s¶n phÈm)                                ( 0,25 ®iÓm)
V× sè s¶n phÇm thùc tÕ nhiÒu h¬n kÕ ho¹ch lµ 13 s¶n phÈm nªn ta cã ph­¬ng tr×nh:                 
    57( x- 1) – 50 x= 13                                                                     ( 0,5 ®iÓm)
Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc x = 10 ( tho¶ m·n)
VËy sè s¶n phÈm tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ: 10. 50 = 500 ( s¶n phÈm)                   ( 0,5 ®iÓm)
C©u 12: ( 3 ®iÓm)

 
 
 
H×nh vÏ ®óng, ghi gt, kl ®ñ                    :                  0,5 ®iÓm.
a) Chøng minh ®­îc  BDC ∽   HBC :            1 ®iÓm.
b) TÝnh ®­îc HC = 9 cm; HD = 16 cm  :             1 ®iÓm.
c) TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD        :        0,5 ®iÓm.
KÎ AK  DC, Tø gi¸c ABHK lµ h×nh ch÷ nhËt   AB = HK.
MÆt kh¸c:  ADK =  BCH ( c¹nh huyÒn – gãc nhän) suy ra: DK = HC = 9 cm
 KH = 7 cm  hay  AB = 7 cm. l¹i cã:  BHC ∽   DHB ( g –g)
   BH2 = 16 . 9 = 122  BH = 12( cm)
 SABCD
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-03-24 12:53:37 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 1237 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra Toán 8 học kỳ II, Toán học 8. Phßng gi¸o dôc quËn kiÕn an Tr­êng thcs b¾c s¬n Ng­êi so¹n: Tõ ThÞ Thu Ngäc ®Ò kiÓm tra häc k× iI ( N¨m häc 2007 – 2008 ) M«n: To¸n 8 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) I/ PhÇn tr¾c ngh

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/kiem-tra-toan-8-hoc-ky-ii.90cpxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác