đề thi toán 8 kỳ II có đáp án.www

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

                                                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II
                                                    MOÂN: TOAÙN- KHOÁI: 8
I. TRAÉC NGHIEÄM( 2 ÑIEÅM)
Ñaùnh daáu “x” vaøo caâu traû lôøi ñuùng:
Caâu 1: Taäp nghieäm cuûa phöông trình :(x-)(x+1)=0 laø:
A.                    B.                         C.                       D
Caâu 2: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûaphöông trình: laø:
A.                    B.vaø           C.vaø        D.
Caâu 3: Vôùi x
A.x-5>y-5                 B.5-2x
Caâu 4: Gía trò x=1 laø nghieäm cuûa baát phöông trình:
A. 3x+3>9                B.-5x>4x+1                   C. x-2x5-x
Caâu 5: Bieát vaø MN=2cm.Ñoä daøi PQ baèng:
A. 5cm                      B.cm                        C. 10cm                        D. 2cm
Caâu 6:    Cho hình veõ sau , bieát MN// BC.Ñaúng thöùc ñuùng:                                                                              
 
A.            B.            C.            D.
Caâu 7: Moät hình  hoäp chöû nhaät coù:
A. 6maët,6 ñænh, 12 caïnh                             B.6 ñænh, 8 maët,12 caïnh
C. 6 maët, 8 caïnh, 12 ñænh                           D. 6 maët , 8 ñænh ,12 caïnh
Caâu 8: Cho hình laäp phöông coù caïnh baènh 3 cm .Vaäy dieän tích xung quanh cuûa hình laäp ohöông ñoù laø:
A. 9cm2                     B. 27cm2                     C. 36cm2                                D.54cm2
II TÖÏ LUAÄN(8 ÑIEÅM)
BAØI 1: (3 ñieåm)
a) Giaûi baát phöông trình :
2x-x(3x+1) 15-3x(x+2)
b) Giaûi phöông trình:
c) Giaûi phöông trình:    
 
BAØI 2: (2ñieåm )
Moät nghöôøi ñi xe maùy töø A ñeán B vôùi vaän toáo döï ñònh laø 40 km/h.Sau khi ñi ñöôïc 1h vôùi vaän toác aáy, ngöôøi ñoù nghæ 15’ vaø tieáp tuïc ñi .Ñeå ñeán B kòp thôøi gain ñaõ ñònh , ngöôøi ñoù ñaõû taêng vaän toác theâm 5 km /h .Tính quaõng ñöôøng AB?
BAØI 3: ( 3 ñieåm )

Cho tam giaùc ABC  coù ba goùc nhoïn . Keû CH vuoâng goùc vôùi AB taïi H.Keû HM vuoâng goùc vôùi BC taïi M. Bieát AH = 12 cm ; HC = 16 cm ;  
Chöùng minh tam giaùc AHC ñoàng daïng vôùi tam giaùc HNC.
Tính tæ soá dieän tích cuûa 2 tam giaùc HNC vaø AHC vaøñoä daøi caïnh AC .
Chöùng minh AC. C N = BC. CM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- MOÂN TOAÙN-LÔÙP 8
I TRAÉC NGHIEÄM:
Moåi caâu ñuùng ñaït 0,25 ñ
1C    2B    3C   4C   5A   6B   7D   8C
II TÖÏ LUAÄN
BAØI
NOÄI DUNG
ÑIEÅM
1a
 
 
 
 
1b
 
 
 
 
 
1c
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a
 
 
 
3b
 
2x-3x2-x15-3x2-6x
x
taäp cuûa bpt laø
ÑKXÑ:


(khoâng t/m ÑKXÑ)
Phöông trình coù
* Khi thì
Ta coù pt(1): x+5=2x-1()
                  (t/m ñk)
* Khi thì
Tacoù pt(2): -x-5=2x-1(x
                (khoâng t/m ñk)
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù
Goïi quaûng ñöôøng AB laø x(km,x>40)
t/g döï ñònh ñi heát quaõng ñöôøng AB laø: (h)
moät h ñi ñöôïc 40km neân quaõng ñöôøng coøn laïi laø:
x-40(km)
t/g thöïc teá ñi quaõng ñöôøng coøn laïi laø : (h)
Vì ngöôøi ñoù nghæ 15’=h neân ta coù pt:
1+
 
Giaûi pt:Vaäy quaõng ñöôøng AB daøi 130 km
Hình veõ
      a) Tam giaùc AHC ñoàng daïng tam giaùc HNC
0,25
0,5
 
0,25
 
0,25
 
 
0,25
0,25
0,25
0,25
 
0,25
0,25
 
 
0,25
 
 
0,25
0,25
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
0,5
0,25
0,25
0.5
1.0
 
0.25
0,25

 
 
3c
 
b)     Suy ra tæ soá ñoàng daïng AH/ HC = ¾
c)     Tæ soá hai dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng b́nh phöông tæ soá ñoàng daïng baèng 9 / 16.
Tính ñuùng AC= 20 cm
d)     Chöùng minh HC2 = BC. MC
Chöùng minh AC. C C. CM
 
 
 
 
0,25
0.25
0.5
 
 
 
 
Hình veõ  0.5 ñieåm
 
 
 
a)     Dieän tích  tam giaùc ABC baèng 96 cm2 ;     BC = 20 cm  1 ñieåm                                                       
b)     BD = cm vaø DC = cm     0.75 ñieåm
c)     Tæ soá 2  dieän tích =        0.75 ñieåm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ñeà Kieåm Tra Hoïc Kì II
Moân : Toaùn 8
Thôøi Gian : 90 phuùt
I/ Traéc Nghieäm: Haõy khoanh troøn chöõ caùi trong caùc caâu maø em cho laø ñuùng
1/ Phöông trình 3 – mx = 2 nhaän x = 1 laø nghieäm khi:
A/ m = 0   B. m = -1   C. m = 1   D. m = 2
2/ Trong caùc baát phöông trình sau, baát phöông trình baäc nhaát moät aån laø :
A. 3x + 5 = 0   B. 2x > y   C. x2 + 2 >1                D. 15x – 7
3/ Neáu tam giaùc ABC ñoàng daïng vôùi tam giaùc DEF theo tæ soá laø thì tæ soá dieän tích cuûa hai tam giaùc laø:
A.     B.    C.  D.
4/ Coâng thöùc tính dieän tích xung quanh cuûa hình choùp ñeàu laø “
A. 2ph    B. pd    C. sh              D. sh
5/ Neáu a
A. a + 1 > b + 1  B. -2a    C. -5a + 3 > -5b + 3 D. 3a > 3b
6/ Trong caùc khaúng ñònh sau, khaúng ñònh naøo ñuùng:
A. Hai tam giaùc ñoàng daïng vôùi nhau thì baèng nhau  B. Hai tam giaùc ñeàu luoân luoân ñoàng daïng vôùi nhau
C. Hai tam giaùc ñeàu luoân luoân baèng nhau   D. Hai tam giaùc vuoâng luoân ñoàng daïng vôùi nhau
7/ Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : = laø
A. x = 3   B. x 3   C. x 3 hoaëc x -3 D. x 3 vaø x -3
8/ Cho hình laäp phöông coù caïnh baèng 2cm. Ñoä daøi ñöôøng cheùo cuûa hình laäp phöông baèng:
A. cm   B. cm   C. 4cm D. 2cm
II/ Töï Luaän:
1/ Giaûi caùc phöông trình vaø baát phöông trình sau:
a/ 2(x – 4) - 3x = 5x – 2    b/ + =
c/ = x - 5     d/ - > 5
2/ Tìm soá hoïc sinh cuûa hai lôùp 8A vaø 8B bieát raèng neáu chuyeån hai hoïc sinh töø lôùp 8A sang lôùp 8B thì soá hoïc sinh hai lôùp baèng nhau, neáu chuyeån 5 hoïc sinh töø lôùp 8B sang lôùp 8A thì soá hoïc sinh lôùp 8B baèng soá hoïc sinh lôùp 8A.
3/ Cho hình bình haønh ABCD coù AB = 4cm, AD = 3cm. Veõ AH CD, AK BC. Chöùng minh raèng:

a/ =
b/ KAH ñoàng daïng ABC
c/ AKH =  ACH
d/ Cho bieát AH = 2,7cm. Tính chu vi AKH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM TOAÙN 8
I/ Traéc Nghieäm: Moãi caâu 0,25 ñieåm
1. C   2.D    3.B    4.B
5.C   6.B    7.D    8.A
II/ Töï Luaän:
1/  a/ Phöông trình coù taäp nghieäm S =                                0.5ñ                            b/ ÑK : x 3 vaø x -2                                                                                                                                                        0.25ñ
Phöông trình coù taäp nghieäm S =  0.25ñ
c/ Phöông trình coù taäp nghieäm S =  0.5ñ
d/ Taäp nghieäm cuûa BPT laø S =                         0.5ñ
2/      Giaûi
   Goïi x laø soá hoïc sinh cuûa lôùp 8A (x>2)                                              0.5ñ
  Soá hoïc sinh cuûa lôùp 8B laø x - 2   
   Khi chuyeån 5 hoïc sinh cuûa lôùp 8B sang lôùp 8A thì:
      Soá hoïc sinh lôùp 8A laø : x + 5                                                            0.25ñ
      Soá hoïc sinh lôùp 8B laø : x – 7
      Theo ñeà ta coù phöông trình:
    x – 7 = (x + 5)                                                0.25ñ
   Giaûi ñuùng x = 26                                                 0.5ñ             
 
   Vaäy soá hoïc sinh lôùp 8A laø: 26                                               0.5ñ
 Soá hoïc sinh lôùp 8B laø: 24
 
3/  Veõ ñuùng hình                                                                0.5ñ
 a/ Chöùng minh ñuùng  =                                                  0.75ñ
 b/ chöùng minh ñuùng KAH ñoàng daïng ABC                                               1ñ                            c/ Chöùng minh ñuùng               AKH = ACH                                                                                                                              0.75ñ                            d/ Chu vi AKH baèng : 9cm                                                                                                                                                          1ñ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ÑEÀ THAM KHAÛO HOÏC KÌ II
                                     Moân: Toaùn 8– Thôøi gian: 90 phuùt
  I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: ( 2 ÑIEÅM ) Choïn caâu traû lôøi ñuùng:
Câu 1: là nghiệm của phương trình:
A. 7x – 2 = 3 + 2x     B. 5x – 1 = 7 + x                 C. 3x – 1 = -3 – x  D. 7x – 3 = 2 – 3x
Câu 2: Tập nghiệm của phương trình   là:
A.       B.                     C.    D.
Câu 3: Phương trình     có điều kiện xác định là:
A. x 0; x 1     B. x 0; x -1                 C. x -1              D. x 2; x -1
Câu 4: Hình    | | | | | | | | | | | | | | |(  
0                                   2                                   
biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. x – 2 0      B. x + 2                         C. x + 2  > 0                             D. x – 2 > 0                                          
Câu 5: Trên hình vẽ, biết DE // AB thì:
A.     B.   
C.     D.
Câu 6: Nếu AM là phân giác ( I BC ) thì:
A.     B.    
C.    D.
Câu 7: Cho có E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tam giác ABC đồng  dạng với tam giác AEF theo tỉ số
B. Tam giác ABC đồng  dạng với tam giác AFE theo tỉ số 4
C. Tam giác ABC đồng  dạng với tam giác AEF theo tỉ số 2
D. Tam giác AEF đồng  dạng với tam giác ABC theo tỉ số
Câu 8: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 210cm3, mặt đáy có chiều dài 7cm và chiều rộng  5cm. Chiều cao của hình hộp chữ  nhật đó là:
A. 6cm      B. 3cm                                C. 4.2cm    D. 3.5cm
II.PHAÀN TÖÏ LUAÄN: ( 8 ÑIEÅM )
Bài 1: giải các phương trình và bất phương trình sau đây:
   a.              b.      c.
 
Bài 2:    Lúc 4 giờ 30 phút một máy bay cất cánh từ A với vận tốc 500km/h. Đến B, máy bay nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 400km/h và về tới A lúc 11 giờ 45 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3: Cho vuông tại A với AB = 3cm, AC = 4cm. Vẽ đường cao AE.
a. Chúng minh đồng dạng với ABE và AB2 = BE.BC
b. Tính độ dài BC, AE.
c. Phân giác cắt AC tại F. Tính độ dài BF?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN TOÁN 8
 I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: ( 2 ÑIEÅM )
Mỗi câu đúng đươc 0.25 đ
Câu 1:  D    Câu 5:  C
Câu 2: C    Câu 6:  B
Câu 3:  B    Câu 7:  C
Câu 4:  D    Câu 8:  A
II.PHAÀN TÖÏ LUAÄN: ( 8 ÑIEÅM )
Bài 1 ( 2.5 đ )
a.       
   2(x-1) – 12 = 3x – 30
  2x – 14        = 3x – 30
  2x – 3x        = -30 + 14
- x                 =  - 16 
   x                 =  16  
 S = { 16 }       0.5đ 
b.       
  
đkxđ : x
   -3(4x + 1)              =  2(4x-1) – (8+6x)
   -12x – 3                 =  8x – 2 – 8 – 6x
   -12x – 8x + 6x       = - 2 – 8 + 3
   - 14x     =  - 7
    x      =     
Vây    S = { }       1đ
c.          
   x – 1     
   x – 2x   
   - x         
     x           > -5
 
| | | | | | | | | | | | | | |(  
-8   -5             0      1đ
Bài 2: ( 2 điểm )
Tổng thời gian đi, về và nghỉ : 7 giờ 15 phút =  7.25 giờ
Gọi x ( km ) là quãng đường AB ( x > 0 )    
Thời gian đi là:   (giờ)    
Thời gian về là:   (giờ)    
Thời gian nghỉ là : 30 phút = giờ
Ta có phương trình : + + = 7.25   
Giải phưong trình ta được : x = 1500 ( km )    
 
Bài 3:

 
 
 
 
 
 
Vẽ hình đúng chính xác được    0.5đ
a. Xét và ABE có
  = 900   0.25đ
  là góc chung    0.25đ
Vậy     EBA (g-g)    0.25đ
từ đó suy ra:
            0.25đ
b. Tính đúng độ dài BC = 5cm   0.5đ
     Tính đúng độ dài AE = 2.4cm   0.5 đ
c. Tính đúng độ dài BF 2.6 cm      1đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-04-13 21:32:06 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 771 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.50 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề thi toán 8 kỳ II có đáp án.www, Toán học 8. ÑEÀ THI HOÏC KÌ II MOÂN: TOAÙN- KHOÁI: 8 I. TRAÉC NGHIEÄM( 2 ÑIEÅM) Ñaùnh daáu “x” vaøo caâu traû lôøi ñuùng: Caâu 1: Taäp nghieäm cuûa phöông trình :(x-)(x+1)=0 laø: A. B. C. D Caâu 2: Ñieàu kieän xa

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-thi-toan-8-ky-ii-co-dap-an-www.ecuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan