Bài toán về ion NO3- trong môi trường H+
Câu 1: Hòa tan 17,4 g FeCO3 trong H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch KNO3 2M vào dung dịch X để thể tích NO thoát ra cực đại?
A.0,015 lít B. 0,025 lít C. 0,03 lít D. 0,04 lít
Câu 2: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra xong được dung dịch X và khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thấy có kết tủa cực đại. Giá trị V tối thiểu là:
A.240 B. 120 C. 360 D. 400
Câu 3: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:
A.17,8 và 4,48 B. 17,8 và 2,24 C. 10,8 và 4,48 D. 10,8 và 2,24
Câu 4: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị V là:
A.6,72 B. 8,96 C. 4,48 D. 10,08
Câu 5: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi phản ứng xong được khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 và 0,92a gam hỗn hợp kim loại. Giá trị a là:
A.11,0 B. 11,2 C. 8,4 D. 5,6
Câu 6: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A.64,8 B. 54,0 C. 32,4 D. 59,4
Câu 7: Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T ( gồm N2 và H2) có tỉ khối so với hidro là 11,4. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.72 B. 82 C. 74 D.80
Câu 8: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí , sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?
A.50 B. 55 C. 45 D. 60
Câu 9: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3, kết thưc phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam và V lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2O và H2 ( tỉ lệ 1:1). Cho dung dịch NaOH dư vào X thấy lượng NaOH phản ứng là 36,8 gam, đồng thời thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A.1,344 B. 1,792 C. 2.24 D.2,016
Câu 10: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe (NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO41M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)